بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masoud Taghizadeh


موارد یافت شده: 62

1 - Nondestructive classification of saffron using color and textural analysis (چکیده)
2 - مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها (چکیده)
3 - مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد سه واریته ی کینوا (Quinoa) و بررسی اثر pH بر ویژگیهای عملکردی آن (چکیده)
4 - مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها (چکیده)
5 - Drying Kinetics and Quality Characteristics of Saffron Driedwith a Combined Hot Air-Infrared Dryer (چکیده)
6 - اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز (چکیده)
7 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی بر پایه امولسیون نشاسته و اسید اولئیک و پوشش‌دهی میوه گوجه‌سبز (چکیده)
8 - Hyperspectral imaging as an effective tool for prediction the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels (چکیده)
9 - ژلاتین، کاربردها و جایگزین‌ها (چکیده)
10 - Predicting the moisture content and textural characteristics of roasted pistachio kernels using Vis/NIR reflectance spectroscopy and PLSR analysis (چکیده)
11 - The flow properties of honey–malt spread (چکیده)
12 - Application of Ozone to Control Dried Fig Pests—Oryzaephilus surinamensis -Coleoptera: Silvanidae- and Ephestia kuehniella -Lepidoptera: Pyralidae-—and Its Organoleptic Properties (چکیده)
13 - فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها (چکیده)
14 - تهیه ی فیلم های امولسیونی بر پایه ی پروتئین پسته وحشی(بنه) به همراه اولئیک اسید و بررسی ویژگی های فیزیکی آن (چکیده)
15 - Development of cantaloupe (Cucumis melo) Pulp powders using Foam mat drying technology: Effects of Drying Conditions on Microstructural of Mat and Physico-Chemical Properties of Powder (چکیده)
16 - The flow properties of honey-malt spread (چکیده)
17 - ارزیابی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آن (چکیده)
18 - تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت (چکیده)
19 - Date seed as a new source of dietary fiber: physicochemical and baking properties (چکیده)
20 - کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمش (چکیده)
21 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
22 - Influence of variety, concentration and temperature on the steady shear flow behavior and thixotropy of canary seed (Phalaris canariensis) starch gels (چکیده)
23 - بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی (چکیده)
24 - اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) (چکیده)
25 - اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) (چکیده)
26 - مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
27 - Effect of coating concentration and combined osmotic and hot-air dehydration on some physico-chemical, textural and sensory properties of apple slabs (چکیده)
28 - Sensory and instrumental texture assessment of roasted pistachio nut/kernel by partial least square (PLS) regression analysis: effect of roasting conditionses (چکیده)
29 - مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) (چکیده)
30 - تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله ارده (چکیده)
31 - تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری (چکیده)
32 - کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
33 - به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش (چکیده)
34 - مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز (چکیده)
35 - مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی (چکیده)
36 - بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
37 - بررسی رفتار چسبناکی پودر مواد غذایی و تکنیک های تعیین آن (چکیده)
38 - Foam-Mat Drying of Cantaloupe (Cucumis melo): Optimization of Foaming Parameters and Investigating Drying Characteristics (چکیده)
39 - بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری (چکیده)
40 - بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای (چکیده)
41 - کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف (چکیده)
42 - بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته (چکیده)
43 - کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (چکیده)
44 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما (چکیده)
45 - The Kinetics of Infrared Drying of Lemon (Citrus Lemon (L.) Burms.F) (چکیده)
46 - Kinetics of Color and Physical Attributes of Cookie during Deep-Fat Frying by Image Processing Techniques (چکیده)
47 - ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی (چکیده)
48 - ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی (چکیده)
49 - بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق (چکیده)
50 - Applications of hyperspectral imaging in grains and nuts quality and safety assessment; a review (چکیده)
51 - Modeling the time-dependent rheological behavior of pistachio butter (چکیده)
52 - Hyperspectral imaging combined with principal component analysis for surface damage detection on white mushrooms (Agaricus bisporus (چکیده)
53 - Hyperspectral imaging for the investigation of quality deterioration in sliced mushrooms (Agaricus bisporus) during storage. (چکیده)
54 - Identification of mushrooms subjected to freeze damage using hyperspectral imaging (چکیده)
55 - Prediction of white button mushroom (Agaricus bisporus) moisture content using hyperspectral imaging (چکیده)
56 - The potential of visible-near infrared hyperspectral imaging to discriminate between casing soil, enzymatic browning and undamaged tissue on mushroom (Agaricus bisporus) surfaces. (چکیده)
57 - Comparison of hyperspectral imaging with conventional digital imaging for quality evaluation of Agaricus bisporus mushrooms. (چکیده)
58 - Use of hyperspectral imaging for evaluation of the shelf-life of fresh white button mushrooms (Agaricus bisporus) stored in different packaging films (چکیده)
59 - Modeling Time-Independent Rheological Behavior of Pistachio Butter (چکیده)
60 - Specific Heat of Pistachio as a Function of Temperature and Variety (چکیده)
61 - Study on rheological properties of pistachio butter (چکیده)
62 - The specific heat of pistachio nuts as affected by moisture content, temperature, and variety (چکیده)