بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Kahani


موارد یافت شده: 171

1 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
2 - Big data fuzzy C-means algorithm based on bee colony optimization using an Apache Hbase (چکیده)
3 - Attention Mechanism in Predictive Business Process Monitoring (چکیده)
4 - Proposing an Integrated Multi Source Ontology Construction Methodology (چکیده)
5 - استفاده از عناصر هستان نگاری موجود در ساخت هستان نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام مند مبتنی بر ادغام هستان نگارها (چکیده)
6 - A novel scalable intrusion detection system based on deep learning (چکیده)
7 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
8 - بازنمایی معنایی روابط کتابشناختی فهرست کتابخانه ملی ایران: طراحی هستان شناسیفراداده ای مبتنی بر الگوی اف آر بی آر (چکیده)
9 - A neural graph embedding approach for selecting review sentences (چکیده)
10 - The evolutionary composition of desirable execution traces from event logs (چکیده)
11 - HealthFog: An ensemble deep learning based Smart Healthcare System for Automatic Diagnosis of Heart Diseases in integrated IoT and fog computing environments (چکیده)
12 - User interest prediction over future unobserved topics on social networks (چکیده)
13 - Predicting future personal life events on twitter via recurrent neural networks (چکیده)
14 - حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (چکیده)
15 - مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی (چکیده)
16 - ساخت هستان نگار از پایگاه داده های بزرگ: چالش ها و روشی برای غلبه بر آنها (چکیده)
17 - Detecting life events from twitter based on temporal semantic features (چکیده)
18 - Mining user interests over active topics on social networks (چکیده)
19 - The Impact of Sentiment Features on the Sentiment Polarity Classification in Persian Reviews (چکیده)
20 - Embedding unstructured side information in product recommendation (چکیده)
21 - A Method for Improving the Integrity of Peer Review (چکیده)
22 - دسته‌بندی پرسش‌ها با استفاده از ترکیب دسته‌بندها (چکیده)
23 - تشخیص رفتار نامتعارف کاربران با استفاده از نگاره رویداد نرم افزار (چکیده)
24 - ره نگاشت توسعه شهر هوشمند در کلان شهرها - مورد مطالعه: کلان شهر مشهد (چکیده)
25 - شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی (چکیده)
26 - An Ontology based Data Model for Iranian Research Information (چکیده)
27 - مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران (چکیده)
28 - انتیرانداک: سامانه یکپارچه توسعه مشارکتی هستان‌نگار فارسی (چکیده)
29 - استخراج مدل واقعی و گلوگاههای اجرایی فرایندها با استفاده از نگاره های رویداد (چکیده)
30 - تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآ یندکاوی: چالش ها و راه کارها (چکیده)
31 - Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority (چکیده)
32 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
33 - Providing FAQ lists based on ontology (چکیده)
34 - Mining variable fragments from process event logs (چکیده)
35 - A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
36 - An ontology based data model for Iranian research information (چکیده)
37 - شناسایی روابط کتابشناختی در فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف‌آر‌بی‌آر): گام نخست در بازنمون شبکه دانش انتشارات ایرانی- اسلامی (چکیده)
38 - شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آردی‌اِی) (چکیده)
39 - Experiments on Applications of Semantic Layer over Source Code (چکیده)
40 - Using graph database for file recommendation in PAD social network (چکیده)
41 - مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها (چکیده)
42 - Providing a Source Code Security Analysis Model Using Semantic Web Techniques (چکیده)
43 - Mining common morphological fragments from process event logs (چکیده)
44 - Process Fragmentation: An Ontological Perspective (چکیده)
45 - ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی (چکیده)
46 - A Metric-driven Approach for Interlinking Assessment of RDF Graphs (چکیده)
47 - مهندسی اجتماعی و امنیت اطلاعات، مطالعه موردی (چکیده)
48 - ارائه یک رویکرد مبتنی بر هدف برای طبقه بندی کاربردهای داده کاوی در صنعت مخابرات (چکیده)
49 - The Application of Users' Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
50 - A semantic web enabled approach to reuse functional requirements models in web engineering (چکیده)
51 - Semantics-enabled User Interest Detection from Twitter (چکیده)
52 - مطالعه تطبیقی شهرهای هوشمند آمستردام، بارسلون و نیویورک و درآمدی بر مطالعات سند شهر هوشمند مشهد (چکیده)
53 - مدیریت مبتنی بر اطلاعات با رویکرد انباره سازی داده های شهرداری الکترونیک مطالعه موردی شهردازی مشهد (چکیده)
54 - Quality Metrics for Linked Open Data (چکیده)
55 - Data accuracy: What does it mean to LOD? (چکیده)
56 - A semi-automated approach to adapt activity diagrams for new use cases (چکیده)
57 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
58 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
59 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
60 - ارائه یک روش مبتنی بر مدل کیفیت برای ارزیابی سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
61 - ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM - مطالعه موردی : پورتال ایساکو (چکیده)
62 - ارائه یک مدل دوبعدی برای ارزیابی موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی (چکیده)
63 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
64 - Critical Success Factors for Success of B2B Electronic Commerce in SMEs (چکیده)
65 - A Metrics-Driven Approach for Quality Assessment of Linked Open Data (چکیده)
66 - A Focused Linked Data Crawler based on HTML Link Analysis (چکیده)
67 - Designing an Integrated Semantic Framework for Structured Opinion Summarization (چکیده)
68 - Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language (چکیده)
69 - An Entity Based RDF Indexing Schema Using Hadoop And HBase (چکیده)
70 - A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis (چکیده)
71 - تجربه خدمات آپا در استان خراسان رضوی و کسب مرجعیت استانی در توسعه توان مقابله با حوادث رایانه‌ای (چکیده)
72 - ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (چکیده)
73 - Designing an Ontology-based Health Information System: A systematic Approach (چکیده)
74 - Network intrusion detection based on neuro-fuzzy classification (چکیده)
75 - نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد (چکیده)
76 - Pasokh: A Standard Corpus for the Evaluation of Persian Text Summarizers (چکیده)
77 - PAD: A Semantic Social Network (چکیده)
78 - Evaluating the Effects of Textual Features on Authorship Attribution Accuracy (چکیده)
79 - تحلیل سیستم های اطلاعات مدیران اجرایی در بخش عمومی و فرصتهای پژوهش در این زمینه (چکیده)
80 - Simulation and Optimization of Affective Causes on Quality of Electronic Services (چکیده)
81 - SemCiR (چکیده)
82 - Semantic Role Based Sentence Compression (چکیده)
83 - A Semantic Web Based Approach for Design Pattern Detection from Source Code (چکیده)
84 - A Multi-Criteria Hybrid Citation Recommendation System Based on Linked Data (چکیده)
85 - به کارگیری داده کاوی در تشخیص الگوی رفتار تأمین کنندگان قطعات خودرویی مورد مطالعه: شرکت صنعتی مهد خودرو توس (چکیده)
86 - ارائه چارچوب آزمون خودکار عملکرد سیستم های مبتنی بروب و تحلیل نتایج آن با استفاده از معیارهای کمی (چکیده)
87 - شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی (چکیده)
88 - SREC: Discourse-level semantic relation extraction from text (چکیده)
89 - ارائه یک توصیه گر مبتنی بر AHP بمنظور فراهم نمودن مشاوره جهت سرمایه گذاری در بازارهای بورسِ کالا، سهام و اوراق بهادار (چکیده)
90 - یک سیستم جدید پیشنهاد استناد مبتنی بر ویژگی های رابطه ای اسناد (چکیده)
91 - Extending FUM-LD Framework by Including an Academic Data Model (چکیده)
92 - Improving Bibliographic Search through Dataset Enrichment Using Linked Data (چکیده)
93 - Designing a Step-by-Step User Interface for Finding Provenance Information over Linked Data (چکیده)
94 - An Automatic Linguistics Approach for Persian Document Summarization (چکیده)
95 - به­ کار گیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (چکیده)
96 - ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب (چکیده)
97 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
98 - روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت (چکیده)
99 - خلاصه‌سازی خودکار چند سندی مبتنی بر مفاهیم (چکیده)
100 - An Agent-Based Framework for Automated Testing of Web-Based Systems (چکیده)
101 - طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
102 - ارائه‌ی چارچوب تشخیص خودکار سطح امنیت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر وب (چکیده)
103 - An Automated Model Based Approach to Test Web Application Using Ontology (چکیده)
104 - Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (چکیده)
105 - Publishing Data of Ferdowsi University of Mashhad as Linked Data (چکیده)
106 - Building ontologies from relational databases (چکیده)
107 - Semantic Web Service Composition Based on Ant Colony Optimization Method (چکیده)
108 - استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ (چکیده)
109 - Ontology-based Distributed Intrusion Detection System (چکیده)
110 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
111 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
112 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
113 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
114 - Incremental Hybrid Intrusion Detection Using Ensemble of Weak Classifiers (چکیده)
115 - یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه (چکیده)
116 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
117 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
118 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)
119 - Ontology-Based Web Application Testing (چکیده)
120 - A General Framework for Testing Web-Based Applications (چکیده)
121 - ارائه مدل B2BAQM برای ارزیابی سیستم های کاربردی تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (چکیده)
122 - کلیات طرح یک سیسیتم آموزش الکترونیکی از راه دور مبتنی بر وب (چکیده)
123 - کشف نفوذ در شبکه مبتنی بر قوانین فازی تطبیق پذیر (چکیده)
124 - طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی بر Jini (چکیده)
125 - طراحی یک سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده (چکیده)
126 - ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستم های مدیریت آموزشی (چکیده)
127 - مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار (چکیده)
128 - Multi-agent Data Fusion Architecture for Intelligent Web Information Retrieval (چکیده)
129 - Comparison of Software and Hardware Home Networking Technologies (چکیده)
130 - In Home Network Management (چکیده)
131 - Design and Implementation of a Web-based Data Warehouse (چکیده)
132 - Using Information Technology for providing Student Facilities (چکیده)
133 - Inexact Persian Phrase Matching (چکیده)
134 - Re-quantization Two-Layer MPEG-I Coding Algorithm (چکیده)
135 - Using Virtual Reality to Manage Broadband Telecommunication Networks (چکیده)
136 - WWW-based 3D Distributed, Collaborative Virtual Environment for Telecommunication Network Management (چکیده)
137 - Web Service Composition based on Agent Societies and Ontological Concepts (چکیده)
138 - A comprehensive Model for Assessing the Success of B2B ECommerce (چکیده)
139 - Multi-criteria Scheduling of Soft Real-time Tasks on Uniform Multiprocessors Using Fuzzy Inference (چکیده)
140 - A Verifiable Multi-Authority E-Voting Scheme for Real World Environment (چکیده)
141 - A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (چکیده)
142 - Semantic Grid Resource Management for Mobile eLearning (in Persian) (چکیده)
143 - An Electronic Voting Scheme through Blind Signature over the Internet (چکیده)
144 - Evaluating the quality of B2B applications using B2BAQM model- case study: ISACOportal (in Persian) (چکیده)
145 - Evaluating e-Readiness of Ferdowsi University of Mashhad Faculties Based on Information Access (چکیده)
146 - Deadline Scheduling with Processor Affinity and Feasibility Check on Uniform Parallel Machines (چکیده)
147 - Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validation (چکیده)
148 - Using Attacks Ontology in Distributed Intrusion Detection System (چکیده)
149 - Agricultural Expert Systems (چکیده)
150 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)
151 - A new approach to intrusion detection based on an evolutionary soft computing model using neuro-fuzzy classifiers (چکیده)
152 - The Application of Users Collective Experience for Crafting Suitable Search Engine Query Recommendations (چکیده)
153 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
154 - Collaboration in Persistent Virtual Reality Multiuser Interfaces:Theory and Implementation (چکیده)
155 - Comparing Immersive and Non-Immersive Virtual Reality User Interfaces for Management of Telecommunication Networks (چکیده)
156 - Immersive and Non-immersive Virtual Reality Techniques Applied to Telecommunication Network Management (چکیده)
157 - Workload Analysis of 3D versus 2D User- Interfaces for Network Management (چکیده)
158 - Web-based distance Learning (چکیده)
159 - Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (چکیده)
160 - Fuzzy Rule-based Adaptive Intrusion Detection (چکیده)
161 - Design of an MIB for the management of Jini-based Home Networks (چکیده)
162 - e-Learning and Mathematics (چکیده)
163 - Searchin Internet Using Perisan Natural Language (چکیده)
164 - Distributed Learning Content Management System (چکیده)
165 - An Access Control Method for Learning Management Systems (چکیده)
166 - A Novel Resource Advertisement and Discovery Model for Ubiquitous Computing Environments using Mobile Agents (چکیده)
167 - A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (چکیده)
168 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)
169 - Decetralised Approaches for Network Management (چکیده)
170 - Experiencing Small-Scale e-Democracy in Iran (چکیده)
171 - A Novel Resource Dissemination and Discovery Model for Pervasive Environments Using Mobile Agents (چکیده)