مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. احمد مرادی , علی عبدی سیدکلائی , سیدامین حسینی سنو , تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار, پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (5), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (101-117)
 2. نگار کدخدا , سیدامین حسینی سنو , اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان, مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, دوره (8), شماره (32), سال (2020-8), صفحات (147-180)
 3. علیرضا خسروی , سیدامین حسینی سنو , تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند, سلامت و زیست پزشکی, دوره (5), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (447-456)
 4. سیدامین حسینی سنو , الهام مظاهری حسین ابادی , تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (33), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (1-33)
 5. حمیده عباس زاده , سیدامین حسینی سنو , ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم, مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (23-36)
 6. سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک , ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (19), سال (2016-3), صفحات (73-98)

انگلیسی

 1. نیایو لطیفه هسنی , اوکتا فلیا , عبدالرحمان , آد سیلوا هندیانی , روسی پاسارلا , اخمد بستاری , مارلینا سیلویا , آحیو رحمان یار , Seyed Amin Hosseini Seno , آحیو کاسارندرا , Pose Detection and Recurrent Neural Networks for Monitoring Littering Violations, Eng, Volume (4), No (4), Year (2023-10), Pages (2722-2740)
 2. MohammadJavad Sobouti , Amirhossein Mohajerzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , حلیم یانی کومراوغلو , Managing Sets of Flying Base Stations Using Energy Efficient 3D Trajectory Planning in Cellular Networks, IEEE Sensors Journal, Volume (23), No (10), Year (2023-5), Pages (10983-10997)
 3. کبری بهروان , نازبانو فرزانه , محسن جهانشاهی , Seyed Amin Hosseini Seno , A comprehensive survey on using fog computing in vehicular networks, Vehicular Communications, Volume (42), No (2023), Year (2023-8), Pages (100604-100630)
 4. somayeh jafari horestani , somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , A Deep Neural Network Architecture for Intrusion Detection in Software-Defined Networks, Journal of Computer and Knowledge Engineering, Year (2022-8)
 5. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Detecting the software usage on a compromised system: A triage solution for digital forensics, Forensic Science International: Digital Investigation, Volume (44), No (3), Year (2023-3), Pages (301484-301500)
 6. Mustafa Azeez Khalaf AL-Mayyahi , Seyed Amin Hosseini Seno , A Security and Privacy Aware Computing Approach on Data Sharing in Cloud Environment, Baghdad Science Journal - بغداد للعلوم, Volume (19), Year (2022-12), Pages (1572-1582)
 7. Alla Abbas Khadir , Seyed Amin Hosseini Seno , Baydaa Fadhil Dhahir , Rahmat Budiarto , Efficient-Cost Task Offloading Scheme in Fog-Internet of Vehicle Networks, Computer Systems Science and Engineering, Volume (45), No (2), Year (2023-1), Pages (2223-2234)
 8. Mohammad Hosein Panahi , Seyed Amin Hosseini Seno , A systematic review of technologies and solutions to improve security and privacy protection of citizens in the smart city, Internet of Things, Volume (20), No (2022), Year (2022-11), Pages (100584-100617)
 9. Samane Sharif , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Adaptive cache content placement for software-defined Internet of Things, Future Generation Computer Systems, Volume (136), Year (2022-11), Pages (34-48)
 10. Ahmed Jawad Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Jaber IbrahimNaser , JavadHajipour , DMPFS: Delay-efficient multicasting based on parked vehicles, fog computing and SDN in vehicular networks, Vehicular Communications, Volume (36), Year (2022-8)
 11. Shirzad Shahryari , Farzad Tashtarian , Seyed Amin Hosseini Seno , CoPaM: Cost-aware VM Placement and Migration for Mobile services in Multi-Cloudlet environment: An SDN-based approach, Computer Communications, Volume (191), Year (2022-7), Pages (257-273)
 12. Masoud Abdan , Seyed Amin Hosseini Seno , Machine Learning Methods for Intrusive Detection of Wormhole Attack in Mobile Ad Hoc Network (MANET), Wireless Communications and Mobile Computing, Volume (2022), No (1), Year (2022-1), Pages (1-12)
 13. Nyayu Latifah Husni , Putri Adelia Rahmah Sari , Ade Silvia Handayani , Tresna Dewi , Seyed Amin Hosseini Seno , Wahyu Caesarendra , Adam Glowacz , Krzysztof Oprzedkiewicz , Maciej Sulowicz , Real-Time Littering Activity Monitoring Based on Image Classification Method, Smart Cities, Volume (4), No (4), Year (2021-12), Pages (1496-1518)
 14. Somayeh Soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Juli Rejito , Rahmat Budiarto , Robust Authentication and Session Key Agreement Protocol for Satellite Communications, Computers, Materials and Continua, Volume (71), No (3), Year (2022-1), Pages (5891-5910)
 15. ali abdi , Seyed Amin Hosseini Seno , AHMAD MORADI , RAHMAT BUDIARTO , Cost-Effective Survivable Controller Placement in Software-Defined Networks, IEEE Access, Volume (9), Year (2021-1), Pages (129130-129140)
 16. Seyed Amin Hosseini Seno , , Rahmat Budiarto , An Efficient Lightweight Authentication and Key Agreement Protocol for Patient Privacy, Computers, Materials and Continua, Volume (69), No (3), Year (2021-8), Pages (3495-3512)
 17. Samane Sharif , Seyed Amin Hosseini Seno , Alireza Rowhanimanesh , A fuzzy-logic-based fault detection system for medical Internet of Nano Things, Nano Communication Networks, Volume (30), Year (2021-12), Pages (100366-1)
 18. , Mohammad Javad Sobout , Reza Ghanbari , Seyed Amin Hosseini Seno , Amirhossein Mohajerzadeh , Hamed Ahmadi , Halim Yanikomeroglu , An Efficient 3-D Positioning Approach to Minimize Required UAVs for IoT Network Coverage, IEEE Internet of Things Journal, Volume (9), No (1), Year (2022-1), Pages (558-571)
 19. ali abdi , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , Kernel Search-Framework for Dynamic Controller Placement in Software-Defined Network, Computers, Materials and Continua, Volume (68), No (3), Year (2021-5), Pages (3391-3410)
 20. ali abdi , Seyed Amin Hosseini Seno , Multi-criteria decision-making for controller placement in software-defined wide-area networks, Journal of Supercomputing, Volume (77), No (11), Year (2021-11), Pages (13447-13473)
 21. حمید بکامیری , fatemeh Ghasempour , ب. سیمونتی , Seyed Amin Hosseini Seno , A New Model to Identify the Reliability and Trust of Internet Banking Users Using Fuzzy Theory and Data-Mining, Mathematics, Volume (9), No (9), Year (2021-4), Pages (916-16)
 22. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , Developing Software Signature Search Engines Using Paragraph Vector Model: A Triage Approach for Digital Forensics, IEEE Access, Volume (9), Year (2021-1), Pages (55814-55832)
 23. Alla Abbas Khadir Khadir , Seyed Amin Hosseini Seno , SDN-based offloading policy to reduce the delay in fog-vehicular networks, Peer-to-Peer Networking and Applications, Volume (14), No (3), Year (2021-5), Pages (1261-1275)
 24. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Rana Ali Shihab , Routing Strategy for Internet of Vehicles based on Hierarchical SDN and Fog Computing, University of Babylon journal-جامعه بابل: العلوم الهندسیه, Volume (26), No (10), Year (2018-12), Pages (309-319)
 25. ali abdi , Seyed Amin Hosseini Seno , Ahmad Moradi , Dynamic controller placement insoftware‐definednetworks for reducing costs and improving survivability, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Volume (32), No (1), Year (2020-10)
 26. shirzad shahryari , Seyed Amin Hosseini Seno , فرزاد تشتریان , An SDN based framework for maximizing throughput and balanced load distribution in a Cloudlet network, Future Generation Computer Systems, Volume (110), Year (2020-9), Pages (18-32)
 27. Fatemeh Banaie Heravan , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , فرزاد تشتریان , Load-Balancing Algorithm for Multiple Gateways in Fog-Based Internet of Things, IEEE Internet of Things Journal, Volume (7), No (8), Year (2020-8), Pages (7043-7053)
 28. Seyed Amin Hosseini Seno , SAHAR AL SHAMMARI , A Cooperation of Fog Computing and Smart Gateways in a Secure and Efficient Architecture for IoT - Based Smart Homes, Engineering and Technology Journal, Volume (37), No (7), Year (2019-7), Pages (290-301)
 29. احمد مرادی , ali abdi , Seyed Amin Hosseini Seno , Controller Placement in Software Defined Network using Iterated Local Search, Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, Volume (8), No (1), Year (2020-2), Pages (55-65)
 30. MohammadJavad Sobouti , zahra rahimi , Amirhossein Mohajerzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , Reza Ghanbari , Johann M. Marquez-Barja , Hamed Ahmadi , Efficient Deployment of Small Cell Base Stations Mounted on Unmanned Aerial Vehicles for the Internet of Things Infrastructure, IEEE Sensors Journal, Volume (20), No (13), Year (2020-1), Pages (7460-7471)
 31. naserali noorani , Seyed Amin Hosseini Seno , SDN- and fog computing-based switchable routing using path stability estimation for vehicular ad hoc networks, Peer-to-Peer Networking and Applications, Volume (13), No (3), Year (2020-1), Pages (948-964)
 32. Fatemeh Banaie Heravan , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Performance evaluation of CoAP proxy virtualisation in cloud‐assisted sensor networks, IET Wireless Sensor Systems, Volume (10), No (3), Year (2019-12), Pages (117-125)
 33. M. H. Zahedi , MohammadJavad Sobouti , Amirhossein Mohajerzadeh , A. A. Rezaei , Seyed Amin Hosseini Seno , (1811-4829) Fuzzy based efficient DBS placement in the 5G cellular network, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Year (2019-9)
 34. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , A formal model for event reconstruction in digital forensic investigation, Digital Investigation, Volume (30), Year (2019-9), Pages (148-160)
 35. mahdi eslamkhah , Seyed Amin Hosseini Seno , Identifying and Ranking Knowledge Management Tools and Techniques Affecting Organizational Information Security Improvement, knowledge Managment Reaserch & practice, Volume (17), No (3), Year (2019-4), Pages (276-305)
 36. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Hadi Sadoghi Yazdi , Event reconstruction using temporal pattern of file system modification, IET Information Security, Volume (10), No (10), Year (2019-1), Pages (1-11)
 37. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Rana Ali Shihab , ROUTING PROTOCOL FOR SDN-CLUSTER BASED MANET, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Volume (96), No (16), Year (2018-8), Pages (5398-5412)
 38. Fatemeh Banaie Heravan , Jelena Misic , Vojislav B. Misic , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Performance Analysis of Multithreaded IoT Gateway, IEEE Internet of Things Journal, Year (2018-11)
 39. ََAlaa Albu-Salih , Seyed Amin Hosseini Seno , An Energy Efficient Data Gathering Framework based Clustering using Multiple UAV in Deadline based WSN Applications., IEEE Access, Volume (6), No (1), Year (2018-11), Pages (1-20)
 40. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Maximizing the Utilization of Fog Computing in Internet of Vehicle using SDN, IEEE Communications Letters, Volume (91), No (10), Year (2018-10), Pages (1-4)
 41. Seyed Amin Hosseini Seno , ali abdi , Improved Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks Using Fuzzy Logic, Telkomnika-Telecommunication, Computing, Electronics and Control, Volume (16), No (2), Year (2018-4), Pages (728-738)
 42. mahsa hossein pour moghaddam , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Hossein Khosraviroshkhari , Mohsen Asadi , Anomaly ‐ based DoS detection and prevention in SIP networks by modeling SIP normal traffic, International Journal of Communication Systems, Volume (31), No (15), Year (2018-8), Pages (1-26)
 43. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Energy-Efficient Multicast Routing Protocol based on SDN and Fog Computing for Vehicular Networks, Ad Hoc Networks, Volume (84), No (1), Year (2019-3), Pages (68-81)
 44. Seyed Amin Hosseini Seno , Doaa Mohsin Abd Ali , Q. Mohammed , Efficient Routing Protocol Algorithm for Wireless Sensor Networks, Iraqi Journal for Computers and Informatics, Volume (44), No (1), Year (2018-4), Pages (12-19)
 45. ََAlaa Albu-Salih , Seyed Amin Hosseini Seno , TOUR TIME MINIMIZATION FOR MULTIPLE UAV IN DEADLINE BASED WSN APPLICATIONS, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Volume (96), No (16), Year (2018-9), Pages (1-20)
 46. ََAlaa Albu-Salih , Seyed Amin Hosseini Seno , Saad Jasim Mohammed , Dynamic Routing Method over Hybrid SDN for Flying Ad Hoc Networks, Baghdad Science Journal - بغداد للعلوم, Volume (15), No (3), Year (2018-9), Pages (1-8)
 47. ََAlaa Albu-Salih , Seyed Amin Hosseini Seno , An Energy Efficient Data Collection using Multiple UAVs in Wireless Sensor Network: A Survey Study, University of Babylon journal-جامعه بابل: العلوم الهندسیه, Volume (26), No (9), Year (2018-9), Pages (1-10)
 48. farahnaz farazestanian , Seyed Amin Hosseini Seno , Migration Management in Sensor - Cloud Networks, Journal of Computer and Knowledge Engineering, Volume (1), No (2), Year (2017-12), Pages (1-12)
 49. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Resource Management Technique for IoT in Fog Computing Supported by Distributed SDN, University of Babylon journal-جامعه بابل: العلوم الهندسیه, Year (2018-2)
 50. Ahmed Kadhim , Seyed Amin Hosseini Seno , Recent Multicast Routing Protocols in VANET: Classification and Comparison, University of Babylon journal-جامعه بابل: العلوم الهندسیه, Volume (26), No (5), Year (2018-1), Pages (371-382)
 51. Ahmadreza Montazerolghaem , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Rahmat Budiarto , High Load Control Mechanism for SIP Servers, Computer Engineering and Applications, Volume (5), No (2), Year (2016-5), Pages (47-56)
 52. Mehdi Dadkhah , Seyed Amin Hosseini Seno , Glenn Borchardt , Current and potential cyber attacks on medical journals; guidelines for improving security, European Journal of Internal Medicine, Volume (38), No (1), Year (2017-3), Pages (25-29)
 53. Ahmadreza Montazerolghaem , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Farzad Tashtarian , Overload Mitigation Mechanism for VoIP Networks: A Transport Layer Approach Based on Resource Management, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Volume (27), No (3), Year (2016-4), Pages (1-13)
 54. Ahmad Ghaffarian , Seyed Amin Hosseini Seno , Analysis of Privacy of Private Browsing Mode through Memory Forensics, International Journal of Computer Applications, Year (2015-12)
 55. Fatemeh Banaie Heravan , Seyed Amin Hosseini Seno , Ismat Aldmour , Rahmat Budiarto , A Polynomial-based Pairwise Key Pre-distribution and Node Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks, Telkomnika-Telecommunication, Computing, Electronics and Control, Volume (13), No (4), Year (2015-12), Pages (1113-1120)
 56. Fatemeh Hakimifar , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Moattar , Thair Al-Dala’in , Rahmat Budiarto , Adaptive Energy-aware Cluster Based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks, Telkomnika-Telecommunication, Computing, Electronics and Control, Volume (13), No (2), Year (2015-7), Pages (711-721)
 57. Zahra Eskandari , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , Optimal Cluster Head selection in Wireless Sensor Networks using Integer Linear Programming techniques, International Journal of Informatics and Communication Technology, Volume (3), No (3), Year (2014-9), Pages (31-42)
 58. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Maryam Nezhad kamali , rahmat Budiarto , A survey on real world botnets and detection mechanisms, International Journal of Information and Network Security, Volume (3), No (2), Year (2014-5), Pages (116-127)
 59. farid rezazadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , A New Heart Arrhythmia’s Detection Algorithm, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Volume (3), No (6), Year (2013-12), Pages (1-22)
 60. afshin jahanbin , Ahmad Ghafarian , Seyed Amin Hosseini Seno , Samane Nikookar , A Computer Forensics Approach Based on Autonomous Intelligent Multi-Agent System, International Journal of Database Theory and Application, Volume (6), No (5), Year (2013-11), Pages (1-12)
 61. Gholamhossein Ekbatanifard , Reza Monsefi , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Queen-MAC: A quorum-based energy-efficient medium access control protocol for wireless sensor networks, Computer Networks, Volume (56), No (8), Year (2012-5), Pages (2221-2236)
 62. Seyed Amin Hosseini Seno , B. Pahlevanzadeh , Tat-Chee Wan , R. Budiarto , Masoumeh Ghahramani , A New Approach CBRP Based Resource Information Management in MANETs, International Journal of Computer Science and Network Security, Volume (8), No (5), Year (2008-5), Pages (301-308)
 63. Seyed Amin Hosseini Seno , R. Budiarto , Tat-Chee Wan , Survey and new Approach in Service Discovery and Advertisement for Mobile Ad hoc Networks, International Journal of Computer Science and Network Security, Volume (7), No (2), Year (2007-2), Pages (275-284)
 64. Seyed Amin Hosseini Seno , B. Pahlevanzadeh , T.C. WAN , R. Budiarto , M.M. KADHUM , A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS, Journal of Engineering Science & Technology, Volume (4), No (2), Year (2009-4), Pages (142-153)
 65. Seyed Amin Hosseini Seno , mansoureh jalal yazdi , R. budiarto , A New Distributed Resource Management in Mobile Grid for M-Learning, World Applied Sciences Journal, Volume (7), No (12), Year (2009-12), Pages (107-114)
 66. Seyed Amin Hosseini Seno , R. Budiarto , Tat-Chee Wan , SHSDAP: Secure Hierarchical Service Discovery and Advertisement Protocol in Cluster Based Mobile Ad hoc Network,, World Applied Sciences Journal, Volume (7), No (12), Year (2009-12), Pages (115-128)
 67. Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , Wan Tat Chee , A Secure Mobile Ad hoc Network Based on Distributed Certificate Authority, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (36), No (1), Year (2011-1), Pages (100-114)
 68. Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Bodiarto , Wan Tat Chee , Masashi Yamada , Management of Energy Consumption on Cluster Based Routing Protocol for MANET, IEICE Transactions on Information and Systems, Volume (E93-D), No (3), Year (2010-3), Pages (550-559)
 69. Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , Wan Tat Chee , A routing layer-based hierarchical service advertisement and discovery for MANETs, Ad Hoc Networks, Volume (9), No (3), Year (2011-5), Pages (355-367)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. هژیر سالاری , سیدامین حسینی سنو , پیش بین تصادف در شبکه های خودرویی، یک رویکرد یادگیری ماشین مبتنی بر لبه , هفتمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها , 2023-10-25
 2. زهرا جانفدا , سیدامین حسینی سنو , سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه , سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2022-12-20
 3. مجتبی قاسم زاده , سیدامین حسینی سنو , حفاظت از شبکههای نرمافزار محور (SDN) در مقابل حملات ARP با استفاده از سرور DHCP , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران , 2021-03-03
 4. زهرا جانفدا , سیدامین حسینی سنو , سمیه سلطانی , تشخیص حمله انکارسرویس‎توزیع‎شده مبتنی بر بازتاب در اینترنت‎وسایل‎نقلیه با استفاده از یادگیری گروهی , بیست و هشتمین کنفرانس بین‎المللی کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران , 2023-01-25
 5. زهرا جانفدا , سیدامین حسینی سنو , سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه , سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2022-12-20
 6. مصطفی عزیز خلف المیاحی , سمیه سلطانی , سیدامین حسینی سنو , یک رویکرد محاسبات ی آگاه از امنیت و حریم خصوصی در مورد اشتراک داده ها در محیط ابر ی , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران , 2022-02-23
 7. مجتبی قاسم زاده , سیدامین حسینی سنو , ارائه راهکاری امن جهت تائید تحرک میزبانها در شبکه های نرم افزار محور(SDN)با استفاده از مکانیزم درهم سازی(Hash) , بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر- انجمن کامپیوتر ایران , 2022-02-23
 8. سمیه جعفری هرستانی , سیدامین حسینی سنو , مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق , ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ , 2021-03-03
 9. سیدامین حسینی سنو , فاطمه حکیمی فر , مهران آقایی , عمران یونسی , مقایسه و ارزیابی پروتکل های مسیریابی تک سطحی و سلسله مراتبی در شبکه های سیار موردی , نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم , 2015-11-18
 10. سیدامین حسینی سنو , آیلین نادمی , الفت گنجی بیدمشک , بررسی عوامل تاثیرگذار فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی (EMAS 2016) , 2016-02-15
 11. سمیه جعفری هرستانی , سیدامین حسینی سنو , سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق , چهارمین کنفرانس بین المللی شهرهای هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردها (SCIoT2020) , 2020-09-16
 12. نعمت اله بیابانی , سیدامین حسینی سنو , کاهش سربار مدیریتی پروتکل OpenFlow با Packet-Out v2 , سومین کنفرانس ملی کامپیوتر فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی , 2020-02-05
 13. احسان طیرانی راد , سیدامین حسینی سنو , ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی , دومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی , 2019-02-20
 14. سمیه سلطانی , حمید رضا محروقی , سیدامین حسینی سنو , معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها , اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند , 2016-05-18
 15. عباس مونس فرج ثجیل , سیدامین حسینی سنو , آلاء اکرامی فرد , امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب , چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش-2018 , 2018-01-24
 16. طاهره سعادت تاج الدین , سیدامین حسینی سنو , یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی , بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2018-05-08
 17. محمد ابراهیم پور , سیدامین حسینی سنو , الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN , کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر ، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی , 2018-02-07
 18. سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک , علی فرهبد , تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن , اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی , 2017-04-27
 19. سیدامین حسینی سنو , مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها , اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء , 2017-04-10
 20. سیدامین حسینی سنو , پروتکل¬های لایه کاربرد اینترنت اشیاء , اولین همایش شهر هوشمند و اینترنت اشیاء , 2017-04-10
 21. احسان طیرانی راد , سیدامین حسینی سنو , محمدرضا خیر , چارچوب مدیریت رخداد امنیت اطلاعات در محیط‌های مبتنی بر هوشمندی , زیرساخت و فرصت های سرمایه‌گذاری شهر هوشمند , 2016-08-22
 22. محمد جعفرنژادقمی , سیدامین حسینی سنو , استفاده از مدل مبتنی بر رسیک امنیتی در خزش برنامه های غنی شده تحت وب , هشتمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT2016) , 2016-09-07
 23. محمد جعفرنژادقمی , سیدامین حسینی سنو , بهبود خزش در برنامه های غنی شده ی تحت وب با بکارگیری مدل مبتنی بر ریسک , کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی , 2016-05-19
 24. سیدامین حسینی سنو , مهسا عطاری , شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی , دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش , 2015-11-11
 25. هادی خسروی , سیدامین حسینی سنو , حسن شاکری , بررسی و مقایسه پارامترهای امنیتی مربوط به سکوهای عامل سیار , دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش , 2015-11-11
 26. هادی خسروی , سیدامین حسینی سنو , حسن شاکری , ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم , کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات , 2015-11-19
 27. فرحناز فرازستانیان , سیدامین حسینی سنو , مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری , هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2015-05-26
 28. میترا فرشچیان , محمدحسین یغمائی مقدم , سیدامین حسینی سنو , ارائه پروتکل لایه انتقال متناسب با نیازهای شبکه هوشمند برق , هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2015-05-26
 29. سعید بهرامیان , سیدامین حسینی سنو , بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم , دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2015-02-26
 30. فاطمه حکیمی فر , سیدامین حسینی سنو , عمران یونسی , ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی , دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2015-02-26
 31. سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک , تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد , کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی , 2015-02-24
 32. احمدرضا منتظرالقائم , سیدامین حسینی سنو , محمدحسین یغمائی مقدم , پیاده سازی مکانیزمی کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏های VoIP: رویکردی مبتنی بر لایه انتقال , بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03
 33. معصومه حیدری , سیدامین حسینی سنو , تشخیص و جلوگیری حمله کرم چاله در پروتکل‌های مسیریابی خوشه‌بندی , بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2015-03-03
 34. محمد رضائی , سیدامین حسینی سنو , علی اصغر یاری فرد , الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم , چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2014-08-19
 35. علی اصغر یاری فرد , محمد رضائی , سیدامین حسینی سنو , طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده , چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2014-08-19
 36. نجمه فرح بخشی , سیدامین حسینی سنو , سیدمهدی سجادی , یک پروتکل مکان یابی انرژی کارا در شبکه های حسگر بی سیم , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر , 2014-06-27
 37. علیرضا محمدپور , سیدامین حسینی سنو , سیستم تشخیص نفوذ بر اساس انسمبل در شبکه های کامپیوتری , چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، ارتباطات و کامپیوتر , 2014-06-27
 38. سیده لیلا نجبایی , سیدامین حسینی سنو , حمیدرضا فروتن نژاد , بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 , هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق , 2014-02-26
 39. مه لقا عباسی , سیدامین حسینی سنو , سید علی واعظی , مروری بر راهکارهای دفاعی دربرابر حملات منع سرویس در پروتکل آغاز نشست , یازدهمین همایش ملی کامپیوتر و سیستم های هوشمند , 2014-02-24
 40. ساناز سالک اصفهانی , سیدامین حسینی سنو , کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده , نوزدهمین همایش ملی کامپیوتر , 2014-03-04
 41. مه لقا عباسی , سیدامین حسینی سنو , سید علی واعظی , راهکاری دفاعی در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در اس آی پی مبتنی بر الگوریتم پی اس او , همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2014-02-26
 42. مه لقا عباسی , سیدامین حسینی سنو , سید علی واعظی , مکانیزم دفاعی کارا در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در شبکه های اس آی پی، مبتنی بر صف عادلانه وزن دار , کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات , 2013-12-12
 43. افشین جهان بین , سیدامین حسینی سنو , متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمک نود راهبر در شبکه حسگر بیسیم , دومین کنفرانس ملی کامپیوتر , 2013-11-27
 44. معصومه قهرمانی , سیدامین حسینی سنو , محسن کاهانی , یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه , اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , 2008-11-19

انگلیسی

 1. Sina Samadzad Etehadi , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Naserali Noorani , Mahsa Hosseinpour Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Concept Drift Challenges in the Internet of Things Era of Smart Cities: A Preliminary Investigatio , هفتمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها , 2023-10-25
 2. Naserali Noorani , Seyed Amin Hosseini Seno , Sina Samadzad Etehadi , Mahsa Hosseinpour Moghaddam , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Distributed Traffic Congestion Classification in Intelligent Transportation Systems based on SDN and Fog Computing , هفتمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها , 2023-10-25
 3. Hazhir Salari , Seyed Amin Hosseini Seno , Stacking Ensemble Learning For Traffic Accident Severity Prediction , اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و خودروی هوشمند , 2023-05-24
 4. Afshin Alaghehband , marzieh ziyainezhad , MohammadJavad Sobouti , Seyed Amin Hosseini Seno , Amirhossein Mohajerzadeh , Efficient Fuzzy based UAV Positioning in IoT Environment Data Collection , 2020 10th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) , 2020-10-29
 5. Nemat Allah Biabani , Seyed Amin Hosseini Seno , Improving the Statistical Information Collection Overhead in Software Defined Networks , 3rd National Conference on Computer, Information Technology and Application of Artificial Intelligence , 2020-02-05
 6. Nemat Allah Biabani , Seyed Amin Hosseini Seno , Impact of Openflow on Wireless Mesh Network (wmSDN) , 3rd National Conference on Computer, Information Technology and Application of Artificial Intelligence , 2020-02-05
 7. Ala Ekramifard , Haleh Amintoosi , Seyed Amin Hosseini Seno , A Systematic Literature Review on Blockchain-based Solutions for IoT Security , The International Conference on Contemporary Issues In Data Science , 2019-03-05
 8. somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , A survey on digital evidence collection and analysis , 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2017), October 26-27 2017, Ferdowsi University of Mashhad , 2017-10-26
 9. Maryam NezhadKamali , somayeh soltani , Seyed Amin Hosseini Seno , Android malware detection based on overlapping of static features , 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2017), October 26-27 2017, Ferdowsi University of Mashhad , 2017-10-26
 10. Fatemeh Banaie Heravan , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , SDN-based Scheduling Strategy on load Balancing of Virtual Sensor Resources in Sensor-Cloud , 8th International Symposium on Telecommunications (IST'2016) , 2016-09-27
 11. Alireza Tajalli , navid sedigh , Seyed Amin Hosseini Seno , A replication dilemma game for cooperative data replication in ad hoc networks , 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2016) , 2016-10-31
 12. zahra eskandari , Seyed Amin Hosseini Seno , Deris Stiawan , Bedine Kerim , Rahmat Budiarto , Energy-Aware Optimal Clustering in Wireless Sensor Network Using Integer/Linear Programming , the 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering , 2016-10-05
 13. mahsa hossein pour moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hossein Khosraviroshkhari , Modeling SIP Normal Traffic to Detect and Prevent SIP-VoIP Flooding Attacks Using Fuzzy Logic , 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2016) , 2016-10-20
 14. mahsa hossein pour moghaddam , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hossein Khosraviroshkhari , An Anomaly Based VoIP DoS Attack Detection and Prevention Method Using Fuzzy Logic , 8th International Symposium on Telecommunications (IST'2016) , 2016-09-27
 15. Ahmad Ghafarian , Seyed Amin Hosseini Seno , Maria Dehghani , An Empirical Study of Security of Voip System , SAI Computing Conference 2016 , 2016-07-13
 16. Farnad Ahangari , محسا حسین پور , Seyed Amin Hosseini Seno , A new SIP authentication scheme by incorporation of elliptic curve cryptography with ticket server , The International Congress on Technology, Communication and Knowledge , 2015-11-11
 17. Seyed Amin Hosseini Seno , OLFAT GANJI BIDMESHK , Kimia Ghaffari , Information Security Diagnosis in Electronic Banking (Case Study: Tejarat Bank’s Branches of Isfahan) , 9th International Conference on e-Commerce with focus on e-Tourism , 2015-04-16
 18. elham Judi , Seyed Amin Hosseini Seno , Supervisory Control and Data Acquisition Systems security and risk management , International Conference on Management and Industrial Engineering , 2015-03-10
 19. Batool Mehrshad , Seyed Amin Hosseini Seno , Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 , 7th international Knowledge Management Conference , 2015-02-17
 20. Fatemeh Banaie Heravan , Seyed Amin Hosseini Seno , A cloud-based architecture for secure and reliable service provisioning in wireless sensor network , 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2014-10-29
 21. saeid ashouri , Hossein Khosraviroshkhari , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , VoIP performance comparison in wireless networks with different encryption methods , 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2014-10-29
 22. Ahmad ghafarian , Seyed Amin Hosseini Seno , Exploring Digital Forensics Tools in Backtrack 5.0 r3 , The 2014 International Conference on Security and Management (SAM'14) , 2014-07-21
 23. Alireza Tajalli , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , An Incentive Mechanism for Cooperative Data Replication in MANETs — A Game Theoretical Approach , Internatinal Conferenc on Electrical Engineering, Computer Science and Informatic (EE-SCI 2014) , 2014-08-20
 24. Fatemeh Hakimifar , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohamed Shenify , Rahmat Budiarto , An Efficient Cluster-based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks , Internatinal Conferenc on Electrical Engineering, Computer Science and Informatic (EE-SCI 2014) , 2014-08-20
 25. Ahmadreza Montazerolghaem , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Rahmat Budiarto , High Load Diminution by Regulating Timers in SIP Servers , International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EE-CSI 2014) , 2014-08-20
 26. Fatemeh Banaie Heravan , Seyed Amin Hosseini Seno , Reem Aljoufi , Rahmat Budiarto , MPKMS: A Matrix-based Pairwise Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks , International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EE-CSI 2014) , 2014-08-20
 27. Fatemeh Banaie Heravan , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Rahmat Budiarto , Dynamic Prioritization of Path for Quality-of-Service Differentiation in Multi-Priority Traffic , International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EE-CSI 2014) , 2014-08-20
 28. Fatemeh Hakimifar , Seyed Amin Hosseini Seno , Efficient Clustering Algorithm For Mobile Ad Hoc Networks , 4th international conference on information technology , 2014-06-27
 29. Seyed Amin Hosseini Seno , Issa Najafi , Ranking of the E-Trust Factors in Electronic Transactions in the Context of B2C E-Commerce , 8th international Conference on e-Conference , 2014-04-24
 30. Mahsa Pourvali , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , AmirHossein Mohajerzadeh , Priority based, adaptive queuing for differentiating services in IP based networks , International Conference on Education & E-Learning Innovations ICEELI 2012 , July 1-3 , 2012-07-01
 31. Mahsa Pourvali , Seyed Amin Hosseini Seno , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , AmirHossein Mohajerzadeh , Differentiating services with dynamic, QoS-aware queuing , 2nd International eConference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE-2012) , 2012-10-18
 32. B. Pahlevanzadeh , Awinder Kaur , Seyed Amin Hosseini Seno , I. Rosnah , R. Budiarto , A.R. Shirazinejad , IPv6 Migration towards Developing E-Government , International conference on E-Commerce & Developing Countries, Isfahan, Iran , 2008-10-22
 33. Seyed Amin Hosseini Seno , Bahareh Pahlevanzadeh , T.C. Wan , Rahmat Budiarto , A SECURITY SCHEME FOR CLUSTER BASED MOBILE AD HOC NETWORKS , International Conference on Science & Technology: Applications in Industry & Education (2008) , 2008-12-12
 34. Seyed Amin Hosseini Seno , Tat-Chee Wan , Rahmat Budiarto , Energy Efficient Cluster Based Routing Protocol for MANETs , International Conference on Telecom Technology and Application , 2009-06-06
 35. Reihaneh Hosseinzadeh Hariri , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , A Cluster Based Object Oriented Service Discovery and Advertisement proposed for MANETs , International Conference on Networking and Information Technology , 2010-06-11
 36. B. Pahlevanzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , T.C Wan , R. Budiarto , A Survey on How to Break Hash Functions , International Conference on Mathematics and Natural Sciences 2008 Institut Teknologi , 2008-10-28
 37. B. Pahlevanzadeh, , Seyed Amin Hosseini Seno , T.C Wan , R. Budiarto , DH-IDS USING MOBILE AGENTS FOR MANET , International Conference on Mathematics and Natural Sciences 2008 Institut Teknologi , 2008-10-28
 38. Bahareh Pahlevanzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , Tat-Chee Wan , Rahmat Budiarto , COMPARATIVE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ETHERNET FLOW CONTROL , International Conference on Science & Technology: Applications in Industry & Education (2008) , 2008-12-12
 39. B. Pahlevanzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , T.C. Wan , R. Budiarto , Mohammed M. Kadhum , A Cluster-Based Distributed Hierarchical IDS for MANETs , International Conference on Network Applications , Protocols and Services , 2008-11-21
 40. Seyed Amin Hosseini Seno , B. Pahlevanzadeh , T. C. Wan , Rahmat Budiarto , M. M. Kadhum , A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS , International Conference on Network Applications , Protocols and Services , 2008-11-21
 41. Bahareh Pahlevanzadeh , Seyed Amin Hosseini Seno , Tat-Chee Wan , Rahmat Budiarto , New approach for flow control using PAUSE frame management , International Conference on Distributed Frameworks and Applications-DFMA 2008 , 2008-10-28
 42. Masoumeh Ghahramani , Seyed Amin Hosseini Seno , Rahmat Budiarto , A New Approach for Web Applications Examination before Publishing , International Conference on Future Computer and Communication, ICFCC 2009 , 2009-04-03
 43. Seyed Amin Hosseini Seno , B .Pahlevanzadeh , T.C. Wan , Rahmat Budiarto , S .Ramadass , Routing Layer Service Advertisement Approach for MANETs , International Conference on Future Networks, 2009 , 2009-03-07
 44. Seyed Amin Hosseini Seno , Tat-Chee Wan , Rahmat Budiarto , Hybrid hierarchical approach for addressing service discovery issues in MANETs , International Conference onTelecommunications and Communications , 2007-05-14