بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن مهرور


موارد یافت شده: 94

1 - Genetic diversity and biological characterization of watermelon mosaic virus isolates from Iran and Iraq (چکیده)
2 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
3 - Molecular identification and new host record for Cucumber mosaic virus infecting Ocimum basilicum in Iran (چکیده)
4 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
5 - آنالیز تبارزایی توالی دو ژن پروتئین حرکتی و پوششی جدایه ویروس موزاییک توتون از استان گلستان (چکیده)
6 - آنالیز توالی ژن CI پوتی ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در ایران (چکیده)
7 - ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر ( Beet black scorch virus ( و سایر ویروسهای خاکزاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آنها (چکیده)
8 - Identification of the experimental herbaceous host range of the Apscaviroids infecting citrus species (چکیده)
9 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
10 - ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - Distribution and phylogenetic analysis of the 3′UTR and coat protein gene of Iranian Beet black scorch virus (چکیده)
12 - Population Genetic Analysis of Zucchini yellow mosaic virus based on the CI Gene Sequence (چکیده)
13 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
14 - First report of Wisteria vein mosaic virus on Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
15 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
16 - بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' (چکیده)
17 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
18 - شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران (چکیده)
19 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
20 - در پروانش Candidatus Phytoplasma phoenicium استفاده از هورمون های گیاهی در به گشت علایم (چکیده)
21 - ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندران (چکیده)
22 - شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران (چکیده)
23 - Genetic diversity and biological characterization of sugarcane streak mosaic virus from Iran (چکیده)
24 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
25 - شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران (چکیده)
27 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران (چکیده)
28 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران (چکیده)
29 - تعیین جایگاه تکاملی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی بادام زمینی بر اساس ژن رمز کننده پروتئین حرکتی (چکیده)
30 - Nucleotide sequence analyses of coat protein gene of peanut stunt virus isolates from alfalfa and different hosts show a new tentative subgroup from Iran (چکیده)
31 - شناسایی میزبانهای علفی برای ویروئیدهای مرکبات (چکیده)
32 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
33 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
34 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
35 - Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene (چکیده)
36 - Dynamics of the population structure and genetic variability within Iranian isolates of grapevine fanleaf virus: evidence for polyphyletic origin (چکیده)
37 - Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran (چکیده)
38 - Molecular characterization of two sugarcane streak mosaic virus isolates from Iran with emphasis on its population structure (چکیده)
39 - Occurrence and Evolutionary Analysis of Coat Protein Gene Sequences of Iranian Isolates of Sugarcane mosaic virus (چکیده)
40 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
41 - Iranian johnsongrass mosaic virus: the complete genome sequence, molecular and biological characterization, and comparison of coat protein gene sequences (چکیده)
42 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
43 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis hosts (چکیده)
44 - Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virusM (چکیده)
45 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis (چکیده)
46 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
47 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی (چکیده)
48 - An Argonaute sequence within the Iranian Beet black scorch virus satellite RNA (چکیده)
49 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
50 - آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
51 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
52 - بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی (چکیده)
53 - A full-length infectious clone of Beet soil-borne virus indicates the dispensability of the RNA-2 for virus survival in planta and symptom expression on Chenopodium quinoa leave (چکیده)
54 - رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
55 - بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
56 - ثبت میزبان جدید برای ویروس موزائیک زرد لوبیا در ایران (چکیده)
57 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
58 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
59 - تعیین ترادف کامل ژنوم جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
60 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
61 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
62 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations (چکیده)
63 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M (چکیده)
64 - Occurrence of Soil-Borne Cereal Viruses and Molecular Characterization of The COAT PROTEIN GENE OF BARLEY YELLOW MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
65 - Growth analysis of rhizomania infected and healthy sugar beet (چکیده)
66 - شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
67 - شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
68 - خصوصیات تکاملی و ساختار ژنتیک جمعیت جدایه های ایرانی ویروس beet necrotic yellow vein virus بر اساس پروتئین p25 (چکیده)
69 - شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان (چکیده)
70 - ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی (چکیده)
71 - شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی (چکیده)
72 - Evolutionary Characterization and Genetic Structure of Iranian Isolates of Beet Necrotic Yellow Vein Virus Population Based on p25 Protein (چکیده)
73 - Diversity of Beet curly top Iran virus isolated from different hosts in Iran (چکیده)
74 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
75 - شناسایی و طبقه بندی عامل بیماری فیلودی در چند محصول زراعی با استفاده از انالیز ژن 16sr DNA در استان های خراسان رضوی و آذزبایجان غربی (چکیده)
76 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
77 - شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
78 - شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
80 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
81 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
82 - Barley yellow mosaic virus, a soil-borne virus recently discovered in Iran (چکیده)
83 - Beet black scorch virus, old endemic or emerging virus (چکیده)
84 - IRANIAN DIVERSITY OF BEET BLACK SCORCH VIRUS AND SATELLITE (چکیده)
85 - واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا (چکیده)
86 - SOIL-BORNE VIRUSES OF SUGAR BEET: A MORE COMPLEX PICTURE THAN PREVIOUSLY THOUGHT (چکیده)
87 - DISTRIBUTION AND CHARACTERIZATION OF IRANIAN BEET BLACK SCORCH VIRUS (چکیده)
88 - Beet black scorch virus in Iran is more diverse than anywhere (چکیده)
89 - Distribution and characterization of soil-borne sugar beet viruses in Iran (چکیده)
90 - Rhizomania in Iran, a disease under strong selection pressure (چکیده)
91 - Rhizomania of sugar beet –Similarities and differences between the Iranian and European situation (چکیده)
92 - شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران (چکیده)
93 - A full-length infectious clone of beet soil-borne virus indicates the dispensability of the RNA-2 for virus survival in planta and symptom expression on Chenopodium quinoa leaves (چکیده)
94 - Iranian beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): pronounced diversity of the p25 coding region in A-type BNYVV and identification of P-type BNYVV lacking a fifth RNA species (چکیده)