بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammadreza Tavakkolizadeh


موارد یافت شده: 102

1 - Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading (چکیده)
2 - Predictive models for the peak stress and ultimate strain of FRP confined concrete cylinders with inclined fiber orientations (چکیده)
3 - پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان (چکیده)
4 - Nonlinear Regression Prediction of Mechanical Properties for SMA-Confined Concrete Cylindrical Specimens (چکیده)
5 - Effects of Small Deviations in Fiber Orientation on Compressive Characteristics of Plain Concrete Cylinders Confined with FRP Laminates (چکیده)
6 - بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت (چکیده)
7 - Prediction of Bond Strength Between Fiber Reinforced Polymers and Concrete Using Artificial Neural Network (چکیده)
8 - Prediction of compressive strength of cement mortar using chemical composition of raw materials (چکیده)
9 - مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی (چکیده)
10 - بررسی اثر دمای بستر و اپوکسی در هنگام نصب بر روی مقاومت چسبندگی ورق‌های GFRP با استفاده از دو آزمون جدا کردن با کشش (Pull-off) و با پیچش (Twist-off) (چکیده)
11 - ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
12 - Effect of temperature and moisture on the bond strength between fiber reinforced polymer laminates and cement‐based mortar substrates (چکیده)
13 - Predictive model for slenderness limit of circular RC columns confined with FRP wraps (چکیده)
14 - Determination of the Effective Moment of Inertia for RC Beams strengthened with FRP Sheets Using Multi-Expression Programming (چکیده)
15 - بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP (چکیده)
16 - بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) (چکیده)
17 - بررسی ویژگی‌های کششی مصالح SMA-FRP تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای (چکیده)
18 - پیش بینی روند هیدراتاسیون، تخلخل و مقاومت ملات ماسه‌‌ـ‌سیمان با استفاده از نرم افزار (VCCTL) (چکیده)
19 - Proposed a model for compressive strength of cement mortar by using Multi Expression Programing (چکیده)
20 - Simultaneous effect of granite waste dust as partial replacement of cement and magnetized water on the properties of concrete exposed to NaCl and H2SO4 solutions (چکیده)
21 - Finite element analysis of rectangular RC beams strengthened with FRP laminates under pure torsion (چکیده)
22 - A multi-fiber approach with directional stiffness matrix in reinforced concrete structures (چکیده)
23 - Analytical study on torsional behavior of concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer laminates using softened truss model (چکیده)
24 - Effect of magnetized water on the fresh, hardened and durability properties of mortar mixes with marble waste dust as partial replacement of cement (چکیده)
25 - The cyclic response of circular reinforced concrete column to foundation connections strengthened with shape memory alloy bars (چکیده)
26 - Reliability Analysis of Available Stress Models for FRP Confined Rectangular Concrete Columns (چکیده)
27 - Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns (چکیده)
28 - Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation (چکیده)
29 - مدلسازی و تحلیل دال بتن آرمه‌ی دوطرفه و انتخاب پارامترهای خسارت مومسانی بتن در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS (چکیده)
30 - طرح تقویت بهینه‌ی دال‌های دوطرفه‌ی بتن‌آرمه به کمک ورق‌هایFRP (چکیده)
31 - ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری (چکیده)
32 - ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی (چکیده)
33 - ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات (چکیده)
34 - Development of applicable design models for concrete columns confined with aramid fiber reinforced polymer using Multi-Expression Programming (چکیده)
35 - Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers (چکیده)
36 - Macromodel-based simulation of membrane action in reinforced concrete structural members (چکیده)
37 - An experimental investigation on effect of elevated temperatures on bond strength between externally bonded CFRP and concrete (چکیده)
38 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
39 - Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps (چکیده)
40 - مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P (چکیده)
41 - Using statistical analysis and laboratory testing to evaluate the effect of magnetized water on the stability of foaming agents and foam concrete (چکیده)
42 - Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials (چکیده)
43 - بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک (چکیده)
44 - بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه‌های ذوب و یخبندان (چکیده)
45 - مروری بر راهکارهای موثر در جلوگیری از پوسته شدن جداول بتنی پیش ساخته (چکیده)
46 - تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل (چکیده)
47 - Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method (چکیده)
48 - Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete (چکیده)
49 - Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust (چکیده)
50 - بررسی عملکرد چسب بلوک در اتصال نمونه‌های منشوری بتنی سبک ACC (چکیده)
51 - کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه (چکیده)
52 - Mechanical and durability behaviour of concrete with granite waste dust as partial cement replacement under adverse exposure conditions (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن (چکیده)
54 - Improving corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as partial cement replacement (چکیده)
55 - A mixed finite element formulation for Timoshenko fiber models based on the local stress field (چکیده)
56 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
57 - بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه (چکیده)
58 - استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن (چکیده)
59 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
60 - Proposed Slenderness Limit for FRP Circular Concrete Column (چکیده)
61 - A New Strength Model for FRP Confined Circular Concrete Columns (چکیده)
62 - مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) (چکیده)
63 - تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن (چکیده)
64 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
65 - اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
66 - بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP (چکیده)
67 - بررسی خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
68 - بررسی اجزای محدود رفتار خمشی تیرهای بتن ارمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM (چکیده)
69 - Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates (چکیده)
70 - بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B (چکیده)
71 - تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B (چکیده)
72 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
73 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
74 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
75 - بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی (چکیده)
76 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
77 - بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP (چکیده)
78 - Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer (چکیده)
79 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
80 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
81 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
82 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
83 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
84 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
85 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
86 - Repair of Damaged Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Sheets (چکیده)
87 - Galvanic Corrossion of Carbon And Steel in Aggressive Environments (چکیده)
88 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
89 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
90 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
91 - Fatigue Strength of Steel Girders Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer Patch (چکیده)
92 - Strengthening of Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber Reinforced Polymers Sheets (چکیده)
93 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
94 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
95 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
96 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
97 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)
98 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
99 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
100 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
101 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)
102 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی (چکیده)