بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا تیمورتاش


موارد یافت شده: 109

1 - تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز (چکیده)
2 - A dusty gas model-direct simulation Monte Carlo algorithm to simulate flow in micro-porous media (چکیده)
3 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
4 - Investigation and comparison of performance of some air gun projectiles with nose shape modifications (چکیده)
5 - Trajectory modication of a transonic spherical projectile under hop-up mechanism (چکیده)
6 - بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF (چکیده)
7 - بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی جریان مستقیم بر مشخصه های اجتماع ذرات در جریان تصفیه عرضی (چکیده)
8 - Experimental measurement of radius of circular hydraulic jumps: Effect of radius of convex target plate (چکیده)
9 - مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه (چکیده)
10 - بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان (چکیده)
11 - The Effects of Target Plate Roughness on the Parameters of Circular Hydraulic Jumps: An Experimental Investigation (چکیده)
12 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
13 - ارائه روابط تجربی برای تعیین تعداد اضلاع پرش های هیدرولیکی چندضلعی (چکیده)
14 - Compressibility effects on the flow past a rotating cylinder (چکیده)
15 - مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی (چکیده)
16 - بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی (چکیده)
17 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
18 - بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع (چکیده)
19 - بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته (چکیده)
20 - بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی (چکیده)
21 - Experimental and numerical investigations on the aerodynamics performance of a pivoted Savonius wind turbine (چکیده)
22 - مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen - HTFS - CAS200 (چکیده)
23 - بررسی تجربی اثرموانع (یخ زدگی) برروی نوک بال ایرفویل ناکا 0015 (چکیده)
24 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر (چکیده)
25 - Aerodynamic and dynamic analyses of three common 4.5 mm-caliber pellets in a transonic flow (چکیده)
26 - Modification of Glucose biosensor using Pt/MWCNTs electrode and optimization by application of taguchi method (چکیده)
27 - بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
28 - بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
29 - شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد دو اندازه مختلف از ساچمه های تفنگ بادی با کالیبرهای 4.5 و 5.5 (چکیده)
30 - بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد (چکیده)
31 - Optimal Homotopy Asymptotic Method to MHD Flow of a Viscoelastic Fluid Aver a Stretching Sheet (چکیده)
32 - تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی (چکیده)
33 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
34 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت (چکیده)
35 - Experimental investigation of stationary and rotational structures in non - circular hydraulic jumps (چکیده)
36 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت (چکیده)
37 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار (چکیده)
38 - شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین (چکیده)
39 - مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون (چکیده)
40 - Analytical investigation of simultaneous effects of friction and heating to a supersonic nucleating Laval nozzle (چکیده)
41 - EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES (چکیده)
42 - بهینه سازی روش کاسپ با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
43 - Correlation of Apparent Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Moist Thermal Insulation Materials (چکیده)
44 - بررسی آزمایشگاهی ساختار های چند ضلعی در پرش هیدرولیکی ناشی از برخورد جت عمودی سیال لزج با صفحه افقی (چکیده)
45 - Analytic Investigation of the Effects of Condensation Shock on Turbulent Boundary Layer Parameters of Nucleating Flow in a Supersonic Convergent-Divergent Nozzle (چکیده)
46 - بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
47 - به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین (چکیده)
48 - Natural convection on a vertical plate with variable heat flux in supercritical fluids (چکیده)
49 - تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت (چکیده)
50 - بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ (چکیده)
51 - بررسی انتقال حرارت به پره های توربین گاز با حل معادلات لایه مرزی به روش انتگرالی (چکیده)
52 - بررسی تأثیر فشار خروجی از یک کسکید از پره های توربین گاز بر انتقال حرارت به پره ها (چکیده)
53 - بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ (چکیده)
54 - بررسی آزمایشگاهی تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی به شکل چند ضلعی ثابت و متحرک (چکیده)
55 - بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف (چکیده)
56 - بررسی تجربی اثر شکل گوشه های سیلندر مربعی شکل برروی پارامترهای دنباله آن (چکیده)
57 - Effects of gas properties and geometrical parameters on performance of a vortex tube (چکیده)
58 - مدل سازی فرآیند پوشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری (چکیده)
59 - Theoretical Investigation of Effects of Local Cooling of a Nozzle Divergent Section for Controlling Condensation Shock in a Supersonic Two-Phase Flow of Steam (چکیده)
60 - Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle (چکیده)
61 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
62 - بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل و مقایسه عملکرد آن با بستر مشبک ساده (چکیده)
63 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE WITH DIFFERENT GASES (چکیده)
64 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره عمودی شار ثابت در سیال فوق بحرانی (چکیده)
65 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره همدما در محیط فوق بحرانی (چکیده)
66 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE (چکیده)
67 - Mixed Convection Heat Transfer over an Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids (چکیده)
68 - بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب (چکیده)
69 - Simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer to water vapor condensing flow of supersonic Laval nozzle (چکیده)
70 - کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
71 - Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
72 - شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد (چکیده)
73 - Reducing Entropy Generation by Volumetric Heat Transfer in a Supersonic Two-Phase Steam Flow in a Laval Nozzle (چکیده)
74 - استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین (چکیده)
75 - Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump (چکیده)
76 - بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین (چکیده)
77 - THE SUPPRESSION OF CONDENSATION SHOCK IN WET STEAM FLOW (چکیده)
78 - استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
79 - بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین (چکیده)
80 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
81 - Performance Simulation of a Turboprop Engine in On-design and Off-design Conditions (چکیده)
82 - Natural Convection over a Non-Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids (چکیده)
83 - THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION (چکیده)
84 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
85 - A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method (چکیده)
86 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
87 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
88 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
89 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
90 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
91 - The effects of rate of expansion and injection of water droplets on the entropy generation of nucleating steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
92 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
93 - Numerical Simulation of viscous wet steam flow with condensation shock in a cascade of turbine (چکیده)
94 - جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده (چکیده)
95 - جابجایی طبیعی بر روی یک صفحه عمودی تخت غیر همدما در سیال فوق بحرانی (چکیده)
96 - Numerical Investigation of Active Magnetic Regenerative Refrigeration Systems (چکیده)
97 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
98 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
99 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
100 - شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی (چکیده)
101 - افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
102 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
103 - تأثیر دما و فشار سکون ورودی بر موقعیت ضربه چگالش در یک شیپوره بخار مافوق صوت (چکیده)
104 - A robust cell vertex jameson solver with refinement of trailing edge boundary for euler transonic flows in turbine cascades (چکیده)
105 - Effects of Friction Factor and Inlet Stagnation Conditions on the Self Condensation of Steam in a Supersonic Nozzle (چکیده)
106 - تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز (چکیده)
107 - An Investigation of Two-Dimensional, Two – Phase Flow – of Steam in a Cascade of Turbine Blading by (چکیده)
108 - بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره (چکیده)
109 - a fast and accurate runge kutta time marching scheme including refinement of trailing dege boundary (چکیده)