مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سحر مهدی نیا , محمدرضا توکلی زاده , مهدی احمدی جلایر , پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان, مصالح و سازه های بتنی, دوره (7), شماره (2), سال (2022-12), صفحات (111-127)
 2. پیمان ایمانی جاجرمی , محمدرضا توکلی زاده , عباس یوسفی , بررسی اثر دمای بستر و اپوکسی در هنگام نصب بر روی مقاومت چسبندگی ورق‌های GFRP با استفاده از دو آزمون جدا کردن با کشش (Pull-off) و با پیچش (Twist-off), مهندسی عمران فردوسی, دوره (35), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (13-30)
 3. هادی مددی قله زو , محمدرضا توکلی زاده , شهناز دانش , ارزیابی بوم سازگاری سیستمهای دیوارچینی رایج در ایران با‌استفاده از روش TOPSIS, مهندسی عمران فردوسی, دوره (34), شماره (3), سال (2022-1), صفحات (23-38)
 4. بهروز یوسفی , محمدرضا اصفهانی , محمدرضا توکلی زاده , ارائه روشی تحلیلی از ترکیب المان قابی بتن مسلح فیبری شبه تیموشنکو و تئوری میدان فشاری, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (51), شماره (4), سال (2019-11), صفحات (733-748)
 5. هادی مددی قله زو , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , ارزیابی زیست‌ محیطی، اقتصادی، فنی و اجرایی انواع سیستم‌های رایج دیوارچینی در ایران، با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2019-2)
 6. بهزاد عطاری , محمدرضا توکلی زاده , ارزیابی طول موثر پیوستگی روش کاشت الیاف در نصب خارجی به روش سرعت‌سنجی تصویری ذرات, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2018-7)
 7. میلاد امانیان , فرید کفیلی علمداری , محمدرضا توکلی زاده , بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC, مصالح و سازه های بتنی, دوره (3), شماره (2), سال (2019-1), صفحات (89-101)
 8. سیده مهدیه میراعلمی , محمدرضا اصفهانی , محمدرضا توکلی زاده , مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P, مهندسی عمران شریف, دوره (36.2), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (75-83)
 9. محمدامین ارشدترابی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , تاثیر خاکستر لجن فاضلاب شهری به عنوان جایگزین سیمان بر خواص فیزیکی، مکانیکی و پایایی بتن, مهندسی عمران مدرس, دوره (17), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (1-12)

انگلیسی

 1. ُSaeed Eilbeigi Ghalani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Amirreza Masoodi , Enhancing Mechanical Behavior and Energy Dissipation in Fiber-Reinforced Polymers through Shape Memory Alloy Integration: A Numerical Study on SMA-FRP Composites under Cyclic Tensile Loading, Materials, Volume (16), No (16), Year (2023-8), Pages (5695-5695)
 2. نیما قرائی مقدم , alireza arabshahi , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Predictive models for the peak stress and ultimate strain of FRP confined concrete cylinders with inclined fiber orientations, Results in Engineering, Volume (18), No (101044), Year (2023-6), Pages (101044-13)
 3. ُSaeed Eilbeigi Ghalani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Amirreza Masoodi , Nonlinear Regression Prediction of Mechanical Properties for SMA-Confined Concrete Cylindrical Specimens, Buildings, Volume (13), No (1), Year (2022-12), Pages (112-112)
 4. Ali Banaei Pour , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Muhammad Akbar , Zahoor Hussain , Krzysztof Adam Ostrowski , Alireza Bahadori , Mariusz Spyrka , Effects of Small Deviations in Fiber Orientation on Compressive Characteristics of Plain Concrete Cylinders Confined with FRP Laminates, Materials, Volume (16), No (1), Year (2022-12), Pages (261-284)
 5. Peyman Imani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Abbas Youssefi , Effect of temperature and moisture on the bond strength between fiber reinforced polymer laminates and cement‐based mortar substrates, Structural Concrete, Volume (23), No (2), Year (2022-4), Pages (970-992)
 6. alireza arabshahi , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Predictive model for slenderness limit of circular RC columns confined with FRP wraps, Structural Concrete, Volume (23), No (2), Year (2022-4), Pages (849-875)
 7. Saeid Ghorbani , Sahar Ghorbani , Amir Elmi , Vala Soleimani , Iman Taji , Mohammad Mohammadi Khatami , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Jorge de Brito , Simultaneous effect of granite waste dust as partial replacement of cement and magnetized water on the properties of concrete exposed to NaCl and H2SO4 solutions, Construction and Building Materials, Volume (288), Year (2021-6), Pages (123064-11)
 8. MUHANAD AL-DERAAN , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Abbas AbdulMajeed Allawi , Finite element analysis of rectangular RC beams strengthened with FRP laminates under pure torsion, Structural Concrete, Volume (22), No (4), Year (2021-8), Pages (1946-1961)
 9. Behrooz Yousefi , Mohammad Reza Esfahani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , A multi-fiber approach with directional stiffness matrix in reinforced concrete structures, Engineering Computations, Volume (37), No (7), Year (2020-3), Pages (2411-2437)
 10. MUHANAD AL-DERAAN , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Abbas Abdulmajeed Allawi , Analytical study on torsional behavior of concrete beams strengthened with fiber reinforced polymer laminates using softened truss model, Advances in Structural Engineering, Volume (24), No (8), Year (2021-6), Pages (1642-1654)
 11. Saeid Ghorbani , Mohammad Mohammadi Khatami , Sahar Ghorbani , Amir Elmi , Fatemeh Farzan , Vala Soleimani , Mohammadamin Negahban , Vivian W. Y. Tam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Effect of magnetized water on the fresh, hardened and durability properties of mortar mixes with marble waste dust as partial replacement of cement, Construction and Building Materials, Volume (267), Year (2020-10)
 12. SEYEDE MAHDIEH MIRALAMI , Mohammad Reza Esfahani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , reza khorramabadi , Jalil Rezaee Pazhand , The cyclic response of circular reinforced concrete column to foundation connections strengthened with shape memory alloy bars, Journal of Composite Materials, Volume (55), No (7), Year (2020-9), Pages (973-988)
 13. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Development of applicable design models for concrete columns confined with aramid fiber reinforced polymer using Multi-Expression Programming, Structures, Volume (23), Year (2020-2), Pages (225-244)
 14. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Proposition of new applicable strength models for concrete columns confined with fiber reinforced polymers, SN Applied Sciences, Volume (1), No (12), Year (2019-11)
 15. Behrooz Yousefi , Mohammad Reza Esfahani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Macromodel-based simulation of membrane action in reinforced concrete structural members, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Volume (49), No (3), Year (2019-11), Pages (329-354)
 16. Behzad Attari , Mohammadreza Tavakkolizadeh , An experimental investigation on effect of elevated temperatures on bond strength between externally bonded CFRP and concrete, Steel and Composite Structures, Volume (32), No (5), Year (2019-9), Pages (559-569)
 17. SEYEDE MAHDIEH MIRALAMI , Mohammad Reza Esfahani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Strengthening of circular RC column-foundation connections with GFRP/SMA bars and CFRP wraps, Composites Part B: Engineering, Volume (172), Year (2019-9), Pages (161-172)
 18. Saeid Ghorbani , Sohrab Sharifi , Jorge de Brito , Sahar Ghorbani , mahdi ahmadi jalayer , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Using statistical analysis and laboratory testing to evaluate the effect of magnetized water on the stability of foaming agents and foam concrete, Construction and Building Materials, Volume (207), No (1), Year (2019-5), Pages (28-40)
 19. Fahimeh Rezaee , Shanaz Danesh , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Mohammad Mohammadi Khatami , Investigating chemical, physical and mechanical properties of eco-cement produced using dry sewage sludge and traditional raw materials, Journal of Cleaner Production, Volume (214), No (1), Year (2019-1), Pages (749-757)
 20. Saeid Ghorbani , Sahar Ghorbani , Zhong Tao , Jorge de Brito , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Effect of magnetized water on foam stability and compressive strength of foam concrete, Construction and Building Materials, Volume (197), No (1), Year (2019-2), Pages (280-290)
 21. Iman Taji , Saeid Ghorbani , Jorge de Brito , Vivian W.Y. Tam , Sohrab Sharifi , Ali Davoodi , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Application of statistical analysis to evaluate the corrosion resistance of steel rebars embedded in concrete with marble and granite waste dust, Journal of Cleaner Production, Volume (210), No (1), Year (2019-2), Pages (837-846)
 22. Saeid Ghorbani , Iman Taji , Jorge de Brito , Mohammadamin Negahban , Sahar Ghorbani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Ali Davoodi , Mechanical and durability behaviour of concrete with granite waste dust as partial cement replacement under adverse exposure conditions, Construction and Building Materials, Volume (194), No (1), Year (2019-1), Pages (143-152)
 23. Saeid Ghorbani , Iman Taji , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Ali Davoodi , Jorge de Brito , Improving corrosion resistance of steel rebars in concrete with marble and granite waste dust as partial cement replacement, Construction and Building Materials, Volume (185), No (1), Year (2018-10), Pages (110-119)
 24. H. Saadatmanesh , Mohammadreza Tavakkolizadeh , D. Mostofinejad , Environmental Effects on Mechanical Properties of Wet Lay-Up Fiber-Reinforced Polymer, ACI Materials Journal, Volume (107), No (3), Year (2010-5), Pages (267-275)
 25. Mohammadreza Tavakkolizadeh , Hamid Saadatmanesh , Repair of Damaged Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Sheets, Journal of Composites for Construction, Volume (7), No (4), Year (2003-11), Pages (311-322)
 26. Mohammadreza Tavakkolizadeh , Hamid Saadatmanesh , Galvanic Corrossion of Carbon And Steel in Aggressive Environments, Journal of Composites for Construction, Volume (5), No (3), Year (2001-8), Pages (200-210)
 27. Mohammadreza Tavakkolizadeh , Hamid Saadatmanesh , Fatigue Strength of Steel Girders Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer Patch, Journal of Structural Engineering, Volume (129), No (2), Year (2003-2), Pages (186-196)
 28. Mohammadreza Tavakkolizadeh , Hamid Saadatmanesh , Strengthening of Steel-Concrete Composite Girders Using Carbon Fiber Reinforced Polymers Sheets, Journal of Structural Engineering, Volume (129), No (1), Year (2003-1), Pages (30-40)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رسول مهدی نیاء , محمدرضا توکلی زاده , بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت , چهادهمین کنفرانس ملی بتن , 2022-10-08
 2. امین هاشمی نسب , محمدرضا توکلی زاده , مدل‌سازی عددی تیرهای فولادی تقویت‌شده با صفحات CFRP تحت بارگذاری خستگی , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 3. مریم حبیبی خراسانی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 4. حسن عرفانی نسب , محمدرضا توکلی زاده , بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 5. سعید ایل بیگی قلعه نی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی ویژگی‌های کششی مصالح SMA-FRP تحت اثر بارگذاری چرخه‌ای , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 6. پیمان ایمانی جاجرمی , محمدرضا توکلی زاده , عباس یوسفی , پیش بینی روند هیدراتاسیون، تخلخل و مقاومت ملات ماسه‌‌ـ‌سیمان با استفاده از نرم افزار (VCCTL) , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 7. ابوالفضل نخعی , محمدرضا توکلی زاده , حمید شیرازی , مدلسازی و تحلیل دال بتن آرمه‌ی دوطرفه و انتخاب پارامترهای خسارت مومسانی بتن در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2020-05-30
 8. ابوالفضل نخعی , محمدرضا توکلی زاده , حمید شیرازی , طرح تقویت بهینه‌ی دال‌های دوطرفه‌ی بتن‌آرمه به کمک ورق‌هایFRP , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27
 9. میلاد امانیان , محمدرضا توکلی زاده , بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک , سومین کنفراتس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران , 2018-12-19
 10. احسان خسروی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , رضا رضایی فرد , بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه‌های ذوب و یخبندان , اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ‬ها , 2018-10-10
 11. احسان خسروی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , مروری بر راهکارهای موثر در جلوگیری از پوسته شدن جداول بتنی پیش ساخته , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-12-05
 12. سید حسین میرزایی حصاری , محمدرضا توکلی زاده , تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل , نهمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2017-10-07
 13. میلاد امانیان , فرید کفیلی علمداری , محمدرضا توکلی زاده , بررسی عملکرد چسب بلوک در اتصال نمونه‌های منشوری بتنی سبک ACC , دهمین کنفرانس ملی بتن , 2018-10-07
 14. بهزاد عطاری , محمدرضا توکلی زاده , کاربرد پردازش تصویر در اندازه گیری جابه جایی، کرنش و عرض ترک اعضای بتنی در آزمایشگاه سازه , دهمین کنفرانس ملی بتن , 2018-10-07
 15. بهزاد عطاری , محمدرضا توکلی زاده , بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن , یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 16. محمدامین ارشدترابی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 , هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2016-10-06
 17. بیژن اجتماعی , محمدرضا توکلی زاده , امیرصمد قدس , بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه , هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2016-10-06
 18. علی موتمن , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 19. محمدحسین برادران خلخالی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 20. حسین حسین دخت , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , مصطفی قلی زاده , مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 21. حسین حسین دخت , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن , نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی - همایش ملی عمران و توسعه پایدار , 2015-12-18
 22. محمدامین ارشدترابی , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده , اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن , سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست , 2014-11-22
 23. محمدرضا توکلی زاده , نفیسه شاهبازی , بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP , پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2013-10-07
 24. محمدرضا توکلی زاده , سید روح الله موسوی , زهرا حبیبی خراسانی , بررسی خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 25. نفیسه شاهبازی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی اجزای محدود رفتار خمشی تیرهای بتن ارمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , 2013-12-18
 26. میلاد خاتمی راد , محمدرضا توکلی زاده , بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B , چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2012-10-06
 27. محمدحسین قدیری راد , حمیدرضا کاظمی , محمدرضا توکلی زاده , تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B , چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران , 2012-10-06
 28. محمدرضا توکلی زاده , مرتضی قالیشویان , مصطفی صالحی احمداباد , حسین اکرمی زاده , سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 29. محمد کارکن , محمدرضا توکلی زاده , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP , دومین کنفرانس قابلیت اطمینان , 2011-10-24
 30. محیا فاضلی پور , محمدرضا توکلی زاده , بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 31. صالح یعقوبی بجمعه , محمدرضا توکلی زاده , بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 32. محیا فاضلی پور , محمدرضا توکلی زاده , بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 , چهارمین همایش بتن شرق کشور , 2010-12-02
 33. صالح یعقوبی بجمعه , محمدرضا توکلی زاده , بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP , دومین کنفرانس ملی بتن ایران , 2010-10-07
 34. محمدرضا توکلی زاده , صالح یعقوبی بجمعه , علی اکبر میرنامی , بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 35. محمدرضا توکلی زاده , علیرضا رمضانی , الیار ظفرخواه , سیددانیال غفاریان تربتی مجاور , سیدفرزان کاظمی , تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 36. محمدرضا توکلی زاده , میثم مجتهدپور , محیا فاضلی پور , مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 37. محمدرضا توکلی زاده , کیومرث صاحبکار , وهاب اسماعیلی , بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 38. محمدرضا توکلی زاده , ایرج مهدوی مقدم , کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی , سمینار مقاوم سازی ساختمان , 2010-01-05
 39. محمدرضا توکلی زاده , صالح یعقوبی بجمعه , مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران , نخستین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان , 2009-10-16
 40. محمدرضا توکلی زاده , امیر صمد قدس , مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP , سومین همایش بتن شرق کشور , 2009-12-03
 41. محمدرضا توکلی زاده , علیرضا رمضانی , مریم سلطانی , الهام میرافضلی , ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی , دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2009-11-06
 42. محمدرضا توکلی زاده , رضا صاحبی , صابر صبوریان سررودی , مهدی گلچین , بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن , دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2009-11-06
 43. محمدرضا توکلی زاده , کیومر ث صاحبکار , وهاب اسماعیلی , تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای , دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2009-11-06
 44. میثم مجتهدپور , علیرضا فیوض , محمدرضا توکلی زاده , مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده , نخستین کنفرانس عمران و مقاوم سازی , 2009-05-20
 45. محسن سورگی , دانیال رضا زاده , محمدرضا توکلی زاده , نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک , نخستین کنفرانس عمران و مقاوم سازی , 2009-05-20
 46. علی اکبر میرنامی , مهدی گلچین , محمدرضا توکلی زاده , بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 47. علیرضا فیوض , میثم مجتهدپور , محمدرضا توکلی زاده , بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 48. آرش شهریاری احمدی , محمدرضا قاسمی , محمدرضا توکلی زاده , تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود , اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای , 2008-10-20
 49. مهدی گلچین , رضا صاحبی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک , چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26
 50. فروغ ترابی , مریم سلطانی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ , چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26
 51. سیدفرزان کاظمی , الیار ظفرخواه , محمدرضا توکلی زاده , تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی , چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26
 52. علیرضا رمضانی , سیددانیال غفاریان تربتی مجاور , محمدرضا توکلی زاده , بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی , چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26
 53. شادی اکنونی , علی اکبر میرنامی , محمدرضا توکلی زاده , بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی , چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران کشور , 2008-08-26

انگلیسی

 1. alireza arabshahi , sima rostami , نیما قرائی مقدم , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Prediction of Bond Strength Between Fiber Reinforced Polymers and Concrete Using Artificial Neural Network , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 2. mahdi ahmadi jalayer , Sahar Mahdinia , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Prediction of compressive strength of cement mortar using chemical composition of raw materials , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 3. alireza arabshahi , sima rostami , نیما قرائی مقدم , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Determination of the Effective Moment of Inertia for RC Beams strengthened with FRP Sheets Using Multi-Expression Programming , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 4. Sahar Mahdinia , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Proposed a model for compressive strength of cement mortar by using Multi Expression Programing , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 5. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Reliability Analysis of Available Stress Models for FRP Confined Rectangular Concrete Columns , یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-04-30
 6. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , mohammad meghdadian , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27
 7. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-03-27
 8. MUHANAD AL-DERAAN , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Study on the Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP Laminates under pure Torsion Using Finite Element Analysis and fib Bulletin 14 Method , International Workshop on Advanced Materials and Innovative Systems in Structural Engineering: Seismic Practices , 2018-11-16
 9. Behrooz Yousefi , Mohammad Reza Esfahani , Mohammadreza Tavakkolizadeh , A mixed finite element formulation for Timoshenko fiber models based on the local stress field , JVE INTERNATIONAL LTD. VIBROENGINEERING PROCEDIA , 2018-04-20
 10. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Proposed Slenderness Limit for FRP Circular Concrete Column , Third Confrance on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures , 2015-09-07
 11. alireza arabshahi , Nima Gharaei Moghaddam , Mohammadreza Tavakkolizadeh , A New Strength Model for FRP Confined Circular Concrete Columns , Third Confrance on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures , 2015-09-07
 12. zahra habibi khorasany , روح الله موسوی , Mohammadreza Tavakkolizadeh , Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates , Second Conference on Smart Monitoring, Assesment and Rehabilitation of Civil Structures , 2013-09-09