بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abolghasem Golian


موارد یافت شده: 385

1 - Effects of finisher diet nutrients density and slaughter age on energy and protein efficiency, productive and economic performance and meat quality of broilers (چکیده)
2 - Effects of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology, and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets (چکیده)
3 - Effect of dietary lysophospholipid supplementation on growth performance, serum lipids, small intestine morphology and caeca microflora in broiler chickens (چکیده)
4 - The Effects of Sugar Beet Pulp with Tallow and Soybean Oil on Broiler Chicken Performance and Jejunum Morphology (چکیده)
5 - Evaluation of the Effect of Different Levels of Fiber and Fat on Young Broilers’ Performance, pH, and Viscosity of Digesta Using Response Surface Methodology (چکیده)
6 - Effects of feeding guanidinoacetic acid on oxidative status and creatine metabolism in broilers subjected to chronic cyclic heat stress in the finisher phase (چکیده)
7 - اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین (چکیده)
8 - The bioavailability and effects of Nano-Vitamin D3 and Micro-Vitamin D3 on performance and bone characteristics in broiler chickens (چکیده)
9 - Effects of dietary calcium and phosphorus restrictions on growth performance, intestinal morphology, nutrient retention, and tibia characteristics in broiler chickens (چکیده)
10 - The effect of dietary energy and nutrients density on performance, egg components, egg quality, and profits of Hy-Line W-36 during the peak stage of first laying cycle (چکیده)
11 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
12 - Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets (چکیده)
13 - Optimisation of branched-chain amino acid requirements for 15–21-day-old broiler chickens by using the Taguchi method (چکیده)
14 - Effect of zinc and phytase supplementation on performance, immune response, digestibility and intestinal features in broilers fed a wheat-soybean meal diet (چکیده)
15 - Effects of replacement different levels and sources of methionine with betaine on jejunal morphology, duodenal mitochondrial respiration, and lipid peroxidation in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
16 - Effect of digestible threonine on performance, egg quality, blood metabolites, and immune responses in laying hens fed a wheat-based diet in the second cycle (چکیده)
17 - تاثیر مکمل نانوذرات کورکومینوئیدهای زردچوبه بر صفات عملکردی،.... و قابلیت هضم آن در مرغ تخمگذار (چکیده)
18 - اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی یره بر عملکرد وه‌های گوشتی وان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ (چکیده)
19 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر آنالیز لاشه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
20 - اثر منبع و سطح متیونین جیره میاندان بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
21 - اثر منبع و سطح متیونین بر رشد عضلانی و متابولیت‌های سرم خون جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
22 - مقایسه اثر بخشی نسبی متیونین هیدروکسی آنالوگ با دی ال- متیونین بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در سن 1 تا 11 روزگی (چکیده)
23 - Estimation of digestible sulphur amino acids requirements for growth performance and immune responses to Newcastle disease and avian influenza vaccination in broilers (چکیده)
24 - Effect of diet nutrients density on performance and egg quality of laying hens during the post-peak production phase of the first laying cycle under subtropical climate (چکیده)
25 - Optimisation of broilers performance to different dietary levels of fibre and different levels and sources of fat from 0 to 14 days of age (چکیده)
26 - بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخوان (چکیده)
27 - Effect of replacement different methionine levels and sources with betaine on blood metabolites, breast muscle morphology and immune response in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
28 - بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین ولیزین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
29 - بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی (چکیده)
30 - بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
31 - Effect of dietary digestible sulphur amino acids level on growth performance, blood metabolites and liver functional enzymes of broilers 1–11 days of age (چکیده)
32 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress associated with muscle creatine loading and arginine sparing (چکیده)
33 - نیاز ترئونین قابل‌هضم مرغان تخم‌گذار تغذیه شده با جیره گندم-سویا در دوره دوم تولید (چکیده)
34 - Effect of dietary sulphur amino acid levels and guanidinoacetic acid supplementation on performance, carcase yield and energetic molecular metabolites in broiler chickens fed wheat-soy diets (چکیده)
35 - ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپیدها بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت- سویا در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
36 - Effect of Encapsulated Choline Chloride on Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Parameters in Broiler Chicks (چکیده)
37 - Effect of Threonine Supplementation on Growth Performance, Metabolizable Energy, Morphological Changes and Immune Response in Broiler Chickens Challenged with Coccidia (چکیده)
38 - Effects of One Week Feeding Finisher Diets Containing Rolled and Extruded Flaxseed on Performance, Lipid Peroxidation and Omega-3 Fatty Acids in Breast and Thigh Meat of Broiler Chickens (چکیده)
39 - تأثیر تراکم مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر بازده ابقای انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
40 - تعیین انرژی قابل متابولیسم گندم فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره با و بدون مکمل آنـزیمی بر مرفولوژی روده کوچک و عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره 24 – 11 روزگی (چکیده)
41 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
42 - تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی (چکیده)
43 - بررسی اثر سطح تراونین قابل هضم جیره بر شاخصهای کیفی تخم مرغ (چکیده)
44 - تعیین نیاز تراونین قابل هضم مرغان تخمگذار در دوره پس از تولک بری با ارزیابی پاسخهای عملکردی (چکیده)
45 - Effect of dietary digestible lysine level on growth performance, blood metabolites and meat quality of broilers 23–38 days of age (چکیده)
46 - Conditioning time and sodium bentonite affect pellet quality, growth performance, nutrient retention and intestinal morphology of growing broiler chickens (چکیده)
47 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره غذایی بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در دوره پس از تولکبری مرغهای تخمگذار (چکیده)
48 - Conditioning time and pellet binder levels affect pellet quality and pellet mill efficacy in poultry feed plant (چکیده)
49 - Effects of methionine and guanidinoacetic acid supplementation on performance and energy metabolites in breast muscle of male broiler chickens fed corn-soybean diets (چکیده)
50 - Effect of Rolled or Extruded Flaxseeds in Finisher Diet on Pellet Quality, Performance, and n-3 Fatty Acids in Breast and ThighMuscles of Broiler Chickens (چکیده)
51 - Method of Production and Assessment of an Encapsulated Choline Chloride and Its Effects on Growth Performance and Serum Lipid Indices in Broilers (چکیده)
52 - تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار (چکیده)
53 - Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens (چکیده)
54 - Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens (چکیده)
55 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens (چکیده)
56 - تأثیر سطوح مختلف کورکومینوئیدها بر عملکرد،کیفیت تخم مرغ، برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون، پاسخ سیستم ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغهای تخمگذار (چکیده)
57 - برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
58 - Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat‐stressed broiler chickens (چکیده)
59 - تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی (چکیده)
60 - اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
61 - اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی (چکیده)
62 - The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens (چکیده)
63 - اثر آنتی اکسیدانی پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار بر عملکرد و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گو شتی سا لم و آلوده با مخلوط انگل آیمریا (چکیده)
64 - Guanidinoacetic acid supplementation in broiler chickens fed on corn-soybean diets affects performance in the finisher period and energy metabolites in breast muscle independent of diet nutrient density (چکیده)
65 - Effects of conditioning time and sodium bentonite on pellet quality, growth performance, intestinal morphology and nutrient retention in finisher broilers (چکیده)
66 - Mitochondrial biogenesis and PGC-1α gene expression in male broilers from ascites-susceptible and -resistant lines (چکیده)
67 - Antioxidant status and thigh meat quality of broiler chickens fed diet supplemented with α- tocopherolacetate, pomegranate pomace and pomegranate pomace extract (چکیده)
68 - Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens (چکیده)
69 - Effect of adjuvants on in ovo vaccination against Newcastle disease on hatchability, performance and antibody titres in commercial pullets (چکیده)
70 - اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
71 - اثر سطح متیونین+ سیستین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذاردر دوره پس از تولک (چکیده)
72 - اثر سطح لیزین قابل هضم جیره بر عملکرد مرغان تخم‌‌‌گذار در دوره پس از تولک (چکیده)
73 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی بر عملکرد تولیدی مرغ ها تخم گذار در دوره پس از پیک (48-36 هفتگی) (چکیده)
74 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکرد مرغان تخم¬گذار در سن 60-48 هفتگی (چکیده)
75 - Effect of In Ovo Injection of VG/GA Vaccine, an Apathogenic Enteric Strain of Newcastle Disease Vaccine and Aluminum Hydroxide as an Adjuvant on Hatchability and Immune Response of Commercial Pullets (چکیده)
76 - Effect of High and Low Stocking Density on Age of Maturity, Egg Production, Egg Size Distribution in White and Brown Layer Hens: A Meta-analysis (چکیده)
77 - بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد (چکیده)
78 - In Vitro Binding Potentials of Bentonite, Yeast Cell Wall and Lactic Acid Bacteria for Aflatoxin B1 and Ochratoxin A (چکیده)
79 - The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
80 - تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی (چکیده)
81 - َAgeicultural water management through magnetization of irrigation and drinking water: a review (چکیده)
82 - تاثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز، قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
83 - اثر استفاده از دانه خلر خام یا اتوکلاو شده در جیره مرغ های تخمگذار بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ (چکیده)
84 - تعیین تراکم و ضرایب قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینة پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن سکوم برداری شده (چکیده)
85 - اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره بر عملکردی تولیدی مرغان تخمگذار (چکیده)
86 - Effects of Fennel Extract on Egg Production, Antioxidant Status and Bone Attributes of Laying Hens Administered Carbon Tetrachloride (چکیده)
87 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
88 - Effects of in ovo injection of chrysin, quercetin and ascorbic acid on hatchability, somatic attributes, hepatic oxidative status and early post‐hatch performance of broiler chicks (چکیده)
89 - Effect of Magnetized water on invitro calcium carbonate solubility and eggshell breaking strength (چکیده)
90 - Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens (چکیده)
91 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی و سن کشتار بر راندمان لاشه و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی (چکیده)
92 - بررسی اثر تراکم انرژی و مواد مغذی جیره پایانی بر عملکرد تولیدی و اقتصادی جوجه های گوشتی (چکیده)
93 - Effect of Feed Additives on Intestinal Histomorphology of Broilers Fed Wheat‐Based Diet (چکیده)
94 - Evaluation of Hull-Less Barley with or without Enzyme Cocktail in the Finisher Diets of Broiler Chickens (چکیده)
95 - اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه های گوشتی (چکیده)
96 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress (چکیده)
97 - Effect of sulfur amino acid sources on performance of chronic cyclic heat stressed finisher broilers (چکیده)
98 - Effects of Different Fat Sources in Finisher Diet of Broiler Chickens on Performance, Fat Deposition and Blood Metabolites (چکیده)
99 - Effect of wheat-soy diet nutrient density and guanidine acetic acid supplementation on performance and energy metabolism in broiler chickens (چکیده)
100 - تعیین اثرات منابع ضداکسیداسیون آلی و منبع چربی بر عملکرد، اجزاء لاشه، فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
101 - تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینه ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
102 - بررسی اثر مصرف سطوح مختلف گوانیدینو استیک اسید بر ترکیب شیمیایی و کیفیت گوشت سینه مرغ (چکیده)
103 - Effects of curcumin and nanocurcumin on growth performance, blood gas indices and ascites mortalities of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions (چکیده)
104 - Effects of curcumin or nanocurcumin on blood biochemical parameters, intestinal morphology and microbial population of broiler chickens reared under normal and cold stress conditions (چکیده)
105 - Interactive effects of temperature and dietary supplementation of arginine or guanidinoacetic acid on nutritional and physiological responses in male broiler chickens (چکیده)
106 - Appraisal of acidulants and acid-binding capacity in corn-soybean meal diets on productive variables, nutrient digestibility and gastrointestinal ecology of broilers (چکیده)
107 - Some novel growth functions and their application with reference to growth in ostrich1 (چکیده)
108 - تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری تصحیح شده بر مبنای ازت خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده در جوجه های گوشتی (چکیده)
109 - استفاده از سطوح مختلف خلر (Lathyrus sativus) خام و اتوکلاو شده بر عملکرد مرغان تخمگذار (چکیده)
110 - Association between heat stress and oxidative stress in poultry; mitochondrial dysfunction and dietary interventions with (چکیده)
111 - Growth, immune, antioxidant, and bone responses of heat stress-exposed broilers fed diets supplemented with tomato pomace (چکیده)
112 - Effects of dietary α- tocopherol acetate, pomegranate peel, and pomegranate peel extract on phenolic content, fatty acid composition, and meat quality of broiler chickens (چکیده)
113 - The effect of dry or steam conditioning and activated sodium bentonite on pellet quality indices and relative electrical energy usage in wheat-soy based diets (چکیده)
114 - The effect of steam or dry conditioning and sodium bentonite levels on pellet quality, performance and digestive tract development of growing broilers fed corn-soy based diet (چکیده)
115 - Effect of emulsifiers and saturated fats on growth performance, carcass characteristic and nutrient digestibility of broiler chickens (چکیده)
116 - بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
117 - Effects of in ovo injection of threonine on hatchability, intestinal morphology, and somatic attributes of Japanese quail (Coturnix japonica) (چکیده)
118 - ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
119 - Effect of dietary digestible lysine concentration on performance, egg quality, and blood metabolites in laying hens (چکیده)
120 - Effect of digestible methionine + cystine concentration on performance, egg quality and blood metabolites in laying hens (چکیده)
121 - اثرات آنتی اکسیدانی α- توکو فرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
122 - Effect of Acidifiers and Saturated Fat Sources on Performance, Carcass Charcteristics and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens (چکیده)
123 - Appraisal of the impact of aluminosilicate use on the health and performance of poultry (چکیده)
124 - تاثیر مکمل روغن کنجد (Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکو فریلاستات خوراک بر عملکرد، ریخت شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
125 - اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی (چکیده)
126 - مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی (چکیده)
127 - اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم (چکیده)
128 - Performance and Serum Hepatic Enzymes of Hy-Line W-36 Laying Hens Intoxicated with Dietary Carbon Tetrachloride (چکیده)
129 - اثرات -α توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
130 - اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
131 - Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods (چکیده)
132 - مطالعه اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره پیش دان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
133 - Egg Quality, Component Yield And Composition Responses To Different Levels Of Dietary Digestible Lysine In Laying Hen (چکیده)
134 - Egg Quality, Component Yield And Composition Responses To Different Levels Of Dietary Digestible Sulfur Amino Acids In Laying Hen (چکیده)
135 - Effects of turmeric rhizome powder and source of oil in diet on blood metabolites, immune system and antioxidant status in heat stressed broiler chickens (چکیده)
136 - آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
137 - Effect of plant extracts derived from thyme on male broiler performance (چکیده)
138 - تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی (چکیده)
139 - The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
140 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
141 - اثر سطوح مختلف لیزین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
142 - اثر سطوح مختلف متیونین بعلاوه سیستین قابل هضم بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار در هفته ی 32 تا 44 (چکیده)
143 - اثر مکمل آنزیمی زایلاناز بتاگلوکاناز بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی (چکیده)
144 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری جو بدون پوشینه در جوجه های گوشتی (چکیده)
145 - بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیرهبرکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن 28 تا 42 هفتگی (چکیده)
146 - تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
147 - Effect of corn replacement with graded levels of wheat screening and enzyme supplementation on performance, blood lipids, viscosity and jejunal histomorphology of finisher broilers (چکیده)
148 - Whole wheat feeding and influence of initial body weight on broiler performance (چکیده)
149 - تاثیر عصاره هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار (چکیده)
150 - اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
151 - اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
152 - Evaluation of broiler chicks responses to protein, methionine and tryptophan using neural network models (چکیده)
153 - اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
154 - Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods  (چکیده)
155 - Application of the Taguchi method in poultry science: estimation of thein vitrooptimum intrinsic phytase activity of rye, wheat and barley (چکیده)
156 - The effect of in ovo injection of grape seed extract and vitamin C on hatchability, antioxidant activity, yolk sac weight, performance and ileal micro flora of broiler chickens (چکیده)
157 - Effects of Turmeric Rhizome Powder and Oil Sources on Performance, Immune System and Bone Characteristics in Pre and Post Heat Stressed Broiler Chickens (چکیده)
158 - Antioxidant and anticoccidial effects of garlic powder and sulfur amino acids on Eimeria-infected and uninfected broiler chickens (چکیده)
159 - بررسی اثرات پودر زردچوبه، تفاله گوجه فرنگی و منبع چربی بر غلظت لیپیدهای خونی، فعالیت آنزیمی، فراسنجه های خون شناسی و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
160 - Gene expression of heat shock protein 70 and antioxidant enzymes, oxidative status, and meat quality of cyclically heat challenged finishing broilers fed Oreganum compactum and Curcuma xanthorrhiza essential oils (چکیده)
161 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
162 - اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران جوجه های گوشتی (چکیده)
163 - اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی (چکیده)
164 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
165 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
166 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین در روز هفتم رشد جنین بر پاسخ‌های ایمنی هومورال جوجه‌های گوشتی (چکیده)
167 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به مایع آمنیوتیک جنین بر مورفولوژی ژژونوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
168 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده در روز هفتم جنینی بر عملکرد رشد قبل و پس از تفریخ جوجه‌های گوشتی (چکیده)
169 - اثر تزریق اسید آمینه ال – گلوتامین به کیسه زرده جنین بر خصوصیات مورفولوژیکی روده کوچک جوجه‌های گوشتی (چکیده)
170 - ارزیابی سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.)و آلفا-توکوفریل استات در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
171 - عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون و روغن کنجد (چکیده)
172 - Effects of carboxy methyl cellulose and thymol + carvacrol on performance, digesta viscosity and some blood metabolites of broilers (چکیده)
173 - مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوج ههای گوشتی (چکیده)
174 - اثرگوانیدینواستیک اسید در جیره های آغازین گندم–سویا بر عملکرد و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه‌های گوشتی (چکیده)
175 - اثر چای سبز بر عملکرد و متابولیت های خونی بلدرچین ژاپنی (چکیده)
176 - تاثیر عصاره رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ مرغان تخمگذار (چکیده)
177 - Exogenous melatonin improves growth performance, intestinal microbiota, and morphology in temporarily feed restricted broilers (چکیده)
178 - تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
179 - The effects of some plant extracts on performance and intestinal morphology of broilers exposed to heat stress (چکیده)
180 - Microbial changes in the ileal and caecal digesta of broilers fed lemon peel and orange peel extracts and cuecuma xanthorrhize essential oilT and subjected to chronic heat stress (چکیده)
181 - Effects of Turmeric Rhizome Powder and Oil ources on Performance, Immune System and Bone Characteristics in Pre and Post Heat Stressed Broiler Chickens (چکیده)
182 - Bootstrapped neural network models for analyzing the responses of broiler chicks to dietary protein and branched chain amino acids (چکیده)
183 - Metabolizable energy and digestible amino acid prediction of wheat using mathematical models (چکیده)
184 - اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی (چکیده)
185 - تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی (چکیده)
186 - Alternative growth functions for predicting body, carcass, and breast weight in ducks: Lomolino equation and extreme value function (چکیده)
187 - Antioxidant enzymes activities, plasma hormone levels, and serum metabolites of finishing broiler chickens reared under high ambient temperature and fed lemon and orange peel extracts and Curcuma xanthorrhiza essential oil (چکیده)
188 - The Effect of Dietary Energy and Protein Levels on Growth Performance and Antibody Responses of Offspring of Laying Japanese Quails (چکیده)
189 - Effect of Antibiotic Alternatives on Ileal Microflora and Intestinal Histomorphology of Broiler Chickens Fed Wheat Based Diet (چکیده)
190 - Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens (چکیده)
191 - The effects of dietary 1, 25-dihydroxycholecalciferol and hydroalcoholic extract ofWithania somniferaroot on bone mineralisation, strength and histological characteristics in broiler chickens (چکیده)
192 - Evaluation of Varying Levels of Acid-binding Capacity of Diets Forulated with Various Acidifiers on Physical and Histological Characteristics of Leg Bones in Broiler Chickens (چکیده)
193 - Assessment of magnetized drinking water on excreta quality, nutrients digestibility, serum components and histomorphology of digestive tract in broiler chickens (چکیده)
194 - Predicting the metabolizable energy content of corn for ducks: a comparison of support vector regression with other methods (چکیده)
195 - Appraisal of Hematological Indices and Humoral Immunity in Commercial Laying Hens Fed Rations Consisting Cottonseed Meal and Sodium Bentonite (چکیده)
196 - Measurement of Acid‐Binding Capacity for Poultry Feedstuffs in Deionized and Magnetized Water (چکیده)
197 - اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
198 - Effect of Different Levels of Fennel Extract and Vitamin D3 on Performance, Hatchability and Immunity in Post Molted Broiler Breeders (چکیده)
199 - Effect of Thymol + Carvacrol by Next Enhance 150® on Intestinal Development of Broiler Chickens Fed CMC Containing Diet (چکیده)
200 - Effect of feeding citrus peel extracts on growth performance, serum components, and intestinal morphology of broilers exposed to high ambient temperature during the finisher phase (چکیده)
201 - Relationship of chemical composition and metabolisable energy of triticale for poultry (چکیده)
202 - Effect of triticale on blood chemistry and performance of commercial growing turkeys (چکیده)
203 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل متابولیسم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
204 - Study of broiler chicken responses to dietary protein and lysine using neural network and response surface models (چکیده)
205 - Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks (چکیده)
206 - Nutritional value of wet extruded full-fat soybeanand its effects on broiler chicken performance (چکیده)
207 - Effect of thymol and carvacrol feed supplementation on performance, antioxidant enzyme activities, fatty acid composition, digestive enzyme activities, and immune response in broiler chickens (چکیده)
208 - اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
209 - تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی (چکیده)
210 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
211 - اثر آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی (چکیده)
212 - Impact of Sodium Bentonite Addition to the Diets Containing cottonseed meal on Productive Traits of Hy-Line W-36 Hens (چکیده)
213 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
214 - Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature (چکیده)
215 - Neural network models for predicting early egg weight in broiler breeder hens (چکیده)
216 - Effect of Inulin on Some Hematological, Immunological Parameters and Broiler Chickens Performance (چکیده)
217 - Antioxidant status, immune system, blood metabolites and carcass characteristic of broiler chickens fed turmeric rhizome powder under heat stress (چکیده)
218 - Evaluating the egg production of broiler breeder hens in response to dietary nutrient intake from 31 to 60 weeks of age through neural network models (چکیده)
219 - Predicting Body and Carcass Characteristics of Two Broiler Chicken Strains Using Support Vector Regression and Neural Network Models (چکیده)
220 - Immune response and ileal microflora in broilers fed wheat-based diet with or without enzyme Endofeed W and supplementation of thyme essential oil or probiotic PrimaLac® (چکیده)
221 - Effects of Graded Levels of Full Fat Soybean Extruded at Different Temperatures on Performance and Blood Metabolites of Broiler Chickens (چکیده)
222 - Comparison of responses to dietary protein and lysine in broiler chicks reared before and after 2000 via neural network models (چکیده)
223 - تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
224 - اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار (چکیده)
225 - Evaluation of the nutritional value of sunflower meal and its effect on performance, digestive enzyme activity, organ weight, and histological alterations of the intestinal villi of broiler chickens (چکیده)
226 - اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی (چکیده)
227 - Alterations of egg yolk and albumen quality during cold storage when hens fed diets comprising cottonseed meal treated with sodium bentonite (چکیده)
228 - اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
229 - تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه (چکیده)
230 - The effects of turmeric supplementation on antioxidant status, blood gas indices and mortality in broiler chickens with T3-induced ascites (چکیده)
231 - اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
232 - مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی (چکیده)
233 - Effects of dry period length on milk yield and composition, blood metabolites, follicular dynamics and complete blood count in Holstein dairy cows (چکیده)
234 - Prediction of digestible amino acid and true metabolizable energy contents of sorghum grain from total essential amino acids (چکیده)
235 - استفاده از ضایعات رسوبی میکروکریستالی نیروگاه برق مشهد به عنوان منبع کلسیمی در جیره مرغ‌های تخم گذار (چکیده)
236 - Relationship Between Color and Tannin Content inSorghum Grain: Application of Image Analysis andArtificial Neural Network (چکیده)
237 - Influence of turmeric rhizome and black pepper on blood constituents and performance of broiler chickens (چکیده)
238 - Evaluation of dietary citrus peel extracts to relieve the impact of heat stress in broiler chickens (چکیده)
239 - ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری (چکیده)
240 - تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار (چکیده)
241 - اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روشهای جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجههای گوشتی (چکیده)
242 - بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله گوار (Cyamopsis tetragonoloba) و آنزیم بتاماناناز برسطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی سرم و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
243 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low- and recommended-protein diets (چکیده)
244 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
245 - Use of neural network models to estimate early egg production in broiler breeder hens through dietary nutrient intake (چکیده)
246 - Comparison of yolk fatty acid content, blood and eggcholesterol of hens fed diets containing palm olein oil and kilka fish oil (چکیده)
247 - Effects of ginger root (Zingiber officinale) on egg yolk cholesterol,antioxidant status and performance of laying hens (چکیده)
248 - The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity (چکیده)
249 - Determination of AMEn and nutrients digestibility of wet extruded full fat soybean (EFFSB) in broiler chickenc (چکیده)
250 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on small intestine morphology of broiler chickens (چکیده)
251 - Effect of full fat soybean extracted at different temperatures on blood constituents and broiler chickens (چکیده)
252 - Effect of extruded full fat soybean (EFFSB ) on performance and blood constituents of broiler chickens (چکیده)
253 - Application of mathematical models for true metabolisable energy in sorghum grain for poultry (چکیده)
254 - Relationship between chemical composition and total amino aci contents in pearl millet hybrid (چکیده)
255 - Prediction of digestible amino acids in sorghum (چکیده)
256 - Optimization of broiler performance fed diets varying in digestible protein and amino acids using response surface model (چکیده)
257 - Immune response of laying hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonate (چکیده)
258 - Effect of dry period length. and lipogenic vs. glucogenic diets on dry matter intake. milk production and composition in Holstein dairy cows (چکیده)
259 - Prediction of the true digestible amino acid contents from the chemical composition of sorghum grain for poultry (چکیده)
260 - Response surface and neural network models for performance of broiler chicks fed diets varying in digestible protein and critical amino acids from 11 to 17 days of age (چکیده)
261 - Effects of dietary n-6:n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks (چکیده)
262 - Effect of Omega6:Omega3 Fatty Acid Ratios on Semen Quality of Malaysian Village Roosters (چکیده)
263 - تأثیر استفاده از عصاره شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر سطح ایمنی، پارامترهای بیوشیمیایی و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
264 - Effects of turmeric rhizome powder and black pepper on blood constituents and performance of male broiler chickens (چکیده)
265 - بررسی اثر رقم، منطقه کشت و مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت وساز تریتیکاله (چکیده)
266 - Estimation and modeling true metabolizable energy of sorghum grain for poultry (چکیده)
267 - Effect of L-Thyroxin hormone (T4) on compensatory growth in broiler chicks (چکیده)
268 - Standardized ileal amino acid digestibility in wheat, barley, pea and flaxseed for broiler chickens (چکیده)
269 - Effect of Chemical Composition and Dietary Enzyme Supplementation on Metabolisable Energy of Wheat Screenings (چکیده)
270 - Effect of dietary supplementation of licorice extract and a prebiotic on performance and blood metabolites of broilers (چکیده)
271 - تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
272 - بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی ها برای جوجه های گوشتی در سن 42 روزگی (چکیده)
273 - The comparison of supplemental Fermacto, Cumin Seed and Cumin Seed Meal on Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
274 - Effect of extruded cotton and canola seed on unsaturated fatty acid composition in the plasma, erythrocytes and livers of lambs (چکیده)
275 - Effect of Dietary Fish Oil on Oxidative Stability and Lipid Composition of Broiler Chickens Breast and Thigh Meat (چکیده)
276 - مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور (چکیده)
277 - Comparison of Growth Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens Fed Diets with Various Energy and Constant Energy-to-Protein Ratio (چکیده)
278 - The integration of broiler chicken threonine responses data into neural network models (چکیده)
279 - The Effect of Triticale and Enzyme in Finisher Diet on Performance, Gut Morphology and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
280 - Effect of Triticale on Performance and Blood Chemistry of Commercial Growing Turkeys (چکیده)
281 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
282 - ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه (چکیده)
283 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
284 - اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم (چکیده)
285 - تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار (چکیده)
286 - اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
287 - تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (چکیده)
288 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
289 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
290 - بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید (چکیده)
291 - اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
292 - Comparison of Dietary Supplementation with Cumin Essential Oil and Prebiotic Fermacto on Humoral Immune Response, Blood Metabolites and Performance of Broiler Chickens (چکیده)
293 - Effect of triticale on blood chemistry and performance of commercial growing turkeys (چکیده)
294 - Effect of prebiotic on performance and some blood parameters of partridge (چکیده)
295 - Effect of extruded cotton seed and canola seed on the composition of unsaturated fatty acids in plasma, erythrocytes and liver of Mehraban male lambs (چکیده)
296 - Effects of different dietary sources of n-3 PUFA on reproductive performance of laying hens (چکیده)
297 - Effect of various levels of energy and protein on Humoral immune response in broiler chicks (چکیده)
298 - True and apparent metabolizable energy values of various wheat screening samples (چکیده)
299 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)
300 - Effect of dry period lengths on follicular dynamics in early lactation Holstein cows (چکیده)
301 - Effect of dietary supplementation of licorice extract on egg quality and performance of hens (چکیده)
302 - Changes of internal egg quality during cold storage when hens fed diets containing cottonseed meal treated with sodium bentonite. (چکیده)
303 - Response surface model for broiler chickens performance fed diets varying in digestible protein and amino acids (چکیده)
304 - Influence of various levels of energy and protein on performance of and humoral immune responses of broiler chickens (چکیده)
305 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
306 - Effect of sodium bentonite containing ferric oxide for treatment of cottonseed meal on egg quality (چکیده)
307 - Relationship of Chemical Composition and Metabolisable Energy of Triticale for Poultry (چکیده)
308 - The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
309 - The comparison of dietary supplementation of cumin seed and cumin seed meal with prebiotic on bloodmetabolites and performance of broiler chickens (چکیده)
310 - Growth analysis of chickens fed diets varying in the percentage of metabolizable energy provided by protein, fat, and carbohydratethrough artificial neural network (چکیده)
311 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
312 - Effect of Triticale Replacement and Enzyme Supplementation on Performance and Blood Chemistry of Broiler Chickens (چکیده)
313 - Effects of Feed Form on Development of Digestive Tract , Performance and Carcass Traits of Broiler Chickens (چکیده)
314 - Enrichment of Chicken Meat With Long Chain Omega-3 Fatty Acids Through Dietary Fish Oil (چکیده)
315 - Comparison of Ileal Digestible Versus Total Amino Acid Feed Formulation on Broiler Performance (چکیده)
316 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
317 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
318 - Effects of a shortened dry period on milk production and composition in early lactating cows (چکیده)
319 - Effect of dry period lengths on complete blood count in early lactating Holstein cows (چکیده)
320 - Influence of sunflower seed meal (SFSM) on body organ weights and blood parameters of broiler chickens (چکیده)
321 - Influence of sunflower seed meal on histological alterations of broiler chickens (چکیده)
322 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
323 - Effects of shortened dry period on milk production and composition in early lactating Holstein cows (چکیده)
324 - Nutritional Evaluation of Full-fat Sunflower Seed for Broiler Chickens (چکیده)
325 - Changes of Biochemical Parameters and Enzymes Activities in Broiler Chickens with Cold Induced Ascites (چکیده)
326 - Effect of Dietary Calcium Level on True Metabolizable Energy Value of Various Fat Sources Determined by Precision Fed Rooster Assay (چکیده)
327 - Effect of various levels of full-fat sunflower seed on performance of broiler chickens (چکیده)
328 - Determination of apparent metabolizable energy of full-fat sunflower seed in broiler chickens (چکیده)
329 - Enrichment with long chain omega-3 fatty acids and sensory evaluation of chicken meat (چکیده)
330 - Modifying egg fatty acid content by supplementation of laying hen diets with palm olein oil (چکیده)
331 - Modelling and optimising early performance for broiler chicks (چکیده)
332 - Carcass yield of modern vs 1970’s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets (چکیده)
333 - اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی (چکیده)
334 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
335 - بررسی ارزش غذایی چربی ها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
336 - Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites (چکیده)
337 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
338 - Determination of Chemical Composition, Mineral Contents, and Protein Quality of Poultry By-Product Meal (چکیده)
339 - Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens (چکیده)
340 - Comparison of Various Methods for Endogenous Ileal Amino Acid Flow Determination in Broiler Chickens (چکیده)
341 - Effect of Free Access to Whole Wheat, Dietary Wheat Level and Enzyme Supplementation on Broiler Performance (چکیده)
342 - بررسی ارزش غذایی چربیها برای جوجه های گوشتی (چکیده)
343 - تاثیر جایگزینی پودر ماهی کیلکا با کنجاله سویا بر تولید و ترکیب شیر و غلظت متابولیتها و پروژسترون پلاسمای گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
344 - Supplementation of corn-wheat-soy-based diets with phytase: Effects on digestibility of amino acids in broiler chicks (چکیده)
345 - The response of broiler chicken to diet diluted with whole wheat at different ages (چکیده)
346 - اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ های بومی در طی دوره تخمگذاری (چکیده)
347 - استفاده از روش ترقیق اوره برای تخمین ترکیب بدن گوساله ها (چکیده)
348 - استفاده از بوجاری گندم در تغذیه مرغهای تخمگذار. (چکیده)
349 - بررسی امکان استفاده عملی از انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در جیره نویسی طیور (چکیده)
350 - عیین سطح مطلوب انرژی و پروتیین جیره جوجه های گوشتی در شرایط استرس گرمایی (چکیده)
351 - اثر انرژی دوره پرورش و سطوح انرژی و چربی جیره تخم‌گذاری بر عملکرد مرغان‌های لاین (چکیده)
352 - استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسید های آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی (چکیده)
353 - تعیین انرژی قابل متابولیسم تعدادی از مواد خوراکی طیور ایران با روش سیبالد (چکیده)
354 - تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره آغازین بر عملکرد و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین جوجه های گوشتی (چکیده)
355 - اثر طول مدت گرسنکی در اندازه گیری انواع انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از روش سیبالد و فارل. (چکیده)
356 - مقایسه دو روش آزمایشگاهی تعیین قابلیت هضم علوفه (چکیده)
357 - اثر انرژی و پروتیین جیره بر رشد و ترکیبات بدن نیمچه های بومی (چکیده)
358 - استفاده از کنجاله پنبه دانه در جیره های غذایی ذرت-سویا و یا گندم-سویا برای پرورش جوجه های گوشتی. ابوالقاسم گلیان (چکیده)
359 - تعیین قابلیت کود مرغ در گوسفند بلوچی (چکیده)
360 - استفاده از کود مرغ و اوره بعنوان منابع ازت غیر پروتیینی در تغذیه گاو های شیری (چکیده)
361 - اثر سن بر روی بازدهی پروار جوجه های گوشتی (چکیده)
362 - Effect of dietary fat sources and fatty acid composition on immune response of male growing chicks (چکیده)
363 - Pinpointing the lowest protein diet for young male broiler (چکیده)
364 - Influence of tannin content in sorghum grain on true amino acids availability and broiler performance (چکیده)
365 - Further study of lysine excretion among birds in the precision-fed rooster assay for digestible amino acids (چکیده)
366 - True amino acid digestibility rooster bioassay methodology: Type of endogenous correction and ingredient protein level. (چکیده)
367 - A comparison of in-vivo and in-vitro true amino acid digestibility of SBM and MBM samples (چکیده)
368 - Passage rate of feed in very young chicks (چکیده)
369 - Dietary poultry fat and gastrointestinal transit time of feed and fat utilization in broiler chickens (چکیده)
370 - Performance of modern vs 1970 s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets (چکیده)
371 - Non-Linear Hyperbolastic Growth Models for Describing Growth Curve in Classical Strain of Broiler Chicken (چکیده)
372 - Neural Network Model for Egg Production Curve (چکیده)
373 - Predicting performance of broiler chickens from dietary nutrients using group method of data handling-type neural networks (چکیده)
374 - Prediction Model for True Metabolizable Energy of Feather Meal and Poultry Offal Meal Using Group Method of Data Handling-Type Neural Network (چکیده)
375 - Determination of chemical composition, Mineral contents, and protein Quality of poultry By-Product Meal (چکیده)
376 - Changes of Blood Gases, Internal Organ Weights and performance of Broiler Chickens with Cold Induced Ascites (چکیده)
377 - بررسی میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای نیتروژن چربی ها در سنین پایین در جوجه های گوشتی (چکیده)
378 - اثر میزان انرژی و زمان تعویض جیره‌های پیش‌دان به پس‌دان بر عملکرد تولیدی جوجه‌های گوشتی با وزن کمتر از دو کیلوگرم (چکیده)
379 - تخمین نیتروژن میکروبی وارد شده به روده باریک بره های نر بلوچی با استفاده از روش جدید جداسازی مشتقات (چکیده)
380 - تعیین ضرایب تجزیه پذیری مواد خوراکی و مقایسه آنها با ضرایب جداول استاندارد AFRC در تغذیه گاوهای شیرد (چکیده)
381 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
382 - تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (چکیده)
383 - استفاده از ضرایب قابلیت هضم لیزین و اسیدهای آمینه گوگرددار در بهینه سازی عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
384 - بررسی میزان و حذف گوسیپول آزاد در کنجاله های تخم پنبه ناحیه خراسان به منظور ارائه یک جیره غذایی مناسب برای طیور گوشتی (چکیده)
385 - Nutritive value of an extruded blend of canola seed and pea (EnermaxTM) for poultry (چکیده)