بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI


موارد یافت شده: 80

1 - Genetic variability in beta-lactoglobulin, calpastain and calpain loci in Kurdi sheep (چکیده)
2 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
3 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
4 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
5 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and BoLA-DRB3 loci in Iranian Sistani cattle -Bos Indicus- (چکیده)
6 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
7 - مقایسه ترکیب شیمیایی سیب زرد لبنانی و عباسی در مشهد (چکیده)
8 - ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب (چکیده)
9 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
10 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
11 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
12 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
13 - Factors affecting egg production in broilers from start to peak of production (چکیده)
14 - The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
15 - Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources (چکیده)
16 - Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows (چکیده)
17 - The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith (چکیده)
18 - RUMEN DEGRADATION KINETICS OF ALFALFA HAY, MAIZE SILAGE AND WHEAT STRAW TREATED WITH FIBROLYTIC ENZYMES (چکیده)
19 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
20 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
21 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
22 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
23 - The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows (چکیده)
24 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
25 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
26 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
27 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
28 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
29 - اثر سیلاژ علوفه کانولا بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
30 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
31 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
32 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
33 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
34 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
35 - Effects of rapeseed silage on dairy performance of Holstein dairy cow in early lactation (چکیده)
36 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
37 - Factors affecting days from first breeding to conception (DFBC) in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
38 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
39 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
40 - Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens (چکیده)
41 - Factors Affecting Egg Production in Broiler Breeders from Start to Peak of Production (چکیده)
42 - اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخم‌گذاری بر عملکرد مرغان‌های لاین (چکیده)
43 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
44 - اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی (چکیده)
45 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
46 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
47 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
48 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
49 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
50 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
51 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
52 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
53 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
54 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
55 - Estimates of genetic parameters for growth traits in kermani sheep (چکیده)
56 - ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک (چکیده)
57 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
58 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
59 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
60 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
61 - بررسی اثرات جایگزینی پروتئین پودر ماهی توسط پودر خون در در عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
62 - برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی (چکیده)
63 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
64 - IDENTIFICATION OF BOVINE LEUCOCYTE ADHESION DEFICIENCY (BLAD) CARRIERS IN HOLSTEIN AND BROWN SWISS A (چکیده)
65 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
66 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم (چکیده)
67 - اثر نوع منبع و سطح کلسیم جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگی های تولیدی و سختی استخوان درشت نی (چکیده)
68 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
69 - ارزیابی اثرات مادری بر صفات وزن و رشد بره گوسفند کردی شمال خراسان با استفاده از الگوریتم dfreml (چکیده)
70 - بررسي اثرات محيطي و برآورد پارامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتا (چکیده)
71 - بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ (چکیده)
72 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
73 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
74 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
75 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
76 - استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي (چکیده)
77 - Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep (چکیده)
78 - ارتباط طول دوره آبستنی با بعضی از صفات اقتصادی گاوهای شیری هلشتاین کانادایی (چکیده)
79 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
80 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)