بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Hossein Hosseini


موارد یافت شده: 39

1 - چینه نگاری سکانسی رسوبات مخلوط کرتاسه بالایی منطقه بجستان (چکیده)
2 - سازندهای هفت تومان و فرخی در منطقه خور: تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی (چکیده)
3 - راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) (چکیده)
4 - چالش های حمایت کیفری از قنوات( مطالعه موردی قنات قصبه گناباد) (چکیده)
5 - قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا (چکیده)
6 - بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان (چکیده)
7 - بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (چکیده)
8 - Biostratigraphy, depositional environment and sequence stratigraphy of Late Cretaceous clastic-evaporite-carbonate deposits, east of Central Iran, Bajestan (چکیده)
9 - اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (چکیده)
10 - نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی (چکیده)
11 - پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی (چکیده)
12 - چینه زیستی نهشته های کرتاسه شرق ایران مرکزی برمبنای فرامینیفرهای بنتیک، منطقه بشرویه (چکیده)
13 - آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی (چکیده)
14 - کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری (چکیده)
15 - حقوق بیماران و قوانین موضوعه (چکیده)
16 - بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان (چکیده)
17 - اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان (چکیده)
18 - نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه (چکیده)
19 - جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامی (چکیده)
20 - نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) (چکیده)
21 - مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی (چکیده)
22 - جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی (چکیده)
23 - بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا (چکیده)
24 - Manslaughter and Battery (چکیده)
25 - سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین منطقه بجستان (چکیده)
26 - لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه پیشین منطقه دیهوک برمبنای اربیتولین، شرق ایران مرکزی (چکیده)
27 - آنالیز رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های کرتاسه پیشین واقع در شرق ایران مرکزی (چکیده)
28 - در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع (چکیده)
29 - علل اطاله دادرسی و راهکارهای رفع آن (چکیده)
30 - تغییران سطح آب دریا و بیوژئوگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در تاقدیس کوه سلطان (زاگرس) (چکیده)
31 - پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی (چکیده)
32 - ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان (چکیده)
33 - تفسیر محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و منشأ نهشته های نئوژن شرق کپه داغ و شرق ایران مرکزی (چکیده)
34 - نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن (چکیده)
35 - در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی (چکیده)
36 - رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی (چکیده)
37 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های نئوژن شرق کپه داغ (چکیده)
38 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
39 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)