بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Khalil Farhangdoost


موارد یافت شده: 119

1 - بررسی اثر بارگذاری مود ترکیبی صفحهای و خارج صفحه بر رفتار شکست نمونه هایCTST (چکیده)
2 - An evaluation of the loading condition on mixed-mode stress intensity factors for CTST specimens made of 2024-T351 aluminum alloy (چکیده)
3 - An investigation on fatigue life evaluation and crack initiation of Al-GFRP bonded lap joints under four-point bending (چکیده)
4 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
5 - Experimental Investigation on Fatigue Evaluation of Orthopaedic Locking Compression Plate (چکیده)
6 - Prediction of fatigue crack propagation and fractography of rail steel (چکیده)
7 - Effect of friction coefficient and maximum contact pressure on the spalling depth of gear teeth flank (چکیده)
8 - Ratcheting progress at notch root of 1045 steel samples over asymmetric loading cycles: Experiments and analyses (چکیده)
9 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
10 - Ratcheting assessment of notched steel samples subjected to asymmetric loading cycles through coupled kinematic hardening-Neuber rule (چکیده)
11 - Numerical fatigue analysis of premolars restoredby CAD/CAM ceramic crowns (چکیده)
12 - Microstructural analysis and fatigue fracture behavior of rail steel (چکیده)
13 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
14 - Predicting Depth and Path of Subsurface Crack Propagation at Gear Tooth Flank under Cyclic Contact Loading (چکیده)
15 - Mixed mode I/II fatigue crack growth under tensile or compressive far-field loading (چکیده)
16 - The effects of periodic overloads on plastic zone and fatigue crack growth in Al 2024 –T4 using modified Wheeler model (چکیده)
17 - بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
18 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
19 - A numerical investigation on preparation parameters for restoring premolars (چکیده)
20 - بررسی عمر خستگی اتصالات پرچ با هندسه کوچ پیل (چکیده)
21 - بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT (چکیده)
22 - بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف (چکیده)
23 - Influence of combined impact and cyclic loading on the overall fatigue life of forged steel, EA4T (چکیده)
24 - Fatigue resistance of all-ceramic crowns restored on maxillary premolars (چکیده)
25 - Investigation of tool speed effect on Fracture Toughness of Aluminum Alloy 2024-T351 Friction Stir Weld joints by means of Digital Shearography (چکیده)
26 - پیش‌بینی عمر خستگی در اتصالات چسبی بر اساس سفتی اولیه و مقدار افت سفتی (چکیده)
27 - An investigation into finding the optimum combination for dental restorations (چکیده)
28 - مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنشهای پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده (چکیده)
29 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
30 - Fatigue resistance of monolithic CAD/CAM ceramic crowns on human premolars (چکیده)
31 - A finite element study to find optimum thickness, material, and geometry for dental restorations (چکیده)
32 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
33 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
34 - Stress Intensity Factors Evaluation for Rolling Contact Fatigue Cracks in Rails (چکیده)
35 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
36 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
37 - Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails (چکیده)
38 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
39 - Static and fatigue mechanical behavior of three dental CAD/CAM ceramics (چکیده)
40 - Microstructure and Residual Stress Distributions Under the Influence of Welding Speed in Friction Stir Welded 2024 Aluminum Alloy (چکیده)
41 - Three-Dimensional Simulation of Rolling Contact Fatigue Crack Growth in UIC60 Rails (چکیده)
42 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
43 - Fatigue life assessment of adhesive joints based on ratchetting strain evolution (چکیده)
44 - Three-dimensional finite element simulation of residual stresses in UIC60 rails during the quenching process (چکیده)
45 - Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails (چکیده)
46 - Investigation of flexural strength and elastic modulus of three CAD/CAM dental ceramics (چکیده)
47 - Experimental investigation of residual stress around cold-worked holes and its effect on fatigue life (چکیده)
48 - Numerical Investigation on Optimizing Fatigue Life in a Lap Joint Structure (چکیده)
49 - Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses (چکیده)
50 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
51 - تخمین عمر خستگی دیسک کمپرسور موتور جت با استفاده از روش انرژی (چکیده)
52 - شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف (چکیده)
53 - بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای (چکیده)
54 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
55 - Computation of Stress intensity factors of collinear interacting cracks in a simple lap joint structure (چکیده)
56 - واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی (چکیده)
57 - بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al.3003 (چکیده)
58 - The Investigation of Modelling Material Behavior in Autofrettaged Tubes Made from Aluminium Alloys (چکیده)
59 - Residual strains around cold worked holes from statistical view (چکیده)
60 - Plastic Deformation Influence on Material Properties of Autofrettaged Tubes Used in Diesel Engines Injection System (چکیده)
61 - Special criterion for crack path prediction at microstructure scale based on dominate slip system and grain boundary (چکیده)
62 - بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی (چکیده)
63 - Numerical Analysis of Damage Mechanics of Dental Trilayer Systems (چکیده)
64 - بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T) (چکیده)
65 - بررسی اثر تنشهای پسماند بر فاکتور شدت تنش در اطراف سوراخ کارسرد شده در آلیاژ Al. 7075 (چکیده)
66 - A new practical-analytical method to determine residual stress around cold worked holes on Measured Residual Strains (چکیده)
67 - موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها (چکیده)
68 - طراحی و ساخت مولد تمام جهته آکوستیکی و کاربرد آن در شبیه سازی وتحلیل آزمایشگاهی آزمون های صوتی STI-STL-NVH-RT60 (چکیده)
69 - Finite element modeling of mandrel speed in cold expansion process (چکیده)
70 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
71 - Determination of Stress Intensity Factors in Half Plane Affected by tilted Wedge by Digital Shearography (چکیده)
72 - Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress Intensity Range Factor Data (چکیده)
73 - بررسی اثر چیدمان یک مجموعه اتصال سه تایی در یک فضای محدود تحت بار خمشی (چکیده)
74 - MODELING OF EXTRUSION PROCESS AND APPLICATION OF TAGUCHI METHOD AND ANOVA ANALYSIS FOR OPTIMIZATION THE PARAMETERS (چکیده)
75 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
76 - بررسی تحلیلی اثر اعمال بارهای ضربه ای بر عمر خستگی (چکیده)
77 - تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کار سرد شده بر اساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری شده (چکیده)
78 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
79 - Determine of residual stresses around cold-worked hole based on measured residual strains (چکیده)
80 - The influence of impact loading on the fatigue life of EA4T steel (چکیده)
81 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of toughened epoxy adhesives (چکیده)
82 - Developed Random Tessellation for Modeling of Microstructure (چکیده)
83 - Finite Element Simulation on Failure Assessment of Toughened Epoxy Adhesives (چکیده)
84 - Comparison between Fatigue Life of Autofrettage and Nonautofrettage (چکیده)
85 - Three-dimensional finite element analysis of the front cross member of the Peugeot 405 (چکیده)
86 - Contact stress on the surface of gear teeth with different profile (چکیده)
87 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
88 - Analysis of Fatigue ASME Codes for Pressure Vessels (چکیده)
89 - Effect of Lubricant on Surface Rolling Contact Fatigue Cracks (چکیده)
90 - A Comparison of Macroscopic Fracture Surface and Crack Growth Rate of Ti-6Al-4V (چکیده)
91 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
92 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
93 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
94 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
95 - بررسی فاکتور شدت تنش در مخازن تحت فشار با روش المان محدود (چکیده)
96 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
97 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
98 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
99 - Survival Assessment and Fatigue Analysis of Die-Marked Drill Pipes, Using Finite Element Method and Cox Regression Model (چکیده)
100 - On the Fatigue Life Preduction of Die-Marked Drillpipes (چکیده)
101 - تحلیل خرابی خستگی لوله های حفاری در حفاری جاه های جهت دار (چکیده)
102 - برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW (چکیده)
103 - Achieve to desired weld bead geometry for the vessel fillet joints in mobile robotic welding (چکیده)
104 - Analyzing the effects of dental impact coatings and thichness variety on the interface of coating-implant and bone-implant using Finite Element method (چکیده)
105 - شبیه سازی فرآیند آهنگری داغ مهره سر شافت پلوس پژو 405 (چکیده)
106 - استفاده از روبات متحرک برای جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (چکیده)
107 - Correlation Between Crack Growth Rate and Microscopic Fracture Surface of Ti-6Al-4V (چکیده)
108 - شبیه سازی سه بعدی عملیات آهنگری گرم (Hot Forging ) و تخمین عمر قالبهای آهنگری به روش تست آلتراسونیک (چکیده)
109 - بررسی روباتهای جوشکار بر روی مسیرهای پیوسته و منحنی الشکل (چکیده)
110 - بررسی توزیع آماری بار کلوژر ترک خستگی در نمونه های (CT) (چکیده)
111 - اثرات پوشش ایمپلنت، در فرآیند Osseointegration و تحلیل استخوان (چکیده)
112 - تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنتهای دندانی در ناحیه Osseointegration (چکیده)
113 - تعمییر و نگهداری اجزاء مکانیکی هواپیما و زمان باز رسی با استفاده از داده های آماری (چکیده)
114 - Influence of rotating bending fatigue test on the mechanical parameters of standard specimens (چکیده)
115 - اثر تغییر نوع و ضخامت پوشش ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت-پوشش و سطح تماس پوشش-استخوان (چکیده)
116 - Fatigue Damage Analysis of Drill pipes Using FEM and Cox Regression Model (چکیده)
117 - On Fatigue Crack Propagation of One- Way Rail Road (چکیده)
118 - A Stochastic Systems Approach To Fatigue Reliability-An Application To Ti-6Al-4V (چکیده)
119 - A New Stochastic Model for Prediction of Fatigue Crack Propagation (چکیده)