بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Reza Teymourtash


موارد یافت شده: 137

1 - Numerical Investigation of Using the Air Ducts on the Sedan Car Aerodynamics (چکیده)
2 - بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال هوا در عقب و ایجاد انحنای جانبی بر آیرودینامیک خودرو (چکیده)
3 - Optimization of the surface heating for a stationary cascade turbine blade in wet steam flow (چکیده)
4 - ررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تار (چکیده)
5 - اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی (چکیده)
6 - بررسی آزمایشگاهی اثر دبی و غلظت نانوسیال گرافن-آب و یافتن شرایط مطلوب به کمک روش تاگوچی (چکیده)
7 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid in microchannel heat sink with porous fins integrated with high concentration photovoltaic module using artificial neural networks (چکیده)
8 - Calculation of the phase separation rate in two‐phase flow of non‐Newtonian power‐law fluid and gas bubbles flowing inside the T‐ and Y‐junctions using random vortex method (RVM) (چکیده)
9 - Optimization of the pitch to chord ratio for a cascade turbine blade in wet steam flow (چکیده)
10 - Use of Random Vortex Method in Simulating Non-Newtonian Fluid Flow in a T-junction for Various Reynolds Numbers and Power-law Indexes (چکیده)
11 - بررسی تجربی جریان هوا پایین دست مدل مثلثی در زوایای مختلف (چکیده)
12 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی (چکیده)
13 - مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر نرخ انتقال حرارت جابهجایی ترکیبی در یک محفظه دوبعدی با درپوش متحرک به روش شبکه بولتزمن حرارتی (چکیده)
14 - Investigation of pitch variation on wet steam flow parameters in a turbine blade cascade (چکیده)
15 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
16 - تاثیر نانوذرات طلا و نانولوله های کربنی در بیوسنسور گلوکز اکسیداز و بهینه یابی شرایط به کمک روش تاگوچی (چکیده)
17 - Investigation and optimization of heat transfer coefficient of MWCNTs-Water nanofluids in a plate heat exchanger (چکیده)
18 - Experimental Study of Stable Circular Hydraulic Jumps (چکیده)
19 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid containing graphene–platinum nanoparticles through a microchannel liquid block using neural networks (چکیده)
20 - Numerical study and optimization of thermohydraulic characteristics of a graphene–platinum nanofluid in finned annulus using genetic algorithm combined with decision-making technique (چکیده)
21 - Numerical analysis of nonlinear thermal stress flow between concentric elliptical cylinders (چکیده)
22 - مطالعه پدیده شناسی پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی (چکیده)
23 - مطالعه ی اثر چرخش جت سیال در پرشهای هیدرولیکی دایروی (چکیده)
24 - پرش های هیدرولیکی چند ضلعی: پدیده شناسی و مطالعه ی آزمایشگاهی رفتار (چکیده)
25 - مطالعه ی آزمایشگاهی محدوده ی پایداری پرشهای هیدرولیکی دایروی در حضور موانع پایین دست مختلف (چکیده)
26 - تعیین مدل بهینه در محاسبه برآورد تابش کلی خورشیدی دریافتی توسط زمین در شهرستان بجنورد (چکیده)
27 - Experimental and numerical study of circular hydraulic jumps on convex and flat target plates (چکیده)
28 - تحلیل عددی جریان تنش حرارتی غیرخطی در مجرای بین دو استوانه بیضوی هممرکز (چکیده)
29 - بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی عددی پرش هیدرولیکی دایروی روی صفحه مقعر (چکیده)
30 - A dusty gas model-direct simulation Monte Carlo algorithm to simulate flow in micro-porous media (چکیده)
31 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
32 - Investigation and comparison of performance of some air gun projectiles with nose shape modifications (چکیده)
33 - Trajectory modication of a transonic spherical projectile under hop-up mechanism (چکیده)
34 - بررسی عددی پرش هیدرولیکی دایروی در سیال غیرنیوتنی با روش اصلاح شدهVOF (چکیده)
35 - بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی جریان مستقیم بر مشخصه های اجتماع ذرات در جریان تصفیه عرضی (چکیده)
36 - Experimental measurement of radius of circular hydraulic jumps: Effect of radius of convex target plate (چکیده)
37 - مقایسه عملکرد چند نمونه پرتابه تفنگ بادی به همراه اصلاح شکل دماغه (چکیده)
38 - بررسی عددی تأثیر گسترش عمودی هندسه غشاء بر جداسازی ذرات غیرکلوئیدی از جریان (چکیده)
39 - The Effects of Target Plate Roughness on the Parameters of Circular Hydraulic Jumps: An Experimental Investigation (چکیده)
40 - شبیه سازی تخلخل در میکرو/نانو کانالها بوسیله تابع توزیع احتمال و تحلیل جریان با روش DSMC (چکیده)
41 - ارائه روابط تجربی برای تعیین تعداد اضلاع پرش های هیدرولیکی چندضلعی (چکیده)
42 - Compressibility effects on the flow past a rotating cylinder (چکیده)
43 - مقایسه مدلسازی چندشعاعی و تک شعاعی قطرات در جریان چگالشی بخار داخل یک شیپوره مافوق صوت در چهارچوب اویلری لاگرانژی (چکیده)
44 - بهینه سازی هندسه خم های یو شکل جهت حد اقل سازی افت فشار در کانال مربعی (چکیده)
45 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
46 - بررسی قطر قطرات خروجی از شیپوره همگرا-واگرا در جریان دو فازی بخار مایع (چکیده)
47 - بررسی مسیر حرکت یک پرتابه کروی گذرصوتی تحت مکانیزم هوپ-آپ به کمک شبیه سازی جریان ناپایای سه بعدی آشفته (چکیده)
48 - بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد آیرودینامیکی یک نوع توربین بادی محور عمودی با پره های لولایی (چکیده)
49 - Experimental and numerical investigations on the aerodynamics performance of a pivoted Savonius wind turbine (چکیده)
50 - مقایسه طراحی مبدل حرارتی صفحه ای به کمک نرم افزار Aspen - HTFS - CAS200 (چکیده)
51 - بررسی تجربی اثرموانع (یخ زدگی) برروی نوک بال ایرفویل ناکا 0015 (چکیده)
52 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی دی اکسید کربن فوق بحرانی در لوله عمودی با استفاده از معادله حالت چند پارامتری اسپن و وگنر (چکیده)
53 - Aerodynamic and dynamic analyses of three common 4.5 mm-caliber pellets in a transonic flow (چکیده)
54 - Modification of Glucose biosensor using Pt/MWCNTs electrode and optimization by application of taguchi method (چکیده)
55 - بررسی تاثیر عدد ریچاردسون بر پارامیرهای جریان دو بعدی روی سیلندر داغ در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
56 - بررسی اثر موقعیت سیم داغ بر الگوی جریان و انتقال حرارت در محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
57 - شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد دو اندازه مختلف از ساچمه های تفنگ بادی با کالیبرهای 4.5 و 5.5 (چکیده)
58 - بررسی تاثیر روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی جریان تراکم پذیر در بین پره های توربین با سطوح شیب زیاد (چکیده)
59 - Optimal Homotopy Asymptotic Method to MHD Flow of a Viscoelastic Fluid Aver a Stretching Sheet (چکیده)
60 - تاثیر شوک نرمال آیرودینامیک بر جریان دو فازی بخار مایع در یک شیپوره همگرا - واگرا با استفاده از معادلات تحلیلی (چکیده)
61 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه حاوی سیال فوق بحرانی (چکیده)
62 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت (چکیده)
63 - Experimental investigation of stationary and rotational structures in non - circular hydraulic jumps (چکیده)
64 - انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی در کانال عمودی دما ثابت (چکیده)
65 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی حجمی، ارتفاع پایین دست و قطر جت بر ابعاد پرشهای هیدرولیکی چند ضلعی پایدار (چکیده)
66 - شبیه سازی پدیده تغییر فاز ناگهانی بخار آب با معادلات جوانه زایی و رشد قطرات مناسب در فشار های چگالشی پایین (چکیده)
67 - مدل سازی جریان دوبعدی فراصوتی دوفازی در بین پره های توربین با استفاده از تلفیق روش کاسپ با حجم محدود جیمسون (چکیده)
68 - Analytical investigation of simultaneous effects of friction and heating to a supersonic nucleating Laval nozzle (چکیده)
69 - EFFECTS OF WEIGHING IN LM-INVERSE METHOD FOR OPTIMIZING 2D MODELING IN CASCADE TURBINE BLADES (چکیده)
70 - بهینه سازی روش کاسپ با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
71 - Correlation of Apparent Thermal Conductivity and Electrical Resistivity of Moist Thermal Insulation Materials (چکیده)
72 - بررسی آزمایشگاهی ساختار های چند ضلعی در پرش هیدرولیکی ناشی از برخورد جت عمودی سیال لزج با صفحه افقی (چکیده)
73 - Analytic Investigation of the Effects of Condensation Shock on Turbulent Boundary Layer Parameters of Nucleating Flow in a Supersonic Convergent-Divergent Nozzle (چکیده)
74 - بکارگیری روش کاسپ و بهینه سازی آن با استفاده از روش معکوس جهت بهبود روش حجم محدود جیمسون دو بعدی (چکیده)
75 - به کارگیری روش کاسپ جهت بهبود حل عددی دوبعدی در روش حجم محدود جیمسون بین پره های ثابت توربین (چکیده)
76 - Natural convection on a vertical plate with variable heat flux in supercritical fluids (چکیده)
77 - تحلیل جریان چگالشی بخار و بررسی تأثیر میزان ماخ درگلوگاه برشعاع قطرات خروجی در شیپوره مادون صوت (چکیده)
78 - بررسی آزمایشگاهی اثر داغ کردن سیلندر بر دنباله جریان عبوری از روی آن به کمک تونل باد و جریان سنج سیم داغ (چکیده)
79 - بررسی انتقال حرارت به پره های توربین گاز با حل معادلات لایه مرزی به روش انتگرالی (چکیده)
80 - بررسی تأثیر فشار خروجی از یک کسکید از پره های توربین گاز بر انتقال حرارت به پره ها (چکیده)
81 - بررسی آزمایشگاهی اثر شدت اغتشاشات جریان ورودی بر روی ضریب پسا و اغتشاشات سرعت در جریان عبوری از روی استوانه داغ (چکیده)
82 - بررسی آزمایشگاهی تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی به شکل چند ضلعی ثابت و متحرک (چکیده)
83 - بررسی تجربی اثرات اغتشاشات جریان آزاد بر روی دنباله سیلندر مربعی شکل در زوایای حمله مختلف (چکیده)
84 - بررسی تجربی اثر شکل گوشه های سیلندر مربعی شکل برروی پارامترهای دنباله آن (چکیده)
85 - Effects of gas properties and geometrical parameters on performance of a vortex tube (چکیده)
86 - مدل سازی فرآیند پوشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری (چکیده)
87 - Theoretical investigation of effects of local cooling of a nozzle divergent section for controlling condensation shock in a supersonic two-phase flow of steam (چکیده)
88 - Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle (چکیده)
89 - حل عددی جریان شتابدار آشفته در ورودی لوله (چکیده)
90 - بررسی عددی یک سیستم سرمایش مغناطیسی با بستر متخلخل و مقایسه عملکرد آن با بستر مشبک ساده (چکیده)
91 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE WITH DIFFERENT GASES (چکیده)
92 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره عمودی شار ثابت در سیال فوق بحرانی (چکیده)
93 - انتقال حرارت جابجایی آزاد بر روی یک دیواره همدما در محیط فوق بحرانی (چکیده)
94 - NUMERICAL MODELLING OF TURBULENT FLOW IN VORTEX TUBE (چکیده)
95 - Mixed Convection Heat Transfer over an Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids (چکیده)
96 - بررسی جریان چگالشی بخار در گذرگاه پره های یک توربین همراه با نازل ورودی مرطوب (چکیده)
97 - Simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer to water vapor condensing flow of supersonic Laval nozzle (چکیده)
98 - کنترل شدت و موقعیت چگالش ناگهانی با استفاده از پاشش قطرات در گلوگاه یک شیپوره همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
99 - Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method (چکیده)
100 - شبیه سازی عددی فرآیند انجماد ماهی به دو روش غوطه وری و وزش هوای سرد (چکیده)
101 - Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
102 - استفاده از مدل توربولانس بالدوین-لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره های یک توربین (چکیده)
103 - Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump (چکیده)
104 - بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین (چکیده)
105 - THE SUPPRESSION OF CONDENSATION SHOCK IN WET STEAM FLOW (چکیده)
106 - استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
107 - بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین (چکیده)
108 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
109 - Performance Simulation of a Turboprop Engine in On-design and Off-design Conditions (چکیده)
110 - Natural Convection over a Non-Isothermal Vertical Flat Plate in Supercritical Fluids (چکیده)
111 - THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION (چکیده)
112 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
113 - A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method (چکیده)
114 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
115 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
116 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
117 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
118 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
119 - The effects of rate of expansion and injection of water droplets on the entropy generation of nucleating steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
120 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
121 - Numerical Simulation of viscous wet steam flow with condensation shock in a cascade of turbine (چکیده)
122 - جابجایی طبیعی سیال فوق بحرانی بر روی یک صفحه عمودی گرم شده (چکیده)
123 - جابجایی طبیعی بر روی یک صفحه عمودی تخت غیر همدما در سیال فوق بحرانی (چکیده)
124 - Numerical Investigation of Active Magnetic Regenerative Refrigeration Systems (چکیده)
125 - On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity (چکیده)
126 - Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach (چکیده)
127 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
128 - شبیه سازی شوک آیرودینامیکی در گذرگاه پره یک توربین به همراه یک شبکه تطبیقی (چکیده)
129 - افزایش اندازه حرکت در خروجی پره های ثابت توربین از طریق بهینه سازی پروفیل پره با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
130 - بهینه سازی منحنی پره های توربین با هدف کاهش تلفات و افزایش سرعت خروجی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
131 - تأثیر دما و فشار سکون ورودی بر موقعیت ضربه چگالش در یک شیپوره بخار مافوق صوت (چکیده)
132 - A robust cell vertex jameson solver with refinement of trailing edge boundary for euler transonic flows in turbine cascades (چکیده)
133 - Effects of Friction Factor and Inlet Stagnation Conditions on the Self Condensation of Steam in a Supersonic Nozzle (چکیده)
134 - تحلیل جریان گذر صوتی و غیر لزج بخار ضمن چگالش در پاساژ تیغه های توربین به روش تایم مارچینگ جیمسون روی شبکه منطبق مرز (چکیده)
135 - An Investigation of Two-Dimensional, Two – Phase Flow – of Steam in a Cascade of Turbine Blading by (چکیده)
136 - بررسی تجربی وشبیه سازی پرش تقطیر در یک شیپوره بخار مافوق صوت بر اساس معادلات دقیق دشد قطره (چکیده)
137 - a fast and accurate runge kutta time marching scheme including refinement of trailing dege boundary (چکیده)