بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Parham


موارد یافت شده: 141

1 - Using Black Carrot Extracts as an Alternative Biological Dye for Tissue Staining (چکیده)
2 - سلولهای بنیادی مزانشیمی در دامپزشکی: فیزیولوژی پایه و کاربردهای بالینی (چکیده)
3 - Ultrastructure of mice testes affected by orally administered crocin of crocus sativus (چکیده)
4 - ANALYZING THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF COMPETENT OOCYTES FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (چکیده)
5 - OPTIMIZING A ELECTROSPUN HYBRID NAOSTRUCTURE FROM TYPE 1 COLLAGEN, POLYVINYL ALCOHOL AND PROPOLIS FOR TISSUE ENGINEERING APPLICATION (چکیده)
6 - اثر جایگزینی گیاه خارشتر (Alhagi Maurorum) با یونجه بر ویژگی های حرکتی اسپرم قوچ افشاری (چکیده)
7 - تاثیر تغذیه علوفه خارشتر (Alhagi Maurorum) بر برخی از شاخص‌های تولید مثلی قوچ‌های افشاری (چکیده)
8 - Effect of Crocin on the Spermatogenesis Indices of Mice Testis: A Histopathological and Histomorphological Study (چکیده)
9 - Polycystic Ovary Syndrome Develops the Complications of Assisted Reproductive Technologies (چکیده)
10 - How to maintain and transport equine adipose tissue for isolating mesenchymal stem cells? (چکیده)
11 - Mineral Oil for in vitro Embryo Production: What We Should Know? (چکیده)
12 - Evaluation of mice testosterone and sperm parameters affected with Crocin (چکیده)
13 - The use of penicillin antibiotic to reduce infection and brain inflammation in chicken during the stereotaxic surgery (چکیده)
14 - The role of dental acrylic in preventing infection and brain inflammation win stereotaxic surgery compared to stitching (چکیده)
15 - بررسی اثر هم کشتی سلول های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری (چکیده)
16 - تاثیر فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-1) در حضور و عدم حضور سلول‌های بنیادی مزانشیمی مونولایر بر تکوین فولیکول‌ها ی تخمدانی موش سوری (چکیده)
17 - میزان بیان ژن گیرنده TGFβ3 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد (چکیده)
18 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
19 - بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب (چکیده)
20 - Exosomes Derived from Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Animal Tendon Injuries: A Review on Their Isolation and Application (چکیده)
21 - Optimizing Lipofectamine LTX Complex and G-418 Concentration for Improvement of Transfection Efficiency in Human Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
22 - بررسی مقایسه‌ای پروفایل بیان ژن‌های MHC-I، CD90 و CD29 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی گرفته شده از مغزاستخوان و بافت چربی اسب (چکیده)
23 - بررسی بیان گیرنده TGFβ3در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌ (چکیده)
24 - Differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells toward tenocyte by platelet-derived growth factor-BB and growth differentiation factor-6 (چکیده)
25 - Optimizing tenogenic differentiation of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (eq-ASC) using TGFB3 along with BMP antagonists (چکیده)
26 - تغییرات مورفولوژیکی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به دنبال وارد کردن وکتور ژنی در شرایط آزمایشگاهی هیپوکسی و نورموکسی (چکیده)
27 - اثر مدت‌ زمان نگهداری بافت چربی اسب در دمای محیط و 4 درجه سانتی‌گراد بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن (چکیده)
28 - تاثیر نگه داری بافت چربی اسب در دماهای انجماد مختلف بر خصوصیات سلول های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از آن (چکیده)
29 - The effect of equine bone marrow‐derived mesenchymal stem cells on the expression of apoptotic genes in neutrophils (چکیده)
30 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
31 - Optimizing injection time of GFP plasmid into sheep zygote (چکیده)
32 - Prognostic role of follicular fluid tumor necrosis factor alpha in the risk of early ovarian hyperstimulation syndrome (چکیده)
33 - Induction of tenogenic differentiation of equine adipose-derived mesenchymal stem cells by platelet-derived growth factor-BB and growth differentiation factor-6 (چکیده)
34 - استفاده همزمان فاکتورهای رشد به منظور تحریک تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی اسب به سمت تاندون (چکیده)
35 - تمایز تنوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب (ASCs) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
36 - القا و تحریک بیان فاکتورهای تنوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیمی (چکیده)
37 - Reduced effect of mineral oil toxicity using four-well culture dish in sheep embryo production (چکیده)
38 - بررسی نقش گیرنده‌های نوروپپتید وای در اخذ آب جوجه خروس های گوشتی (چکیده)
39 - Migratory behavior of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
40 - Using Herbal dyes as an alternative staining method for sperm evaluation (چکیده)
41 - The effect of repeated ICV injections on brain inflammation and anxiety (چکیده)
42 - Growth Differentiation Factor-6 (GDF-6) Induce Tenogenic Differentiation of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (Eq-Ascs) (چکیده)
43 - Donor Affect Tenogenic Differentiation of Equine Adipose Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
44 - Equine adipose mesenchymal stem cells (eq-ASCs) appear to have higher potential for migration and musculoskeletal differentiation (چکیده)
45 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
46 - Strategies of tenogenic differentiation of equine stem cells for tendon repair: current status and challenges (چکیده)
47 - Survey the Effect of Insulin on Modulating Feed Intake Via NPY Receptors in 5-Day-Old Chickens (چکیده)
48 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
49 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin-induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
50 - Probable Molecular Mechanism for Restricted Adipogenic Differentiation Potential of Equine MSCs (چکیده)
51 - Hypophagic effects of insulin is mediated via NPY1/NPY2 receptors in broiler cockerels (چکیده)
52 - Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture (چکیده)
53 - Tenogenic Induction of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells by Combined Growth Factors (چکیده)
54 - Differentiation of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into the Tenocyte by Platelet-Derived Growth Factor-BB (چکیده)
55 - Tenogenic Differentiation Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
56 - Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells on leukocytes with emphasis on neutrophils (چکیده)
57 - IL-5 in follicular fluid as a negative predictor of the intracytoplasmic sperm injection outcome (چکیده)
58 - The Effect of Equine Mesenchymal Stem Cells on the Expression of Anti-Apoptotic Gene (Survivin) of Neutrophils in vitro (چکیده)
59 - Increasing the speed and accuracy of stereotaxic surgery with Needle No. 16 and 21in broiler chicks (چکیده)
60 - Expression of leptin and leptin receptor transcripts in ovine corpus luteum (چکیده)
61 - مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی (چکیده)
62 - اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی (چکیده)
63 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
64 - پیشرفت های اخیر در کاربرد سلول های بنیادی در دامپزشکی: از آزمایشگاه تا کلینیک (چکیده)
65 - Expression Level of Transforming Growth Factor-β1 Is Reduced by Increasing the Passage Number of Equine Mesenchymal Stem cells (چکیده)
66 - ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب (چکیده)
67 - The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats (چکیده)
68 - Optimization of qPCR condition for some specific genes of equine mesenchymal stem cells (چکیده)
69 - Inhibitory effects of mesenchymal stem cells on neutrophil apoptosis (چکیده)
70 - Improved bone regeneration using cell-coated scaffolds (چکیده)
71 - The Effect of Scaffold Composition on Bone Regeneration (چکیده)
72 - Stemness Signature of Equine Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
73 - مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز (چکیده)
74 - Sheep oocyte expresses leptin and functional leptin receptor mRNA (چکیده)
75 - Comparative Growth Rate Of Equine Abdominal versus Gluteal Fat-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
76 - Decellularization of Equine Digital Flexor Tendon as a Suitable Scaffold for Tissue Engineering (چکیده)
77 - Defined Co-culture System of Equine Mesenchymal Stem Cells with Neutrophils (چکیده)
78 - Sheep oocyte expresses leptin receptor mRNA (چکیده)
79 - Mesenchymal stem cells are a new efficiient candidate for cancer therapy (چکیده)
80 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
81 - Ovine corpus luteum expresses leptin mRNA (چکیده)
82 - Expression of Leptin mRNA in ovine oocyte (چکیده)
83 - Comparative expression of CD29 in equine bone marrow- and adipose- derived mesenchymal stem cells (چکیده)
84 - GAPDH, β-actin and β2-microglobulin, as three common reference genes, are not reliable for gene expression studies in equine adipose- and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
85 - تاثیر TGF-β3 در افزایش توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اسب (چکیده)
86 - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن MHC-I در سلول های بینادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان اسب (چکیده)
87 - Equine adipose-derived mesenchymal stem cells: phenotype and growth characteristics, gene expression profile and differentiation potentials (چکیده)
88 - Effect of Donor Age on the Expression Stability of GAPDH as a Reference Gene for Gene Expression Analysis of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
89 - Expression of Leptin Receptor mRNA in Ovine Corpus Luteum (چکیده)
90 - Growth Rate of Equine Marrow- Derived Versus Fat- derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
91 - EQUINE EMBRYONIC AND MESENCHYMAL STEM CELLS: THEIR CHARATERITICS AND APPLICATION IN EQUINE REGENERATIVE MEDICINE (چکیده)
92 - Evaluation of β-actin as a Reference Gene for Comparative Expression Analysis of Equine Adipose- and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells by qRT-PCR (چکیده)
93 - Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
94 - Effect of frequent infantile Sodium Thiopental administration on GAD65 gene expression in 1.5 month old male wistar rats (چکیده)
95 - Quality of bovine chilled or frozen-thawed semen after addition of omega-3 fatty acids supplementation to extender (چکیده)
96 - The effect of co-culturing denuded oocytes on the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (چکیده)
97 - Cartilage-specific gene expression in equine mesenchymal stem cells in response to supplemented medium with growth factors (چکیده)
98 - The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm (چکیده)
99 - Different pattern of SOX2 expression as an embryonic marker in equine adipose and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
100 - The Effect of TGF- β3 on the in vitro Chondrogenic Differentiation of Equine Adipose -Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
101 - Isolation and characterization of horse bone marrow mesenchymal stem cells for treatment of joint injuries: an animal model for human studies (چکیده)
102 - The effects of cell density in primary culture on isolation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
103 - تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی (چکیده)
104 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
105 - تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب (چکیده)
106 - تاثیر سن بر توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
107 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
108 - اهمیت و استفاده بالینی از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان اختلالات عضلانی- اسکلتی اسب (چکیده)
109 - The effect of omega-3 fatty acids addition in sperm extenders on the quality of frozen bovine semen (چکیده)
110 - The effect of age on the chondrogenic differentiation potential of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
111 - استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی (چکیده)
112 - جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص (چکیده)
113 - Expression of functional leptin receptor (OB-Rb) mRNA in the sheep tissues (چکیده)
114 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
115 - Effect of Increasing Amount of Oocyte Secreted Factors on Cumulus Expansion of Bovine Cumulus-Oocyte Complexes (چکیده)
116 - The Effects of Omega- 3,6,9 Fatty Acids on the Quality of Bovine Chilled Semen (چکیده)
117 - Addition of omega-3 unsaturated fatty acids in sperm extender does not improve the quality of chilled bovine sperm (چکیده)
118 - Effects of addition of Omega-3,6,9 fatty acids to the semen extender on the characteristics of frozen-thawed bull Sperm (چکیده)
119 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)
120 - Effects of inhibiting nitric oxide synthase on cumulus expansion and nuclear maturation of sheep oocytes (چکیده)
121 - The Effect of Roscovitine on Meiosis of Sheep Oocyte (چکیده)
122 - Effects of L-NAME on In Vitro Maturation of Sheep Oocytes (چکیده)
123 - Leptin mRNA in bovine spermatozoa (چکیده)
124 - Leptin mRNA is present in bovine ejaculated spermatozoa (چکیده)
125 - Effect of L-NAME (a Nitric Oxide Synthase inhibitor) on cumulus expansion of sheep oocyte (چکیده)
126 - مهارکنندهی نیتریک اکساید سنتاز در یک رفتار وابسته به دز بلوغ میوزی اووسیت گوسفند را مهار میکند (چکیده)
127 - Leptin mRNA is present in bovine epididymal spermatozoa (چکیده)
128 - Maintenance of horse embryonic stem cells in different conditions (چکیده)
129 - hLIF and bFGF effects on maintenance of horse embryonic stem cells (چکیده)
130 - A histopathological survey of Tribbulus terrestris poisoning in sheep (چکیده)
131 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (چکیده)
132 - Experimental Tribulus terrestris poisoning in sheep: clinical, laboratory and pathological findings (چکیده)
133 - leptin and leptin receptor mRNA in the bovine testis (چکیده)
134 - Enhanced differentiation of horse embryonic stem cells induced by autologous feeder cells (چکیده)
135 - Maintenance of Horse Embryonic Stem Cells in different conditions (چکیده)
136 - ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب (چکیده)
137 - A report on the considrable resuction of milk total bacterial counts (TBC) in a BROWN-SWISS dairy herd (چکیده)
138 - نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر (چکیده)
139 - Color discrimination in caspian pony (چکیده)
140 - Detection of leptin and leptin receptor mRNA expression in the bovine testis (چکیده)
141 - Leptin mRNA expresses in the bull reproductive organ (چکیده)