بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Mahmoud Mousavi


موارد یافت شده: 156

1 - Decolorization of dye solutions by tyrosinase in enzymatic membrane reactors (چکیده)
2 - Preparation and characterization of styrene-butadiene-styrene membrane incorporated with graphene nanosheets for pervaporative removal of 1,2,4-trimethylbenzene from water (چکیده)
3 - Assessment of micellar-enhanced ultrafiltration process performance for removal of pharmaceutical contaminant from wastewater using response surface methodology (چکیده)
4 - Preparation and characterization of a novel hydrophilic PVDF/PVA/Al 2 O 3 nanocomposite membrane for removal of As(V) from aqueous solutions (چکیده)
5 - PEBA/PS blend pervaporation membranes: preparation, characterization and performance investigation (چکیده)
6 - بررسی حساسیت فرآیند حذف CO2 در یک تماس دهنده غشایی با استفاده از جاذب منواتیل آمین: شبیه سازی با کامسول (چکیده)
7 - تهیه آزمایشگاهی غشای نانوفیلتراسیون ارتقا یافته از جنس پلیمر PVC برای حذف رنگ از آب (چکیده)
8 - TREATMENT OF FORGING INDUSTRY WASTEWATER USING NON-HYBRID AND HYBRID PROCESSES (چکیده)
9 - An agent-based simulation with NetLogo platform to evaluate forward osmosis process (PRO Mode) (چکیده)
10 - Modifications and Research Potentials of Acrylonitrile/ Butadiene/Styrene (ABS) Membranes: A Review (چکیده)
11 - Poly -caprolactone-/poly -ethylene glycol- pervaporation blend membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
12 - Preparation and Characterization of Poly(Ether Block Amide)/Graphene Membrane for Recovery of Isopropanol from Aqueous Solution via Pervaporation (چکیده)
13 - بهینه یابی و مدلسازی فرایند نانوفیلتراسیون پساب کارخانه رب گوجه فرنگی (چکیده)
14 - Preparation and characterization of modified polyphenylsulfone membranes with hydrophilic property for filtration of aqueous media (چکیده)
15 - The prediction of cellulose acetate membrane characteristics by recent phenomenological models (چکیده)
16 - Chitosan/polyvinyl alcohol/amino functionalized multiwalled carbon nanotube pervaporation membranes: Synthesis, characterization, and performance (چکیده)
17 - Modification strategy of biodegradable poly (butylene succinate) (PBS) membrane by introducing Al2O3 nanoparticles: preparation, characterization and wastewater treatment (چکیده)
18 - A novel process for oxygen absorption from air using hollow fiber gas-liquid membrane contactor (چکیده)
19 - Novel High Flux Nanofibrous Composite Membrane Based on Polyphenylsulfone Thin Barrier Layer on Nanofibrous Support (چکیده)
20 - Purification of Raw Cane Sugar by Micellar-Enhanced Ultrafiltration Process Using Linear Alkylbenzene Sulphonate (چکیده)
21 - Biodegradable blend membranes of poly (butylenesuccinate)/cellulose acetate/dextran: Preparation, characterization and performance (چکیده)
22 - Biodegradation of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membrane (چکیده)
23 - Investigating morphology and performance of cellulose acetate butyrate electrospun nanofiber membranes for tomato industry wastewater treatment (چکیده)
24 - Use of membrane separation in enzymatic hydrolysis of waste paper (چکیده)
25 - Modeling and simulation of forward osmosis process using agent-based model system (چکیده)
26 - Crossflow Filtration of Sodium Chloride Solution by A Polymeric Nanofilter: Minimization of Concentration Polarization by a Novel Backpulsing Method (چکیده)
27 - Effect of using mixture of solvents on membrane structure and its performance in forward osmosis process (چکیده)
28 - PEBA/PVDF blend pervaporation membranes: preparation and performance (چکیده)
29 - Modeling and simulation of phenol removal from wastewater using a membrane contactor as a bioreactor (چکیده)
30 - Membrane processes used for removal of pharmaceuticals, hormones, endocrine disruptors and their metabolites from wastewaters: a review (چکیده)
31 - Poly (butylene succinate)/polyethersulfone/poly (ethylene glycol) membrane: influence of additive molecular weight and concentration on morphology, properties, and performance of the membrane (چکیده)
32 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
33 - Factorial experimental design for treatment of an industrial wastewater using micellar- enhanced ultrafiltration (چکیده)
34 - Nanofiltration treatment of tomato paste processing wastewater: Process modeling and optimization using response surface methodology (چکیده)
35 - Removal of 2-propanol from water by pervaporation usingpoly(vinylidene fluoride) membrane filled with carbon black (چکیده)
36 - Electrospun nanofibrous composite membranes of chitosan/polyvinyl alcohol-polyacrylonitrile: preparation, characterization, and performance (چکیده)
37 - Photocatalytic activity performance of novel cross-linked PEBAX copolymer nanocomposite on azo dye degradation (چکیده)
38 - Hydrophilicity improvement in polyphenylsulfone nanofibrous filtration membranes through addition of polyethylene glycol (چکیده)
39 - Al2O3 and TiO2 entrapped ABS membranes: Preparation, characterization and study of irradiation effect (چکیده)
40 - بهینه‌سازی تولید پلی‌هیدروکسی‌آلکانوآت‌ها از گلوکز حاصل از تجزیه‌ی آنزیمی کاغذ در Cupriavidus necatorATCC:17699 (چکیده)
41 - تاثیر مورفولوژی غشاء پلی اترسولفون بر تصفیه پساب تولید پودر شیر (چکیده)
42 - Preparation of hydrophilic nanofiltration membranes for removal of pharmaceuticals from water (چکیده)
43 - Bending of Moderately Thick Annular Sector Plates with Variable Thickness and General Boundary Conditions Using Extended Knatorovich Method (چکیده)
44 - بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولا (چکیده)
45 - A statistical analysis for flux and rejection of pollution indices in micellar-enhanced ultrafiltration (چکیده)
46 - Effect of blend ratio and coagulation bath temperature on the morphology, tensile strength and performance of cellulose acetate/poly(butylene succinate) membranes (چکیده)
47 - Optimal modeling of urban ambient air ozone concentration based on its precursors’ concentrations and temperature, employing genetic programming and genetic algorithm (چکیده)
48 - Modeling and simulation of road traffic noise using artificial neural network and regression (چکیده)
49 - حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی (چکیده)
50 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند (چکیده)
51 - Free vibration of high-speed rotating Timoshenko shaft with various boundary conditions: effect of centrifugally induced axial force (چکیده)
52 - Preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene membrane : Investigation of solvent/nonsolvent type and additive concentration (چکیده)
53 - Micellar-enhanced ultrafiltration of soft drink wastewater using anionic and mixed anionic/nonionic surfactants (چکیده)
54 - Polyethersulfone/poly (butylene succinate) membrane: Effect of preparation conditions on properties and performance (چکیده)
55 - Polyethersulfone/Poly(D,L-lactide) Blend Membranes: Preparation, Characterization, and Performance (چکیده)
56 - Experimental Investigation of TiO2/Water Nanofluid Laminar Forced Convective Heat Transfer Through Helical Coiled Tube (چکیده)
57 - Effects of coagulation-bath temperature and montmorillonite nanoclay content on asymmetric cellulose acetate butyrate membranes (چکیده)
58 - heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/water nanofluid (چکیده)
59 - Preparation and characterization of poly (ethersulfone) nanofiltration membranes for amoxicillin removal from contaminated water (چکیده)
60 - Preparation and Characterization of Biodegradable Blend Membranes of PBS/CA (چکیده)
61 - مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM (چکیده)
62 - بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
63 - Preparation and Characterization of Nanoporous Polysulfone Membranes with High Hydrophilic Property Using Variation in CBT and Addition of Tetronic-1107 Surfactant (چکیده)
64 - Cellulose acetate butyrate membrane containing TiO2 nanoparticle: Preparation, characterization and permeation study (چکیده)
65 - Promotion of polysulfone membrane by thermal-mechanical stretching process (چکیده)
66 - Multiwalled Carbon Nanotube/Water nanofluid or helical coilingtechnique, which of them is more effective? (چکیده)
67 - اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب (چکیده)
68 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (چکیده)
69 - Analytical solution for bending problem of moderately thick composite annular sector plates with general boundary conditions and loadings using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
70 - Comparative study between metal oxide nanopowders on thermal characteristics of nanofluid flow through Helical Coils (چکیده)
71 - Polysulfone/Brij-58 blend nanofiltration membranes: preparation, morphology and performance (چکیده)
72 - Development of High Performance Nanofiltration Membranes with Hydrophilic Surface for the Removal of Cadmium from Contaminated Water (چکیده)
73 - مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی (چکیده)
74 - Effects of curvature ratio and coil pitch spacing on heat transfer performance of Al2O3/Water Nanofluid laminar Flow through helical coils (چکیده)
75 - Ultrasound assisted preparation of water in oil emulsions and their application in arsenic (V) removal from water in an emulsion liquid membrane process (چکیده)
76 - Preparation of modified polyethersulfone membranes using variation in coagulation bath temperature and addition of hydrophilic surfactant (چکیده)
77 - Preparation and Characterization of Modified Polysulfone Membranes With High Hydrophilic Property Using Variation in Coagulation Bath Temperature and Addition of Surfactant (چکیده)
78 - Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil Miscella (چکیده)
79 - Prediction of permeate flux and ionic compounds rejection of sugar beet press water nanofiltration using artificial neural networks (چکیده)
80 - Preparation and characterization of novel polysulfone nanofiltration membranes for removal of cadmium from contaminated water (چکیده)
81 - Analytical solution for bending of moderately thick radially functionally graded sector plates with general boundary conditions using multi-term extended Kantorovich method (چکیده)
82 - Influence of coupling chemical pretreatment and membrane filtration on quality and stability of canola oil (چکیده)
83 - Modeling and simulation of arsenic (V) extraction from water by emulsion liquid membrane process using artificial neural networks (چکیده)
84 - Sol-gel synthesis of alumina-titania nanostructure membrane: preparation and characterization (چکیده)
85 - Effect of Operating Parameters on Performance of Nanofiltration of Sugar Beet Press Water (چکیده)
86 - Investigation of quality and stability of canola oil refined by adding chemical agents and membrane processing (چکیده)
87 - Extraction of Arsenic(V) from Water Using Emulsion Liquid Membrane (چکیده)
88 - Modeling of Arsenic, Chromium and Cadmium Removal by Nanofiltration Process Using Genetic Programming (چکیده)
89 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
90 - مدل سازی و شبیه سازی حذف آرسنیک، کروم و کادمیوم از آب توسط فرایند نانوفیلتراسیون به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
91 - Nanofiltration process for treatment of ground water of south of Quchan (چکیده)
92 - Column and Batch Study of Haloacetic Acids Adsorption onto Granular Activated Carbon (چکیده)
93 - Investigation of changes in physical properties and microstructure and mathematical modeling of shrinkage of onion during hot air drying (چکیده)
94 - بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا (چکیده)
95 - A Novel Cellulose Acetate (CA) Membrane Using TiO2 Nanoparticles: Preparation, Characterization and Permeation Study (چکیده)
96 - Modeling and simulation of CO2 removal from power plant flue gas by PG solution in a hollow fiber membrane contactor (چکیده)
97 - مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ (چکیده)
98 - بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون (چکیده)
99 - TREATMENT OF WELDING ELECTRODE MANUFACTURING PLANT WASTEWATER USING COAGULATION/FLOCCULATION-NANOFILTRATION AS A HYBRID PROCESS (چکیده)
100 - Sol-gel synthesis of alumina-titania ceramic membrane: Preparation and characterization (چکیده)
101 - The Effect of Methylcellulose, Temperature, and Microwave Pretreatment on Kinetic of Mass Transfer During Deep Fat Frying of Chicken Nuggets (چکیده)
102 - ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو (چکیده)
103 - Growth and Reproduction of Eisenia fetida in Vermicomposting of Organic Fraction of Municipal Solid Wastes (چکیده)
104 - Wastewater Pretreatment of Welding Electrode Manufacturing Plant before Nanofiltration (چکیده)
105 - ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی (چکیده)
106 - Modeling of road-traffic noise with the use of genetic algorithm (چکیده)
107 - PREPARATION AND ENHANCING OF MATERIALS USING ULTRASOUND TECHNIQUE:POLYMERS, CATALYSTS AND NANOSTRUCTURE PARTICLES (چکیده)
108 - کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی-زباله های شهر مشهد) (چکیده)
109 - Treatment of soy oil effluent using ultrafiltration (چکیده)
110 - Analytical solution for bending analysis of thick orthotropic sector plates (چکیده)
111 - Influence of transmembrane pressure and feed concentration on the retention of arsenic, chromium and cadmium from water by nanofiltration (چکیده)
112 - بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست (چکیده)
113 - Propose suitable model for modeling of moisture ratio and estimation of effective moisture diffusivity of onion slices by hot air dryer (چکیده)
114 - Modeling of moisture ratio and shrinkage of onion slices during hot air drying (چکیده)
115 - Modeling and simulation of sour gas membrane-absorption system: Influence of operational parameters on species removal (چکیده)
116 - Separation of Sugar from Molasses by Ultrafiltration and Nanofiltration (چکیده)
117 - بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون (چکیده)
118 - Transient and spatial modeling and simulation of polybrominated diphenyl ethers reaction and transport in air, water and soil (چکیده)
119 - Modeling and Simulation of Apple Drying, Using Artificial Neural Network and Neuro -Taguchi’s Method (چکیده)
120 - Computer vision systems (CVS)for moisture content estimation in dehydrated shrimp (چکیده)
121 - Effect of Time and Temperature on Moisture Content, Shrinkage, and Rehydration of Dried Onion (چکیده)
122 - Investigation of the Effects of Ultrasound on Extraction of alpha-Amylase from the Flour of Malted Barley (چکیده)
123 - اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل (چکیده)
124 - ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل (چکیده)
125 - Transient mass transfer modeling and simulation of polybrominated diphenyl ethers combustion in incinerators (چکیده)
126 - تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
127 - Fuzzy inference system to modeling of crossflow milk ultrafiltration (چکیده)
128 - بررسی مکان مناسب تزریق DME بعنوان یک ماده غنی ساز به گاز طبیعی از نقطه نظر فنی و اقتصادی (چکیده)
129 - شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving) (چکیده)
130 - Theoretical simulation and experiments to investigate CO2 & H2S capture from a gas mixture in HFMC & MGA process (چکیده)
131 - آنالیز CFD مبدل کاتالیستی با نرم افزار فلوئنت برای کاهش آلودگی هوا (چکیده)
132 - مدلسازی و شبیه سازی جداسازی تصفیه b-کاروتن از بذر هویج با استفاده از سیستم مرکب استخراج فوق بحرانی - نانوفیلتراسیون (چکیده)
133 - مدلسازی و شبیه سازی شار درجداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از روشهای تجربی و شبکه عصبی (چکیده)
134 - Analytic, neural network, and hybrid modeling of supercritical extraction of α-pinene (چکیده)
135 - Multidimentional Dynamic modeling of Milk Ultrafiltration Using Neuro-Fuzzy Method and a Hybrid physical Model (چکیده)
136 - مدلسازی و شبیه سازی انتقال جرمی غیر دائم PBDEs در سه محیط هوا، آب و خاک (چکیده)
137 - تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی (چکیده)
138 - بررسی شار حجمی تراوه در جداسازی میعانات گازی توسط اولترافیلتراسیون (چکیده)
139 - Modeling and simulation of water softening by nanofiltration Using Artifical Neural Network (چکیده)
140 - Surface tension correlation for pure polar fluids by a new molecular model and SRK equation of state (چکیده)
141 - طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش (چکیده)
142 - شبیه سازی تشکیل PBDEs با استفاده از مدل Tapl3 (چکیده)
143 - بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشاء در عمل فراپالایش شیر (چکیده)
144 - Dynamic predication of milk ultrafiltration performance (چکیده)
145 - Dynamic modeling of milk ultrafiltration by artificial neural networks (چکیده)
146 - Application of neural networks for cross flow milk ultrafiltration simulation (چکیده)
147 - Design of the reactor, slection of catalyst for ortho to para hydrogen conversion and preliminiary d (چکیده)
148 - ارائه مدل نيمه تجربي مناسب براي تعيين ميزان مه و دود فتو شيميايي در شهر مشهد (چکیده)
149 - بررسي پتانسيل تشكيل مه و دود فتو شيميايي ناشي از صنايع در شهر مشهد (چکیده)
150 - پتانسيل كاربرد فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي كشور (چکیده)
151 - نانوفيلتراسيون و كاربردهاي آن (چکیده)
152 - مدلسازي و شبيه سازي فرايند نانوفيلتراسيون براي املاح زدايي آب پنير (چکیده)
153 - اتعيين تلفات تبخيري سوخت در خودروهاي بنزيني (چکیده)
154 - طراحي مقدماتي يك سيستم كرايوژيك براي مايع كردن هيدروژن (چکیده)
155 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)
156 - On the Dependence of soot Formation and combustion on swirling combustion Furnaces: Measurement and (چکیده)