بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: نقد ادبی


موارد یافت شده: 45

1 - حرکت استعاری خیامیت؛ تبیین چرخش گفتمانی از «ترکیب طبایع تا ترکیب پیاله» (چکیده)
2 - دو [یا چند]لایگی در رمان‌های تمثیلی فارسی (چکیده)
3 - نخستین داستانهای زنان ایرانی در ژانر مطبوعات (چکیده)
4 - شناخت‌گرایی ادبی و پیوند میان ارزش شناختی و ارزش ادبی (چکیده)
5 - مطالعة مفهوم ادبی در نظریة معناسبک شناسی (چکیده)
6 - قابلیّت های مقامات حریری در تصویرگری (چکیده)
7 - الگوهای مصوّرسازی داستان شاپور نقّاش (چکیده)
8 - بررسی تداعی مجاورت و علاقه های مجاز (چکیده)
9 - بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی (چکیده)
10 - واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده) (چکیده)
11 - خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی (چکیده)
12 - فرانظریه توصیفی ادبیات کودک: طبقه بندی و توصیف زمینه های پژوهشی در نظریه ادبیات کودک (چکیده)
13 - کاربرد نظریه زیبایی شناسی دریافت در تدوین کتابنامه های ادبی (چکیده)
14 - جهان‌های موازی و معنی‌شناسی روایت (چکیده)
15 - مضمون در فن شعر سبک هندی (چکیده)
16 - متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن (چکیده)
17 - تحلیل کهن‌‌ الگویی آرمان‌ شهرگرایی و سیر الگو واره‌‌های ادبیات آرمان‌شهری در ادب کلاسیک ایران (چکیده)
18 - مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
19 - تحلیل صنعت متناقض‌‌نما در تائیه کبرای ابن فارض (چکیده)
20 - ادبیات و مسأله شناخت: در دفاع از شناخت‌گرایی ادبی (چکیده)
21 - بررسی شالوده شکنانه نوشتار زنانه : مقایسه سبک تاج السلطنه و عزیزالسلطان (چکیده)
22 - بازتاب اندیشة سیاسی رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات وی (چکیده)
23 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
24 - بازنمایی سیمای زن در داستان معاصر افغانستان با تکیه بر رمان نقره، دختر دریای کابل (چکیده)
25 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
26 - نقدی بر کاربرد آمار در پژوهشهای ادبی با معرفی نرم افزار SPSS (چکیده)
27 - تداخل درونی در مثنوی (چکیده)
28 - امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی (چکیده)
29 - رسایل محتشم کاشانی: ژانری ناشناخته (چکیده)
30 - بررسی استعاره مفهومی نور در دیوان شمس (چکیده)
31 - نظریه انکار مجاز در بلاغت اسلامی (چکیده)
32 - کارکرد تمثیل از دیدگاه منتقدان رمانتیک (چکیده)
33 - تحمیل نظریه یا تحلیل متن؟ نقدی بر مقاله «تحلیل رمان چراغ ها را من خاموش می کنم» (چکیده)
34 - فلسفه و نظریه‌ی ادبی: تأملی در انحای ادای سهم فلسفه به نظریه‌ی ادبی (چکیده)
35 - بررسی قابلیت های نقد کهن الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگو های-سایه-و -سفر قهرمان- (چکیده)
36 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
37 - پیشینه و بنیادهای نظری رویکرد نقد اسطوره ای و زمینه و شیوه کاربرد آن در خوانش متون ادبی (چکیده)
38 - موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت (چکیده)
39 - نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی (چکیده)
40 - حماسه، اسطوره و تجربه ی عرفانی:خوانش سهروردی از شاهنامه (چکیده)
41 - ساخت شکنی بلاغی (چکیده)
42 - مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک (چکیده)
43 - موتیف چیست و چگونه شکل می گیرد؟ (چکیده)
44 - بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی (چکیده)
45 - از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) (چکیده)