بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Parham


موارد یافت شده: 98

1 - Equine adipose mesenchymal stem cells (eq-ASCs) appear to have higher potential for migration and musculoskeletal differentiation (چکیده)
2 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
3 - Strategies of tenogenic differentiation of equine stem cells for tendon repair: current status and challenges (چکیده)
4 - Survey the Effect of Insulin on Modulating Feed Intake Via NPY Receptors in 5-Day-Old Chickens (چکیده)
5 - اثرات انسولین و سوماتوستاتین بر اخذ آب در جوجه های نوزاد (چکیده)
6 - Interaction of neuropeptide Y receptors (NPY1, NPY2 and NPY5) with somatostatin on somatostatin- induced feeding behaviour in neonatal chicken (چکیده)
7 - Probable Molecular Mechanism for Restricted Adipogenic Differentiation Potential of Equine MSCs (چکیده)
8 - Hypophagic effects of insulin is mediated via NPY1/NPY2 receptors in broiler cockerels (چکیده)
9 - Equine bone marrow-derived mesenchymal stem cells: optimization of cell density in primary culture (چکیده)
10 - Tenogenic Induction of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells by Combined Growth Factors (چکیده)
11 - Differentiation of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells into the Tenocyte by Platelet-Derived Growth Factor-BB (چکیده)
12 - Tenogenic Differentiation Potential of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
13 - Immunomodulatory effects of mesenchymal stem cells on leukocytes with emphasis on neutrophils (چکیده)
14 - IL-5 in Follicular Fluid as a Negative Predictor of the Intracytoplasmic Sperm Injection Outcome (چکیده)
15 - The Effect of Equine Mesenchymal Stem Cells on the Expression of Anti-Apoptotic Gene (Survivin) of Neutrophils in vitro (چکیده)
16 - Increasing the speed and accuracy of stereotaxic surgery with Needle No. 16 and 21in broiler chicks (چکیده)
17 - Expression of leptin and leptin receptor transcripts in ovine corpus luteum (چکیده)
18 - مقایسه توالی و سرعت تزریق رژیم بیهوشی زایلازین-کتامین در جوجه های گوشتی (چکیده)
19 - اثر تزریق داخل بطن مغزی انسولین بر گلوکز خون در جوجه های گوشتی (چکیده)
20 - GAPDH به عنوان ژن مرجع مناسب برای مطالعات real-time PCR در نوتروفیل های کشت توامان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان اسب (چکیده)
21 - پیشرفت های اخیر در کاربرد سلول های بنیادی در دامپزشکی: از آزمایشگاه تا کلینیک (چکیده)
22 - Expression Level of Transforming Growth Factor-β1 Is Reduced by Increasing the Passage Number of Equine Mesenchymal Stem cells (چکیده)
23 - ارزیابی بیان ژن p53در نوتروفیل های هم کشت با سلول های بنیادی مزانشیمی اسب (چکیده)
24 - The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats (چکیده)
25 - Optimization of qPCR condition for some specific genes of equine mesenchymal stem cells (چکیده)
26 - Inhibitory effects of mesenchymal stem cells on neutrophil apoptosis (چکیده)
27 - Improved bone regeneration using cell-coated scaffolds (چکیده)
28 - The Effect of Scaffold Composition on Bone Regeneration (چکیده)
29 - Stemness Signature of Equine Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
30 - مقایسه دو روش بیهوشی پنتوباربیتال و کتامین در جوجه ها قبل از اعمال میکروسرجری مغز (چکیده)
31 - Sheep oocyte expresses leptin and functional leptin receptor mRNA (چکیده)
32 - Comparative Growth Rate Of Equine Abdominal versus Gluteal Fat-derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
33 - Decellularization of Equine Digital Flexor Tendon as a Suitable Scaffold for Tissue Engineering (چکیده)
34 - Defined Co-culture System of Equine Mesenchymal Stem Cells with Neutrophils (چکیده)
35 - Sheep oocyte expresses leptin receptor mRNA (چکیده)
36 - Mesenchymal stem cells are a new efficiient candidate for cancer therapy (چکیده)
37 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
38 - Ovine corpus luteum expresses leptin mRNA (چکیده)
39 - Expression of Leptin mRNA in ovine oocyte (چکیده)
40 - Comparative expression of CD29 in equine bone marrow- and adipose- derived mesenchymal stem cells (چکیده)
41 - GAPDH, β-actin and β2-microglobulin, as three common reference genes, are not reliable for gene expression studies in equine adipose- and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
42 - تاثیر TGF-β3 در افزایش توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان اسب (چکیده)
43 - بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن MHC-I در سلول های بینادی مزانشیمی بافت چربی و مغز استخوان اسب (چکیده)
44 - Equine adipose-derived mesenchymal stem cells: phenotype and growth characteristics, gene expression profile and differentiation potentials (چکیده)
45 - Effect of Donor Age on the Expression Stability of GAPDH as a Reference Gene for Gene Expression Analysis of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
46 - Expression of Leptin Receptor mRNA in Ovine Corpus Luteum (چکیده)
47 - Growth Rate of Equine Marrow- Derived Versus Fat- derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
48 - EQUINE EMBRYONIC AND MESENCHYMAL STEM CELLS: THEIR CHARATERITICS AND APPLICATION IN EQUINE REGENERATIVE MEDICINE (چکیده)
49 - Evaluation of β-actin as a Reference Gene for Comparative Expression Analysis of Equine Adipose- and Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells by qRT-PCR (چکیده)
50 - Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
51 - Effect of frequent infantile Sodium Thiopental administration on GAD65 gene expression in 1.5 month old male wistar rats (چکیده)
52 - Quality of bovine chilled or frozen-thawed semen after addition of omega-3 fatty acids supplementation to extender (چکیده)
53 - The effect of co-culturing denuded oocytes on the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (چکیده)
54 - Cartilage-specific gene expression in equine mesenchymal stem cells in response to supplemented medium with growth factors (چکیده)
55 - The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm (چکیده)
56 - Different pattern of SOX2 expression as an embryonic marker in equine adipose and marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
57 - The Effect of TGF- β3 on the in vitro Chondrogenic Differentiation of Equine Adipose -Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
58 - Isolation and characterization of horse bone marrow mesenchymal stem cells for treatment of joint injuries: an animal model for human studies (چکیده)
59 - The effects of cell density in primary culture on isolation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
60 - تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی (چکیده)
61 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
62 - تأثیر تراکم کشت اولیــه سلول‌های تک‌هسته‌ای جدا شده از مغزاستخـــوان بر جــداسازی سلول‌های بنیادی اســب (چکیده)
63 - تاثیر سن بر توان تمایز به غضروف سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
64 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
65 - اهمیت و استفاده بالینی از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان اختلالات عضلانی- اسکلتی اسب (چکیده)
66 - The effect of omega-3 fatty acids addition in sperm extenders on the quality of frozen bovine semen (چکیده)
67 - The effect of age on the chondrogenic differentiation potential of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
68 - استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی (چکیده)
69 - جداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی اسب از مغز استخوان به منظور درمان بیماری های خاص (چکیده)
70 - Expression of functional leptin receptor (OB-Rb) mRNA in the sheep tissues (چکیده)
71 - ریه گوسفند گیرنده عملکردی لپتین را بیان می‌کند (چکیده)
72 - Effect of Increasing Amount of Oocyte Secreted Factors on Cumulus Expansion of Bovine Cumulus-Oocyte Complexes (چکیده)
73 - The Effects of Omega- 3,6,9 Fatty Acids on the Quality of Bovine Chilled Semen (چکیده)
74 - Addition of omega-3 unsaturated fatty acids in sperm extender does not improve the quality of chilled bovine sperm (چکیده)
75 - Effects of addition of Omega-3,6,9 fatty acids to the semen extender on the characteristics of frozen-thawed bull Sperm (چکیده)
76 - بیان mRNA گیرنده عملکردی لپتین در کبد گوسفند (چکیده)
77 - Effects of inhibiting nitric oxide synthase on cumulus expansion and nuclear maturation of sheep oocytes (چکیده)
78 - The Effect of Roscovitine on Meiosis of Sheep Oocyte (چکیده)
79 - Effects of L-NAME on In Vitro Maturation of Sheep Oocytes (چکیده)
80 - Leptin mRNA in bovine spermatozoa (چکیده)
81 - Leptin mRNA is present in bovine ejaculated spermatozoa (چکیده)
82 - Effect of L-NAME (a Nitric Oxide Synthase inhibitor) on cumulus expansion of sheep oocyte (چکیده)
83 - مهارکنندهی نیتریک اکساید سنتاز در یک رفتار وابسته به دز بلوغ میوزی اووسیت گوسفند را مهار میکند (چکیده)
84 - Leptin mRNA is present in bovine epididymal spermatozoa (چکیده)
85 - Maintenance of horse embryonic stem cells in different conditions (چکیده)
86 - hLIF and bFGF effects on maintenance of horse embryonic stem cells (چکیده)
87 - A histopathological survey of Tribbulus terrestris poisoning in sheep (چکیده)
88 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (چکیده)
89 - Experimental Tribulus terrestris poisoning in sheep: clinical, laboratory and pathological findings (چکیده)
90 - leptin and leptin receptor mRNA in the bovine testis (چکیده)
91 - Enhanced differentiation of horse embryonic stem cells induced by autologous feeder cells (چکیده)
92 - Maintenance of Horse Embryonic Stem Cells in different conditions (چکیده)
93 - ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب (چکیده)
94 - A report on the considrable resuction of milk total bacterial counts (TBC) in a BROWN-SWISS dairy herd (چکیده)
95 - نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر (چکیده)
96 - Color discrimination in caspian pony (چکیده)
97 - Detection of leptin and leptin receptor mRNA expression in the bovine testis (چکیده)
98 - Leptin mRNA expresses in the bull reproductive organ (چکیده)