بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Mehrvar


موارد یافت شده: 135

1 - ردیابی مولکولی سه ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در استان گلستان (چکیده)
2 - Application of High-Throughput Sequencing for Comprehensive Virome Profiling in Grapevines Shows Yellows in Iran (چکیده)
3 - Assessment of the phenotypic and genotypic diversity of endophytic strains of Bacillus and closely related genera from Carpinus betulus in the Hyrcanian forests of Iran (چکیده)
4 - مقایسه علایم، تعیین توالی کامل و تحلیل فیلوژنتیکی دایه‌های ویروس تریستزای مرکبات از استان‌های مازندران و فارس (چکیده)
5 - آنالیزتوالیژن2aجدایه پنیرک ویروس موزاییک خیاردرایران (چکیده)
6 - Effect of Root-Knot Nematode Meloidogyne incognita on Barley: Morphological Alterations and the Role of Enzymes in Interactions (چکیده)
7 - جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های باسیلوس اندوفیت ریشه درختان کچف در استان های مازندران و سمنان (چکیده)
8 - Virome analysis of potyvirus populations infecting saffron in Iran: the discovery of a novel potyvirus (چکیده)
9 - First report of carnation cryptic virus 3 infecting Dianthus caryophyllus in Iran (چکیده)
10 - ردیابی هم‌زمان دو گونه ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند و ویروس سوختگی سیاه چغندرقند با استفاده از واکنش زنیره‌ای پلی‌مراز دوگانه (چکیده)
11 - First report of Ornithogalum mosaic virus infecting iris in Iran (چکیده)
12 - همسانه‌سازی و بررسی تبارزایی دایه‌های ایرانی narcissus latent virus براساس ترادف نوکلئوتیدی ناحیه ’3 ژنوم (چکیده)
13 - بررسی امکان تفکیک ژنوتیپهای چغندرقند از نظر مقاومت به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) بر اساس علائم فنوتیپی در شرایط گلخانه (چکیده)
14 - Metagenomic Analysis of Malva sylvestris from Iran Displays a Malva Vein Clearing Virus Genome (چکیده)
15 - شناسایی مولکولی و بررسی جایگاه تبارزایی ویروس ابلقی بادام زمینی در مزارع سویای شمال ایران (چکیده)
16 - مقایسه بیماری‌زایی سازه‌های عفونت‌زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندرقند و بهینه‌سازی تکثیر و انتقال با زنرک ناقل در شرایط گلخانه (چکیده)
17 - Genetic diversity and population structure of Iranian Beet yellows virus based on the nucleotide sequences of coat protein (چکیده)
18 - مقایسه تنوع ژنتیکی ناحیه 3′UTR جدایه‌های ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) خراسان با جدایه‌های ایران و سایر نقاط دنیا (چکیده)
19 - تحلیل تبارزائی دایه ایرانی ویروس نوار زرد تره‌فرنگی از میزبان سیر براساس نواحی ژنومی CI و CP (چکیده)
20 - First report of Wisteria badnavirus 1 infecting Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
21 - ارزیابی مقاومت و پاسخ بیوشیمیایی ارقام مختلف جو در برهمکنش با نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) (چکیده)
22 - First report of Turnip mosaic virus infecting saffron in Iran (چکیده)
23 - The first whole genome sequence and characterization of narcissus latent virus based on metagenomic analysis of iris in Iran; analyses of the genetic structure of the virus (چکیده)
24 - First report of Narcissus latent virus infecting iris in Iran (چکیده)
25 - Genomic Characterization and Phylogenetic Analysis of Two Potyviruses Infecting Iris in Iran (چکیده)
26 - The Complete Genome Sequences of Two Recombinant Isolates of Squash Mosaic Virus from Iran (چکیده)
27 - Whole-Genome Characterization of Alfalfa Mosaic Virus Obtained from Metagenomic Analysis of Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran: with Implications for the Genetic Structure of the Virus (چکیده)
28 - Incidence and molecular characterization of Beet virus Q in sugar beet production areas of Iran based on coat protein gene (چکیده)
29 - واکنش ژنوتیپ‌های سویای دارای آلل‌های ژن مقاومت(Rsv1 ) به آلودگی با سه سویه از ویروس موزائیک سویا (چکیده)
30 - First Nearly Complete Genome Sequence of Onion Yellow Dwarf Virus Infecting Garlic in Iran (چکیده)
31 - Whole genome characterization of wisteria vein mosaic virus from Iran and its relationship to other members of bean common mosaic virus group (چکیده)
32 - Identification of garlic-infecting leek yellow stripe virus through deep-sequencing analyses from Iran (چکیده)
33 - Analysis of the molecular and biological variability of Zucchini yellow mosaic virus isolates from Iran and Iraq (چکیده)
34 - GENETIC DIVERSITY AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF WATERMELON MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
35 - Complete Genomic Characterization of Two Beet Soil-Borne Virus Isolates from Turkey: Implications of Comparative Analysis of Genome Sequences (چکیده)
36 - بررسی آلودگی های مخلوط چهار ویروس خاکزاد در مناطق عمده کشت چغندرقند در ایران: تهدیدی جدی برای محصول چغندرقند (چکیده)
37 - Molecular characterization of two highly divergent Iranian johnsongrass mosaic virus isolates from Zea mays (چکیده)
38 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی زرد پیاز (Onion yellow dwarf virus) در برخی از مناطق کشت سیر در ایران (چکیده)
39 - بررسی کارایی روشهای مختلف استخراج آر.ان.آ در شناسایی ویروس موزاییک کدو Suqash mosaic virus (چکیده)
40 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه مشهد ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند و بررسی واکنش برخی ارقام چغندرقند نسبت به آن در شرایط گلخانه (چکیده)
41 - Genetic diversity and biological characterization of watermelon mosaic virus isolates from Iran and Iraq (چکیده)
42 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
43 - Molecular identification and new host record for Cucumber mosaic virus infecting Ocimum basilicum in Iran (چکیده)
44 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
45 - آنالیز تبارزایی توالی دو ژن پروتئین حرکتی و پوششی جدایه ویروس موزاییک توتون از استان گلستان (چکیده)
46 - آنالیز توالی ژن CI پوتی ویروس آلوده کننده گیاه پنیرک در ایران (چکیده)
47 - ردیابی ویروس سوختگی سیاه برگ چغندر ( Beet black scorch virus ( و سایر ویروسهای خاکزاد همراه و تعیین برخی خصوصیات مولکولی آنها (چکیده)
48 - Identification of the experimental herbaceous host range of the Apscaviroids infecting citrus species (چکیده)
49 - تعیین توالی کامل RNA2 یک جدایه از ویروس موزاییک کدو (SqMV) از استان خراسان جنوبی در ایران (چکیده)
50 - ردیابی مولکولی یک جدایه از ویروس موزاییک رگبرگی اقاقیای زینتی (Wisteria vein mosaic virus) در استان خراسان رضوی (چکیده)
51 - Distribution and phylogenetic analysis of the 3′UTR and coat protein gene of Iranian Beet black scorch virus (چکیده)
52 - Population Genetic Analysis of Zucchini yellow mosaic virus based on the CI Gene Sequence (چکیده)
53 - Genetic variability and molecular evolution of Bean common mosaic virus populations in Iran: comparison with the populations in the world (چکیده)
54 - First report of Wisteria vein mosaic virus on Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
55 - شناسایی آر اِن اِ های کوچک تولید شده در پاسخ به آلودگی ویروئید پنج مرکبات در گیاهان گوجه فرنگی (چکیده)
56 - بررسی امکان القای مقاومت سیستمیک علیه\'Candidatus Phytoplasma phoenicium\' (چکیده)
57 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
58 - شناسایی مولکولی استرین C ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از گوجه فرنگی در استان مازندران (چکیده)
59 - تعیین توالی کامل و خصوصیات مولکولی آر ان ا یک جدایه ایرانی ویروس برگ باد بزنی مو (چکیده)
60 - در پروانش Candidatus Phytoplasma phoenicium استفاده از هورمون های گیاهی در به گشت علایم (چکیده)
61 - ردیابی و بررسی مولکولی دو جدایه جدید ویروس موزائیک ایرانی قیاق (IJMV) در مزارع ذرت استان مازندران (چکیده)
62 - شناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی، جنوبی و مازندران (چکیده)
63 - Genetic diversity and biological characterization of sugarcane streak mosaic virus from Iran (چکیده)
64 - بررسی تنوع ژنتیکی و پراکنش ویروس لکه سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) در برخی استانهای ایران (چکیده)
65 - شناسائی و تعیین پراکنش ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
66 - شناسایی و بررسی فراوانی ویروس های S و M سیب زمینی دربرخی استانهای ایران (چکیده)
67 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا BYMV و موزاییک نکروتیک معمولی لوبیا BCMNV در استان مازندران (چکیده)
68 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک نیشکر (Sugarcane mosaic virus) در استان مازندران (چکیده)
69 - تعیین جایگاه تکاملی جدایه های ایرانی ویروس کوتولگی بادام زمینی بر اساس ژن رمز کننده پروتئین حرکتی (چکیده)
70 - Nucleotide sequence analyses of coat protein gene of peanut stunt virus isolates from alfalfa and different hosts show a new tentative subgroup from Iran (چکیده)
71 - شناسایی میزبانهای علفی برای ویروئیدهای مرکبات (چکیده)
72 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
73 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
74 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
75 - Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene (چکیده)
76 - Dynamics of the population structure and genetic variability within Iranian isolates of grapevine fanleaf virus: evidence for polyphyletic origin (چکیده)
77 - Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran (چکیده)
78 - Molecular characterization of two sugarcane streak mosaic virus isolates from Iran with emphasis on its population structure (چکیده)
79 - Occurrence and Evolutionary Analysis of Coat Protein Gene Sequences of Iranian Isolates of Sugarcane mosaic virus (چکیده)
80 - Identification and cloning of highly epitopic regions of Clostridium novyi alpha toxin (چکیده)
81 - تشخیص و بررسی تنوع مولکولی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شمال ایران (چکیده)
82 - Iranian johnsongrass mosaic virus: the complete genome sequence, molecular and biological characterization, and comparison of coat protein gene sequences (چکیده)
83 - The complete genome sequences of two naturally occurring recombinant isolates of Sugarcane mosaic virus from Iran (چکیده)
84 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis hosts (چکیده)
85 - Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virusM (چکیده)
86 - Molecular characterization of Grapevine fan leaf virus from non Vitis (چکیده)
87 - شناسایی ویروس موزائیک کلم گل با روش‌های سرولوژیکی و مولکولی در استان‌‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
88 - شناسایی و بررسی مولکولی جدایه ای از ویروس زردی چغندر قند (beet mosaic virus)در استان خراسان رضوی (چکیده)
89 - An Argonaute sequence within the Iranian Beet black scorch virus satellite RNA (چکیده)
90 - شناسایی و بررسی مولکولی ویروس موزائیک کدو (Squash mosaic virus) در استانهای خراسان رضوی و جنوبی (چکیده)
91 - آنالیز رشد چغندرقند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
92 - شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران (چکیده)
93 - بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی (چکیده)
94 - A full-length infectious clone of Beet soil-borne virus indicates the dispensability of the RNA-2 for virus survival in planta and symptom expression on Chenopodium quinoa leave (چکیده)
95 - رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (چکیده)
96 - بررسی خصوصیات مولکولی ویروس زردی غربی چغندر قند در استان خراسان رضوی (چکیده)
97 - ثبت میزبان جدید برای ویروس موزائیک زرد لوبیا در ایران (چکیده)
98 - تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران (چکیده)
99 - ساخت سازه عفونت‌زای جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
100 - تعیین ترادف کامل ژنوم جدایه ایرانی ویروس M سیب‌زمینی (چکیده)
101 - بررسی تنوع ژنتیکی در ژن پروتئین پوششی ویروس برگ بادبزنی مو در شمال شرق ایران (چکیده)
102 - تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
103 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations (چکیده)
104 - Genetic structure and molecular variability of potato virus M (چکیده)
105 - Occurrence of Soil-Borne Cereal Viruses and Molecular Characterization of The COAT PROTEIN GENE OF BARLEY YELLOW MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
106 - Growth analysis of rhizomania infected and healthy sugar beet (چکیده)
107 - شناسایی و تعیین ترادف ژن پروتئین پوششی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
108 - شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
109 - خصوصیات تکاملی و ساختار ژنتیک جمعیت جدایه های ایرانی ویروس beet necrotic yellow vein virus بر اساس پروتئین p25 (چکیده)
110 - شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان (چکیده)
111 - ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی (چکیده)
112 - شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی (چکیده)
113 - Evolutionary Characterization and Genetic Structure of Iranian Isolates of Beet Necrotic Yellow Vein Virus Population Based on p25 Protein (چکیده)
114 - Diversity of Beet curly top Iran virus isolated from different hosts in Iran (چکیده)
115 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
116 - شناسایی و طبقه بندی عامل بیماری فیلودی در چند محصول زراعی با استفاده از انالیز ژن 16sr DNA در استان های خراسان رضوی و آذزبایجان غربی (چکیده)
117 - Carnation Etched Ring Virus Elimination Through Shoot Tip Culture (چکیده)
118 - شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
119 - شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی (چکیده)
120 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
121 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
122 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
123 - Barley yellow mosaic virus, a soil-borne virus recently discovered in Iran (چکیده)
124 - Beet black scorch virus, old endemic or emerging virus (چکیده)
125 - IRANIAN DIVERSITY OF BEET BLACK SCORCH VIRUS AND SATELLITE (چکیده)
126 - واکنش های فیزیولوژیکی ارقام چغندر قند حساس و متحمل به رایزومانیا (چکیده)
127 - SOIL-BORNE VIRUSES OF SUGAR BEET: A MORE COMPLEX PICTURE THAN PREVIOUSLY THOUGHT (چکیده)
128 - DISTRIBUTION AND CHARACTERIZATION OF IRANIAN BEET BLACK SCORCH VIRUS (چکیده)
129 - Beet black scorch virus in Iran is more diverse than anywhere (چکیده)
130 - Distribution and characterization of soil-borne sugar beet viruses in Iran (چکیده)
131 - Rhizomania in Iran, a disease under strong selection pressure (چکیده)
132 - Rhizomania of sugar beet –Similarities and differences between the Iranian and European situation (چکیده)
133 - شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران (چکیده)
134 - A full-length infectious clone of beet soil-borne virus indicates the dispensability of the RNA-2 for virus survival in planta and symptom expression on Chenopodium quinoa leaves (چکیده)
135 - Iranian beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): pronounced diversity of the p25 coding region in A-type BNYVV and identification of P-type BNYVV lacking a fifth RNA species (چکیده)