بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا موسوی


موارد یافت شده: 54

1 - بررسی تاثیرات زیست محیطی و هیستوپاتولوژیکی فلز سنگین کروم در حومه چرمشهر قزقان مشهد (چکیده)
2 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
3 - مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - (چکیده)
4 - A study on the concentration of heavy metals and histopathological changes in Persian jirds (Mammals; Rodentia), affected by mining activities in an iron ore mine in Iran (چکیده)
5 - Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cows (چکیده)
6 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
7 - گزارش تلسکوپی شدن هفت ناحیه از روده باریک یک کره اسب (چکیده)
8 - Effect of betaine versus arsenite‐induced alterations of testicular oxidative stress and circulating androgenic indices in rats (چکیده)
9 - تأثیر هشت هفته تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرایی نر (چکیده)
10 - بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در کبد گاوهای آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم با رنگ‌آمیزی‌های اختصاصی (چکیده)
11 - بررسی تاثیر نانو ‌امولسیون و عرق آویشن شیرازی -Zataria multiflora- همراه با آلبندازول بر هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش‌های آلوده شده با کیست هیداتید (چکیده)
12 - بررسی مقایسه ای آسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات ناشی از سرب در بافت آبشش ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
13 - تاثیرات منفی فعالیت‌های معدنی بر کیفیت هوا، خاک و منابع آبی (چکیده)
14 - اثرات بهداشتی فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک، جیوه و نیکل) بر اکوسیستم و سلامتی انسان (چکیده)
15 - Histopathological Study of Protective Effects of Honey on Subacute Toxicity of Acrylamide-Induced Tissue Lesions in Rats’ Brain and Liver (چکیده)
16 - Fungicidal effect of Origanum vulgare essential oil against Candida glabrata and its cytotoxicity against macrophages (چکیده)
17 - Effects of testosterone enanthate and resistance training on myocardium in Wistar rats; clinical and anatomical pathology (چکیده)
18 - Detection of Mycoplasma capricolum capricolum from Goat Breeds Boer of Khorasan Razavi province, Iran (چکیده)
19 - Outcomes of testosterone enanthate on kidney of male Wistar rats subjected to resistance training (چکیده)
20 - بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (چکیده)
21 - بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
22 - بررسی هیستوپاتولوژیک اثر حفاظتی عسل بر ضایعات ناشی از آکریل آمید در بافت های مغز و کبد رت (چکیده)
23 - Histopathological evaluation of protective effects of honey on subacute toxicity of acrylamide-induced tissue lesions in rat (چکیده)
24 - گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ (چکیده)
25 - بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه و تغییرات سرمی سایتوکاین های IFN- γ و TNF- α ناشی از ازدیاد حساسیت فوری در اثر استنشاق قارچ آلترناریا آلترناتا در موش Balb/ c (چکیده)
26 - اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر نیمرخ آنزیم های کبدی موش صحرائی نر (چکیده)
27 - بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه رتهای نر در اثر تزریق تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی (چکیده)
28 - تاثیر تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر عضله اسکلتی و قلب در رتهای نر (چکیده)
29 - The effects of Spirulina on nitric oxide production in peritoneal macrophages of Balb/C mice with systemic candidiasis (چکیده)
30 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
31 - بررسی مقایسه ای اسکوربیک اسید و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در بافت مغز ماهی کپور (Cyprinus carpio) (چکیده)
32 - Anal Sac Adenocarcinoma in an Eleven Year Old Female Terrier: A Case Report (چکیده)
33 - ارزیابی هیستوپاتولوژِی کبد و کلیه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
34 - تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار (چکیده)
35 - تاثیر تمرین مقاومتی و تزریق تستوسترون انانتات بر بیومارکرهای عضله قلب در رت های نر (چکیده)
36 - Cranial Mesenteric Arterial Obstruction Due To Strongylus vulgaris Larvae in a Donkey (Equus asinus) (چکیده)
37 - Effect of honey as an immunomodulator against invasive aspergillosis in BALB/c mice (چکیده)
38 - تأثیر استروئید آنابولیک استانوزول همراه با هشت هفته تمرین مقاومتی بر تغییرات ساختاری بافت کبد در موش صحرایی نر (چکیده)
39 - گزارش بالینی استئوسارکومای فیبروبلاستیک استخوان پیشانی در یک قلاده سگ نژاد کوچک (چکیده)
40 - مهاجرت های بین المللی و امنیت ملی (چکیده)
41 - Cranial mesenteric arterial obstruction due to stongylus vulgaris larvae in a Donkey (چکیده)
42 - اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار (چکیده)
43 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زعفران (Crosus sativus L.) بر فراسنجه های خونی در موش صحرایی (چکیده)
44 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی (چکیده)
45 - بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار (چکیده)
46 - تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر (چکیده)
47 - اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار (چکیده)
48 - Importance of Elastase Production in Development of Invasive Aspergillosis (چکیده)
49 - Evaluation of the Antifungal Activity of Zataria multiflora, Geranium herbarium, and Eucalyptus camaldolensis Essential Oils on Saprolegnia parasitica–Infected Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Eggs (چکیده)
50 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternate in mice. (چکیده)
51 - اولین گزارش رخداد فیزالوپترا از میمون در ایران (چکیده)
52 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternata in mice. (چکیده)
53 - جهانی شدن و نظام ژئوپلیتیک جهانی (چکیده)
54 - مقایسه تطبیقی فعالیت های اقتصادی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی (چکیده)