بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سلامت روان


موارد یافت شده: 52

1 - اختلال طیف اتیسم و سلامت روانی خانواده: مروری بر درمان خانواده محور مبتنی بر مدل DIR (چکیده)
2 - رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی با واسطه گری سلامت روان در معلمان کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
3 - کاربرد فنون داده‌کاوی برای پیش‌بینی وضعیت سلامت روان دانشجویان با هدف بهبود وضعیت آموزش (چکیده)
4 - بررسی رابطه بین میزان فعالیتهای بدنی با سلامت دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (مورد مطالعه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی( (چکیده)
5 - بررسی رابطه رضایت از زندگی وسلامت شهروندان شهر مشهد (چکیده)
6 - اثربخشی گروه‌درمانی عقلانی هیجانی رفتاری بر کنش‌های اجرایی و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی (چکیده)
7 - بررسی سلامت روان و کیفیت زندگی در خانواده ای افراد مبتلا به اختلال دوقطبی (چکیده)
8 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
9 - اثر پیوندهای بین فردی بر سلامت روانی با نقش واسط فضیلت سازمانی ادراکی -موردمطالعه: بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس- (چکیده)
10 - مقایسه شیوه های فرزندپروری وسلامت روان زوجین نابارور متقاضی فرزندخواندگی با زوجین بدون فرزند (چکیده)
11 - اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده (چکیده)
12 - نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت با میزان سلامت روان در افراد دیابتی نوع دو (چکیده)
13 - عوامل مؤثر بر سلامتی روان در محیط های مسکونی (چکیده)
14 - دین فرهنگ جامعه مدرن و ارتقاء فرهنگ سلامت (چکیده)
15 - پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
16 - رابطه مذهب با سلامت روان: نقش میانجی احساس شرم و گناه (چکیده)
17 - ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان (چکیده)
18 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
19 - بررسی تأثیر عوامل تنیدگی‌زا بر سلامت روانی پرستاران شهر سمنان (چکیده)
20 - وابستگی متقابل و سلامت روان در همسران افراد دچار سوء مصرف مواد اپیوئیدی (چکیده)
21 - نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان (چکیده)
22 - رابطه هوش هیجانی، سلامت روانی با رضایت زناشویی پرسنل زندان شهر چناران (چکیده)
23 - تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در مشهد (چکیده)
24 - اثربخشی برنامه ورزشی طراحی‌شده، بر سلامت روان ماماها: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده (چکیده)
25 - پیش بینی شاخص های روان دانشجویان تازه وارد براساس سبک دلبستگی (چکیده)
26 - اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه (چکیده)
27 - بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد (چکیده)
28 - نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر (چکیده)
29 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
30 - اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر انسجام درونی (چکیده)
31 - رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی (چکیده)
32 - بررسی رابطه بین سلامت معنوی والدین و سلامت روان فرزندان (چکیده)
33 - رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان (چکیده)
34 - پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه (چکیده)
35 - بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی (چکیده)
36 - بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
37 - رابطه احساس انسجام و سخت کوشی روانشناختی با سلامت روان (چکیده)
38 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
39 - رابطه باورهای خودکارآمدی، فراشناختی و تفکر انتقادی با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
40 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
41 - ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
42 - تعیین ارتباط ابعاد سلامت روان و کیفیت ورزش کردن شهروندان جوان (چکیده)
43 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام (چکیده)
44 - ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
45 - سرمایه اجتماعی : رویکردی جامعه شناختی به سلامت (چکیده)
46 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
47 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
48 - عشق گمشده روان شناسان (چکیده)
49 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
50 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
51 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
52 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)