بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Kahani


موارد یافت شده: 187

1 - Towards finding the lost generation of autistic adults: A deep and multi-view learning approach on social media (چکیده)
2 - Early multi-class ensemble-based fake news detection using content features (چکیده)
3 - ارائه یک روش خوشه بندی برای داده های حجیم مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی سی-میانگین و معماری نگاشت-کاهش (چکیده)
4 - InfOnto : An ontology for fashion influencer marketing based on Instagram (چکیده)
5 - Interpreting sarcasm on social media using attention-based neural networks (چکیده)
6 - Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering (چکیده)
7 - Bipolar disorder detection over social media (چکیده)
8 - Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study (چکیده)
9 - DxGenerator: An Improved Differential Diagnosis Generator for Primary Care Based on MetaMap and Semantic Reasoning (چکیده)
10 - Schema and content aware classification for predicting the sources containing an answer overcorpusand knowledge graphs (چکیده)
11 - The role of corpus linguistics in sentiment analysis of Persian texts, case study: a Farsi news agency website (چکیده)
12 - The Process Of Multi-Class Fake News Dataset Generation (چکیده)
13 - Learning product representations for generating reviews for cold products (چکیده)
14 - HAM-Net: Predictive Business Process Monitoring with a hierarchical attention mechanism (چکیده)
15 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
16 - Big data fuzzy C-means algorithm based on bee colony optimization using an Apache Hbase (چکیده)
17 - Attention Mechanism in Predictive Business Process Monitoring (چکیده)
18 - An ontology-based method for improving the quality of process event logs using database bin logs (چکیده)
19 - Proposing an Integrated Multi Source Ontology Construction Methodology (چکیده)
20 - استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها (چکیده)
21 - A novel scalable intrusion detection system based on deep learning (چکیده)
22 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
23 - بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسیفراداده ای مبتنی بر الگوی اف آر بی آر (چکیده)
24 - A neural graph embedding approach for selecting review sentences (چکیده)
25 - Concept drift detection in business process logs using deep learning (چکیده)
26 - The evolutionary composition of desirable execution traces from event logs (چکیده)
27 - HealthFog: An ensemble deep learning based Smart Healthcare System for Automatic Diagnosis of Heart Diseases in integrated IoT and fog computing environments (چکیده)
28 - User interest prediction over future unobserved topics on social networks (چکیده)
29 - Predicting future personal life events on twitter via recurrent neural networks (چکیده)
30 - حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (چکیده)
31 - مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی (چکیده)
32 - ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها (چکیده)
33 - Detecting life events from twitter based on temporal semantic features (چکیده)
34 - Mining user interests over active topics on social networks (چکیده)
35 - The Impact of Sentiment Features on the Sentiment Polarity Classification in Persian Reviews (چکیده)
36 - Embedding unstructured side information in product recommendation (چکیده)
37 - A Method for Improving the Integrity of Peer Review (چکیده)
38 - دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها (چکیده)
39 - تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار (چکیده)
40 - ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد (چکیده)
41 - شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی (چکیده)
42 - An Ontology based Data Model for Iranian Research Information (چکیده)
43 - مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران (چکیده)
44 - انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی (چکیده)
45 - استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد (چکیده)
46 - تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها (چکیده)
47 - Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority (چکیده)
48 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
49 - Providing FAQ lists based on ontology (چکیده)
50 - Mining variable fragments from process event logs (چکیده)
51 - A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
52 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
53 - شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی (چکیده)
54 - شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) (چکیده)
55 - Experiments on Applications of Semantic Layer over Source Code (چکیده)
56 - Using graph database for file recommendation in PAD social network (چکیده)
57 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
58 - Providing a Source Code Security Analysis Model Using Semantic Web Techniques (چکیده)
59 - Mining common morphological fragments from process event logs (چکیده)
60 - Process Fragmentation: An Ontological Perspective (چکیده)
61 - ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
62 - A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs (چکیده)
63 - مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی (چکیده)
64 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
65 - The Application of Users' Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
66 - A semantic web enabled approach to reuse functional requirements models in web engineering (چکیده)
67 - Semantics-enabled User Interest Detection from Twitter (چکیده)
68 - مطالعه تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد (چکیده)
69 - مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد (چکیده)
70 - Quality Metrics for Linked Open Data (چکیده)
71 - Data accuracy: What does it mean to LOD? (چکیده)
72 - A semi-automated approach to adapt activity diagrams for new use cases (چکیده)
73 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
74 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
75 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
76 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
77 - ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو (چکیده)
78 - ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
79 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
80 - Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs (چکیده)
81 - A Metrics-Driven Approach for Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
82 - A Focused Linked Data Crawler based on HTML Link Analysis (چکیده)
83 - Designing an Integrated Semantic Framework for Structured Opinion Summarization (چکیده)
84 - Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language (چکیده)
85 - An Entity Based RDF Indexing Schema Using Hadoop And HBase (چکیده)
86 - A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis (چکیده)
87 - تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای (چکیده)
88 - ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (چکیده)
89 - Designing an Ontology-based Health Information System: A systematic Approach (چکیده)
90 - Network intrusion detection based on neuro-fuzzy classification (چکیده)
91 - نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد (چکیده)
92 - Pasokh: A Standard Corpus for the Evaluation of Persian Text Summarizers (چکیده)
93 - PAD: A Semantic Social Network (چکیده)
94 - Evaluating the Effects of Textual Features on Authorship Attribution Accuracy (چکیده)
95 - تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه (چکیده)
96 - Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services (چکیده)
97 - SemCiR (چکیده)
98 - Semantic Role Based Sentence Compression (چکیده)
99 - A Semantic Web Based Approach for Design Pattern Detection from Source Code (چکیده)
100 - A Multi-Criteria Hybrid Citation Recommendation System Based on Linked Data (چکیده)
101 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
102 - ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی (چکیده)
103 - شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی (چکیده)
104 - SREC: Discourse-level semantic relation extraction from text (چکیده)
105 - ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار (چکیده)
106 - یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد (چکیده)
107 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
108 - Improving Bibliographic Search through Dataset Enrichment Using Linked Data (چکیده)
109 - Designing a Step-by-Step User Interface for Finding Provenance Information over Linked Data (چکیده)
110 - An Automatic Linguistics Approach for Persian Document Summarization (چکیده)
111 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
112 - ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب (چکیده)
113 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
114 - روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت (چکیده)
115 - خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم (چکیده)
116 - An Agent-Based Framework for Automated Testing of Web-Based Systems (چکیده)
117 - طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
118 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
119 - An Automated Model Based Approach to Test Web Application Using Ontology (چکیده)
120 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
121 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
122 - Building ontologies from relational databases (چکیده)
123 - Semantic Web Service Composition Based on Ant Colony Optimization Method (چکیده)
124 - استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ (چکیده)
125 - Ontology-based Distributed Intrusion Detection System (چکیده)
126 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
127 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
128 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
129 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
130 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
131 - یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه (چکیده)
132 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
133 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
134 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)
135 - Ontology-Based Web Application Testing (چکیده)
136 - A General Framework for Testing Web-Based Applications (چکیده)
137 - ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (چکیده)
138 - کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب (چکیده)
139 - کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر (چکیده)
140 - طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی بر Jini (چکیده)
141 - طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده (چکیده)
142 - ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی (چکیده)
143 - مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار (چکیده)
144 - Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval (چکیده)
145 - Comparison of Software and Hardware Home Networking Technologies (چکیده)
146 - In Home Network Management (چکیده)
147 - Design and Implementation of a Web-based Data Warehouse (چکیده)
148 - Using Information Technology for providing Student Facilities (چکیده)
149 - Inexact Persian Phrase Matching (چکیده)
150 - Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm (چکیده)
151 - Using Virtual Reality to Manage Broadband Telecommunication Networks (چکیده)
152 - WWW-based 3D Distributed, Collaborative Virtual Environment for Telecommunication Network Management (چکیده)
153 - Web Service Composition based on Agent Societies and Ontological Concepts (چکیده)
154 - A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce (چکیده)
155 - Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference (چکیده)
156 - A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment (چکیده)
157 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
158 - Semantic Grid Resource Management for Mobile eLearning (in Persian) (چکیده)
159 - An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet (چکیده)
160 - Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) (چکیده)
161 - Evaluating e-Readiness of Ferdowsi University of Mashhad Faculties Based on Information Access (چکیده)
162 - Deadline Scheduling with Processor Affinity and Feasibility Check on Uniform Parallel Machines (چکیده)
163 - Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validation (چکیده)
164 - Using Attacks Ontology in Distributed Intrusion Detection System (چکیده)
165 - Agricultural Expert Systems (چکیده)
166 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)
167 - A new approach to intrusion detection based on an evolutionary soft computing model using neuro-fuzzy classifiers (چکیده)
168 - The Application of Users Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
169 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
170 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
171 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
172 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
173 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
174 - Web-based distance Learning (چکیده)
175 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
176 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
177 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
178 - e-Learning and Mathematics (چکیده)
179 - Searchin Internet Using Perisan Natural Language (چکیده)
180 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)
181 - An Access Control Method for Learning Management Systems (چکیده)
182 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
183 - A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (چکیده)
184 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)
185 - Decetralised Approaches for Network Management (چکیده)
186 - Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran (چکیده)
187 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)