بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Dashti


موارد یافت شده: 163

1 - Identification of ZMYND19 as a novel biomarker of colorectal cancer: RNA-sequencing and machine learning analysis (چکیده)
2 - Photosensing of chain polarity and visualization of latent fingerprints by amine-functionalized polymer nanoparticles containing oxazolidine (چکیده)
3 - Synthesis of Janus Nanoparticles Based on Methylmathacrylate/Methacrylamide Copolymer by Emulsion Polymerization: Ivestigation of Size and Morphology (چکیده)
4 - Post-Polymerization Modification of Amide Functionalized Copolymer Nanaoparticles with Oxazolidine for Advanced Anticounterfeitng and Information Encryption (چکیده)
5 - Synthesis of Amide Functionalized Photoluminescent Polymer Nanoparticles Containing Oxazolidine for Development of Photoluminescence OLEDs (چکیده)
6 - ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل (چکیده)
7 - بررسی استفاده از جوهر پلیمری پایه آب در انواع قطعات بتنی (چکیده)
8 - Dual-Color Photoluminescent Functionalized Nanoparticles for Static-Dynamic Anticounterfeiting and Encryption: First Collaboration of Spiropyran and Coumarin (چکیده)
9 - All-in-one photoluminescent Janus nanoparticles for smart technologies: Organic light-emitting diodes, anticounterfeiting, and optical sensors (چکیده)
10 - Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (چکیده)
11 - Compatibility Study and Mechanical Properties of Nitrile rubber/Ethylene- Propylene-Diene Rubber Blends (چکیده)
12 - بررسی عملکرد بازدارندگی سینیتیکی پلیمرهای وینیلی و کوپلیمر قطعه ای PS-PEG-PS بر تشکیل هیدرات گاز متان (چکیده)
13 - شبیه سازی سه بعدی توربین کروی لوسید و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پره ها بر عملکرد آن (چکیده)
14 - Photoluminescent Janus oxazolidine nanoparticles for development of organic light-emitting diodes, anticounterfeiting, information encryption, and optical detection of scratch (چکیده)
15 - تاثیر سامانه پخت گوگردی بر خواص مکانیکی و مقاومت کاهش سریع فشار گاز (RGD) در آمیزه های لاستیک EPDM (چکیده)
16 - بررسی اثر ساختار دوده بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری گاز CO2 در ولکانیده های لاستیک نیتریل با سامانه پخت گوگردی (چکیده)
17 - بررسی خواص مکانیکی ولکانیده های لاستیک نیتریل هیدروژنه(HNBR) با سامانه پخت گوگردی و پروکسیدی (چکیده)
18 - Metal-free and ecofriendly photoluminescent nanoparticles for visualization of latent fingerprints, anticounterfeiting, and information encryption (چکیده)
19 - Synthesis of tertiary amine functionalized Multi-Stimuli-Responsive latex nanoparticles by semicontinuous emulsion Polymerization: Investigation of responsivities and antimicrobial activity (چکیده)
20 - تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
21 - Investigating the properties and performance of 3A molecular sieves as an adsorbent to prevent coke formation in olefin dehydration process (چکیده)
22 - بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی (چکیده)
23 - بررسی اثر نوع و مقدار دوده بر خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
24 - بررسی خواص نفوذپذیری گاز دی‌اکسیدکربن تحت فشار بالا در لاستیک NBR (چکیده)
25 - Photoluminescent Nanoinks with Multilevel Security for Quick Authentication of Encoded Optical Tags by Sunlight: Effective Physicochemical Parameters on Responsivity, Printability, and Brightness (چکیده)
26 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid Against Arsenic-Induced Testicular Injury in Mice (چکیده)
27 - Kinetic inhibition of structure I and II hydrate using novel modified poly(N-vinylcaprolactam)s in methane-water and methane-THF-water systems (چکیده)
28 - بررسی اثرات تعدیل کنندگی کافئیک اسید بر تغییرات هورمونی ناشی از مسمومیت با آرسنیک در بیضه موش سوری (چکیده)
29 - اثر محافظتی کافئیک اسیدبر روی هیستوپاتولوژی بیضه موش سوری تیمارشده با آرسنیک (چکیده)
30 - New insights into the evaluation of kinetic hydrate inhibitors and energy consumption in rocking and stirred cells (چکیده)
31 - ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA (چکیده)
32 - Synthesis and Investigation of Stimuli-Responsive Amphiphilic Latex Nanoparticles by Seeded Emulsion Polymerization (چکیده)
33 - In situ polymerization of functionalized multiwalled-carbon nanotubes/epoxy resin composite fibers using a non-solvent technique (چکیده)
34 - Comparison of kinetic inhibition of ethylene and methane hydrate formation when PEGs with low and high molecular weights meet common KHIs (چکیده)
35 - Gelatin/Whey Protein- Potato Flour Bioplastics: Fabrication and Evaluation (چکیده)
36 - Vinyl lactam-based copolymers and terpolymers as high cloud point kinetic hydrate inhibitors in methane-THF-water system (چکیده)
37 - Evaluation of Protective Effects of Caffeic Acid against Arsenic-Induced Oxidative Damage in Testis of Mice (چکیده)
38 - A review on enhancing the performance of kinetic hydrate inhibitors (چکیده)
39 - Performance evaluation of Luvicap EG and PVP as KHIs in methane, methane-THF and ethylene gas hydrate systems (چکیده)
40 - Synthesis, characterization, and dynamic‐mechanical properties of styrene‐acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (چکیده)
41 - Prepartion of Temperature-Responsive Core-Shell Polymer Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Application (چکیده)
42 - بررسی تاثیر سورفکتانت CTAB بر سینتیک تشکیل هیدرات در سیستم‏های مختلف حاوی گاز اتیلن (چکیده)
43 - Preparation of Temperature-Responsive PDMAEMA-PS Core-Shell Polymer Nanoparticles (چکیده)
44 - بسپارش پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام‏ (PVCap) با وزن مولکولی‎های متفاوت و بررسی تاثیر آن بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان (چکیده)
45 - The effects of SDS, SLES and THF on the growth rate, kinetic behaviors and energy consumption during ethylene hydrate formation process (چکیده)
46 - مطالعه سینتیک تخریب حرارتی دینامیکی بیوپلاستیک حاصل از آمیخته ژلاتین پای مرغ و آرد کامل سیب‌زمینی (چکیده)
47 - پیرولیز زیست‌پلاستیک‌های بر پایه آمیخته‌های ژلاتین گاوی-آرد سیب‌زمینی و پروتئین آب پنیر-آرد سیب‌زمینی و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی آن‌ها (چکیده)
48 - اثر هم افزایی PEO بر بازدارندگی سینتیکی هیدرات گازی اتیلن در حضور PVP در راکتور همزن‏دار و راکتور با حرکت نوسانی (چکیده)
49 - Assessment of failures of nitrile rubber vulcanizates in rapid gas decompression (RGD) testing: Effect of physico-mechanical properties (چکیده)
50 - Optimal sizing of power generation unit capacity in ICE-driven CCHP systems for various residential building sizes (چکیده)
51 - A novel method for calculating natural gas density based on Joule Thomson coefficient (چکیده)
52 - استفاده از ژلاتین به عنوان ماده اولیه در صنایع بسته بندی و تولید بیوپلاستیک های آمیخته (چکیده)
53 - Stochastic nature of series of waiting times (چکیده)
54 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
55 - Assessment of Failures of Nitrile Rubber Vulcanizates Through High-pressure and High-temperature Gas Media: Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles, (چکیده)
56 - Application of a New Specimen Geometry on Rapid Gas Decompression (RGD) Test (چکیده)
57 - Evaluation of Failures in Sleeve Rubber Product using a Modified Rapid Gas Decompression (RGD) Performance Testing (چکیده)
58 - Effect of Kaolin/Aluminium Hydroxide (ATH) as Hybrid Filler on Mechanical Properties of Ethylene Propylene-diene Monomer (EPDM) Composites (چکیده)
59 - ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از ﺧﺴﺎرت ﺗﻨﺶ ﯾﺦزدﮔﯽ در (Beta vulgaris) ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ (چکیده)
60 - Synthesis, characterization and dynamic-mechanical properties of styrene-acrylate/nanoclay interpenetrating polymer network (IPN) for damping applications (چکیده)
61 - Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system, Journal of Molecular Liquids (چکیده)
62 - Investigation of the effect of thermal aging on rapid gas decompression (RGD) resistance of nitrile rubber (چکیده)
63 - Synthesis and characterization of multilayer core–shell styrene/acrylate latex (چکیده)
64 - مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک (چکیده)
65 - تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر دانسیته اتصالات عرضی الاستومر NBR (چکیده)
66 - بررسی اثر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) (چکیده)
67 - بسپارش و بررسی عملکرد کوپلیمر پلی وینیل الکل-اکریلامید به عنوان بازدارنده سینتیکی هیدرات گازی (چکیده)
68 - The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane+water, methane+propane+water and methane+THF+water systems (چکیده)
69 - الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و ابن میمون اندلسی (چکیده)
70 - بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت های گوگردی (چکیده)
71 - پلیمر شدن 1- هگزن با استفاده از سامانه کاتالیزوری زیگلر-ناتا به روش سطح پاسخ (چکیده)
72 - Inhibition and promotion effects ofmodified HECs and modified starches on the growth rate of hydrate in methane-propane-water system (چکیده)
73 - اثر انرژی‌های ورودی بر عملکرد و برآورد اقتصادی تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
74 - شبیه¬سازی تقطیر واکنشی فرآیند فیشر-تروپش با فاکتور احتمال رشد زنجیره متغیر (α) در توزیع محصولات (چکیده)
75 - The evaluation of antidiabetic effect of nurtured spirulina platensis extract on streptozotocin induced diabets male albino wistar rats (چکیده)
76 - میزان شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از قطعات مرغ (چکیده)
77 - Synthesis of calcium peroxide nanoparticles as an innovative reagent for in situ chemical oxidation (چکیده)
78 - Investigation of CO2 hydrate formation conditions for determining the optimum CO2 storage rate and energy: Modeling and experimental study (چکیده)
79 - مدل‌سازی، شبیه‌سازی و بررسی اثرمولینز در قطعه لاستیکی تحت بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
80 - Ameliorative effects of spermine application on physiological performance and salinity tolerance induction of susceptible and tolerant cultivars of wheat (Triticum aestivum) (چکیده)
81 - Inhibition properties of new amino acids for prevention of hydrate formation in carbon dioxide–water system: Experimental and modeling investigations (چکیده)
82 - Solubility of Ethene in n-Hexane and n-Heptane as Common Slurry-Phase Polymerization Solvents: Experimental Measurement and Modeling (چکیده)
83 - Effect of Halocarbon as Promoter on Activity of Ziegler-Natta Catalyst in 1-Hexene Polymerization (چکیده)
84 - Kinetic Investigation and Modeling of Carbon Dioxide Hydrate Formation Using a Hybrid Kinetic Model (چکیده)
85 - Effects of New Amino Acids as Green Inhibitors on CO2 Hydrate Formation Kinetics (چکیده)
86 - Removal of Hg (II) from Aqueous Solution using Polypyrrole / SBA-15 Nanocomposite: Experimental and Modeling (چکیده)
87 - Nitrogen in Hydroponic Growing Medium of Tomato Affects the Demographic Parameters of Trialeurodes vaporariorum (چکیده)
88 - مطالعه برخی شاخص‌های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آب (چکیده)
89 - ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
90 - بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
91 - تأثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth (چکیده)
92 - Cardinal temperatures for germination of Salvia leriifolia Benth (چکیده)
93 - Design Investigation of Microstrip Patch and Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Cavity Hybrid Antenna Arrays (چکیده)
94 - بررسی تأثیر پیش تیمارهای متفاوت بر روی سینتیک خشک شدن قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus) با روش بخار فوق داغ (چکیده)
95 - Development of a Linearly Polarized Circular Substrate-Integrated Waveguide Cavity-Backed 2 × 2-Slot Antenna Array (چکیده)
96 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
97 - بررسی تأثیر اسید هیومیک بر عملکرد و صفات کیفی چغندرقند (چکیده)
98 - واکنش چغندر قند به محلول پاشی عناصر ریز مغذی (چکیده)
99 - مدل سازی و شبیه سازی راکتور سه فازی هیدروژناسیون در فرآیند تولید 2- اتیل هگزانول (چکیده)
100 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
101 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
102 - CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AS AN INDEX FOR FREEZING TOLERANCE IN FALL SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) CULTIVARS (چکیده)
103 - EFFETS OF FREEZING STRESS ON MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICES AND CHLOROPHYLL FLUORESCENCE OF SALVIA LERIFOLIA BENTH. SEEDLINGS (چکیده)
104 - Comparative Investigation of Half-mode SIW Cavity and Microstrip Hybrid Antenna Using Different Patch Shapes (چکیده)
105 - Development of Low Profile Patch and Semi - Circular SIW Cavity Hybrid Antenna s (چکیده)
106 - Simulation of a Non-isothermal Industrial Hydrotreating Reactor Using Simulink (چکیده)
107 - Experimental and Modeling of the Propene Solubility in the Heptane and Methylbenzene Solvents (چکیده)
108 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)
109 - New Techniques to Improve Radiation Characteristics of SIW Cavity-Backed Slot Antennas (چکیده)
110 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
111 - تحلیل اقتصادی و بررسی روند مصرف ا نرژی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
112 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
113 - The effects of natural convection and radiation heat transfer in metal-foam- fin (Aluminum) (چکیده)
114 - Removal of mercury from aqueous media using polypyrrole/ SBA- 15 nanocomposite (چکیده)
115 - Steady-state simulation of a non-isothermal hydrotreating reactor (چکیده)
116 - Fault section estimation in power distribution network using impedance based fault distance calculation and frequency spectrum analysis (چکیده)
117 - Fault section estimation in power distribution network only with special cutout fuse links setting (چکیده)
118 - New Hybrid Antenna Using Microstrip Patch Antenna Fed by Half-Mode Substrate Integrated Waveguide Cavity (چکیده)
119 - Applying dynamic load estimation and distributed‐parameter line model to enhance the accuracy of impedance based fault location methods for power distribution networks (چکیده)
120 - ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای (چکیده)
121 - Numerical Investigation of a Broadband Dielectric Resonator Antenna Backed by SIW Cavity (چکیده)
122 - SIW Cavity-Backed Slot Antennas with Improved Gain (چکیده)
123 - Bioactivity of Essential Oil fromZingiber officinale(Zingiberaceae) Against Three Stored-Product Insect Species (چکیده)
124 - شبیه سازی ناپایا و غیر همدمای خطوط لوله پر فشار انتقال گاز طبیعی (چکیده)
125 - ارزیابی میزان نشر آلاینده های تولید شده از گازهای ارسالی به مشعل (چکیده)
126 - مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD (چکیده)
127 - Comparative Evaluation of Numerical and Gaussian Models for Gas Pollutants Dispersion from Industrial Flares (چکیده)
128 - Investigation of Different Ziegler-Natta Catalysts for Propylene Polymerization (چکیده)
129 - Experimental Investigation and Modeling of Particle Growth in Propylene Polymerization (چکیده)
130 - مدل سازی توزیع و پراکندگی آلاینده های دی اکسید کربن و گوگرد (چکیده)
131 - ارائه مدلی جهت ارزیابی زمان عمر لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در صنعت گاز (چکیده)
132 - اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط عملکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین (چکیده)
133 - Spatial distribution of active Ti species on morphology controlled Mg(OEt)2-based Ziegler-Natta catalyst (چکیده)
134 - Modeling and Simulation of Olefin Polymerization at Microstructure level (چکیده)
135 - Kinetic and Morphological Investigation on the Magnesium Ethoxide‐Based Ziegler‐Natta Catalyst for Propylene Polymerization Using Typical External Donors (چکیده)
136 - Kinetic and morphological study of a magnesium ethoxide-based Ziegler–Natta catalyst for propylene polymerization (چکیده)
137 - Similarities and Differences of the Active Sites in Basic and Advanced MgCl2-Supported Ziegler-Natta Propylene Polymerization Catalysts (چکیده)
138 - شبیه سازی ناپایایی آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبیعی در شرایط غیر همدما (چکیده)
139 - ارزیابی مدل های سینتیکی مختلف در سنتز مستقیم دی متیل اتر (چکیده)
140 - ارائه روشی نوین برای فاصله یابی خطا در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
141 - Determination of the ability of HEC-HMS model component in rainfall-runoff simulation (چکیده)
142 - Accuracy improvement of impedance based fault location method for power distribution network using distributed-parameter line model (چکیده)
143 - The Relationship Between Cognitive Style of Impulsivity and Display, Referential, and Inferential Reading Comprehension Questions Among Iranian EFL University Students (چکیده)
144 - تحلیل سینوپتیکی و خرداقلیم شناسی پدیده یخبندان ترکیبی (چکیده)
145 - Fault Indicator Allocation in Power Distribution Network for Improving Reliability and Fault Section Estimation (چکیده)
146 - Bioactivity of essential oil from Satureja hortensis (Laminaceae) against three stored-product insect species (چکیده)
147 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
148 - ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
149 - بررسی روابط همبستگی بین شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای (چکیده)
150 - The Study of Different Levels of Vermicompost and Phosphorus on Growth and Development and Some Elements Absorption in Tomato Transplants (چکیده)
151 - An Experimental Study on the Behavior of Sulfur Concrete (چکیده)
152 - ارائه یک روش اجرایی جهت تعیین بخش خطا در شبکه توزیع (چکیده)
153 - Transient Analysis of Wind Power Plant Connected to Network (چکیده)
154 - RDRA Array Fed by Dielectric Image Line with Improved Gain & Low Back Radiation (چکیده)
155 - A New Method for Fault Section Estimation in Distribution Network (چکیده)
156 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
157 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
158 - Numerical Investigation of Rectangular Dielectric Resonator Antenna and Array Fed by Dielectric Image Line (چکیده)
159 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
160 - Influence of vermicompost on seedling growth of tomato (چکیده)
161 - Influence of Vermicompost on the Growth of Tomato’s Transplanting (چکیده)
162 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
163 - Comparative Investigation of Dielectric Image Line-Slot and Microstrip-Slot Coupled Rectangular Dielectric Resonator Antenna (چکیده)