بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران


موارد یافت شده: 46

1 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان (چکیده)
2 - بررسی هیدروژئوشیمی منابع آب حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی) (چکیده)
3 - واگرایی مصالح بدنه و معادن قرضه سدهای خاکی (چکیده)
4 - بررسی عناصر آلاینده سزب و روی در آب های منطقه معدنی ایرانکوه (چکیده)
5 - مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (چکیده)
6 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری (چکیده)
7 - بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
8 - مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
9 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود (چکیده)
10 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
11 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (چکیده)
12 - بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان (چکیده)
13 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
14 - ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
15 - پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (چکیده)
16 - بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان (چکیده)
17 - اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (چکیده)
18 - بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار (چکیده)
19 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
20 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
21 - بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان (چکیده)
22 - تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور (چکیده)
23 - بررسی منشأ و تغییرات کربن آلی محلول ( DOC) در منابع آب (چکیده)
24 - بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت (چکیده)
25 - بررسی بالا آمدگی سطح ایستابی در شهر مشهد در اثر انتقال آب سد دوستی (چکیده)
26 - پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی: (چکیده)
27 - پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز (چکیده)
28 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
29 - ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد (چکیده)
30 - هیدروشیمی و بررسی کیفی آب رودخانه های منتهی به خلیج گرگان (چکیده)
31 - مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد (چکیده)
32 - بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی (چکیده)
33 - بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (چکیده)
34 - تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد (چکیده)
35 - تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد (چکیده)
36 - ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
37 - ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی (چکیده)
38 - ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی (چکیده)
39 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
40 - معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک (چکیده)
41 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای (چکیده)
42 - ضرورت احداث سد زیرزمینی برروی رودخانه حرمک(شمال زاهدان) (چکیده)
43 - ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز (چکیده)
44 - بررسی فروچاله های کارستی موجود در محزن سد گوهرکوه (چکیده)
45 - بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات (چکیده)
46 - ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (چکیده)