بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Khajeh Hosseini


موارد یافت شده: 119

1 - Single count of radicle emergence, DNA replication during seed germination and vigour in alfalfa seed lots (چکیده)
2 - بهترین زمان برداشت و شیوه‌های انبارداری بذرگیاه Salsola rigida در ایستگاه تولید بذر نیشابور (چکیده)
3 - تعیین بهترین زمان برداشت و شیوه انبارداری بر درصد جوانه زنی بذر گیاه ceratoides Krashninkovia در ایستگاه تولید بذر شهرک امام نیشابور (چکیده)
4 - نقش اصلاح‌کننده های خاک های آهکی بر عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
5 - نقش اکوفیزیولوژیکی موسیلاژ سطح بذر در جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بالنگو (Lallemantia royleana) در شرایط تنش خشکی و شوری (چکیده)
6 - Potential of a single radicle emergence count in predicting field emergence of Desi chickpea seed lots as an alternative vigour test (چکیده)
7 - Effect of temperature on length of the lag period and its relationship with field performance of alfalfa (Medicago sativa) seeds (چکیده)
8 - پاسخ ویژگی های ریشه‌ای نشاء هندوانه (Citrullus vulgaris L.) به نوع و حجم بستر کشت در گلخانه (چکیده)
9 - بررسی اثرات نوع بستر و حجم سلول بر روی برخی ویژگی‏ های نشاء تولیدی هندوانه (Citrullus vulgaris L.) (چکیده)
10 - آزمون فرسودگی کنترل‌شده به‌عنوان روشی برای ارزیابی بنیه و پیش‌بینی سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus) در مزرعه (چکیده)
11 - بررسی رفتار جوانه‌زنی و خواب بذر در علف‌های هرز سلمه‌تره (Chenopodium album)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و دم‌روباهی سبز (Setaria viridis) در باغ‌های پسته رفسنجان (چکیده)
12 - بررسی اثر اسموپرایمینگ بذور، روشهای کاشت و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد هندوانه آجیلی (lanatus Citrullus( (چکیده)
13 - تاثیر تاج پوشش گیاهان چندساله و سطوح بهره برداری چرایی بر تراکم بانک بذر خاک در یک مرتع (چکیده)
14 - تأثیر تنش رطوبتی برخصوصیات رشدی سه جمعیت زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) در سال اول رشد (چکیده)
15 - دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد (چکیده)
16 - تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) (چکیده)
17 - ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده های بذر کلزا ( Brassica napuse L.) ) (چکیده)
18 - Effects Of Different Nitrogen And Solupotasse. Fertilizer Rate On Yield And Yield Components Of Potato (چکیده)
19 - تأثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ‌کبیر (L. Plantago major) (چکیده)
20 - Evaluation of seed dormancy in one hundred medicinal plants species grown in Southern Iran (چکیده)
21 - Applicability of early count of physiological germination as a vigour test to predict field emergence of oilseed rape (Brassica napus L.) (چکیده)
22 - اثر برهمکنش علف های هرز و پرایمینگ بذور بر شاخص های رشدی توده های مختلف هندوانه بذر (Citrullus lanatus) (چکیده)
23 - بررسی رفتار جوانه زنی و خواب بذر در علف های هرز جغجغه (Prosopis farcta L.) چرخه (Launaea acanthodes (Boiss) و علف مورچه )Cressa cretica L.( در باغات پسته رفسنجان (چکیده)
24 - تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود (چکیده)
25 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر و نشاکاری بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت فوق‏شیرین (Zea mays L. var. saccharata) (چکیده)
26 - Improving of seed quality of black seed (Nigella sativa L.) by increasing seed phosphorus content in a calcareous soil (چکیده)
27 - Role of mucilage in germination of fourteen species of medicinal plants (چکیده)
28 - بهبود جنبه­ های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب (چکیده)
29 - بررسی نقش افزایش حلالیت فسفر بر کیفیت بذرهای تولیدی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
30 - Application of the radicle emergence test to assess seed vigour of cereal and forage crops (چکیده)
31 - بررسی خواب بذر در هفت گونه گیاه دارویی از تیره چتریان (Apiaceae) (چکیده)
32 - نقش گوگرد، ورمی کمپوست و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک آهکی و کارایی مصرف فسفر سیاهدانه (چکیده)
33 - اثر کود و پرایمینگ با محلول فسفات دی هیدروژن پتاسیم بر رشد هتروتروفیک گیاه چه های سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
34 - بهبودجنبه های فیزیولوژیک بذرسیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش مقدار فسفر بذر تحت تأثیر تغذیه بوته مادری (چکیده)
35 - ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه (چکیده)
36 - Influence of phosphorus and soil amendments on black seed (Nigellasativa L.) oil yield and nutrient uptakeSeyyed (چکیده)
37 - موسیر (چکیده)
38 - Effects of phosphorus and seed priming on seed vigor, fatty acidscomposition and heterotrophic seedling growth of black seed (Nigellasativa L.) grown in a calcareous soil (چکیده)
39 - Germination of Spotted Spurge (Chamaesyce maculata) Seeds in Response to Different Environmental Factors (چکیده)
40 - ارزیابی اثرات حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر خصوصیات مورفولوژیک ذرت شیرین (Zea mays L.) (چکیده)
41 - تاثیر حجم و نوع بستر کاشت نشاء بر روی خصوصیات نشاء ذرت شیرین (Zea mays. var saccharata) تحت شرایط گلخانه (چکیده)
42 - تأثیر پرایمینگ و تداخل علف های هرز روی عملکرد و اجزای عملکرد توده های هندوانه بذری (Citrullus lunatus) (چکیده)
43 - نقش موسیلاژ بر جوانه زنی سیزده گونه گیاه دارویی تحت سطوح مختلف پتانسیل اسمزی (پلی­اتیلن­گلایکول) (چکیده)
44 - اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز (چکیده)
45 - بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه بروموس (Bromus kopetdaghensis Drobov) تحت تأثیر تیمارهای مختلف دمایی (چکیده)
46 - Evaluation of seed dormancy in forty medicinal plant species (چکیده)
47 - Evaluation of seed storage potential in forty medicinal plant species (چکیده)
48 - بررسی اثر تاریخ نشاکاری بر شاخص های رشد و عملکرد علوفه ذرت در منطقه مشهد (Zea mays L.) (چکیده)
49 - اثر دما و عمق آب بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف برنج (Oryza sativa L.) و سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
50 - Alleviating harmful effects of chilling stress on rice seedling via application of spermidine as seed priming factor (چکیده)
51 - Improving chilling tolerance of rice seedling by seed priming with salicylic acid (چکیده)
52 - IMPROVING RICE SEEDLING PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROCESSES UNDER LOW TEMPERATURE BY SEED PRIMING WITH SALICYLIC ACID (چکیده)
53 - بررسی عوامل موثر بر جوانه زنی بذر هالوفیت ها (چکیده)
54 - Breaking dormancy of seeds from eight populations of Bunium persicum (Apiaceae) (چکیده)
55 - اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانه (چکیده)
56 - Methods for rice genotypes cold tolerance evaluation at germination stage (چکیده)
57 - Effects of soil compaction on emergence and early seedling growth oftransplanted pepper (Capsicum annum L.) (چکیده)
58 - بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بر خصوصیات جوانه زنی بذور گونه های Echinochloa orizy cola و Echinochloa. crus galli سوروف (چکیده)
59 - Determiningthe type of seed dormancy inthirty species of important medicinal plants grownin Western Iran (چکیده)
60 - Identification of three species of genus Allium using DNA barcoding (چکیده)
61 - Seed identification of medicinal plant species using machine vision (چکیده)
62 - Can Bulk and Nanosized Titanium Dioxide Particles Improve Seed Germination Features of Wheatgrass (Agropyron desertorum) (چکیده)
63 - Role of mucilage in germination of medicinal plants (چکیده)
64 - تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد (چکیده)
65 - Medicinal plant seed identification using machine vision (چکیده)
66 - Seed germination and dormancy tests of some rangeland species of Northern Khorasan province, Iran (چکیده)
67 - شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی (چکیده)
68 - Seed identification of ten rangeland species based on machine learning using combination of RBF and Feed Forward neural networks (چکیده)
69 - تاثیر اندازه بذر و قارچ کش کربوکسیل تیرام بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری (چکیده)
70 - ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی (چکیده)
71 - اثر تداخل علف های هرز بر روی رشد اندام هوایی، عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد (چکیده)
72 - اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon) (چکیده)
73 - Evaluation of seed quality: from physiology to international standardisation (چکیده)
74 - رابطه بین جوان زنی و آزمایشات ویگور بذر در ارقام مختلف سویا (.Glycine max L) (چکیده)
75 - Evaluation of seed quality: from physiology to international standardization (چکیده)
76 - مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی (چکیده)
77 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
78 - Effects of applying various levels of nitrogen on parent plants on the resistance to salinity stress in achieved seeds in Triticum aestivum L. cv. Gaskojen at germination period (چکیده)
79 - The electrical conductivity of soak-water of chickpea seeds provides a quick test indicative of field emergence (چکیده)
80 - Evidence that time for repair during early germination leads to vigour differences in maize (چکیده)
81 - EFFECTS OF APPLYING VARIOUS LEVELS OF NITROGEN ON MOTHER PLANTS ON THE 264. RESISTANCE TO SALINITY STRESS IN ACHIEVED SEEDS IN TRITICUM AESTIVUM L. CV. GASKOJEN AT GERMINATION PERIOD. (چکیده)
82 - EFFECTS OF SEED NOURISHED BY DIFFERENT LEVELS OF NITROGEN, DIFFERENT 263. BIOFERTILIZERS AND DROUGHT STRESS ON GERMINATION INDICES AND SEEDLING GROWTH OF WHEAT (Triticum aestivum) CV. SAYONZ. (چکیده)
83 - The study of nutritional management of parent plant in combination with seed priming by biofertilizers in toward to increase of salinity tolerance in wheat cv. Sayonz at germination period (چکیده)
84 - Rate of physiological germination relates to the percentage of normal seedlings in standard germination tests of naturally aged seed lots of oilseed rape (چکیده)
85 - بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنها (چکیده)
86 - Rate of physiological germination compare with the cold test and accelerated ageing as a repeatable vigour test for maize (چکیده)
87 - Comparison of Yield and Yield Components of Autumn and Spring Sowing of Chickpeas Grown in Iran (چکیده)
88 - بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا (چکیده)
89 - Rate of physiological germination relates to the percentage of normal seedlings in standard germination tests of naturally aged seed lots of oilseed rape (چکیده)
90 - The electrical conductivity of seed soak water provides a rapid estimate of field emergence for seed lots of chickpea in Iran (چکیده)
91 - The effects of seed coating and pelleting on the rate and final germination in (چکیده)
92 - بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی (چکیده)
93 - بررسی برخی از روش های شکستن خواب در بذر بیست گونه علف هرز (چکیده)
94 - Evaluations of dormancy breaking treatments on seeds of thirty three weed species (چکیده)
95 - تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری (چکیده)
96 - Electrical conductivity provides a rapid assessment of quality in chickpea seeds produced in Iran (چکیده)
97 - Mean germination time provides a repeatable vigour test for maize (چکیده)
98 - The effect of harvest weather on germination of Scottish wildflower seeds (چکیده)
99 - Length of the lag period of germination and metabolic repair explain vigour differences in seed lots of maize (Zea mays) (چکیده)
100 - A comparative study of the germination characteristics of Wild Flower Seeds in Commercial Seed Production (چکیده)
101 - Assessment of reliability of germination papers in environmental stress research (چکیده)
102 - The influence of aerated hydration seed treatment on tomato seed invigoration (چکیده)
103 - Determination of soybean seed osmotic potential prior to germination under stress (چکیده)
104 - The influence of experimental substrate on early seedling growth under stress conditions (چکیده)
105 - The interaction between salinity stress and seed vigour on the germination of Soybean Seed (چکیده)
106 - The effects of reduced water availability and salinity on the early seedling growth of Soybean (چکیده)
107 - The effects of salinity on the germination and early seedling growth of soybean (چکیده)
108 - The effects of seed vigour and salinity on the germination of soybean (چکیده)
109 - Comparative studies of the effects of reduced water availability and salinity stress on the germination of six soybean cultivars (چکیده)
110 - Intercropping soybean cultivars under different plant densities (چکیده)
111 - Experimental approach influences soybean (Glycine max L.)seed and seedling response to salinity (چکیده)
112 - Scotish wild flower seeds: Production and use (چکیده)
113 - Comparson of the seed germination and early seedling growth of soybean in saline conditions (چکیده)
114 - interaction between salinity stress and seed vigour during germination of soyabean seeds (چکیده)
115 - Mean germination time in the laboratory estimates the relative vigour and field performance of commercial seed lots of maize(Zea mays L.) (چکیده)
116 - Mean germination time as an indicator of emergence performance in soil of seed lots of maize-Zea mays (چکیده)
117 - بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنی (چکیده)
118 - Development of dormancy breaking treatments to enable germination testing of seeds of medicinal plants grown in IRAN (چکیده)
119 - Length of the lag period of germination and metabolic repair explain vigour differences in seed lots of maize (Zea mays) (چکیده)