مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رافد الزبیدی , ندا فلاح , عبداله جمشیدی , بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف, بهداشت مواد غذائی, دوره (12), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (49-59)
 2. سحر عاطفی صدر ینی , عبداله جمشیدی , جلال حسن , بررسی ترکیبات اروماتیک حلقوی و فلزات سنگین در میگوهای سفید (Metapenaeus affinis) دریایی و پرورشی بسته‌بندی شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران, بهداشت مواد غذائی, سال (2020-7)
 3. حمید رئیس زاده , عبداله جمشیدی , وحید نعمان , غلامرضا رزمی , تشخیص ژن B1 توکسوپلاسما گوندی در گوسفندان کشتار شده اصفهان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای, زیست شناسی جانوری, دوره (13), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (39-48)
 4. عبداله جمشیدی , رضا وکیلی , حسام الدین سیفی , جواد حاجی زاده , بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین, بهداشت مواد غذائی, دوره (2), شماره (3), سال (2012-10), صفحات (81-88)
 5. عبداله جمشیدی , داوود نقدیپور , تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (66), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (149-152)
 6. عبداله جمشیدی , محمد محسن زاده , سمیرا افشاری نیک , تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد, پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (21), شماره (81), سال (2009-1), صفحات (119-124)
 7. سعید خان زادی , ودود رضویلر , افشین آخوند زاده بستی , عبداله جمشیدی , اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI., پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2007-2), صفحات (23-31)

انگلیسی

 1. SAHAR ZAMANIAHARI , Abdollah Jamshidi , میر حسن موسوی , سید امین خطیبی , Preparation and evaluation of Mentha spicata L. essential oil nanoemulsion: physicochemical properties, antibacterial activity against foodborne pathogens and antioxidant properties, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (16), No (4), Year (2022-8), Pages (3289-3300)
 2. Mahdi Ram , اسما افشاری , سیده بلین توکلی ثانی , Abdollah Jamshidi , Health Risk Assessment and Evaluation of Nitrate And Nitrite in Salad Vegetables of Mashhad City, Journal of Nutrition, Fasting and Health, Volume (10), No (4), Year (2022-10), Pages (252-257)
 3. Milad TAVASSOLI , Abdollah Jamshidi , Golnaz RANJBAR , Mohammad Reza TORBATI MOGHADDAM , Asma AFSHARI1 , Prevalence, Biotyping, and Antimicrobial Resistance of Yersinia enterocolitica Isolated from Traditional Iranian Cheeses - Evaluation of Yersinia enterocolitica in Traditional Cheeses, , Volume (78), No (1), Year (2021-5), Pages (122-130)
 4. Golshan Shakeri , Jens A. Hammerl , Abdollah Jamshidi , Kiarash Ghazvini , Manfred Rohde , Istvan Szabo , Corinna Kehrenberg , Madeleine Plotz , Sophie Kittler , The Lytic Siphophage vB_StyS-LmqsSP1 Reduces the Number of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Isolates on Chicken Skin, Applied and Environmental Microbiology, Volume (87), No (24), Year (2021-11), Pages (1-19)
 5. Mohammad Mahdi Karimkhani , Mahmoud Nasrollahzadeh , Mehdi Maham , Abdollah Jamshidi , Mohammad Saeed Kharazmi , Danial Dehnad , Seid Mahdi Jafari , Extraction and purification of α-pinene; a comprehensive review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Year (2022-11)
 6. Mina Saei , Abdollah Jamshidi , Tayebeh Zeinali , Babak KHoramian Toosi , Phenotypic and genotypic determination of β-lactamase-producing Escherichia coli strains isolated from raw milk and clinical mastitis samples, Mashhad, Iran, International Dairy Journal, Volume (133), Year (2022-10), Pages (105406-105413)
 7. Mahdie Mahdavi , Behrooz Fathi Hafshejani , Abdollah Jamshidi , Babak KHoramian Toosi , Evaluation of resistance to fluoroquinolones and determination of mutations in gyrA and parC genes in Escherichia coli isolated from raw milk of dairy cows with coliform mastitis in Khorasan Razavi province Iran, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (14), No (1), Year (2022-3), Pages (20-28)
 8. Milad Tavassoli , Abdollah Jamshidi , fahime movafagh , Asma afshari , Virulence Characteristics of Yersinia enterocolitica Isolated from Dairy Products in the Northeast of Iran, Journal of Human, Environment and Health Promotion, Volume (5), No (2), Year (2019-6), Pages (72-78)
 9. Asma Afshari , ahmad baratpoor , Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcasses, Iranian Journal of Microbiology, Volume (10), No (1), Year (2018-2), Pages (45-50)
 10. Golshan Shakeri , Abdollah Jamshidi , Kiarash Ghazvini , Isolation of broad-host-range bacteriophages against food- and patient-derived Shiga toxin-producing Escherichia coli, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (12), No (1), Year (2020-9), Pages (11-20)
 11. Maryam Nakhaeimoghaddam , Abdollah Jamshidi , BiBi Sedigheh Fazly Bazzaz , Mohammad Azizzadeh , Jebrail Movaffagh , Saccharomyces cerevisiae as a delivery system of Zataria multiflora Boiss. essential oil as a natural preservative for food applications, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (101), No (5), Year (2021-3), Pages (2006-2013)
 12. Maryam Nakhaeimoghaddam , jebraeil Movafagh , Bi Bi sedigheh fazli Bazaz , Mohammad Azizzadeh , Abdollah Jamshidi , Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume (39), No (2), Year (2020-4), Pages (233-242)
 13. Mohammad Mahdi Karimkhani , Abdollah Jamshidi , Tayebeh Zeinali , Behrooz Fathi Hafshejani , Effect of extraction solvents on total phenolic compound, lipid peroxidation, antioxidant and cytotoxic activity of leaves of Rubus armeniacus (Himalayan blackberry), Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (15), No (6), Year (2021-12), Pages (5725-5734)
 14. hamid raiszadeh , Hamid Noaman , Gholam Reza Razmi , Abdollah Jamshidi , Molecular prevalence of Toxoplasma gondii in sheep from Isfahan, Iran as detected in heart samples by loop-mediated isothermal amplification (LAMP), Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, Volume (71), No (3), Year (2020-10), Pages (2375-2383)
 15. Neda Fallah , Mehran Ghaemi , Kiarash Gazvini , Mehrnaz Rad , Abdollah Jamshidi , Occurrence, pathotypes, and antimicrobial resistance profiles of diarrheagenic Escherichia coli strains in animal source food products from public markets in Mashhad, Iran, Food Control, Volume (121), Year (2021-3), Pages (107640-107648)
 16. Neda Fallah , Mehrnaz Rad , Kiarash Gazvini , Mehran Ghaemi , Abdollah Jamshidi , Molecular typing and prevalence of extended‐spectrum β‐lactamase genes in diarrhoeagenicEscherichia colistrains isolated from foods and humans in Mashhad, Iran, Journal of Applied Microbiology, Volume (131), No (4), Year (2021-10), Pages (2033-2048)
 17. Mahzad Hosseini , Abdollah Jamshidi , Mojtaba Raeisi , Mohammad Azizzadeh , The Antibacterial and Antioxidant Effects of Clove (Syzygium aromaticum) and Lemon Verbena (Aloysia citriodora) Essential Oils, Journal of Human, Environment and Health Promotion, Volume (5), No (2), Year (2019-6), Pages (86-93)
 18. Mahzad Hosseini , Abdollah Jamshidi , Mojtaba Raeisi , Mohammad Azizzadeh , Effect of sodium alginate coating containing clove ( Syzygium Aromaticum ) and lemon verbena ( Aloysia Citriodora ) essential oils and different packaging treatments on shelf life extension of refrigerated chicken breast, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (45), No (3), Year (2021-1)
 19. Mehran Hajigholizadeh , Karim Mardani , Mehran Morad , Abdollah Jamshidi , Molecular detection, phylogenetic analysis, and antibacterial performance of lactic acid bacteria isolated from traditional cheeses, North‐West Iran, Food Science and Nutrition, Volume (8), No (11), Year (2020-11), Pages (6007-6013)
 20. aylin niroomand , Syed Ali Reza Taghavi razavizadeh , Abdollah Jamshidi , Jafar Attarbashi Moghadam , A Survey on Drinking Water Contamination to Indicator Bacteria in Dairy Farms of Mashhad Suburb, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (14), No (3), Year (2020-11), Pages (252-259)
 21. REZA HOSEINI SHAHIDI , GHOLAMREZA HASHEMI TABAR , Mohammad Reza Bassami , Abdollah Jamshidi , Hesam Dehghani , The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype, Research in Veterinary Science, Volume (125), Year (2019-8), Pages (153-161)
 22. Fatemeh Fazel , Abdollah Jamshidi , Babak KHoramian Toosi , Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis, Micobial Pathogenesis, Volume (132), Year (2019-7), Pages (355-361)
 23. T. Zeinali , Abdollah Jamshidi , K. Ghazvini , Mohammad Reza Bassami , Mehrnaz Rad , Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients, Comparative Clinical Pathology, Volume (27), No (2), Year (2018-2), Pages (505-511)
 24. Jamshid Razmyar , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Gholam ali Kalidari , Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (18), No (4), Year (2017-12), Pages (271-274)
 25. Zeinali, T , Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Mehrnaz Rad , Isolation and identification of Listeria spp. in chicken carcasses marketed in northeast of Iran, International Food Research Journal, Volume (24), No (2), Year (2017-4), Pages (881-887)
 26. Tayyebeh Zeinali , Abdollah Jamshidi , Mehrnaz Rad , Mohammad Reza Bassami , Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates, Journal of Health Sciences and Technology, Volume (1), No (1), Year (2017-4), Pages (11-16)
 27. Golshan Shakeri , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Mohammad Azizzadeh , Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size, Veterinary Research Forum, Volume (8), No (1), Year (2017-3), Pages (59-65)
 28. Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Neda Fallah , Detection of eaeA, hlyA, stx1 and stx2 genes in pathogenic Escherichia coli isolated from broilers affected with colibacillosis, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (10), No (2), Year (2016-6), Pages (97-103)
 29. Asma Afshari , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Mehrnaz Rad , Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (17), No (3), Year (2016-6), Pages (160-164)
 30. Abdollah Jamshidi , Mehrnaz Rad , Tayyebeh Zeinali , Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran, Archives of Razi Institute, Volume (70), No (3), Year (2015-8), Pages (179-185)
 31. , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Mohammad Azizzadeh , The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions, Veterinary Research Forum, Volume (6), No (2), Year (2015-6), Pages (173-176)
 32. Asma Afshari , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Mehrnaz Rad , Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in Northeastern of Iran, Veterinary Research Forum, Volume (6), No (4), Year (2015-6), Pages (279-284)
 33. , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Jamshid Razmyar , Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (6), No (2), Year (2015-8), Pages (21-28)
 34. Masoud Mostafavi , Hesam A Seifi , Mehrdad Mohri , Abdollah Jamshidi , Evaluation of fructosamine as a new biomarker for diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows, Animal Production Science, Volume (55), No (8), Year (2015-9), Pages (1005-1010)
 35. asma afshari , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Mehrnaz Rad , Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (7), No (1), Year (2015-6), Pages (33-38)
 36. Tayyebeh Zeinali , Abdollah Jamshidi , Mehrnaz Rad , Mohammad Reza Bassami , A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR, International Journal of Clinical and Experimental Medicine, Volume (8), No (6), Year (2015-6), Pages (10152-10157)
 37. Tayyebeh Zeinali , Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Mehrnaz Rad , Serogroup identification and Virulence gene characterization of Listeria monocytogenes isolated from chicken carcasses, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (7), No (2), Year (2016-1), Pages (9-19)
 38. zahra noori , Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Hesam A Seifi , Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (15), No (3), Year (2014-4), Pages (272-278)
 39. , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Jamshid Razmyar , Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (8), No (3), Year (2014-11), Pages (213-218)
 40. Mahzad Hosseini , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MILK BY MPN-PCR AND MPN-CULTURE METHODS, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Volume (4), No (2), Year (2014-10), Pages (149-151)
 41. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , , , Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (15), No (2), Year (2014-2), Pages (179-182)
 42. Abdollah Akbarian , Hamid Reza Kazerani , Mehrdad Mohri , Ahmad Reza Raji , Abdollah Jamshidi , Abolghasem Golian , Exogenous melatonin improves growth performance, intestinal microbiota, and morphology in temporarily feed restricted broilers, Livestock Science, Volume (167), No (9), Year (2014-9), Pages (400-407)
 43. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Majid Azizi , Mohammad Azizzadeh , Mohammad Hashem , Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels, Veterinary Research Forum, Volume (5), No (2), Year (2014-6), Pages (107-114)
 44. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , , Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (8), No (1), Year (2014-6), Pages (15-19)
 45. Hedayat Hosseini , Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Ramin Khaksar , , Amin Mousavi Khaneghah , Saeid Khanzadi , Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran, Journal of Food Safety, Volume (33), No (4), Year (2013-9), Pages (489-496)
 46. Masoud Mostafavi , Hesam A Seifi , Mehrdad Mohri , Abdollah Jamshidi , Optimal thresholds of metabolic indicators of hepatic lipidosis in dairy cows, Revue de Medecine Veterinaire, Volume (164), No (12), Year (2013-12), Pages (564-571)
 47. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Mohammad Mohsenzadeh , PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (7), No (4), Year (2013-12), Pages (257-262)
 48. Mohammad Reza Bassami , Abdollah Jamshidi , Aida Kasaei Roodsari , Azam Mohammadi , Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad, Iran, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (1), No (4), Year (2012-12), Pages (1-13)
 49. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Saeid Khanzadi , - - , Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, Volume (9), No (35), Year (2012-7), Pages (101-107)
 50. Tayyebeh Zeinali , Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Mohammad Azizzadeh , Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7, African Journal of Microbiology Research, Volume (6), No (28), Year (2012-7), Pages (5736-5744)
 51. Abdollah Jamshidi , , Azam Mohammadi , Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method, African Journal of Microbiology Research, Volume (5), No (26), Year (2011-12), Pages (4588-4591)
 52. - - , Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (5), No (1), Year (2011-3), Pages (31-35)
 53. - - , Abdollah Jamshidi , Nima Farzaneh , Mohammad Reza Bassami , Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (12), No (2), Year (2011-7), Pages (145-149)
 54. - - , Behrooz Fathi Hafshejani , Abdollah Jamshidi , Hosein Zolfagharian , Abbase Zare Mirakabbadi , Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Echis carinatus, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (2), No (2), Year (2010-12), Pages (93-103)
 55. Abdollah Jamshidi , Hesam A Seifi , Mozhgan Kooshan , The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices, African Journal of Microbiology Research, Volume (4), No (22), Year (2010-11), Pages (2371-2375)
 56. - - , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (11), No (4), Year (2011-1), Pages (363-367)
 57. - - , Hamid Reza Kazerani , Abdollah Jamshidi , Screening chloramphenicol residues in broiler chickens slaughtered in an industrial abattoir in Mashhad, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (2), No (1), Year (2010-11), Pages (25-31)
 58. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , - - , , Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran, World Applied Sciences Journal, Volume (9), No (6), Year (2010-6), Pages (638-643)
 59. , Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR, World Applied Sciences Journal, Volume (10), No (6), Year (2010-6), Pages (703-708)
 60. Abdollah Jamshidi , Gholam ali Kalidari , - - , Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran, Journal of Food Safety, Volume (30), No (3), Year (2010-8), Pages (558-568)
 61. Abdollah Jamshidi , akram ghasemi , Azam Mohammadi , The effect of short-time microwave exposures on Salmonella typhimurium inoculated onto chicken drumettes, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (4), No (10), Year (2009-10), Pages (378-382)
 62. Abdollah Jamshidi , David Hampson , The eggs from laying hens infected with Brachyspira pilosicoli may not be a potential source of infection for human, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (6), No (1), Year (2005-4), Pages (28-34)
 63. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Samira Afshari Nik , Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran, Iranian Journal of Veterinary Medicine, Volume (3), No (1), Year (2009-1), Pages (43-48)
 64. Mohammad Mohsenzadeh , Abdollah Jamshidi , - - , the prevalence of resistance to antimicrobial agents of staphylococcus species isolated from milk products in mashhad, Iran, KMITL science journal, Year (2006-2)
 65. Abdollah Jamshidi , Hamid Reza Kazerani , Hesam A Seifi , Elhom Alsadat Moghaddas , Growth Limits of Staphylococus aureus as a function of temperature, acetic acid, NaCl, and inoculum level, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (9), No (4), Year (2008-10), Pages (353-359)
 66. Abdollah Jamshidi , تقی زهرائی صالحی , Samira Afshari Nik , Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran, Archives of Razi Institute, Year (2007-11)
 67. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , - - , Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (9), No (1), Year (2008-2), Pages (72-76)
 68. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , - - , Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Volume (9), No (2), Year (2008-5), Pages (132-137)
 69. VAHID KHAKSARZAREHA , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Ahmad Reza Movassaghi , Abdollah Jamshidi , Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-8), Pages (257-263)
 70. Abdollah Jamshidi , Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli, Iranian Journal of Veterinary Research, Year (2007-3)
 71. Abdollah Jamshidi , David Hampson , Experimental infection of layer hens with a human isolate of Brachyspira pilosicoli, Journal of Medical Microbiology, Volume (52), No (4), Year (2003-4), Pages (361-364)
 72. Abdollah Jamshidi , David Hampson , zinc bacitracin enhances colonization by the intestinal spirochaete brachyspira piilosicoli in exper, Avian Pathology, Volume (31), No (3), Year (2002-1), Pages (293-298)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدیه مهدوی میمند , بهروز فتحی هفشجانی , عبداله جمشیدی , بابک خرمیان طوسی , مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی , پنجمین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی , 2020-11-11
 2. مهدیه مهدوی میمند , بهروز فتحی هفشجانی , عبداله جمشیدی , بابک خرمیان طوسی , بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها , پنجمین همایش ملی مدیریت بهداشت دام , 2019-02-20
 3. عباسعلی ساری , عبداله جمشیدی , سمیرا خواجه نصیری , تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای , چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2006-02-21
 4. عبداله جمشیدی , اکرم قاسمی , سمیرا خواجه نصیری , استفاده از اشعه ماکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 5. عباس مهرائی , سعید خان زادی , عبداله جمشیدی , فاطمه شیخ , بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 6. محی الدین کاظمی کیله گلان , حبرائیل موفق , عبداله جمشیدی , بهروز قرانی , محمد امین میری , محمد عزیز زاده , بررسی تاثیر دو پارامتر شدت ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، بر قطر نانوفیبرهای زئین تولید شده به روش الکتروریسی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 7. محی الدین کاظمی کیله گلان , جبرائیل موفق , عبداله جمشیدی , بهروز قرانی , محمد امین میری , محمد عزیز زاده , بررسی تاثیر غلظت و سرعت جریان محلول زئین بر روی قطر نانوالیاف تولیدشده به روش الکتروریسی، جهت ریز پوشانی اجزاء مواد موثره غذایی و دارویی , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 8. جلال احسانی , محمد محسن زاده , سعید خان زادی , عبداله جمشیدی , ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ , بیست ودومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 9. گلشن شاکری , عبداله جمشیدی , سعید خان زادی , محمد عزیز زاده , مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح , بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29
 10. فهیمه پور ملائی , رضا وکیلی , علیرضا حسابی , عبداله جمشیدی , اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی , چهارمین کنگره علوم دامی , 2010-09-06
 11. عبداله جمشیدی , محمدرضا باسامی , آیدا کسائی رودسری , جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد , ّFirst Iranian Congress of Clinical Microbiology , 2007-05-08
 12. بهروز فتحی هفشجانی , مهدی باقری , عبداله جمشیدی , ویدا عراقی , بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی , شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27
 13. محمدرضا باسامی , عبداله جمشیدی , اوستا صدر زاده , علیرضا برادران , امیر ماهوتی , بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی , چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور , 2008-08-19
 14. محبوبه ابراهیمیان , محمدرضا باسامی , عبداله جمشیدی , امیر ماهوتی , Molecular Detection of Genetically Modified Poultry Diets by PCR , The 5th National Biotechnology Congress of Iran , 2007-11-24
 15. عبداله جمشیدی , اتنا جامی الاحمدی , جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 16. عبداله جمشیدی , رضا نارنجی ثانی , ملیکا معزی فر , بررسی مقدماتی آلودگی موهای پستان به باکتری های عامل ورم پستان محیطی در گاوداریهای شیری اطراف شهرستان مشهد , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 17. عبداله جمشیدی , سعید خان زادی , غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی , پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26
 18. عبداله جمشیدی , اکرم قاسمی , اعظم محمدی , استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم , هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 19. عبداله جمشیدی , حسن کرمانشاهی , محمد مظهری , مهدی پیروزه پور , بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

انگلیسی

 1. Mahdi Toge , Mohammad Mohsenzadeh , Abdollah Jamshidi , محمد مالکی , Antibacterial effect of Allium paradoxum extract against several foodborne pathogens , 10th international conference on food industry sciences organic farming and food security , 2022-04-20
 2. Mahdi Toge , Mohammad Mohsenzadeh , Abdollah Jamshidi , محمد مالکی , In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 , 10th international conference on food industry sciences organic farming and food security , 2022-04-20
 3. Golshan Shakeri , Yahya selahvarzi , Abdollah Jamshidi , کیارش قزوینی , سوفی کیتلر , POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS , XII International Agriculture Symposium , 2021-10-07
 4. Babak KHoramian Toosi , Fatemeh Fazel , Abdollah Jamshidi , Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from Bovine Mastitis , 1st Congress of Infection and Immunity , 2016-09-28
 5. Asma Afshari , Abdollah Jamshidi , Jamshid Razmyar , Seyyed Ali Kargar , isolation and genotyping of cl. perfringens from broiler meat , 15th International Congress of Microbiology , 2014-08-26
 6. Tayyebeh Zeinali , asma afshari , Abdollah Jamshidi , حسین حیدری فرد , A comparative study of ozone and chlorine treatment in Poultry plant, a preliminary study , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 7. Tayyebeh Zeinali , Abdollah Jamshidi , Mehrnaz Rad , Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves , دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25
 8. mohsen mehravaran , Mohammad Reza Bassami , Abdollah Jamshidi , رضا طرقی , Evidence for Transmission of Low Pathogenic Avian Influenza A, H9N2 (LPAIV A, H9N2) to Domestic Cats Consuming Chicken Offal , 4th International Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran - Iran , 2014-02-16
 9. REZA HOSEINI SHAHIDI , Mohammad Reza Bassami , GHOLAMREZA HASHEMI TABAR , Hesam Dehghani , Abdollah Jamshidi , نیری فسائی , Production of Bacterial Ghost from Avian Pathogenic E-Coli (APEC), O2K1 Serotype , 4th International Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran - Iran , 2014-02-16
 10. میلاد احمدی کیا , Abdollah Jamshidi , محمد انصاری , Determination of the Broiler Carcasses Contaminatin to Coliform and Escherichia coli in slaughterhouse in bandarabbas , 4th International Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran - Iran , 2014-02-16
 11. , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Jamshid Razmyar , Intestinal infection with different spirochete species in laying hens , 4th International Veterinary Poultry Congress February 16-17 2014, Tehran - Iran , 2014-02-16
 12. ahmad baratpoor , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR , 2nd international congress of food hygiene , 2011-04-30
 13. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , , Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 , 2nd international congress of food hygiene , 2011-04-30
 14. Behrooz Fathi Hafshejani , farideh ghasemi , Abdollah Jamshidi , Nasrin Ramezanigardaloud , faezeh alipoor , Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad , 2th International Congress of Veterinary Pharmacology , 2011-12-13
 15. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , , Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay , European Biotechnology Congress 2011 , 2011-09-28
 16. Saeid Khanzadi , Jamshid Razmyar , Abdollah Jamshidi , Mohammad Mohsenzadeh , A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk , European Biotechnology Congress 2011 , 2011-09-28
 17. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , Hesam A Seifi , zahra noori , Modeling the influence of bunium persicum boiss essential oil, pH and temperature on growth of listeria monocytogenes , XXXIII international congress on microbial ecology and disease , 2010-09-06
 18. ahmad baratpoor , Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , Isolation and detection of salmonella spp. and salmonella enteritidis from broiler carcasses in a poultry abattoir in Mashhad suburb-Iran , چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران , 2010-11-09
 19. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , , Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 , چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران , 2010-11-09
 20. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Isolation and Identification of Helicobacter pullorum in Chickens flocks in Mashhad-Iran , سی و سومین کنگره بین المللی اکولوژی میکربی در سلامت و بیماری , 2010-09-06
 21. Abdollah Jamshidi , Ethical concerns in Slaughtering of Food animals , 9th Losinj Days of Bioethics , 2010-05-16
 22. Abdollah Jamshidi , GM foods and islamic religion concerns , 8TH LOSINJ DAYS OF BIOETHICS , 2009-05-17
 23. Abdollah Jamshidi , Gholam ali Kalidari , - - , Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran , 3rd Iranian congress of clinical microbiology , 2009-10-04
 24. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , , The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogeneses inoculated onto chicken meat portions , 3rd iranian congress of clinical microbiology , 2009-10-06
 25. Behrooz Fathi Hafshejani , Abdollah Jamshidi , آتنا جامی الاحمدی , علی زارعی , Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Cerastes cerastes , Third Iranian Congress of Clinical Microbiology , 2009-10-06
 26. Abdollah Jamshidi , Azam Mohammadi , , Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method , ششمین همایش ملی بیو تکنولوژی , 2009-08-13
 27. Abdollah Jamshidi , Mohammad Reza Bassami , Aida Kasaei Roodsari , Azam Mohammadi , Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad-Iran , ششمین همایش ملی بیو تکنولوژی , 2009-08-13
 28. Abdollah Jamshidi , Samira Afshari Nik , Tahereh Farkhondeh , Application and implication of nanotechnology in food processing , 1st international congress of food hygiene , 2009-04-25
 29. - - , Abdollah Jamshidi , - - , , Evaluation comparative effects of some selected antibiotics and essential-oils on salmonella spp. Isolated from eggs yolk , 1st international congress of food hygiene , 2009-04-25
 30. محمد شاخسر , پژمان شهبازی خواه , رامین خاکسار , Abdollah Jamshidi , Hamid Reza Kazerani , Elhom Alsadat Moghaddas , Using artificial neural networks and levenberg-Marquardt algorithm for prediction of staphylococcus aureus growth , 1st international congress of food hygiene , 2009-04-25
 31. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , - - , Modeling of Staphylococcus aureus Growth affecting by Bonium persicum essential oil, temperature, pH , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 32. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , hadis salami , Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 33. Shahbazikhah P. , Khaksar R. , Abdollah Jamshidi , Hamid Reza Kazerani , Moghaddas R. , Saeid Khanzadi , Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) as a new tool in predictive food microbiology , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 34. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , - - , Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 35. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , - - , Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from raw milk samples in Mashhad , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 36. Abdollah Jamshidi , Saeid Khanzadi , - - , Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR , اولین کنگره بین المللی بهداشت مواد غذایی , 2009-04-25
 37. Abdollah Jamshidi , Mozhgan Kooshan , - - , the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 , دومین کنگره میکرب شناسی بالینی ایران , 2008-10-07
 38. - - , Behrooz Fathi Hafshejani , Abdollah Jamshidi , حسین ذوالفقاریان , عباس زارع , Investigation the antibacterial effect of venom of Iranian snake Echis Carinatus , First International Congress on Pharmacology & Pharmaceutical Sciences , 2008-10-04
 39. Saeid Khanzadi , Abdollah Jamshidi , - - , Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils , دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران , 2008-10-07
 40. VAHID KHAKSARZAREHA , , Hassan Kermanshahi , Abdollah Jamshidi , Ahmad Reza Movassaghi , Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids , British Society of Animal Science 2008 , 2008-03-31