بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Faghfour Maghrebi


موارد یافت شده: 151

1 - Hysteresis-influenced stage-discharge rating curve based on isovel contours and Jones formula (چکیده)
2 - Estimating streamflow by an innovative rating curve model based on hydraulic parameters (چکیده)
3 - Conformal and approximate analysis of the effect of cutoff wall thickness on finite depth seepage characteristics (چکیده)
4 - تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی-‌ اشل در رودخانه‌‌ها (چکیده)
5 - تحلیل عدم قطعیت ضریب زبری مانینگ و دبی جریان به روش مونت کارلو و GLUE (چکیده)
6 - تحلیل عدم قطعیت زبری در آب گرفتگی رودخانه ها با کمک مدل HEC-RAS (چکیده)
7 - پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل دوبعدی HEC-RAS (مطالعه موردی: حوضه کارده) (چکیده)
8 - Modifications to the Single Point Velocity Measurement Method for Estimating River Discharge in Low-Resource Environments (چکیده)
9 - A Comparative Study on Forecasting of Long-term Daily Streamflow using ANN, ANFIS, BiLSTM and CNN-GRU-LSTM (چکیده)
10 - بررسی استفاده از حوضچه تاخیری بر روی شبکه جمع آوری آبهای سطحی به وسیله شبیه‌سازی مطالعه موردی (کال اقبال شرقی مشهد) (چکیده)
11 - Boundary shear stress distribution in straight open trapezoidal channels using velocity distribution (چکیده)
12 - Prediction of boundary shear stress distribution in straight open channels using velocity distribution (چکیده)
13 - Closed-form analytical solution for infinite-depth seepage below diversion dams considering the width of cutoff wall (چکیده)
14 - Discharge estimation and rating curve derivation, using satellite geometry data and isovel contours at Karun River, Iran (چکیده)
15 - Investigation of stage‐discharge model performance for streamflow estimating: A case study of the Gono River, Japan (چکیده)
16 - A robust approach for the derivation of rating curves using minimum gauging data (چکیده)
17 - Numerical and Experimental Assessment of Suspended Material Effects on Water Loss Reduction from Irrigation Channels (چکیده)
18 - Hydrodynamic forces on emergent cylinders in non-uniform flow (چکیده)
19 - مدل‌سازی رواناب سطحی با استفاده از اتوماتای سلولی (چکیده)
20 - Flow in Open and Closed Rectangular Channels with Moving Walls (چکیده)
21 - Uncertainty Analysis of Stage-Discharge Curves by Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) Method (چکیده)
22 - تحلیل تغییرات دبی نشت در پایین دست بندهای انحرافی؛ بازنگری راه‌حل پاولوفسکی (چکیده)
23 - Application of surface velocimetry in estimating rating curves in compound channels (چکیده)
24 - Leakage detection in water distribution networks by the use of analytical and experimental models (چکیده)
25 - Determining optimum staged-evacuation schedule considering total evacuation time, congestion severity and fire threats (چکیده)
26 - بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
27 - بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ (چکیده)
28 - واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
29 - Experimental Investigation of Porosity, Installation angle, Thickness and Second Layer of Permeable Obstacles on Density Current (چکیده)
30 - Experimental study on estimation of diversion rate in porous bottom intakes for non-sediment flow (چکیده)
31 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
32 - A robust approach for rating curves estimation in open channels using isovel contours (چکیده)
33 - Uncertainty in Rating-Curves Due to Manning Roughness Coefficient (چکیده)
34 - Estimation of water surface profiles using rating curves (چکیده)
35 - بررسی دقت ضریب زبری مانینگ در تخمین رابطه دبی اشل بر مبنای خطوط همتراز سرعت (چکیده)
36 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
37 - Stage-discharge estimation in compound open channels with composite roughness (چکیده)
38 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
39 - اولویت بندی توانمندی های سازمانی در پیاده سازی BPM (چکیده)
40 - Impact of mean velocity accuracy on the estimation of rating curves in compound channels (چکیده)
41 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
42 - تاثیر طول آببند قائم بر گرادیان خروجی پاییندست بندهای انحرافی با استفاده از نگاشت همدیس (چکیده)
43 - بررسی اثرات گل آلوده سازی آب در کاهش نشت از کانالهای انتقال آب (مطالعه موردی: شهرستان فردوس، خراسان جنوبی) (چکیده)
44 - استفاده از تئوری نگاشت همدیس در بهینه یابی موقعیت و زاویه قرارگیری دیواره های آب بند در سدهای انحرافی (چکیده)
45 - Leak detection in water collection and transmission networks using minimum nodal pressure measurement (چکیده)
46 - کاربرد روش گرهی اندازه گیری فشار در شناسایی نشت (چکیده)
47 - تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis (چکیده)
48 - Application of Maghrebi's stage-discharge relationship in prediction of the water surface profiles (چکیده)
49 - Setting-up rating curves in natural rivers using an efficient method (چکیده)
50 - تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد با استفاده از روشهای مونت کارلو و Latin Hypercube (مطالعه موردی: سد تبارکآباد) (چکیده)
51 - مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (چکیده)
52 - ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری فشارسنج ها در تعیین موقعیت نشت در شبکه های توزیع آب (چکیده)
53 - کاربرد مفهوم آنتروپی در تعیین دبی مقطع مرکب نامتقارن (چکیده)
54 - تخمین منحنی دبی- اشل با استفاده از مفهوم کنتورهای هم سرعت در رودخانه های طبیعی (چکیده)
55 - Stage-discharge estimation in straight compound channels using isovel contours (چکیده)
56 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
57 - Discharge estimation for in-bank rivers using remotely sensed hydraulic data and isovel contours (چکیده)
58 - روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی (چکیده)
59 - تحلیل اشباع و غیراشباع موقعیت قرارگیری خط نشت آزاد در سدهای خاکی (چکیده)
60 - روش نوین نشت یابی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
61 - Stage-discharge prediction in natural rivers using an innovative approach (چکیده)
62 - New method for estimation of stage-discharge curves in natural rivers (چکیده)
63 - Investigation of water level profile and stage-discharge curve in labyrinth Weirs (چکیده)
64 - حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهری (چکیده)
65 - Application of nodal pressure measurements in leak detection (چکیده)
66 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان (چکیده)
67 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
68 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
69 - تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (چکیده)
70 - بررسی تاثیر زاویه راس در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای مثلثی (چکیده)
71 - بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (چکیده)
72 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
73 - بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد) (چکیده)
74 - بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی (چکیده)
75 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
76 - بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکه‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی (چکیده)
77 - ارزیابی عملکرد مدل های بهینه سازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (چکیده)
78 - مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه بافته (چکیده)
79 - بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع دایروی بدون شکاف و شکاف دار (چکیده)
80 - بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (چکیده)
81 - بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان زلال در آبگیرهای کف متخلخل (چکیده)
82 - Determining the amount and location of leakage in water supply systems using a neural network improved bat optimization algorithm (چکیده)
83 - استفاده از اصل جمع آثار قوا در یافتن موقعیت نشت در شبکه های آبرسانی شهری (چکیده)
84 - ثأتیر زبری های طبیعی بستر بر ابعاد هندسی حوضچه آرامش (چکیده)
85 - نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
86 - بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در فشار ناشی از جریانهای گذرا در شبکه های آبرسانی (چکیده)
87 - روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از حداقل فشار سنجی در حالت وجود دو نشت همزمان (چکیده)
88 - کاربرد اصل برهم نهی در روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی (چکیده)
89 - Using Inverse Laplace Transform for the Solution of a Flood Routing Problem (چکیده)
90 - Leakage Detection in Water Distribution Network Based on a New Heuristic Genetic Algorithm Model (چکیده)
91 - کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (چکیده)
92 - برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
93 - تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
94 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
95 - بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها (چکیده)
96 - تحلیل جریان در کانال باز با استفاده از تقریب‌های چندجمله ای در حوزه فرکانس (چکیده)
97 - Estimates of Flushing Time in a Tidal River Using Fluvial Acoustic Tomography (چکیده)
98 - بررسی راندمان تانک رسوبگیر با شیب های مختلف با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
99 - بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (چکیده)
100 - LS-SVM and FCM assessment approach in estimation of pipeline scouring on a river bed (چکیده)
101 - مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کانال های آبیاری با بستر موج دار (چکیده)
102 - بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی (چکیده)
103 - بررسی تاثیر نیروی برشی در بسترهای موج دار سینوسی بر مشخصات پرش هیدرولیکی (چکیده)
104 - شبیه سازی جریان رسوب درون تانک رسوبگیر (چکیده)
105 - بررسی ترکیب معادلات انتقال رسوب و روش های محاسبه سرعت سقوط ذرات در مدل سازی تغییر فرم بستر روخانه (چکیده)
106 - استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده (چکیده)
107 - بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (چکیده)
108 - نشت یابی شبکه های توزیع بر اساس کالیبراسیون فشارهای گرهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
109 - شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (چکیده)
110 - بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها (چکیده)
111 - استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (چکیده)
112 - Experimental Study of Sediment Flow Discharge in New System of Bottom Intakes with Porous Media (چکیده)
113 - Discharge Estimation in a Tidal River with Partially Reverse Flow (چکیده)
114 - تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز (چکیده)
115 - بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کانالهای مرکب با زبریهای غیر یکنواخت (چکیده)
116 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال (چکیده)
117 - تعیین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی (چکیده)
118 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)
119 - مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکافدار با دو پایه پل مجزا (چکیده)
120 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
121 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
122 - بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
123 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
124 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
125 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
126 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
127 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
128 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
129 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
130 - مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد (چکیده)
131 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
132 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
133 - Discharge Estimation by the Aid of Isovel Contours in a Tidal River with Partially Reverse Flow (چکیده)
134 - New method for determination of depth-averaged velocity for estimation of longitudinal despersion in natural rivers (چکیده)
135 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
136 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
137 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (چکیده)
138 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (چکیده)
139 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)
140 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر میزان آب انحرافی از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
141 - Prediction of stage–discharge curves in open-channels using a fixed-point velocity measurement (چکیده)
142 - برآورد دبي فاضلابروهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچه (چکیده)
143 - جريان هاي آشفته و مدل هاي آشفتگي (چکیده)
144 - بررسي جريان آشفته در اطراف يك بازشدگي ناگهاني در كانال روباز (چکیده)
145 - 3d turbulent flow in a compound channel (چکیده)
146 - on the comparison of streak line and pathline patterns in a compound open channell (چکیده)
147 - Discharge estimation in tidal rivers with partially reverse flow (تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی) (چکیده)
148 - Streamwise velocity distribution in irregular shaped channels having composite bed roughness (چکیده)
149 - A simple model for estimation of dimensionless isovel contours in open channels (چکیده)
150 - Application of the single point measurement in discharge estimation (چکیده)
151 - New Method for Estimation of Discharge (چکیده)