بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Ghazikhani


موارد یافت شده: 110

1 - Experimental investigation of minimum total irreversibility in non-premixed combustion of different multi-branch burners by Taguchi analysis (چکیده)
2 - A review of flame radiation research from the perspective of factors affecting the flame radiation, measurement and modeling (چکیده)
3 - بازدهی انرژی و اگزرژی سیستم گرمایشی هواساز آپارتمانی (چکیده)
4 - Temporal exergy analysis of adsorption cooling system by developing non-flow exergy function (چکیده)
5 - اثرشرایط کاری روی عملکرد بهینه یک سیکل سرمایش جذب سطحی دو بستره (چکیده)
6 - بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعل‌های مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری (چکیده)
7 - Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems (چکیده)
8 - تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی (چکیده)
9 - بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی (چکیده)
10 - بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشاء پلیمری (چکیده)
11 - Exergy destruction analysis of a vortices generator in a gas liquid finned tube heat exchanger: an experimental study (چکیده)
12 - Numerical and experimental investigation on effects of inlet humidity and fuel flow rate and oxidant on the performance on polymer fuel cell (چکیده)
13 - Exergy analysis of two humidification process methods inair-conditioning systems (چکیده)
14 - Effect of changing the water balance on electro-osmotic flow in an elliptical single proton exchange membrane fuel cell (چکیده)
15 - Entropy analysis of a solar-driven variable geometry ejector using computational fluid dynamics (چکیده)
16 - بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن (چکیده)
17 - Numerical investigation on heat transfer characteristics amelioration of a solar chimney power plant through passive flow control approach (چکیده)
18 - بررسی پارامترهای هندسی مشعلهای مخلوط سر نازل از دیدگاه اگزرژی با استفاده از تکنیک تاکوچی (چکیده)
19 - بررسی اجکتور هندسه متغیر در چرخه تبرید اجکتوری با سیال عامل R600a به منظور تعیین هندسه بهینه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
20 - Experimental Investigation of the EGR Temperature Effects on the Destruction of the Fuel’s Availability Due to Combustion Processes in IDI Diesel Engine Cylinder (چکیده)
21 - بررسی اثر تغییر نسبت تراکم بر متغییرهای ترمودینامیکی و عملکرد موتور نیسان (چکیده)
22 - شبیه‌سازی وانتخاب پرخورانی موتور نیسانبا بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم (چکیده)
23 - Parametric assessment of a low-swirl burner using the exergy analysis (چکیده)
24 - Experimental Investigation of the Vortex Generator Effects on a Gas Liquid Finned Tube Heat Exchanger Using Irrevesibility Analysis (چکیده)
25 - بررسی اثر تغییر پارامترهای عملکردی بر رفتار شعله و توزیع دما و آنالیز اگزرژی مشعلهای کمپیچش پیشآمیخته (چکیده)
26 - تحلیل اگزرژی و بررسی آزمایشگاهی شدت صدای خروجی در اگزوز یک موتور دیزل تزریق مستقیم (چکیده)
27 - مقایسه آزمایشگاهی ترمهای اگزرژی، بازگشت ناپذیری، و آلاینده های بنزین و مخلوط بنزین و اتانول در موتور دوزمانه (چکیده)
28 - Experimental study on the effects of flame regime on the exergy destruction in premixed low swirl combustion (چکیده)
29 - شبیه سازی و بررسی پارامتری اجکتور مقیاس کوچک هندسه متغیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
30 - Exergy analysis of gas turbine with air bottoming cycle (چکیده)
31 - Effect of a new wet soot absorber on soot removal of a diesel engine (چکیده)
32 - بررسی عددی کاهش انتشار گازهای گلخانهای در کلساینر واحد 3 شرکت سیمان شرق (چکیده)
33 - Experimental investigation of performance improving and emissions reducing in a two stroke SI engine by using ethanol additives (چکیده)
34 - Experimental investigation of exhausttemperature and delivery ratioeffect on emissions and performance of a gasoline–ethanol two-strokeengine (چکیده)
35 - بررسی و مقایسه عوامل موثر در عملکرد و بازده‌های موتور اشتعال جرقه‌ای (چکیده)
36 - Exergy recovery from the exhaust cooling in a DI diesel engine for BSFC reduction purposes (چکیده)
37 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی (چکیده)
38 - Investigation of water balance in water recovery of closed steam injection gas turbine cycles (چکیده)
39 - The effect of alcoholic fuel additives on exergy parameters and emissions in a two stroke gasoline engine (چکیده)
40 - Effect of speed and load on exergy recovery in a water-cooled two stroke gasoline-ethanol engine for the bsfc reduction purposes (چکیده)
41 - Effects of altitude on the soot emission and fuel consumption of a light-duty diesel engine (چکیده)
42 - بررسی میزان تشکیل دوده در اثر تغییر در زاویه شروع پاشش سوخت در موتور دیزل (چکیده)
43 - An Experimental Study on the Effect of EGR and Engine Speed on CO and HC Emissions of Dual Fuel HCCI Engine (چکیده)
44 - Evaporation Exergy Analysis For Different Ambient Temperature In Timber Dryer (چکیده)
45 - Experimental and thermodynamic investigation of a triangular channel geometry PEM fuel cell at different operating conditions (چکیده)
46 - The effect of material properties on the performance of a new geometry PEM fuel cell (چکیده)
47 - Experimental characterization and Correlation of a triangular channel geometry PEM fuel cell at different operating conditions (چکیده)
48 - Three-dimensional modeling and development of the new geometry PEM fuel cell (چکیده)
49 - Correlation of the performance of a PEM fuel cell at different channel geometries (چکیده)
50 - EFFECT OF AMBIENT TEMPERATURE ON IRREVERSIBILITY OF TIMBER DRYER ASSISTED HEAT PUMP (چکیده)
51 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای مخلوط بازگردانی دود و هوای محیط بر بازده قانون دوم گرماپویایی در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
52 - Experimental Investigation on Flame Radiation Enhancement of Methane Burners Using Pre-Heated Inlet Fuel (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی کاهش آلودگی دود سیاه موتور دیزلOM 314 تنفس طبیعی توسط جاذب مرطوب (چکیده)
54 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
55 - Effect of gas diffusion layer and membrane properties in an annular proton exchange membrane fuel cell (چکیده)
56 - Effect of placing different obstacles in flow fields on performance of a PEM fuel cell (چکیده)
57 - Numerical investigation of channel geometry on the performance of a PEM fuel cell (چکیده)
58 - تحلیل اگزرژی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر بازدهی قانون دوم در موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
59 - بررسی تاثیرافزودنیهای الکلی بر آلاینده های موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
60 - Numerical simulation and experimental comparison of channel geometry on performance of a PEM fuel cell (چکیده)
61 - Soot emission prediction of a waste gated waste-gated turbo- Charged DI diesel engine using artificial neural network (چکیده)
62 - Performance improvement of proton exchange membrane fuel cell by using annular shaped geometry (چکیده)
63 - Two new high-performance cycles for gas turbine with air bottoming (چکیده)
64 - Experimental investigation of exergy destruction in a 8-kW power plant (چکیده)
65 - Experimental investigation of the Exhaust Gas Recirculation effects on irreversibility and Brake Specific Fuel Consumption of indirect injection diesel engines (چکیده)
66 - An Experimental Study on the Effect of Premixed and Equivalence Ratios on CO and HC Emissions of Dual Fuel HCCI Engine (چکیده)
67 - Experimental Study on the Injection Pressure on Bsfc and Exhaust Emissions in a TURBOCHARGED DIESEL ENGINE (چکیده)
68 - Effect of steam injection in pulverized coal combustion to reduce pollutants (چکیده)
69 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
70 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
71 - Effect of Exhaust Gas Recirculation (EGR) on Exhaust Performance (چکیده)
72 - Effect of Using EGR on In-Cylinder Irreversibility of an IDI Diesel Engine (چکیده)
73 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
74 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
75 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
76 - Soot emission prediction of a turbo-charged DI diesel engine in different (چکیده)
77 - Experimental investigations of Irreversibility effect on Noise level of a dissipative muffler with heat exchanger in a DI Diesel engine (چکیده)
78 - AN EPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECTS OF EGR AND EQUIVALENCE RATIO ON CO AND SOOT EMISSIONS OF DUAL FUEL HCCI ENGINE (چکیده)
79 - AN EXPERIMENTAL STUDY ON THE EFFECT OF ENGINE SPEEDS VARIATION ON PREMIXED RATIO, EQUVALENCE RATIO AND EMISSIONS OF DUAL FUEL HCCI ENGINE (چکیده)
80 - An experimental study on the effect of EGR and engine speed on CO and HC emissions of dual fuel HCCI engine (چکیده)
81 - An experimental study on the effect of premixed and equivalence ratios on CO and HC emissions of dual fuel HCCI engine (چکیده)
82 - Exergy Analysis in Boiler of an experimental Power plant (چکیده)
83 - Experimental investigation on soot reduction in city driving Diesel vehicles in comparison with EuroII standard (چکیده)
84 - Effect of engine parameters on turbocharger second law efficiency in turbocharged diesel engines (چکیده)
85 - Investigation of the Effect of Injection Pressure on bsfc and Exhaust Emissions in Turbocharged Diesel Engines (چکیده)
86 - Exergy Analysis of Air Bottoming and Simple Gas Turbine Cycles for Different Intake Air Temperatures (چکیده)
87 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
88 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (چکیده)
89 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
90 - بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش فشار در مانیفولد دود با استفاده از فرایند بازگشت دودبر جرم باقیمانده سیلندر (چکیده)
91 - بررسی اتلاف اگزرژی در سیکل ترکیبی توربین گازی با هوای تحتانی در مقایسه با سیکل ساده توربین گازی بر اثر تغییر دمای ماکزیمم سیکل (چکیده)
92 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی ودمای عملکرددرتوربینهای گازی GE-F5درنتیجه تزریق بخاردرسیستمVODOLEY (چکیده)
93 - Investigation of Steam Injection Effect and Exergy Analysis on ABC Gas Turbine Cycle (چکیده)
94 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
95 - Effect of Steady State Engine Parameters on Transient Turbocharger Response in Turbocharged Diesel Engines (چکیده)
96 - مقایسه مقدار نفوذ سوخت موتور دیزل پر خوران محدود1 و موتور تنفس طبیعیOM314 کامیونت خاورLP608 در شرایط بار جاده (چکیده)
97 - An experimental study on the effects of different opening ranges of waste-gate on the exhaust soot emission of a turbo-charged DI diesel engine (چکیده)
98 - بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیریهای انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز، در موتورهای دیزل (چکیده)
99 - بررسی تاثیر بازه عملکرد دریچه میان بر بر نشر دوده در موتورهای دیزل پر خوران (چکیده)
100 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظة سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه چرخش سنج (چکیده)
101 - تاثیر تغییر دمای محیط برعملکرد توربینهای گازی (چکیده)
102 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
103 - تاثیر پرخوران محدود همراه با اینترکولینگ بر کاهش دود سیاه در موتورهای اشتعال تراکمی (چکیده)
104 - شبیه سازی موتورهای دوزمانه اشتعال جرقه ای به روش شبه بعدی (چکیده)
105 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل به وسیله دستگاه Swirl Meter (چکیده)
106 - کاهش آلودگی در موتورهای بنزینی با تبدیل سیستم سوخت رسانی کاربراتوری بهمراه مانی فولد گرم به سیستم جدید کاربراتورهای تبخیری با مانی فولد سرد.Reduction of SI engine pollutions by converting carburatore fuel system with warm inlet manifold to (چکیده)
107 - INFLUENCE OF STEAM INJECTION ON THERMAL EFFICIENCY AND OPERATING TEMPERATURE OF GE-F5 GAS TURBINES APPLYING VODOLEY SYSTEM (تاثیر تزریق بخار در راندمان حرارتی و دمای عملکرد توربینهای گازی GE-F5 با اعمال سیستم VODOLEY) (چکیده)
108 - بررسی پارامترهای راندمان حرارتی و دمای عملکرد در توربینهای گازی GE-F5 در نتیجه تزریق بخار در سیستمVODOLEY (چکیده)
109 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF STEAM INJECTION IN GE-F5 GAS TURBINE NOX REDUCTION APPLYING VODOLEY SYSTEM (بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بخار در کاهش اکسیدهای ازت در توربینهای گازی GE-F5 (چکیده)
110 - ارزیابی میزان چرخش جریان درون محفظه سیلندر یک موتور دیزل بوسیله دستگاه Swwirl Meter (چکیده)