مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی اسماعیلی , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی چگونگی تشکیل پرش هیدرولیکی چندضلعی و ساختار جریان سیال در آن, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (9), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (191-203)
 2. سعید ودادی کلانتر , علی اسماعیلی , سامان زارع , محمد پسندیده فرد , اصلاح مدل انتقال جرم «نرخ معین» برای شبیه سازی عددی فرایند چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب, شریف, دوره (34.3), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (3-10)
 3. مهران سعادتی نسب , مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی جذب انرژی از امواج نامنظم غیرخطی توسط استوانه بریستول, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (429-439)
 4. اباذر آباده , محمد پسندیده فرد , محمد جواد مغربی , تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی اثر شار حرارتی یکنواخت و پله ای بر انتقال حرارت روی یک لوله با مقطع دایره ای, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (4), سال (2018-4), صفحات (201-210)
 5. محمد حسین زاده , آرش کاظمیان , محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد , بررسی تجربی استفاده از آب و اتیلن گلیکول به عنوان خنک کننده در یک سیستم فتوولتاییک حرارتی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (11), سال (2018-2), صفحات (12-20)
 6. سروش فلاح خارمیانی , محمد پسندیده فرد , روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12), صفحات (145-152)
 7. محمد حسین زاده , علی سالاری , محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد , بررسی پارامتری یک سیستم فتوولتاییک حرارتی بر پایه نانوسیال با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (9), سال (2017-12), صفحات (195-204)
 8. مهران سعادتی نسب , مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی تولید امواج نامنظم کاملا غیرخطی با استفاده از موج ساز باله ای, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2017-2), صفحات (12-22)
 9. حمیدرضا متحدی , مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی عملکرد نوسانگر جاذب رفت و برگشتی موج با استفاده از روش کسر حجمی سیال, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (6), سال (2017-9), صفحات (265-276)
 10. محمد حسین زاده , علی سالاری , محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد , علیرضا اکبرزاده توتونچی , بررسی عددی و تجربی بهینه سازی سیستم فتوولتاییک حرارتی با استفاده از روش تاگوچی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (8), سال (2017-8), صفحات (75-86)
 11. سروش فلاح خارمیانی , محمد پسندیده فرد , حمید نیازمند , شبیه سازی برخورد همزمان دو قطره موازی بر روی لایه ی نازک مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (7), سال (2016-8), صفحات (373-384)
 12. مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد , ناصر شاله , مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (27), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (117-133)
 13. حامد اسماعیل زاده خسرویه , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی و تجربی حرکت یک جسم جامد تغییر شکل‌پذیر و برخورد آن با یک سطح صلب, مهندسی مکانیک شریف, دوره (31), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (15-23)
 14. ایمان رشیدی طرقی , محمود پسندیده فرد , محمد پسندیده فرد , تحلیل جریان حفره سازی جزئی بر روی پرتابه های متقارن محوری و انتخاب حفره ساز بهینه متناسب با سرعت پرتابه, مهندسی مکانیک شریف, دوره (30), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (107-116)
 15. امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد , بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (25), شماره (2), سال (2014-11), صفحات (83-96)
 16. احسان روحی گل خطمی , محمد پسندیده فرد , حل عددی پدیده کاویتاسیون بر روی هندسه‌های متقارن محوری با استفاده از روش نسبت حجمی سیال (VOF), شریف, دوره (30), شماره (3), سال (2014-6), صفحات (79-90)
 17. امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد , مطالعه تجربی و تحلیلی دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطوح مختلف, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (23), شماره (2), سال (2012-10), صفحات (81-98)
 18. سعید اسدی , محمد مقیمان , محمد پسندیده فرد , اثر شدت چرخش گاز در شبیهسازی ایجاد پوشش سطحی برروی دیواره داخلی یک استوانه در فرآیندهای پاششی, مکانیک کاربردی, دوره (45), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (1-14)
 19. ابراهیم کمالی , علیرضا تیمورتاش , محمد پسندیده فرد , مدل سازی فرآیند پوشش حرارتی برای تشکیل پوشش سطحی با استفاده از روشهای آماری, مهندسی متالورژی و مواد, دوره (23), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (21-34)
 20. سعید اسدی , محمد پسندیده فرد , محمد مقیمان , تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد, علوم و مهندسی سطح, دوره (1), شماره (6), سال (2009-4), صفحات (1-7)
 21. سعید اسدی , محمد پسندیده فرد , محمد مقیمان , شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی, علوم و مهندسی سطح, شماره (4), سال (2008-12), صفحات (1-14)

انگلیسی

 1. Amin Taheri , Mohsen Malayjerdi , mohsen kazemi , Hadi Kalani , Reza Nemati Farouji , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , Improving the performance of a nanofluid-based photovoltaic thermal module utilizing dual-axis solar tracker system: Experimental examination and thermodynamic analysis, Applied Thermal Engineering, Volume (196), Year (2021-9), Pages (117178-117178)
 2. Faezeh Najafi , Darya Ramezani , Sareh Sheykh , alireza aldaghi , Amin Taheri , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Fabrication and experimental characterization of a modified heat-sink based on a semi-active/passive cooling strategy with fluid flow and nano-enhanced phase change material, International Communication in Heat and Mass Transfer, Volume (126), Year (2021-7), Pages (105371-105371)
 3. Ali Esmaeeli , Mohammad Passandideh-Fard , Characterization of Polygonal Hydraulic Jump during Liquid Jet Impingement on a Flat Substrate, Fluid Dynamics, Volume (56), No (4), Year (2021-7), Pages (552-565)
 4. sajjad safarzade , mahdi niknam azodi , alireza aldaghi , Amin Taheri , Mohammad Passandideh-Fard , Majid Mohammadi , Energy and entropy generation analyses of a nanofluid-based helically coiled pipe under a constant magnetic field using smooth and micro-fin pipes: Experimental study and prediction via ANFIS model, International Communication in Heat and Mass Transfer, Volume (126), Year (2021-7), Pages (105405-105405)
 5. Mahdieh Alimohammadi , Yasaman Aghli , Omid Fakhraei , Ali Moradi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Hossein Ebrahimzadeh , Ali Khademhosseini , Ali Tamayol , Seyed Ali Mousavi Shaegh , Electrospun Nanofibrous Membranes for Preventing Tendon Adhesion, ACS Biomaterials Science and Engineering, Volume (6), No (8), Year (2020-8), Pages (4356-4376)
 6. Raouf Khosravi , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Passandideh-Fard , Saeed Rabiei , Mehdi Bahiraei , Numerical study and optimization of thermohydraulic characteristics of a graphene–platinum nanofluid in finned annulus using genetic algorithm combined with decision-making technique, Engineering with Computers, Volume (37), No (3), Year (2020-9), Pages (2473-2491)
 7. Ali Esmaeili , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental Study of Steam Injection into a Water Stream for Milk Sterilization, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering, Volume (45), No (2), Year (2020-10), Pages (535-542)
 8. Amirhesam Banejad , Seyed Ali Mousavi Shaegh , Elias RamezaniFard , parisa seifi , Mohammad Passandideh-Fard , On the performance analysis of gas-actuated peristaltic micropumps, Sensors and Actuators A: Physical, Volume (315), Year (2020-11), Pages (112242-11242)
 9. علی سالاری , Amin Taheri , امین فرزانه نیا , Mohammad Passandideh-Fard , محمد سردارآبادی , An updated review of the performance of nanofluid-based photovoltaic thermal systems from energy, exergy, economic, and environmental (4E) approaches, Journal of Cleaner Production, Volume (282), No (1), Year (2021-2), Pages (124318-124318)
 10. Majid Mohammadi , Amin Taheri , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , Electronic chipset thermal management using a nanofluid-based mini-channel heat sink: An experimental study, International Communication in Heat and Mass Transfer, Volume (118), No (6), Year (2020-11), Pages (104836-104836)
 11. Sina Abbaszade Hashemi , mohsen kazemi , Amin Taheri , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , Experimental investigation and cost analysis on a nanofluid-based desalination system integrated with an automatic dual-axis sun tracker and Fresnel lens, Applied Thermal Engineering, Volume (180), No (5), Year (2020-11), Pages (115788-115798)
 12. mohammad reza attar , Majid Mohammadi , Amin Taheri , Saman Hosseinpour , Mohammad Passandideh-Fard , Mohsen Haddad Sabzevar , Ali Davoodi , Heat transfer enhancement of conventional aluminum heat sinks with an innovative, cost-effective, and simple chemical roughening method, Thermal Science and Engineering Progress, Volume (20), Year (2020-12), Pages (100742-100752)
 13. Arash Kazemian , Amin Taheri , Amirhasan Sardarabadi , Tao Ma , Mohammad Passandideh-Fard , Jinqing Peng , Energy, exergy and environmental analysis of glazed and unglazed PVT system integrated with phase change material: An experimental approach, Solar Energy, Volume (201), Year (2020-5), Pages (178-189)
 14. Amin Taheri , Mohammadamir Ghasemian Moghadam , Majid Mohammadi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , A new design of liquid-cooled heat sink by altering the heat sink heat pipe application: Experimental approach and prediction via artificial neural network, Energy Conversion and Management, Volume (206), Year (2020-2), Pages (112485-112496)
 15. abazar abadeh , Mohammad Sardarabadi , Mehdi Abedi , Mahdi Pourramezan , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Javad Maghrebi , Experimental characterization of magnetic field effects on heat transfer coefficient and pressure drop for a ferrofluid flow in a circular tube, Journal of Molecular Liquids, Volume (299), Year (2020-2), Pages (112206-112213)
 16. Amirhesam Banejad , Mohammad Passandideh-Fard , Hamidreza Niknam , Mohammad Javad Mirshojaeian Hosseini , Seyed Ali Mousavi Shaegh , Design, fabrication and experimental characterization of whole-thermoplastic microvalves and micropumps having micromilled liquid channels of rectangular and half-elliptical cross-sections, Sensors and Actuators A: Physical, Volume (301), No (1), Year (2020-1), Pages (111713-111722)
 17. Majid Mohammadi , abazar abadeh , Reza Nemati Farouji , Mohammad Passandideh-Fard , An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume (138), No (2), Year (2019-10), Pages (1779-1792)
 18. Javid Zohrabi Chakaneh , S.M. Javid , Mohammad Passandideh-Fard , Surface roughness effect on droplet impact characterization: Experimental and theoretical study, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, Volume (13), No (2), Year (2019-6), Pages (5104-5125)
 19. abazar abadeh , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Javad Maghrebi , Majid Mohammadi , Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume (135), No (2), Year (2019-1), Pages (1323-1334)
 20. Ahmed issa Al-Musawi , Amin Taheri , Amin Farzanehnia , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical study of the effects of nanofluids and phase-change materials in photovoltaic thermal (PVT) systems, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume (137), No (2), Year (2019-7), Pages (623-636)
 21. Soroush Fallah Kharmiani , Hamid Niazmand , Mohammad Passandideh-Fard , An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability, Journal of Statistical Physics, Volume (175), No (1), Year (2019-4), Pages (47-70)
 22. Hamideh Sardarabadi , Saeed Zeinali Heris , Ali Ahmadpour , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application, Energy Conversion and Management, Volume (188), No (10), Year (2019-5), Pages (321-332)
 23. Javid Zohrabi Chakaneh , Seyedjavad pishbin , Alireza Sheikhi Lotfabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental and Numerical Characterization of Drop Impact on a Hydrophobic Cylinder, Journal of Fluids Engineering, Volume (141), No (8), Year (2019-8), Pages (1-10)
 24. abazar abadeh , Majid Mohammadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Volume (135), No (2), Year (2019-2), Pages (1069-1079)
 25. Mohammad Hosseinzadeh , ali salari , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Reply to comments on “Optimization and parametric analysis of a nanofluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation”, energy conversion and management (2018); 160: 93–108, by M. Hosseinzadeh, A. Salari, M. Sardarabadi, M. Passandideh-Fard, Energy Conversion and Management, Volume (164), No (10), Year (2018-5), Pages (682-685)
 26. Amin Farzanehnia , meysam khatibi , M. Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation of multiwall carbon nanotube/paraffin based heat sink for electronic device thermal management, Energy Conversion and Management, Volume (179), No (1), Year (2019-1), Pages (314-325)
 27. ARASH KAZEMIAN , Mohammad Hosseinzadeh , M. Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Effect of glass cover and working fluid on the performance of photovoltaic thermal (PVT) system: An experimental study, Solar Energy, Volume (173), No (7), Year (2018-7), Pages (1002-1010)
 28. ARASH KAZEMIAN , Mohammad Hosseinzadeh , M. Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental study of using both ethylene glycol and phase change material as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT) from energy, exergy and entropy generation viewpoints, Energy, Volume (162), No (1), Year (2018-7), Pages (210-223)
 29. Sajad Pooyan , Mohammad Passandideh-Fard , The numerical study of the effect of design parameters on EWOD actuation inmicrochannels of rectangular cross section, International Journal on Interactive Design and Manufacturing, Year (2018-6), Pages (1-10)
 30. abazar abadeh , O. Rejeb , M. Sardarabadi , Ch. Menezo , Mohammad Passandideh-Fard , A. Jemni , Economic and environmental analysis of using metal-oxides/water nanofluid in photovoltaic thermal systems (PVTs), Energy, Volume (159), No (9), Year (2018-9), Pages (1234-1243)
 31. Saman Zare , Mohammad Hossein Jamalkhoo , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental study of direct contact condensation of steam jet in water flow in a vertical pipe with square cross section, International Journal of Multiphase Flow, Volume (104), Year (2018-3), Pages (74-88)
 32. Sajad Pooyan , Mohammad Passandideh-Fard , Investigation of the Effect of Geometric Parameters on EWOD Actuation in Rectangular Microchannels, Journal of Fluids Engineering, Volume (140), No (9), Year (2018-4), Pages (1-9)
 33. Mohammad Hosseinzadeh , M. Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Energy and exergy analysis of nano fluid based photovoltaic thermal system integrated with phase change material, Energy, Volume (147), No (3), Year (2018-2), Pages (636-647)
 34. hamid reza mottahedi , M. Anbarsooz , Mohammad Passandideh-Fard , Application of a fictitious domain method in numerical simulation of an oscillating wave surge converter, Renewable Energy, Volume (121), No (3), Year (2018-3), Pages (133-145)
 35. davoud nouri , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Javad Oboodi , Omid Mahian , Ahmet Z. Sahin , Entropy generation analysis of nanofluid flow over a spherical heat source inside a channel with sudden expansion and contraction, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume (116), No (1), Year (2018-1), Pages (1036-1043)
 36. Mohammad Hosseinzadeh , ali salari , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Optimization and parametric analysis of a nano fluid based photovoltaic thermal system: 3D numerical model with experimental validation, Energy Conversion and Management, Volume (160), No (1), Year (2018-1), Pages (93-108)
 37. soroush fallah kharmiani , Mohammad Passandideh-Fard , A two-phase lattice Boltzmann study on injection filling of cavities with arbitrary shapes, International Journal of Multiphase Flow, Volume (101), No (1), Year (2018-1), Pages (11-23)
 38. seyedreza maadi , Arman Kolahan , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , R. Moloudi , Characterization of PVT systems equipped with nanofluids-based collector from entropy generation, Energy Conversion and Management, Volume (150), No (10), Year (2017-10), Pages (515-531)
 39. Mohammad Sardarabadi , Mohammad Hosseinzadeh , ARASH KAZEMIAN , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation of the effects of using metal-oxides/water nanofluids on a photovoltaic thermal system (PVT) from energy and exergy viewpoints, Energy, Volume (138), No (7), Year (2017-7), Pages (682-695)
 40. Mohammad Khorsand Ahmadi , mehrdad shokouhi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental characterization of droplet dispensing in electrowetting-based microfluidics, Applied Physics Letters, Volume (111), No (4), Year (2017-7), Pages (43701-437015)
 41. Aghil Iranmanesh , Mohammad Passandideh-Fard , A 2D numerical study on suppressing liquid sloshing using a submerged cylinder, Ocean Engineering, Volume (138), No (1), Year (2017-4), Pages (55-72)
 42. Mahdieh Ali mohammadi , Yasaman Aghli , elaheh sadat alavi , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation of the effects of using nano/phase change materials (NPCM) as coolant of electronic chipsets, under free and forced convection, Applied Thermal Engineering, Volume (111), No (1), Year (2017-1), Pages (271-279)
 43. Seyyed Morteza Javid , Mohammad Passandideh-Fard , Ali Faezian , Masoud Goharimanesh , Slug and bubble flows in a flat sheet ultrafiltration module: Experiments and numerical simulation, International Journal of Multiphase Flow, Volume (91), No (1), Year (2017-1), Pages (39-50)
 44. davoud nouri , Alireza Zabihihesari , Mohammad Passandideh-Fard , Rapid mixing in micromixers using magnetic field, Sensors and Actuators A: Physical, Volume (255), No (1), Year (2017-1), Pages (79-86)
 45. Hadi Kalani , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Using artificial neural network models and particle swarm optimization for manner prediction of a photovoltaic thermal nanofluid based collector, Applied Thermal Engineering, Volume (113), No (1), Year (2017-1), Pages (1170-1177)
 46. Aghil Iranmanesh , Mohammad Passandideh-Fard , A three-dimensional numerical approach on water entry of a horizontal circular cylinder using the volume of fluid technique, Ocean Engineering, Volume (130), No (1), Year (2017-1), Pages (557-566)
 47. Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Javad Maghrebi , Mohsen Ghazikhani , Experimental study of using both ZnO/ water nanofluid and phase change material (PCM) in photovoltaic thermal systems, Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume (161), No (1), Year (2017-3), Pages (62-69)
 48. Omid Izadpanahi , Mohammad Passandideh-Fard , Ghazale Jian Abed , Numerical Investigation of Water Drop Movement within a Microchannel under Electrowetting Phenomenon, International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology, Volume (6), No (21), Year (2016-7), Pages (2998-3007)
 49. soroush fallah kharmiani , Mohammad Passandideh-Fard , Hamid Niazmand , Simulation of a single droplet impact onto a thin liquid film using the lattice Boltzmann method, Journal of Molecular Liquids, Volume (222), No (7), Year (2016-7), Pages (1172-1182)
 50. Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental and numerical study of metal-oxides/water nanofluids as coolant in photovoltaic thermal systems (PVT), Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume (157), No (7), Year (2016-7), Pages (533-542)
 51. Oussama Rejeb , Mohammad Sardarabadi , Christophe Ménézo , Mohammad Passandideh-Fard , Mohamed Houcine Dhaou , Abdelmajid Jemni , Numerical and model validation of uncovered nanofluid sheet and tube type photovoltaic thermal solar system, Energy Conversion and Management, Volume (110), Year (2016-1), Pages (367-377)
 52. Matin Ghadiri , Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Moghadam Ali Jabari , Experimental investigation of a PVT system performance using nano ferrofluids, Energy Conversion and Management, Volume (103), No (7), Year (2015-7), Pages (468-476)
 53. Rasool Elahi , Mohammad Passandideh-Fard , Alireza Javanshir , Simulation of liquid sloshing in 2D containers using the volume of fluid method, Ocean Engineering, Volume (96), No (1), Year (2015-2), Pages (226-244)
 54. mehdi pourramezan , Mohsen Kahrom , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical investigation on the lifetime decline of burners in a wall-fired dual-fuel utility boiler, Applied Thermal Engineering, Volume (82), No (3), Year (2015-3), Pages (141-151)
 55. Seyyed Sina Alavi , Seyed Ali kazemi , Mohammad Passandideh-Fard , Hot-spot cooling using microliter liquid drops, Applied Thermal Engineering, Volume (76), No (2), Year (2015-2), Pages (310-323)
 56. Hamed EsmaeilzadehKhosravieh , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical and Experimental Analysis of the Fluid-Structure Interaction in Presence of a Hyperelastic Body, Journal of Fluids Engineering, Volume (136), No (11), Year (2014-11), Pages (11110701-11110712)
 57. iman rashidi toroghi , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Passandideh-Fard , نوروز محمد نوری , Numerical and Experimental Study of a Ventilated Supercavitating Vehicle, Journal of Fluids Engineering, Volume (136), No (10), Year (2014-10), Pages (101301-1013017)
 58. Mohammad Sardarabadi , Mohammad Passandideh-Fard , Saeed Zeinali Heris , Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units), Energy, Volume (66), No (3), Year (2014-3), Pages (264-272)
 59. Morteza Anbarsooz , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , Numerical simulation of a submerged cylindrical wave energy converter, Renewable Energy, Volume (64), No (1), Year (2014-1), Pages (132-143)
 60. amir karimdoost yasuri , Mohammad Passandideh-Fard , On the microscopic parameters at a moving contact line during wetting process, International Journal of Surface Science and Engineering, Volume (7), No (3), Year (2013-10), Pages (197-216)
 61. iman rashidi toroghi , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , The Optimum Design of a Cavitator for High-Speed Axisymmetric Bodies in Partially Cavitating Flows, Journal of Fluids Engineering, Volume (135), No (1), Year (2013-1), Pages (1-12)
 62. Morteza Anbarsooz , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , Fully nonlinear viscous wave generation in numerical wave tanks, Ocean Engineering, Volume (59), No (3), Year (2013-2), Pages (73-85)
 63. Seyyed Sina Alavi , Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Simulation of Semi-Molten Particle Impacts Including Heat Transfer and Phase Change, Journal of Thermal Spray Technology, Volume (21), No (6), Year (2012-7), Pages (1278-1293)
 64. Sajad Pooyan , Mohammad Passandideh-Fard , On a Numerical Model for Free Surface Flows of a Conductive Liquid Under an Electrostatic Field, Journal of Fluids Engineering, Volume (134), No (9), Year (2012-9), Pages (912051-9120512)
 65. M. Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , M. Charmchi , On a methodology for selecting biomass materials for gasification purposes, Fuel Processing Technology, Volume (98), No (1), Year (2012-1), Pages (74-81)
 66. Iman Mirzaee Kakhki , Mohammad Passandideh-Fard , Modeling free surface flows in presence of an arbitrary moving object, International Journal of Multiphase Flow, Volume (39), No (3), Year (2012-3), Pages (216-226)
 67. Seyyed Sina Alavi , Mohammad Passandideh-Fard , NUMERICAL SIMULATION OF DROPLET IMPACT AND SOLIDIFICATION INCLUDING THERMAL SHRINKAGE IN A THERMAL SPRAY PROCESS, Frontiers in Heat and Mass Transfer, Volume (2), No (2), Year (2011-5), Pages (1-9)
 68. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , Numerical Study of Circular Hydraulic Jump Using Volume-of-Fluid Method, Journal of Fluids Engineering, Volume (133), No (1), Year (2011-1), Pages (114011-1140111)
 69. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , On the spreading and solidification of molten particles in a plasma spray process: effect of thermal contact resistance, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Volume (16), No (1), Year (1996-1), Pages (83-98)
 70. Mohammad Passandideh-Fard , Y.M. Qiao , S. Chandra , J. Mostaghimi , Capillary effects during droplet impact on a solid surface, Physics of Fluids, Volume (8), No (3), Year (1996-3), Pages (650-659)
 71. Mohammad Passandideh-Fard , P. Chen , J. Mostaghimi , A.W. Neumann , The generalized Laplace equation of capillarity I. Thermodynamic and hydrostatic considerations of the fundamental equation for interfaces, Advances in Colloid and Interface Science, Volume (63), No (8), Year (1996-1), Pages (151-177)
 72. P. Chen , S.S. Susnar , Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , A.W. Neumann , The generalized Laplace equation of capillarity II. Hydrostatic and thermodynamic derivations of the Laplace equation for high curvatures, Advances in Colloid and Interface Science, Volume (63), No (8), Year (1996-1), Pages (179-193)
 73. Mohammad Passandideh-Fard , R. Bhola , S. Chandra , J. Mostaghim , Deposition of tin droplets on a steel plate: simulations and experiments, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume (41), No (19), Year (1998-1), Pages (2929-2945)
 74. Mohammad Passandideh-Fard , S.D. Aziz , S. Chandra , J. Mostaghim , Cooling effectiveness of a water drop impinging on a hot surface, International Journal of Heat and Fluid Flow, Volume (22), No (2), Year (2001-4), Pages (201-210)
 75. Mohammad Passandideh-Fard , M. Bussmann , S. Chandra , J. Mostaghimi , SIMULATING DROPLET IMPACT ON A SUBSTRATE OF ARBITRARY SHAPE, Atomization and Sprays, Volume (11), No (4), Year (2001-1), Pages (397-414)
 76. Mohammad Passandideh-Fard , S. Chandra , J. Mostaghimi , A three-dimensional model of droplet impact and solidification, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume (45), No (11), Year (2002-5), Pages (2229-2242)
 77. J. Mostaghimi , Mohammad Passandideh-Fard , S. Chandra , Dynamics of splat formation in plasma spray coating process, Plasma Chemistry and Plasma Processing, Volume (22), No (1), Year (2002-1), Pages (59-84)
 78. Mohammad Passandideh-Fard , V. Pershin , S. Chandra , J. Mostaghimi , Splat Shapes in a Thermal Spray Coating Process: Simulations and Experiments, Journal of Thermal Spray Technology, Volume (11), No (2), Year (2002-6), Pages (206-217)
 79. D. Levesque , Mohammad Passandideh-Fard , S. Morrison , BLSpray: Understanding the effects of black liquor properties and splash-plate nozzle configuration on spray characteristics, Pulp & paper-Canada, Volume (106), No (10), Year (2005-1), Pages (34-39)
 80. Mohsen Ghazikhani , Mohammad Passandideh-Fard , , Two new high-performance cycles for gas turbine with air bottoming, Energy, Volume (36), No (1), Year (2011-1), Pages (294-304)
 81. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , Majid Charmchi , Gasification of heavy fuel oils: A thermochemical equilibrium approach, Fuel, Volume (90), No (2), Year (2011-2), Pages (878-885)
 82. Mehran Mohammadi Farhangi , Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , Numerical study of bubble rise and interaction in a viscous liquid, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Volume (24), No (2), Year (2010-2), Pages (13-28)
 83. - - , Mohammad Passandideh-Fard , A Computational Study of Droplet Impingement onto a Thin Liquid Film, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (34), No (2), Year (2009-10), Pages (505-517)
 84. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , On a numerical model for gasification of biomass materials: an alternative method to combustion, سوخت و احتراق, Volume (1), No (1), Year (2008-9), Pages (1-8)
 85. iman rashidi toroghi , Hossein Moin , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical simulation of partial cavitation over axisymmetric bodies: VOF method vs. potential flow theory, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (5), No (1), Year (2008-12), Pages (23-33)
 86. Mohammad Passandideh-Fard , Ehsan Roohi , Transient simulations of cavitating flows using a modified volume-of-fluid (VOF) technique, International Journal of Computational Fluid Dynamics, Volume (22), No (2), Year (2008-1), Pages (97-114)
 87. Mohammad Passandideh-Fard , Denise Levesque , Stuart Morrison , Nasser Ashgriz , Javad Mostaghimi , Characterization of Splash-Plate Atomizers using Numerical Simulations, Atomization and Sprays, Volume (17), No (4), Year (2007-2), Pages (1-96)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیرحسین سفیدگر , محمد پسندیده فرد , بررسی تاثیر عوامل هندسی بر عملکرد حرارتی یک محفظه ذخیره انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده با لوله های ربع دایروی: مطالعه عددی دو بعدی , ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ سالانه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ , 2021-05-25
 2. امیرحسین سفیدگر , محمد پسندیده فرد , ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدی دو ﺑﻌﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﺣﺠﻢ ﮐﻨﺘﺮل در ﻣﺤﻔﻈﻪ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی , ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ سالانه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ , 2021-05-25
 3. علیرضا الداغی , محمد پسندیده فرد , محمد سردارابادی , ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ دور ﻓﻦ،ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﺎل ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﻣﻮادﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻨﮏ ﮐﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﯿﺖﺳﯿﻨﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮدازش ﺳﺮﯾﻊ , ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ سالانه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ , 2021-05-25
 4. اباذر آباده , مهدی عابدی , محمد پسندیده فرد , محمد جواد مغربی , بررسی آزمایشگاهی اثر شار حرارتی یکنواخت و پلهای بر انتقال حرارت نانوسیال آب اکسید آهن - 3 در لوله , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 5. اباذر آباده , حمیده شیخانی , محمد پسندیده فرد , محمد جواد مغربی , بررسی جریان و انتقال حرارت نانوسیالها در حضور میدان مغناطیسی در میکرولوله افقی با وجود شرط مرزی لغزش , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 6. امیرحسام بانژاد , محمد پسندیده فرد , سید علی موسوی شایق , ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ تمام ترموپلاستیک چندلایه با سطح مقطع نیم بیضی , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 7. هانیه رسولی , الیاس رمضانی فرد , محمد پسندیده فرد , سید علی موسوی شایق , ساخت و بررسی آزمایشگاهی میکروپمپ ترموپلاستیکی چند لایه با کانال دارای دیفیوزر و نازل , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 8. محمدرضا عطار , مجید محمدی , محمد پسندیده فرد , علی داودی , محسن حدادسبزوار , بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 9. امین طاهری , مجید محمدی , اباذر آباده , محمد پسندیده فرد , بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 10. مهدیه علی محمدی , سید علی موسوی شایق , محمد پسندیده فرد , طراحی و ساخت غشا نانوفیبری به روش الکترواسپینینگ و بررسی تجربی و تحلیلی رفتار دارورسانی غشاء ساخته شده , هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2019-08-27
 11. اباذر آباده , محمدامیر قاسمیان مقدم , مجید محمدی , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو , بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2019-04-30
 12. مجید محمدی , محمدامیر قاسمیان مقدم , اباذر آباده , محمد پسندیده فرد , بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ , بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2019-04-30
 13. علی اسماعیلی , محمد پسندیده فرد , شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی چند ضلعی , یست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، سمنان، دانشگاه سمنان , 2018-04-24
 14. سامان زارع , محمد پسندیده فرد , محمدحسین جمال خو , محسن قاضی خانی , تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29
 15. سامان زارع , محمد پسندیده فرد , محمدحسین جمال خو , محسن قاضی خانی , بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی , دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29
 16. جاوید ظهرابی چکنه , محمد پسندیده فرد , طراحی و ساخت یک مولد قطره به منظور بررسی تجربی برخورد قطره به سطح , سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2016-02-17
 17. علی اکبر خوشدلی , محمد پسندیده فرد , اثر ذوب شدن و تغییر شکل سطح جامد در برخورد ذره مذاب در فرآیند پوشش ¬دهی حرارتی , دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران , 2015-12-17
 18. امید ایزدپناهی , محمد پسندیده فرد , علیرضا ناجی میدانی , بررسی عددی حرکت قطره با سطح آزاد بر روی سطح جامد توسط پدیده الکترووتینگ , دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران , 2015-12-17
 19. امید ایزدپناهی , محمد پسندیده فرد , علیرضا ناجی میدانی , بررسی عددی سرعت قطره تحت پدیده الکترووتینگ در میکروکانال , FD شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها 2015 , 2015-11-17
 20. داود نوری , محمد پسندیده فرد , بررسی عددی پدیدهی اختلاط مغناطیسی درون ریزمجراها در حالت پایا , ISME بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، 2015 , 2015-05-12
 21. علی امیدی , راضیه عابدینی , محمد پسندیده فرد , بررسی دینامیک برخورد قطرات هم مرکز و اثر کشش سطحی در محدوده وبر کم , پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات) , 2013-12-17
 22. محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد , ارزیابی آزمایشگاهی اثر نانوسیال سیلیکا در سیستمهای فتوولتائیک حرارتی , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2013 , 2013-05-07
 23. محمد سردارآبادی , محمد پسندیده فرد , تحلیل واحدهای فتوولتاییک حرارتی و بررسی عوامل موثر بر بازده آنها , دومین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2012-03-07
 24. ایمان میرزائی کاخکی , حسن صباحی , محمد پسندیده فرد , ناصر شاله , مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع , دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2010-10-26
 25. مرتضی عنبرسوز , سیدمحمد جوادی مال آباد , محمد پسندیده فرد , حمید ایزدی , مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر , دومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2010-10-26
 26. ابراهیم کمالی , محمد پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی , نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی , 2008-05-13
 27. ابراهیم کمالی , محمد پسندیده فرد , علیرضا تیمورتاش , مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی , نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی , 2008-05-13

انگلیسی

 1. Amirhesam Banejad , Mohammad Passandideh-Fard , سید علی موسوی شایق , Fabrication and Experimentatal Characterization of a Thermoplastic Micropump with Rectangular Channel Cross-Section for Biomedical Application , 18th Fluid Dynamics Conference , 2019-08-27
 2. Seyedjavad pishbin , Alireza Sheikhi Lotfabadi , Javid Zohrabi Chakaneh , Mohammad Passandideh-Fard , Hydrophobic Impact of a Droplet on a Solid Cylinder: Experiments and Simulations , 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers , 2018-04-24
 3. mohammad javad zareei , Morteza Anbarsooz , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical Investigation of Tsunami Wave Generation Using a Piston-Type Wavemaker , The international conference on coasts, ports and marine structures (ICOPMAS) , 2018-11-26
 4. hamid reza mottahedi , Morteza Anbarsooz , Mohammad Passandideh-Fard , Geometry Effects of an Oscillating Wave Surge Converter on its Energy Absorption , The 25 th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017 , 2017-05-02
 5. soroush fallah kharmiani , Mohammad Passandideh-Fard , Simulation of droplet impact on a curved solid surface by Lattice Boltzmann Method , The 25 th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017 , 2017-05-02
 6. Mohammad Khorsand Ahmadi , mehrdad shokouhi , Mohammad Passandideh-Fard , The effect of reservoir liquid volume on dispensed droplet size in a microchannel using the EWOD technique , The 25 th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017 , 2017-05-02
 7. mehrdad shokouhi , Mohammad Khorsand Ahmadi , Mohammad Passandideh-Fard , Geometrical Characterization of a Micro-Channel in Electro-Wetting Application , The 25 th Annual International Conference on Mechanical Engineering, ISME2017 , 2017-05-02
 8. seyedreza maadi , Arman Kolahan , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , Effects of Nanofluids Thermo-Physical Properties on the Heat Transfer and 1st law of Thermodynamic in a Serpentine PVT System , 17th Conference On Fluid Dynamics, fd2017 , 2017-08-27
 9. Arman Kolahan , seyedreza maadi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Sardarabadi , Numerical and Experimental Investigations on the Effect of Adding Nanoparticles on Entropy Generation in PVT Systems , 17th Conference On Fluid Dynamics, fd2017 , 2017-08-27
 10. soroush fallah kharmiani , Mohammad Passandideh-Fard , Hamid Niazmand , A Pseudo-Potential Based Lattice Boltzmann Model to Investigate Droplet Impact onto a Thin Liquid Film , Canadian Society for Mechanical Engineering (CSME) International Conference , 2016-06-26
 11. Sajad Razavi bazaz , علی ابویی مهریزی , Seyyed Morteza Javid , Mohammad Passandideh-Fard , Increasing the efficiency of microfluidic micromixer with gaps and baffles using design of experiments based on Taguchi method , Canadian Society for Mechanical Engineering (CSME) International Conference , 2016-06-26
 12. mehran saadati , Mohammad Passandideh-Fard , morteza anbarsooz , ENERGY ABSORPTION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY BRISTOL CYLINDER WAVE ENERGY CONVERTER , همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی , 2016-10-31
 13. mehran saadati , Mohammad Passandideh-Fard , morteza anbarsooz , NUMERICAL SIMULATION OF FULLY NON-LINEAR IRREGULAR WAVE BY FLAP TYPE WAVE MAKER , همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی , 2016-10-31
 14. Saeid Zare , Mohammad Passandideh-Fard , EXPERIMENTAL STUDY OF WATER DROP PENETRATION ON WATER SURFACE USING PLANAR LASER INDUCED FLUORESCENCE , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , 2016-04-26
 15. امید ایزدپناهی , Mohammad Passandideh-Fard , علیرضا ناجی میدانی , غزاله ژیان عابد , Numerical investigation of water drop movement within a microchannel under electrowetting phenomenon , IEEE 2015, 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI , 2015-11-05
 16. Amin Deyranlou , Mohammad Passandideh-Fard , The Study of Bubble Coalescence in Coaxial and Side-by-Side Motions , 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012 , 2012-05-16
 17. Saeid Zare , Mohammad Passandideh-Fard , EXPERIMENTAL STUDY OF WATER DROP PENETRATION FOLLOWING DROP IMPACT ON WATER SURFACE USING PLANAR LASER INDUCED FLUORESCENCE , 16th Conference On Fluid Dynamics, fd2015 , 2015-11-17
 18. Seyyed Morteza Javid , Mohammad Passandideh-Fard , علی فائزیان , Fouling Reduction in Ultrafiltration using Gas Flow Injection , 16th Conference On Fluid Dynamics, fd2015 , 2015-11-17
 19. Ali Omidi , Mohammad Passandideh-Fard , Bubble Rupture under an External Oscillatory Excitation: A Numerical Approach , The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014 , 2014-04-22
 20. razieh abedini , احسان امیری راد , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical Simulation of Coalescence of Two Stationary Droplets Using Lattice Boltzmann Method , The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014 , 2014-04-22
 21. razieh abedini , Ali Omidi , Mohammad Passandideh-Fard , احسان امیری راد , The Coalescence of Two Stationary Droplets: A Numerical Approach , 15th Fluid Dynamics Conference , 2013-12-17
 22. Mohammad Sardarabadi , علی نقدبیشی , Mohammad Passandideh-Fard , hamideh sardarabadi , Saeed Zeinali Heris , Computer Modelling and Experimental Validation of a Photovoltaic Thermal (PV/T) Water Based Collector System , 2nd International Conference on Power and Energy Systems (ICPES2012 , 2012-11-17
 23. Nasrin Haji Esmaeili , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical Simualtion of a Non-Newtonian Fluid during the Filling Process of a Die , 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013 , 2013-05-07
 24. Hamed EsmaeilzadehKhosravieh , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical and Experimental Analysis of the Motion of a Hyperelastic Body in a Fluid , 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013 , 2013-05-07
 25. Alireza Javanshir , Rasool Elahi , Mohammad Passandideh-Fard , Numerical Simulation of liquid Sloshing with baffles in the fuel container , The 12th Iranian Aerospace Society Conference , 2013-02-19
 26. Alireza Javanshir , Rasool Elahi , Mohammad Passandideh-Fard , On the Development of a Numerical Model for Liquid Sloshing in Containers , 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2013 , 2013-05-07
 27. Seyyed Sina Alavi , Seyed Ali kazemi , Mohammad Passandideh-Fard , An Electrowetting-Based Technique for Hot-Spot Cooling of Integrated Circuits: Experimental and Numerical Approach , ASME 2012 10th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels ICNMM2012 , 2012-07-08
 28. Seyyed Sina Alavi , Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer Including Phase Change during the Impact of Semi-Molten Particles , ASME 2012 Summer Heat Transfer Conference HT2012 , 2012-07-08
 29. iman rashidi toroghi , maryam moeinfar , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Passandideh-Fard , SHAPE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC CAVITATOR IN PARTIALY CAVITATING FLOW , 8th International symposium on Cavitation CAV 2012 , 2012-08-14
 30. Amin Deyranlou , Mohammad Passandideh-Fard , The Study of Bubble Coalescence in Coaxial and Side-by-Side Motions , 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012 , 2012-05-16
 31. Iman Mirzaee Kakhki , Mohammad Passandideh-Fard , The Impact of a Solid Object on to a Liquid Surface , 19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011 , 2011-05-10
 32. Seyed Ali kazemi , Mohammad Passandideh-Fard , Javad EsmaeelPanah Namaghi , Simulation of Two Designs of Micro-Mixers with Enhanced Advection Mechanisms , 9th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels-ICNMM2011 , 2011-06-19
 33. Seyyed Sina Alavi , Mohammad Passandideh-Fard , mohammad hosain tafteh , Electrowetting Actuation for a Sessile Liquid Drop: Experiments and Simulations , 9th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels-ICNMM2011 , 2011-06-19
 34. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Deformation and solidification of molten particles on a substrate in thermal plasma spraying , Proceedings of the 7th National Thermal Spray Conference , 1994-01-01
 35. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Numerical simulation of the spreading and solidification of a droplet in plasma spray process , Proceedings of the 2nd Annual Conference of the CFD Society of Canada , 1994-01-01
 36. J. Mostaghimi , Mohammad Passandideh-Fard , M. Jankovic , Modeling of DC plasma spraying operation including particle impaction and solidification , Proceedings of the International Symposium on Heat and Mass Transfer under Plasma Conditions , 1995-01-01
 37. Mohammad Passandideh-Fard , Y. M. Qiao , S. Chandra , J. Mostaghimi , The effect of surface tension and contact angle on the spreading of a droplet impacting on a substrate , FED-Vol. 218, ASME Fluids Engineering Conference , 1995-01-01
 38. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Enthalpy method on modeling droplet impact and solidification in a plasma spray process , Abstract Book of the 46th Canadian Chemical Engineering Conference , 1996-01-01
 39. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , Droplet impact and solidification in a thermal spray process: droplet-substrate interactions , Proceedings of the 9th National Thermal Spray Conference , 1996-01-01
 40. Mohammad Passandideh-Fard , R. Bhola , S. Chandra , J. Mostaghimi , Droplet impact and solidification: comparison of experimental and numerical results , ASME HTD 347-9, National Heat Transfer Conference , 1997-01-01
 41. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , S. Chandra , 3D model of droplet impact and solidification: impact on a solidified splat , Proceedings of the 14th International Symposium on Plasma Chemistry , 1999-01-01
 42. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , S. Chandra , Modeling sequential impact of two molten droplets on a solid surface , Proceedings of the 12th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems , 1999-01-01
 43. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , S. Chandra , On a three-dimensional model of free surface flows with heat transfer and solidification , FEDSM99-7112, Proceedings of 3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference , 1999-01-01
 44. Mohammad Passandideh-Fard , S. D. Aziz , S. Chandra , J. Mostaghimi , Surface cooling by an impinging water drop , HTD99-89, Proceedings of the 33rd National Heat Transfer Conference , 1999-01-01
 45. Mohammad Passandideh-Fard , V. Pershin , I. Thomson , J. Mostaghimi , S. Chandra , Splat morphology in thermal spray coatings: simulations and experiments , Abstract Proceedings of the 6th International Conference on Coatings for Aerospace and Automotive Industries , 1999-01-01
 46. Mohammad Passandideh-Fard , V. Pershin , I. Thomson , J. Mostaghimi , S. Chandra , Modeling thermal spray coating formation , J. of the Canadian Ceramic Society, Conference issue for 98th Annual Canadian Ceramic Society , 2000-01-01
 47. Mohammad Passandideh-Fard , S. Chandra , J. Mostaghimi , Numerical simulation of thermal spray coating formation , Proceedings of International Thermal Spray Conference , 2000-01-01
 48. Mohammad Passandideh-Fard , M. Bussmann , S. Chandra , J. Mostaghimi , On a 3D computational model of free surface flows including internal obstacles , Proceedings of the 8th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2000-01-01
 49. Mohammad Passandideh-Fard , M. Bussmann , S. Chandra , J. Mostaghimi , Droplet impact on a tube: simulations and experiments , 8th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems , 2000-07-01
 50. Mohammad Passandideh-Fard , V. Pershin , I. Thomson , J. Mostaghimi , S. Chandra , Splat shapes in a thermal spray coating process: simulations and experiments , Proceedings of the 34th National Heat Transfer Conference , 2000-08-01
 51. Mohammad Passandideh-Fard , H. B. Parizi , and J. Mostaghimi , Computational modeling of the atomization of a liquid jet impinging on a solid plate , Proceedings of the 9th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2001-01-01
 52. Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , S. Chandra , 3D model of the impact and solidification of a droplet on a solid surface , AIAA 2001-2567 , 2001-01-01
 53. V. L. Pershin , Mohammad Passandideh-Fard , S. Chandra , J. Mostaghimi , Effect of substrate properties on the formation of plasma sprayed alumina splats , Proceedings of the International Thermal Spray Conference , 2001-05-01
 54. Mohammad Passandideh-Fard , Simulation of the liquid film atomization , Proceedings of the Ninth Asian Congress of Fluid Mechanics , 2002-05-01
 55. Mohammad Passandideh-Fard , N. Ashgriz , J. Mostaghimi , L.A. Prociw , T.C.J. Hu , Modeling liquid film formation and breakup in an industrial spray nozzle , Proceedings of the 15th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems , 2002-05-01
 56. Denise Levesque , Stuart Morrison , Mohammad Passandideh-Fard , Simulation of the spray characteristics of black liquor , PAPTAC 89th Annual Meeting (Pulp and Paper Technical Association of Canada , 2003-01-01
 57. Hamideh B. Parizi , Mohammad Passandideh-Fard , Ali Dolatabadi , A Computer Code to Design Liquid Containers for Vehicles , Proceedings of the 11th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2003-01-01
 58. Mohammad Passandideh-Fard , N. Ashgriz , J. Mostaghimi , Computational characterization of splash plate atomizers , Proceedings of the 17th Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems , 2004-05-01
 59. Stuart Morrison , Denise Levesque , Mohammad Passandideh-Fard , BLSpray: Understanding the Effect of Black Liquor Properties and Splash Plate Nozzle Configuration on Spray Characteristics , International Chemical Recovery Conference , 2004-06-01
 60. Mohammad Passandideh-Fard , Simulation of the spray characteristics of black liquor , Recovery Boiler and Gasifier Design Session for Black Liquor Colloquium , 2003-05-01
 61. Mohammad Passandideh-Fard , N. Ashgriz , J. Mostaghimi , D.M. Levesque , S. Morrison , Film Thickness and Velocity Distribution in a Splash-Plate Atomizer: Comparison between Simulations and Experiments , 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems , 2003-07-01
 62. Mohammad Passandideh-Fard , Ehsan Roohi , Coalescence Collision of Two Droplets: Bubble Entrapment and the Effects of Important Parameters , 14th Annual (International) Mechanical Engineering Conference , 2006-05-01
 63. Mohammad Passandideh-Fard , Ehsan Roohi , A Computational Model for Cavitation Using Volume-of-Fluid Method , 14th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2006-08-06
 64. Morteza Kimiaghalam , Mohammad Passandideh-Fard , A Numerical Study on Flow Characteristics of 2D Vertical Liquid Jet Striking a Horizontal Surface , 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 , 2010-07-12
 65. Mohammad Passandideh-Fard , sayyed mortaza rahim zadeh madani , Sajad Pooyan , NUMERICAL SIMULATION OF CONE FORMATION IN ELECTROSPRAYING PROCESS , 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 , 2010-07-12
 66. Mohammad Rezaeimoghaddam , Hossein Moin , Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi , Mohammad Passandideh-Fard , Rasool Elahi , OPTIMIZATION OF A HIGH PRESSURE SWIRL INJECTOR BY USING VOLUME-OF-FLUID (VOF) METHOD , 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 , 2010-07-12
 67. Seyyed Sina Alavi , Mohammad Passandideh-Fard , The Effects of Thermal Shrinkage on Coating Formation in Thermal Spray Processes: A Numerical Approach , ISME2010 , 2010-05-11
 68. sayyed mortaza rahim zadeh madani , Mohammad Passandideh-Fard , Sajad Pooyan , Numerical Simulation of Electrostatic Jet Atomization Using VOF Method , ISME2010 , 2010-05-11
 69. mohsen khatib , Mohammad Passandideh-Fard , Porosity Formation due to Splat Curling-up in Thermal Spray Coating Technology: A Numerical Approach , ISME2010 , 2010-05-11
 70. Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental and Numerical Investigation of Circular Hydraulic Jump , ISME2010 , 2010-05-11
 71. Iman Mirzaee Kakhki , Hasan Sabahi , Mohammad Passandideh-Fard , Nasser Shale , Simulation of Liquid Fuel Atomization in an Industerial Spray Nozzle of a Powerplant Boiler , 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting FEDSM2010-ASME 2010 , 2010-08-01
 72. Javad EsmaeelpanahNamaghi , Seyed Ali Kazemi , Mohammad Passandideh-Fard , Mixing Process in T-Shaped Micro-Mixers with Chaotic Advection:A Numerical Approach , ASME 2020 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting , 2010-08-01
 73. Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Reza Mahpeykar , Sajad Pooyan , sayyed mortaza rahim zadeh madani , NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC ATOMIZATION IN SPINDLE MODE , 3rd Joint US-European Fluids Engineering Summer Meeting FEDSM2010-ASME 2010 , 2010-08-01
 74. Mohammad Passandideh-Fard , Behtash BAghErian , Numerical Simulation of a Non-Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process , 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering , 2009-05-19
 75. Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Khavari , Numerical Simulation of the Impingement of a Vertical Liquid Jet on a Solid Surface , 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering , 2009-05-19
 76. Mohammad Passandideh-Fard , Javad EsmaeelPanah Namaghi , K. Najmi , Simulation of Laser Cladding Process Using Enthalpy Model Integrated into VOF Method , 17th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering , 2009-05-19
 77. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Mohammad Khavari , THE EFFCT OF MICROGRAVITY ON HYDRAULIC JUMP FORMATION DURING FILM ATOMIZATION IN SPACECRAFT PROPULSION , 5th ANKARA INTERNATIONAL AEROSPACE CONFERENCE , 2009-08-17
 78. Mohammad Passandideh-Fard , Behtash BAghErian , A numerical simulation for solving two dimensional non-Newtonian jet buckling in Moulding Process by VOF method , 20th International Symposium on Transport Phenomena , 2009-07-07
 79. Mohammad Passandideh-Fard , Behtash BAghErian , B. Bagherian , Numerical Simulation of a Non Newtonian Free Surface Flow by VOF Method in a Wire Coating Process , 20th International Symposium on Transport Phenomena , 2009-07-07
 80. Mohammad Khavari , Mohammad Passandideh-Fard , J. Mostaghimi , THE IMPINGEMENT OF A NORMAL LIQUID JET ON A HORIZONTAL SURFACE , 20th International Symposium on Transport Phenomena , 2009-07-07
 81. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , M. Charmchi , Gasification of Heavy Fuel Oils: A Thermochemical Equilibrium Approach , 20th International Symposium on Transport Phenomena , 2009-07-07
 82. Mohammad Khavari , Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , A Parametric Study on the Formation of a Circular Hydraulic Jump by Volume-of-Fluid Method , 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , 2009-11-16
 83. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach , 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 84. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 85. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , On a Numerical Model for Gasification of Biomass Materials , 1st WSEAS International Conference on COMPUTATIONAL CHEMISTRY , 2007-12-29
 86. Javad EsmaeelPanah Namaghi , Mohammad Passandideh-Fard , دکتر جواد مستقیمی , On a 3D Numerical Model of Laser Cladding with Powder Deposition , 20th International Symposium on Transport Phenomena , 2009-07-07
 87. Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , iman rashidi toroghi , Mahmoud Pasandidehfard , Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies :VOF Method vs. Potential Flow Theory , The 7th Iranian Aerospace Society Conference , 2008-02-19
 88. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , On a Stochastic Model for a Thermal Spray Coating Process: Prediction of Coating Thickness and Porosity , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 89. Behtash BAghErian , Hossein Moin , Mohammad Passandideh-Fard , Simulation of Vortex Shedding behind Square and Circular Cylinders , The 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , 2008-10-31
 90. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , دکتر مجید چرمچی , Modeling Biomass Gasification: A New Approach to UtilizeRenewable Sources of Energy , The 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , 2008-10-31
 91. Mehran Mohammadi Farhangi , Mohammad Passandideh-Fard , Behtash BAghErian , Bubble Rise and Departure from a Viscous Liquid Free Surface , The 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition , 2008-10-31
 92. Mohammad Passandideh-Fard , Ali Reza Teymourtash , Ebrahim Kamali , Modeling the Formation of a Thermal Spray Coating using a Stochastic Approach , The 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 93. Mohammad Passandideh-Fard , Mehran Mohammadi Farhangi , Hossein Moin , Numerical Simulation of Flow Instabilities during the Rise of a Bubble in a Viscous Liquid , The 12th Asian Congress of Fluid Mechanics , 2008-08-18
 94. Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve , Fifth International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems , 2008-06-30
 95. Mohammad Passandideh-Fard , Mehran Mohammadi Farhangi , A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid , Fifth International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems , 2008-06-30
 96. Mohsen Ghazikhani , Mohammad Passandideh-Fard , , Investigation of Steam Injection Effect and Exergy Analysis on ABC Gas Turbine Cycle , International Conference on Energy, Environmen, Ecosystems and Sustainable Development , 2008-06-11
 97. Mehran Mohammadi Farhangi , Mohammad Passandideh-Fard , Modeling Bubble Growth and Departure from a Cavity , The 16th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2008-06-09
 98. , Mohammad Passandideh-Fard , Mohsen Ghazikhani , Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator , The 16th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2008-06-09
 99. Hossein Moin , iman rashidi toroghi , Mohammad Passandideh-Fard , Mahmoud Pasandidehfard , Ehsan Roohi , Modeling Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Technique versus Boundary Element Method , The 16th Annual Conference of the CFD Society of Canada , 2008-06-09
 100. Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , Modeling Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve: Comparison with Experiment and the Effect of Processing Parameters , یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2008-05-27
 101. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , On a Numerical Model for Gasification of Heavy Fuel Oils: An Alternative Technology for Processing Refinery Residues , The 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering ISME2008 , 2008-05-14
 102. Mohammad Moghiman , Mohammad Passandideh-Fard , Mahdi Vaezi , Sensitivity Analysis of Biomass Gasification: Application of Thermochemical Equilibrium Approach , 5th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control-i-CIPEC 2008 , 2008-12-16
 103. Mohammad Passandideh-Fard , Masoud Mousavi , Mohsen Ghazikhani , Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator , Numerical Simulation , 2008-02-06
 104. Mohammad Passandideh-Fard , Hossein Moin , A Computational Study of Cavitation in a Hydraulic Poppet Valve , Fifth International Conference on Transport Phenomena In Multiphase Systems , 2008-06-30
 105. Mohammad Passandideh-Fard , Mehran Farhangi , A Numerical Study on Bubble Rise and Interaction in a Viscous Liquid , Fifth International Conference on Transport Phenomena In Multiphase Systems , 2008-06-30
 106. Mahdi Vaezi , Mohammad Passandideh-Fard , Mohammad Moghiman , مدل عددی برای گازی سازی پسماندها , , 2007-02-12
 107. Mohammad Passandideh-Fard , حسین معین , ایمان رشیدی , محمود پسندیده فرد , Numerical Simulation of Partial Cavitation over Axisymmetric Bodies: VOF Method vs. Potential Flow Theory , The 7th Iranian Aerospace Society Conference , 2008-02-19
 108. Mohammad Passandideh-Fard , Mahdi Vaezi , Mohammad Moghiman , ON A NUMERICAL MODLE FOR GASIFICATION OF BIOMASS MATERIALS , 7th High Temperature Air Combustion and Gasification International Symposium , 2008-01-13