بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Morteza Azimzadeh


موارد یافت شده: 93

1 - تربۀ مزه کردن برندهای متفاوت ماءالشعیر در بین ورزشکاران دونده از دیدگاه بازاریابی عصبی (چکیده)
2 - ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار (چکیده)
3 - تحلیل ساختاری- تفسیری ابعاد جامعه‌شناختی برند شخصی معلمان تربیت‌بدنی ایران (چکیده)
4 - شناسایی عوامل مؤثر بر شهرت باشگاه‌های فوتبال ایران از نظر خبرگان و هواداران با استفاده از روش دلفی فازی (چکیده)
5 - An eye-tracking study on how the popularity and gender of the endorsers affected the audience’s attention on the advertisement (چکیده)
6 - بررسی نقش ترغیب احساسی بر خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانشجویان علوم ورزشی (یک مطالعه تجربی) (چکیده)
7 - Investigating the effect of emotional persuasion on intention motivation and change in attitudes toward entrepreneurship of sports students (چکیده)
8 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد نگاری: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
9 - طراحی مدل مفهومی هویت برند ورزش شهروندی در ایران (چکیده)
10 - روابط میانزیرساختها،عوامل سازمانیو پیرامونیبازار صنعت ورزش ایران (چکیده)
11 - شناسایی عوامل موثر بر طراحی نوآورانه پوسترهای ورزشی (چکیده)
12 - comparison of brand responses to type of advertising and interest in sport based on attantion index (چکیده)
13 - Identifying and Leveling the Effective Factors on the Development of Heritage Sports Tourism Based on Interpretive Structural Modeling Approach (ISM) (چکیده)
14 - شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمانی (چکیده)
15 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
16 - بررسی تاثیر صحه گذاری ورزشکاران معروف بر تمایل به خرید کالاهای ورزشی (چکیده)
17 - مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) (چکیده)
18 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
19 - Employing Eye Tracking in Quantifying and Qualifying Visual Attention of Web Site Viewers (Physical Education Faculties) (چکیده)
20 - Using Eye Tracking Technology to Investigation the Impact of Celebrity Athlete Endorsement on the Attention to Advertising (چکیده)
21 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
22 - Designing a Brand Model for the City of Mashhad: Reference to Sports Functionality (چکیده)
23 - Development of a strategic plan for the sport of futsal in Iraq (چکیده)
24 - Identify important factors in the design of sports product packaging from the perspective of experts (چکیده)
25 - Heritage sports tourism: Identification and leveling of factors affecting the development of heritage sports tourism in Iran (چکیده)
26 - شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران (چکیده)
27 - the relationship between competitive Advantage and strategic thinking in schools of physical Education in Iran (چکیده)
28 - طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران (چکیده)
29 - The Effect of Sport Events Environments on Audience Attention to Advertising Using Brain Activity (چکیده)
30 - ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار (چکیده)
31 - شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا (چکیده)
32 - Designing a personal brand model for teacher pshysical education in Iran (چکیده)
33 - بررسی تأثیر تبلیغات از طریق شخصیت‌‌ مشهور ورزشی در ایجاد تمایل به خرید کالاهای ورزشی و غیر ورزشی: یک مطالعه شبه تجربی (چکیده)
34 - بررسی و اولویت بندی شیوه هی تبلیغات پیشبردی برای جذب مشتریان در مجموعه های آبی مشهد (چکیده)
35 - The Role of TARP Factor in Social Network Advertising in Brand Awareness and Purchase Intention of Sport Brands (چکیده)
36 - Predicting the Power of Famous Sport Endorser Indices on the Tendency to Purchase Sporting and Non-porting Goods: A Quasi-experimental Study (چکیده)
37 - ارائه مدل توسعه پایدار کارافرینی ورزشی ایران از منظر تفکر استراتژیک بر اساس نظریه داده بنیاد (چکیده)
38 - مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران (چکیده)
39 - طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
40 - Designing a Model of Micro Factor Affecting Personal Brand Development for Professional Athletes with Grounded Theory Approach (چکیده)
41 - بررسی تاثیر صحه گذار ورزشی بر توجه دیداری در تبلیغات (چکیده)
42 - طراحی مدل عوامل داخل زمین مؤثر بر توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
43 - تحلیل انتظارات و نگرش های حاکم بر برند شخصی خادمیاران ورزشی آستان قدس رضوی و ارائه مدل مناسب (چکیده)
44 - ارائه مدل کارآفرینی در حوزه ورزش سالمندی بر اساس نظریه داده بنیاد (چکیده)
45 - شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران (چکیده)
46 - Spectators on the Run: Factors Affecting Football Attendance in Iranian Football Matches (چکیده)
47 - Explaining the Conceptual Model of Factors Affecting the Brand Identity of Handball (چکیده)
48 - تاثیر محتوای تبلیغ بر میزان توجه افراد با بررسی توان باند آلفا (چکیده)
49 - The Effect of Sport on Audience Attention to Advertising with Use of brain Activity (چکیده)
50 - Enhancing technological innovation capabilities: The role of human capital in Iran\\\\\\\\\\\\\\\'s sports production firms (چکیده)
51 - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
52 - Enhancing Brand Performance based on Brand Orientation, Brand Identity and Brand Equity (Case study: the Sport and Youth General Office in Yazd) (چکیده)
53 - Strategies and consequences resulted from management context of Mashhad city& aquatic water parks: A qualitative approach (چکیده)
54 - Market research in sports businesses: Creating entrepreneurial marketing and brand image in the minds of customers (چکیده)
55 - Grounded Approach of Developmental Strategies and Implications of Physical Education Course in Primary Schools of Tehran (چکیده)
56 - Pathology of South Khorasan Province Sports Board (چکیده)
57 - Designing a Paradigm Model for Soccer Schools Management (چکیده)
58 - Qualitative analysis of managerial challenges for Mashhad private swimming pools (چکیده)
59 - Modeling the Competitive Advantage of Iranian Soccer Clubs Based on the Team Reputation Considering the Satisfaction Level of Fans of the Selected Teams (چکیده)
60 - Designing the competitive advantage model to Iranian football club based on team reputation (چکیده)
61 - نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (مطالعه موردی: باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران) (چکیده)
62 - بررسی ارتباط بین قصد کارافرینانه با صلاحیت راه اندازی کسب و کار در بین دانشجویان (چکیده)
63 - ارائه مدل تأثیر تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند بر ارزش ویژه برند اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
64 - بررسی عوامل موثر بر رفتارشهروندی سازمانی در صنعت ورزش ایران: فراتحلیل مطالعات موجود (چکیده)
65 - Evaluate the Barriers to Attract Sponsors in the Sport: Industry of Khorasan Razavi (چکیده)
66 - تداعیات برند و هویت برند با تأکید بر نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند در میان کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ارائه مدل ساختاری ارتقاء ارزش ویژه برند (چکیده)
67 - Study of status and comparison website content of football premier league clubs in Iran (چکیده)
68 - بررسی تاثیر کارافرینی استراتژیک در ایجچاد مزیت رقابتی برند تولیدات ورزشی (چکیده)
69 - نقش بازاریابی بر اعتماد به برند در باشگاههای لیگ برتر فوتسال (چکیده)
70 - Prioritise of strategic entrepreneurship dimensions of sports manufacturing industry of Iran (چکیده)
71 - تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی (چکیده)
72 - بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot (چکیده)
73 - تحلیل رفتار خرید مصرف کننده نسبت به برندهای - خارجی پوشاک ورزشی (چکیده)
74 - Designing a Model of Consumer Purchase Behavior towards Domestic Brands of Sports Apparel (چکیده)
75 - بررسی ارتباط جو سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کننده متغیرهای جمعیت‌شناختی (چکیده)
76 - بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
77 - طراحی مدل رضایت شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی پارک های شهر تهران (چکیده)
78 - توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
79 - مقایسه رفتار خرید مصرفکنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی پوشاک ورزشی (چکیده)
80 - بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
81 - تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای (چکیده)
82 - مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
83 - تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
84 - سنجش میزان گرایش به بازار حامیان مالی ورزش شهر مشهد و ارتباط آن با گرایش به بازار ورزش (چکیده)
85 - بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد (چکیده)
86 - بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی (چکیده)
87 - نقش مهارت های کارآفرینانه در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی (چکیده)
88 - The Creation of Small and medium sized sport enterprises and the environmental factors affecting (چکیده)
89 - The Vital Factors for Small and Medium Sized Sport Enterprises Start-ups (چکیده)
90 - تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6 (چکیده)
91 - IDENTIFYING CONCEPTUAL MODEL FOR SMALL AND MEDIUM SIZED SPORT ENTERPRISES (چکیده)
92 - تعیین ارتباط بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل کننده متغیرهای جمعیت شناختی (چکیده)
93 - تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و شخصیت و نقش تعدیل کنندة متغیرهای جمعیت شناختی (چکیده)