بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hossein Abolbashari


موارد یافت شده: 135

1 - Bandgap characteristics of a piezoelectric phononic crystal Timoshenko nanobeam based on the modified couple stress and surface energy theories (چکیده)
2 - طراحی بهینه ستون‌ها بر اساس قابلیت اعتماد تحت بار کمانش (چکیده)
3 - مقایسه تحلیلی و عددی ارتعاشات آزاد میله نانو کامپوزیت کربنی با زمینه پلیمری به روش اجزا محدود (چکیده)
4 - Vibrational Analysis of Cables Using the Non Standard Finite Difference Method (چکیده)
5 - Generalized Thermoelastic Waves Propagation in Non-uniform Rational B-spline Rods Under Quadratic Thermal Shock Loading Using Isogeometric Approach (چکیده)
6 - Elastic wave propagation in 2D-FGM hollow cylinders with curved outer surface under moving shock loading using isogeometric analysis (چکیده)
7 - Band structure analysis of wave propagation in piezoelectric nano-metamaterials as periodic nano-beams considering the small scale and surface effects (چکیده)
8 - بهبود کارایی بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها برای سازه‌های پیوسته (چکیده)
9 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
10 - بهینه‎سازی توپولوژی سازه‎ها بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌های دارای بار چندگانه (چکیده)
11 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
12 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
13 - Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution (چکیده)
14 - Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods (چکیده)
15 - Elastic wave propagation in non-uniform rational B-spline rods under mechanical impact loading using an isogeometrical approach (چکیده)
16 - Error Minimization in Bird Strike Test Simulation Using Taguchi Method (چکیده)
17 - Shape Optimization of Fillets and Notches Using Evolutionary Structural Optimization (چکیده)
18 - An effective Approach for Optimal hole shape with Evolutionary Structural Optimization (چکیده)
19 - Free vibration analysis of dissimilar connected CNTs with atomic imperfections and different locations of connecting region (چکیده)
20 - بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای سازه‌هایی دارای تغییر شکل بزرگ (چکیده)
21 - Analytical solution for coupled non-Fickian diffusion-thermoelasticity and thermoelastic wave propagation analysis (چکیده)
22 - بهینه‌سازی فرآیند فرزکاری انگشتی برای رسیدن به زبری سطح مینیمم با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
23 - بهینه‌سازی توپولوژی سازه‎های پیوسته بر اساس قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (چکیده)
24 - بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود (چکیده)
25 - بهینه‌سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اطمینان برای حداکثر سازی هم‎زمان سختی و فرکانس (چکیده)
26 - بررسی عددی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود (چکیده)
27 - بررسی عملکرد مجموعه چترفرود محموله ارسال شده برای فرود ایمن (چکیده)
28 - بهینه‌سازی مخازن جدار ضخیم کروی مدرج تابعی تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی (چکیده)
29 - Generalized coupled non-Fickian/non-Fourierian diffusion-thermoelasticity analysis subjected to shock loading using analytical method (چکیده)
30 - Hygro-thermo-electro-elastic response of a functionally graded piezoelectric cylinder resting on an elastic foundation subjected to non-axisymmetric loads (چکیده)
31 - مدل‌سازی، تحلیل و بهینه‌ سازی سازه‌ی لبه حمله‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده (چکیده)
32 - بهینه‌ سازی طرح سازه‌ های پیوسته دو بعدی با استفاده از روش الگوریتم تبرید تدریجی کارآمد (چکیده)
33 - بهینه‌ سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پیوسته غیر خطی با روش بهینه‌ سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
34 - Mass and performance optimization of an airplane wing leading edge structure against bird strike using Taguchi based grey relational analysis (چکیده)
35 - The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes (چکیده)
36 - حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن (چکیده)
37 - بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی (چکیده)
38 - بررسی کارایی روش تبرید تدریجی و بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بیشینه سازی سفتی سازه‌های دو بعدی (چکیده)
39 - بررسی تاثیر توزیع ماده و شرایط مرزی دمایی مختلف بر میدان تنش ‌دیسک ‌دوار تو‌خالی ساخته‌ شده ‌از مواد هدفمند (چکیده)
40 - بررسی عملکرد روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها در بهینه‌سازی ساختار سازه‌های الاستوپلاستیک (چکیده)
41 - Three Dimensional Natural Frequency Analysis of Sandwich Plates with Functionally Graded Core Using Hybrid Meshless Local Petrov-Galerkin Method and Artificial Neural Network (چکیده)
42 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders using total Lagrangian MLPG method (چکیده)
43 - بررسی کارایی الگوریتم جستجوی گرانشی در بهینه سازی سازه های ساندویچی تحت بارگذاری طولی با در نظر گرفتن قیدهای تسلیم و کمانش (چکیده)
44 - Transient heat conduction in multiwall carbon nanotubes (چکیده)
45 - بهبود عمل‌کرد و تقویت سازه‌ی بال هواپیما در برابر برخورد پرنده (چکیده)
46 - Analytical modeling of entropy generation for Casson nano-fluid flow induced by a stretching surface (چکیده)
47 - Analytical solution for dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes subjected to mechanical shock loading (چکیده)
48 - Entropy analysis for an unsteady MHD flow past a stretching permeable surface in nano-fluid (چکیده)
49 - A multi-crack effects analysis and crack identification in functionally graded beams using particle swarm optimization algorithm and artificial neural network (چکیده)
50 - تحلیل ارتعاش آزاد عرضی کابل با استفاده از روش جدا سازی ادمین (چکیده)
51 - Free Vibration Analysis of Rods using Adomian Decomposition Method (چکیده)
52 - Shock-induced molar concentration wave propagation and coupled non-Fick diffusion-elasticity analysis using an analytical method (چکیده)
53 - طراحی و شبیه سازی لبه‌ی حمله بال در هواپیمای فوق سبک و بهبود طراحی سازه برای تحمل برخورد پرنده (چکیده)
54 - Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach (چکیده)
55 - Double Cracks Identification in Functionally Graded Beams Using Artificial Neural Network (چکیده)
56 - ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه سازی کارا با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
57 - بهینه سازی فرکانس طبیعی اول ارتعاشات سازه صفحه‌ای به روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (چکیده)
58 - Free vibration analysis of functionally graded structures using a generalized isogeometric analysis approach (چکیده)
59 - A generalized isogeometrical analysis approach for free vibration analysis of plane elasticity problems (چکیده)
60 - Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading (چکیده)
61 - Mechanical Unfolding of Titin I27 Domain: Nanoscale Simulation of Mechanical Properties Based on Virial Theorem via Steered Molecular Dynamics Technique (چکیده)
62 - بهینه سازی محل حسگرها و عملگرها جهت کنترل ارتعاشات یک صفحه با استفاده از روش سرد شدن تدریجی (چکیده)
63 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
64 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
65 - تحلیل ارتعاش آزاد یک کابل با شرایط مرزی دو سر آزاد و دو سر گیردار با استفاده از روش ADM (چکیده)
66 - بهینه سازی ساختاری صفحه عایق اتصال دهنده ی ریل ها به وسیله روش بهینه سازی ساختاری تکاملی (ESO) (چکیده)
67 - Crack Identification in Functionally Graded Beams Using Particle Swarm Optimization Algorithm and Artificial Neural Network (چکیده)
68 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
69 - تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
70 - Analytical Solution for Thermoelastic Waves Propagation Analysis in Thick Hollow Cylinder Based on Green-Naghdi Model of Coupled Thermoelasticity (چکیده)
71 - Quantitative verification of the morphing evolutionary structural optimization method for some benchmark problems using a new performance index (چکیده)
72 - Maximizing the fundamental eigenfrequency of materially nonlinear structures by topology optimization based on the evolutionary structural optimization (چکیده)
73 - An improved evolutionary structural optimization method for continuum structures of elastic and elasto-plastic bodies (چکیده)
74 - بهینه سازی ساختار و اندازه قابها ی با اتصالات صلب با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (چکیده)
75 - کامپیوتر در دانشگاه در سال 2025 میلادی (چکیده)
76 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
77 - Analytical solution of functionally graded plates with any combination of clamped and simply supported boundary conditions under transverse mechanical loading (چکیده)
78 - بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
79 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
80 - A unified formulation for the analysis of temperature field in thick hollow cylinder made of functionally graded materials with various grading patterns (چکیده)
81 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
82 - Overall Deflection Minimization of Structures Using Morphing Evolutionary Structural Optimization Method (چکیده)
83 - Shape and topology optimization of mechanical components using the adaptive biological growth method (چکیده)
84 - Topology optimization of continuum structures with elasto-plastic behavior using evolutionary structural optimization based on stress and stiffness criteria (چکیده)
85 - بهینه سازی صفحه سوراخدار جهت افزایش عمر خستگی با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
86 - بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک (چکیده)
87 - A QUANTITATIVE VERIFICATION OF EVOLUTIONARY STRUCTURAL OPTIMIZATION FOR NATURAL FREQUENCIES (چکیده)
88 - بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده (چکیده)
89 - Coupled Thermoelasticity (Without Energy Dissipation) Analysis in Thick Hollow Cylinder Subjected to thermal shock loading Using a General Analytical Method (چکیده)
90 - Performance of the Evolutionary Structural Optimization Based Approaches with Different Criteria in the Shape Optimization of Beams (چکیده)
91 - General analytical solution for elastic radial wave propagation and dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders subjected to impact loading (چکیده)
92 - Time history analysis of displacement and stress fields in thick hollow cylinders subjected to impact loading using analytical method (چکیده)
93 - FLEXURAL VIBRATION OF PROPELLER SHAFTS USING DISTRIBUTED LUMPED MODELING TECHNIQUE (چکیده)
94 - A simplified finite element model for insulated rail joint bar stress analysis (چکیده)
95 - بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی (چکیده)
96 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
97 - Thickness Optimization of Cylindrical Shell in Shrink Fit (چکیده)
98 - On the Convergence of Morphing Evolutionary Structural Optimization Method to the Global Optimum for the Beam Design (چکیده)
99 - An improved method for control of element addition in bi-directional evolutionary structural optimization based on stress criterion (چکیده)
100 - افزایش بار کمانشی ستونها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه ها (ESO) (چکیده)
101 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
102 - Structural optimization using optimizer program (چکیده)
103 - شناسایی پارامترهای مهم محصول و فرآیند و پیاده سازی کنترل فرآیند آماری (SPC) در فرآیند ماشینکاری تشتک سنسور روغن (چکیده)
104 - Modification of an engine air intake system (چکیده)
105 - Current situation of computer aided engineering applications in Iran industry (چکیده)
106 - Conceptual Evolution of the Computer-Aided Engineering and its Current Applications in Iran Industry (چکیده)
107 - مقایسه سه راهبرد بهینه سازی برنامه تکاملی، الگوریتم ژنتیکی و روش دی اف پی (DFP) در بهینه سازی پاسخ سرعت سازه ها (چکیده)
108 - بررسی کارایی روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها در تولید ساختار بهینه (چکیده)
109 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
110 - The Development of a Computer Program for Cam and Follower Design (چکیده)
111 - Forth at a Glance (چکیده)
112 - چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟ (چکیده)
113 - چگونه پایان نامه بنویسیم؟ (چکیده)
114 - Elements of an Islamic University (چکیده)
115 - Optimality conditions for maximizing the tip velocity of a cantilever beam (چکیده)
116 - Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Response Velocity upon Release from a Deflected State (چکیده)
117 - Comparison of Genetic Algorithm with Variable Metric Methods in Optimization a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
118 - Comparison of Evolutionary Program with Variable Metric Methods, in Optimization of a Cantilever Beam for Maximum Tip Velocity (چکیده)
119 - Maximization of the tip velocity of a diving board using the evolutionary program and a variable metric method (چکیده)
120 - بهینه سازی رام خودرو سواری (چکیده)
121 - ماکزیمم سازی سرعت سر آزاد یک تخته شنا به وسیله الگوریتم ژنتیکی و برنامه ی تکاملی (چکیده)
122 - Application of the Genetic Algorithm and Davidon-Fletcher-Powell Method in the Maximization of the tip Velocity of a Simple Diving Board (چکیده)
123 - Modal Analysis of an Automotive Wheel (چکیده)
124 - Optimal Structural Layout Based on a Local Stress Level Using an Evolutionary Procedure (چکیده)
125 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی دیافراگم سنسور روغن با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE) (چکیده)
126 - بررسی عملکرد مکانیزم جعبه فرمان پیکان و ارائة پیشنهاد جهت رفع عیب صدا (چکیده)
127 - Simulation of typical road surface profiles using a pseudo random approach (چکیده)
128 - تحلیل دینامیکی خوش سواری و خوش فرمانی خودرو به کمک نرم افزار CARSIM (چکیده)
129 - بهینه‎سازی یک صفحه مربعی با وزن ثابت برای مینیمم ‌شدن تغییر مکان با استفاده از روش بهینه‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
130 - Design tools for a micromembrane based on a finite element method and a finite difference method simulation (چکیده)
131 - بهینه سازی فرآیند فسفاته کاری با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها (DOE ) (چکیده)
132 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک (چکیده)
133 - بهینه سازی تیر‌ها با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
134 - اخلاق در مهندسی: ضرورتها و چالشها (چکیده)
135 - On various aspects of application of the evolutionary structural optimization method for 2D and 3D continuum structures (چکیده)