مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. آرش قهرمان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , امید علی خوارزمی , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری , گونه­ شناسی گردشگران بر اساس نوع اقامت در شهر مشهد, مطالعات اجتماعی گردشگری, دوره (9), شماره (17), سال (2021-9), صفحات (189-218)
 2. نسرین اشرفی , محمدرضا هاشمی , حسین اکبری , علی خزاعی فرید , تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (52), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (29-56)
 3. محسن سوهانیان حقیقی , مجید فولادیان , حسین اکبری , تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏گریزی و قانون‏شکنی در استان‏های ایران مبتنی بر منطق فازی, جامعه شناسی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2020-3), صفحات (3-32)
 4. محمود تیموری , حسین اکبری , حسین میرزائی , محمد مبارکی , تحلیل فازی تنوعات تجربی توسعه اقتصادی بر اساس جایگاه نخبگان استان‌ها در ساختار سیاسی معاصر ایران, جامعه شناسی اقتصادی و توسعه, دوره (9), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (45-70)
 5. محمود تیموری , حسین اکبری , حسین میرزائی , محمد مبارکی , تحلیل فازی بسترهای اجتماعی توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی ایران, پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, دوره (12), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (65-80)
 6. علی سالار , حسین اکبری , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی مکانیسمهای تأثیر ساختار نابرابر توزیع درامد بر توسعه صنعتی: یک مطالعه طولی- ملی (2014-1990), تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (9), شماره (73), سال (2019-3), صفحات (1-41)
 7. اسماعیل قربانی , مهدی کرمانی , حسین بهروان , حسین اکبری , روسپی‌گری: تحمیل اجتماعی یا انتخاب شخصی؛ ارائه یک تحلیل کیفی, پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, دوره (3), شماره (12), سال (2017-12), صفحات (143-184)
 8. علی سالار , حسین اکبری , غلامرضا صدیق اورعی , بررسی طولی-ملی(2014-1990) نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعتی, مدیریت سرمایه اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (169-195)
 9. الهام دربان رضایی , راضیه رضازاده , مریم استادی , حسین اکبری , An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach, تحقیقات جغرافیایی, دوره (34), شماره (1), سال (2019-1), صفحات (73-85)
 10. زینب السادات فاطمی امین , علی یوسفی , حسین اکبری , رابطۀ عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدأ), تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (۷۲), سال (2017-9)
 11. مهسا صادقی نژاد , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری , جستجوی اطلاعات شغلی در یک شبکه همکاری علمی؛ یک نمونه از تحلیل پویایی های شبکه اجتماعی, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (5), شماره (12), سال (2019-3), صفحات (139-178)
 12. زینب السادات فاطمی امین , علی یوسفی , حسین اکبری , نهادگرایی تطبیقی: نوع‌شناسی ترتیبات نهادی کشورهای نخبه‌فرست, مطالعات رسانه های نوین, سال (2021-1)
 13. حسین اکبری , محمود تیموری , فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (بازه زمانی 1396 ـ 1380), پژوهش‌های ارتباطی, دوره (25), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (9-28)
 14. علی اکبر مجدی , حسین اکبری , محمدرضا حیدری , فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی, تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (85-119)
 15. حسین اکبری , سیداحمد میرمحمدتبار , احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری در شهر مشهد, جامعه شناسی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (69-98)
 16. سمیه ورشوی , علی یوسفی , حسین اکبری , احمدرضا اصغرپور ماسوله , مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی, مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (53-82)
 17. حسین اکبری , رابطه مصرف رسانه‌های داخلی و خارجی با هویت ملی جوانان, رسانه و فرهنگ, دوره (7), شماره (2), سال (2018-1), صفحات (1-22)
 18. حسین میرزائی , حسین اکبری , علی رفیعی , نظام ترجیحات شغلی دانشجویان, جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (9), شماره (4), سال (2017-9), صفحات (129-154)
 19. حسین اکبری , روح ا... فخاری , نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد), جامعه شناسی کاربردی, دوره (28), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (71-90)
 20. حسین اکبری , شکل‌‌گیری اجتماع ملی (ملت) و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار؛ به‌سوی یک نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلان, جامعه شناسی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2017-6), صفحات (3-25)
 21. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش تساهل سیاسی و عوامل مؤثر بر آن: نمونه‌پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (5), شماره (18), سال (2016-12), صفحات (89-121)
 22. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساسی؛ نمونه پژوهی، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, جامعه شناسی کاربردی, دوره (27), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (147-168)
 23. امین زارعی , محمد صادق مهدوی , حسین اکبری , بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان, علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2015-8), صفحات (251-276)
 24. ابوالقاسم شهریاری , محسن خلیلی , حسین اکبری , سنجش رابطة سرمایة اجتماعی با تساهل مذهبی (نمونه‌پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (1-31)
 25. معصومه طالبی دلیر , حسین اکبری , رسانه و مصرف‌گرایی, رسانه و فرهنگ, دوره (4), شماره (2), سال (2015-2), صفحات (123-150)
 26. حسین اکبری , محمد رحیم عیوضی , بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی, علوم اجتماعی, دوره (10), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (33-59)
 27. مسعود چلبی , حسین اکبری , مطالعة تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی, تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (1), شماره (61), سال (2013-11), صفحات (1-44)
 28. معصومه طالبی دلیر , حسین اکبری , بررسی گرایش به مصرف کالاهای خارجی و عوامل مؤثر بر آن با تاکید بر رسانه, پژوهش‌های ارتباطی, دوره (73), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (105-127)
 29. حسین اکبری , نقش زنان در توسعه پایدار محیط زیست, زن در توسعه و سیاست, دوره (10), شماره (4), سال (2012-12), صفحات (5-28)
 30. حسین اکبری , آرش قهرمان , محمد مظهری , فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه رضایت از سفر, مطالعات اجتماعی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (27-44)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین اکبری , زهرا نخعی راد , مطالعه کیفی وضعیت دایره همسرگزینی دختران جوان , نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی , 2021-02-03
 2. حسین اکبری , زهرا نخعی راد , بررسی جامعه شناختی دایره همسرگزینی دختران در ارتباط با فضای مجازی , نخستین همایش ملی چالشها و راهکارهای تعالی نهاد خانواده در مذاهب اسلامی با محوریت آسیب های اجتماعی , 2021-02-03
 3. حسین اکبری , داده‌های مفقوده و روش‌های مواجهه با آن در مطالعات افکارسنجی پانل , همابش ملی مطالعات پیمایشی و افکارسنجی در ایران , 2018-06-24
 4. حسین اکبری , میزان شیوع و الگوهای خشونت علیه کودکان و تعیین کننده های اقتصادی- اجتماعی آن در میان خانواده‌های شهر مشهد , همایش علمی سالانه سلامت روان و رسانه , 2019-01-27
 5. حسین اکبری , Social determinants of the epidemic of communicable diseases in Arbaeen mass gathering with emphasis on Iranian pilgrims , المؤتمر الإقلیمی الأول للخدمات الطبیة فی الزیارة الأربعینیة , 2019-09-16
 6. حسین اکبری , فقر شهری و توزیع آسیب‌ها و جرایم اجتماعی , سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران , 2018-06-20
 7. حسین اکبری , مسعود ستوده فر , کبری اطمینانی , نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی , دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران , 2018-07-18
 8. حسین اکبری , مطالعه تاریخی فرایند شکل گیری ملت در ایران با تاکید بر نقش دولت , نخستین همایش ملی بررسی نظری و عملی روابط دولت و ملت در ایران: گذشته، حال، آینده , 2016-04-19
 9. مهسا صادقی نژاد , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری , کاربرد مدل های شبکه محور در پژوهش های اجتماعی , دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی , 2016-09-27
 10. مهسا صادقی نژاد , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری , شبکه های اجتماعی و کاریابی ( مرور انتقادی نظریه های کاریابی شبکه محور) , ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی , 2016-11-05
 11. علی زینلی , حسین اکبری , تحلیل جامعه شناختی پدیده خیانت زنان متاهل , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران , 2016-02-18
 12. حسین بهروان , ساره عبداللهی , حسین اکبری , تحلیل جامعه شناختی رفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده , چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2015-02-24
 13. حسین بهروان , حسین اکبری , سید حسن محسنیان , عوامل اجتماعی موثر بررفتار ناهنجار ترافیکی عابرین پیاده , اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد , 2015-11-16
 14. حسین اکبری , آسیب‌های اجتماعی مددجویان بهزیستی شهرستان مشهد , اولین همایش ملی مسائل اجتماعی شهر مشهد , 2015-11-16
 15. حسین اکبری , تکنولوژی رسانه ای، صنعت تبلیغات و سبک زندگی مصرف گرایانه , همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی , 2014-05-11