بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: حسابرس


موارد یافت شده: 66

1 - رابطه غیر خطی رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
2 - گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار (چکیده)
3 - مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
5 - مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه (چکیده)
6 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
7 - چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافع (چکیده)
8 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
9 - آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری درحسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی (چکیده)
10 - بررسی اثرات محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‌گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها (چکیده)
11 - بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسی (چکیده)
12 - بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
13 - بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها (چکیده)
14 - بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی (چکیده)
15 - تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ تئوری علامت‌دهی (چکیده)
16 - پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم (چکیده)
17 - تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
18 - بررسی تاثیر ویژگی های کمته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (چکیده)
19 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
20 - رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس (چکیده)
21 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
22 - تاثیر تمرکز مالکیت و درجه کنترل بر ارزش شرکت‌ در صنعت بیمه (چکیده)
23 - بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
24 - شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی (چکیده)
25 - رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی (چکیده)
26 - بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان (چکیده)
27 - تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود (چکیده)
28 - ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران (چکیده)
29 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
30 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
31 - بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای (چکیده)
32 - اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP (چکیده)
33 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
34 - رابطه بین اظهار نظر حسابرس، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک مالی (چکیده)
35 - مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی و هزینه نمایندگی (چکیده)
36 - رابطه بین کیفیت حسابرسی با نسبت نقدینگی، بازده سرمایه در گردش و ضریب سهام (چکیده)
37 - بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری حسابرس برای مشتریان و حق الزحمه حسابرسان متخصص صنعت و غیر متخصص (چکیده)
38 - رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار ناکارآمد حسابرسی (چکیده)
39 - پیش بینی انتخاب حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های داده کاوی الگوریتم های هیوریستیک (چکیده)
40 - فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود (چکیده)
41 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
42 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
43 - یکپارچه سازی مفاهیم و مدل سازی بصری گزارشگری مالی در بخش عمومی (چکیده)
44 - محتوای اطلاعاتی سود اعلان شده و پیش بینی شده هر سهم در تبیین بازده غیر عادی سهام (چکیده)
45 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
46 - بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی (چکیده)
47 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
48 - بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در گزارش گری مالی شرکت (چکیده)
49 - پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی (چکیده)
50 - تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل (چکیده)
51 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
52 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
53 - جایگاه اخلاق حرفه‌ای در موسسات آموزش عالی (چکیده)
54 - ضرورت وجود کنترلهای داخلی در بخش عمومی (چکیده)
55 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
56 - ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور ﮔﺰارش ﻣﻘﺒﻮل ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان (چکیده)
57 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
58 - امنیت در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (چکیده)
59 - استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
60 - حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته (چکیده)
61 - توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی (چکیده)
62 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
63 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
64 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
65 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
66 - ارایه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار)شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره (چکیده)