مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی کریم پور , حمیدرضا پوررضا , مجید میرزا وزیری , علی عباسی , آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد, آموزش مهندسی ایران, دوره (22), شماره (87), سال (2020-12), صفحات (49-71)
 2. مرتضی محمدزاده مقدم , مسعود تقی زاده , حسن صدرنیا , حمیدرضا پوررضا , اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز, فناوری های نوین غذایی, دوره (7), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (200-210)
 3. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل, مهندسی حمل و نقل, دوره (9), شماره (3), سال (2018-3), صفحات (121-142)
 4. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی, مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (3), شماره (11), سال (2017-12), صفحات (1-22)
 5. مجتبی مسعودی , حمیدرضا پوررضا , مهدی سعادتمند , فاطمه شفیعی زرگر , مهناز امینی , مسعود پزشکی راد , مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو, سلامت و زیست پزشکی, دوره (3), شماره (3), سال (2017-7), صفحات (1-10)
 6. محمدحسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا , مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم, ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (1), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (39-55)
 7. محمدحسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا , آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازی, ماشین بینایی و پردازش تصویر, دوره (1), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (44-57)
 8. سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری , تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر, فرآوری و تولید مواد غذایی, دوره (1), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (43-48)
 9. فرشته حسین آبادی , سیدمجتبی زبرجد , محمد مزینانی , وحید کیانی , حمیدرضا پوررضا , بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی, مواد پیشرفته در مهندسی, دوره (30), شماره (20), سال (2011-11), صفحات (37-49)
 10. میثم توکلی , علیرضا مهدیزاده , رضا پوررضاشهری , توکا بنایی , محمد حسین بحرینی طوسی , حمیدرضا پوررضا , شناسایی زودهنگام دیابت رتبنوپاتی به کمک پردازش تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی ته چشم, Iranian Journal of Medical Physics, دوره (7), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (7-14)
 11. رضا پوررضاشهری , حمیدرضا پوررضا , توکا بنایی , رامین دانشور کاخکی , آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی, Iranian Journal of Medical Physics, دوره (7), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (1-8)
 12. حمیدرضا پوررضا , محمدحسین بحرینی طوسی , علیرضا مهدیزاده , رضا پوررضاشهری , میثم توکلی , آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی, Iranian Journal of Medical Physics, دوره (6), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (13-20)
 13. حمیدرضا پوررضا , محمد رحمتی , فرید به آذین , چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو, Amirkabir-امیرکبیر, سال (2003-4)

انگلیسی

 1. elaheh imani , Ahad Harati , Hamid Reza Pourreza , Morteza Moazami Goudarzi , Brain-behavior relationships in the perceptual decision-making process through cognitive processing stages, Neuropsychologia, Volume (155), Year (2021-5), Pages (107821-107829)
 2. Farzaneh Boroumand , Mohammad Taghi Shakeri , Touka Banaee , Hamid Reza Pourreza , Hassan Doosti , An Analysis of the Areas Occupied by Vessels in the Ocular Surface of Diabetic Patients: An Application of a Nonparametric Tilted Additive Model, International Journal of Environmental Research and Public Health, Volume (18), No (7), Year (2021-4), Pages (3735-3748)
 3. malihe javidi , Ahad Harati , Hamid Reza Pourreza , Retinal image assessment using bi-level adaptive morphological component analysis, Artificial Intelligence in Medicine, Volume (99), Year (2019-8), Pages (101702-101712)
 4. fatemeh bameri , Hamid Reza Pourreza , Amir Hossein Taherinia , Mansour Aliabadian , HAMIDREZA MORTEZAPOUR , Raziyeh Abdilzadeh , TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization, BioSystems, Volume (195), Year (2020-7), Pages (104137-104145)
 5. ایاس خلیلی پور , Hamid Reza Pourreza , کامبیز عاملی زمانی , علیرضا محمودی , آرش میرمحمد صادقی , مهلا شادروان , رضا کارخانه , رامک روحی پور , محمد ریاضی اصفهانی , Retinopathy of Prematurity-assist: Novel Software for Detecting Plus Disease, Korean Journal of Ophthalmology, Volume (31), No (6), Year (2017-1), Pages (524-532)
 6. morteza mohammadzadeh moghaddam , Masoud Taghizadeh , Hassan Sadrnia , Hamid Reza Pourreza , Nondestructive classification of saffron using color and textural analysis, Food Science and Nutrition, Volume (8), No (4), Year (2020-2), Pages (1923-1932)
 7. noushin eftekhari , Hamid Reza Pourreza , mojtaba masoudi , Kamaledin Ghiasi Shirazi , احسان سعیدی , Microaneurysm detection in fundus images using a two-step convolutional neural network, BioMedical Engineering OnLine, Volume (18), No (1), Year (2019-5)
 8. Shahaboddin Askarian Bajestani , Hamid Reza Pourreza , Shayan Nalbandian , Scalable and view-independent calibration of multi-projector display for arbitrary uneven surfaces, Machine Vision and applications, Volume (30), Year (2019-8), Pages (1191-1207)
 9. malihe javidi , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval, Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing, Volume (30), No (4), Year (2018-1), Pages (1-32)
 10. mojtaba masoudi , Hamid Reza Pourreza , Mahdi Saadatmand , noushin eftekhari , F. Shafiee Zargar , M. Pezeshki Rad , A new dataset of computed-tomography angiography images for computeraided detection of pulmonary embolism, Scientific Data, Volume (5), No (180180), Year (2018-12), Pages (1-9)
 11. Shahabian nm , Abolfazl Mohamadzadeh Moghaddam , Ali Sahaf , Hamid Reza Pourreza , Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Year (2018-6), Pages (1-21)
 12. ُSEDIGHEH CHAJI , , Hamid Reza Pourreza , Modjtaba Rouhani , Estimation of the camera spectral sensitivity function using neural learning and architecture, Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science and Vision, Volume (35), No (6), Year (2018-5), Pages (850-858)
 13. توکا بنایی , Hamid Reza Pourreza , حسن دوستی , مجتبی ابریشمی , آسیه احصایی , محسن بصیری , رضا پوررضا , Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individuals, Journal of Ophthalmic and Vision Research, Volume (12), No (4), Year (2017-12), Pages (361-367)
 14. mina masoudifar , Hamid Reza Pourreza , Analysis and design of coded apertures for defocus deblurring based on imaging system properties and optical features, IET Image Processing, Volume (11), No (12), Year (2017-11), Pages (1123-1134)
 15. Samaneh Tabibian , Mohammad Mohsenzadeh , Hamid Reza Pourreza , Mahmood Reza Golzarian , Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2018-1), Pages (57-63)
 16. T. Banaee , M.R. Ansari-Astaneh , Hamid Reza Pourreza , Fatemeh Sadat Faal Hosseini Mazloum , Maryam Vatanparast , N. Shoeibi , vajihe jami , Utility of 1% Tropicamide in Improving the Quality of Images for Tele-Screening of Diabetic Retinopathy in Patients with Dark Irides, Ophthalmic Epidemiology, Volume (24), No (4), Year (2017-4), Pages (217-221)
 17. Mohammad Alishahi , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hamid Reza Pourreza , Multi-class routing protocol using virtualization and SDN-enabled architecture for smart grid, Peer-to-Peer Networking and Applications, Volume (11), No (3), Year (2016-12), Pages (380-396)
 18. Mohammad Alishahi , Mohammad Hossein Yaghmaee Moghaddam , Hamid Reza Pourreza , Designing Optimized Scheduling QoS-Aware RPL for Sensor- Based Smart Grid Communication Network, Journal of Computer and Knowledge Engineering, Volume (1), No (1), Year (2017-2), Pages (21-32)
 19. Hamid Mansouri , Hamid Reza Pourreza , Extreme compression of fingerprint image databases using the model-based transform, Signal, Image and Video Processing, Volume (11), No (8), Year (2017-5), Pages (1543-1550)
 20. malihe javidi , Hamid Reza Pourreza , Ahad Harati , Vessel segmentation and microaneurysm detection using discriminative dictionary learning and sparse representation, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume (139), No (2017), Year (2017-1), Pages (93-108)
 21. mina masoudifar , Hamid Reza Pourreza , Coded aperture solution for improving the performance of traffic enforcement cameras, Optical Engineering, Volume (55), No (10), Year (2016-10), Pages (104101-104111)
 22. mina masoudifar , Hamid Reza Pourreza , Quality Assessment Based Coded Apertures for Defocus Deblurring, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume (4), No (2), Year (2016-8), Pages (106-116)
 23. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , A novel method for retinal exudate segmentation using signal separation algorithm, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume (133), No (133), Year (2016-6), Pages (195-205)
 24. M. H. Sigari , H. Soltanianzadeh , Hamid Reza Pourreza , Fast Highlight Detection and Scoring for Broadcast Soccer Video Summarization using On-Demand Feature Extraction and Fuzzy Inference, International Journal of Computer Graphics, Volume (6), No (1), Year (2015-1), Pages (13-36)
 25. Mohammad Hossein Sigari , Hamid Soltanian-zade , Hamid Reza Pourreza , A framework for dynamic restructuring of semantic video analysis systems based on learning attention control, Image and Vision Computing, Volume (53), No (53), Year (2016-9), Pages (20-34)
 26. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , Touka Banaee , Fully automated diabetic retinopathy screening using morphologicalcomponent analysis, Computerized Medical Imaging and Graphics, Volume (43), No (1), Year (2015-3), Pages (78-88)
 27. Masoud Aghamohamadian Sharbaf , Hamid Reza Pourreza , Touka Banaee , A Novel Curvature Based Algorithm for Automatic Grading of Retinal Blood Vessel Tortuosity, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Volume (20), No (2), Year (2016-3), Pages (586-595)
 28. elaheh imani , malihe javidi , Hamid Reza Pourreza , Improvement of retinal blood vessel detectionusing morphological component analysis, Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume (118), Year (2015-1), Pages (263-279)
 29. Touka Banaee , Asieh Ehsaei , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Khajedaluee , Mojtaba Abrishami , Mohsen Basiri , Ramin Daneshvar Kakhki , Reza Pourreza Shahri , Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images, Contact Lens and Anterior Eye, Volume (37), No (1), Year (2014-2), Pages (11-15)
 30. javad sayahzadeh , Hamid Reza Pourreza , Javad Salehi Fadardi , A Fast, Robust, Automatic Blink Detector, Iranian Journal of Medical Physics, Volume (11), No (4), Year (2014-7), Pages (334-349)
 31. Mohamad Hoseyn Sigari , Muhammad Reza Pourshahabi , Hamid Reza Pourreza , A New Evolutionary-Incremental Framework for Feature Selection, Advances in Artificial Intelligence, Volume (2014), Year (2014-1), Pages (1-12)
 32. Qazaleh Mirsharif , Farshad Tajeripour , Hamid Reza Pourreza , Automated characterization of blood vessels as arteries and veins in retinal images, Computerized Medical Imaging and Graphics, Volume (37), No (7), Year (2013-9), Pages (607-617)
 33. Boshra Rajaei , Thomas Maugey , Hamid Reza Pourreza , Pascal Frossard , Rate-distortion analysis of multiview coding in a DIBR framework, Annals of Telecommunications, Volume (68), No (11), Year (2013-12), Pages (627-640)
 34. M. T. Bahreyni Toossi , Hamid Reza Pourreza , Hoda Zare , Mohamad-Hoseyn Sigari , Pouran Layegh , Abbas Azimi , An effective hair removal algorithm for dermoscopy images, Skin Research and Technology, Volume (19), No (3), Year (2013-8), Pages (230-235)
 35. Meysam Tavakoli , Reza Pourreza Shahri , Hamid Reza Pourreza , Alireza Mehdizadeh , Touka Banaee , Mohammad Hosein Bahreini Toosi , A complementary method for automated detection of microaneurysms in fluorescein angiography fundus images to assess diabetic retinopathy, Pattern Recognition, Volume (46), No (10), Year (2013-1), Pages (2740-2753)
 36. elaheh soleymanpour , Hamid Reza Pourreza , Emad Ansaripour , mehri sadooghi yazdi , Lung Segmentation and Rib Suppression for Enhancing Nodule Detection in Chest Radiographs using Spatial Gabor Filter, Journal of Medical Signals and Sensors, Volume (1), No (3), Year (2011-12), Pages (44-52)
 37. Mohamad Hoseyn Sigari , Muhammad Reza Pourshahabi , Hamid Reza Pourreza , An Ensemble Classifier Approach for Static Signature Verification Based on Multi-Resolution Extracted Features, International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition, Volume (5), No (1), Year (2012-3), Pages (21-35)
 38. vahid kiani , Hamid Reza Pourreza , An Effective Slow-Motion Detection Approach for Compressed Soccer Videos, ISRN Machine Vision, Volume (2012), No (1), Year (2012-1), Pages (1-8)
 39. Vahid Babaee , Hamid Reza Pourreza , Camera parameters estimation in soccer scenes on the basis of points at infinity, IET Computer Vision, Volume (6), No (2), Year (2012-6), Pages (133-139)
 40. Seyed Mohsen Zabihi , Hamid Reza Pourreza , Touka Banaee , Vessel Extraction of Conjunctival Images Using LBPs and ANFIS, ISRN Machine Vision, Volume (2012), No (127), Year (2012-1), Pages (1-6)
 41. Arian Maleki , Boshra Rajaei , Hamid Reza Pourreza , Rate-Distrotion Analysis of Directional Wavelets, IEEE Transactions on Image Processing, Volume (21), No (2), Year (2012-2), Pages (588-600)
 42. Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , M. Hossein Abbaspour-Fard , Hassan Sadrnia , Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (83), No (83), Year (2012-4), Pages (102-108)
 43. Milad Soltany , Saeid Toosi Zadeh , Hamid Reza Pourreza , Daugman’s Algorithm Enhancement for Iris Localization, Advanced Materials Research, Volume (403), No (127), Year (2012-1), Pages (3959-3964)
 44. Mohamad Hoseyn Sigari , Muhammad Reza Pourshahabi , Hamid Reza Pourreza , Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Multi-Resolution Gabor Wavelet, International Journal of Biometric and Bioinformatics, Volume (5), No (4), Year (2011-10), Pages (234-248)
 45. Ehsan Lotfi , Hamid Reza Pourreza , Path Normalization for Traffic Surveillance Video Retrieval, Majlesi Journal of Multimedia Processing, Volume (1), No (3), Year (2011-9), Pages (1-7)
 46. , Hamid Reza Pourreza , Hadi Sadoghi Yazdi , A Semantic Feedback Framework for Image Retrival, International Journal of Computer and Electrical Engineering, Volume (2), No (3), Year (2010-6), Pages (417-425)
 47. Hadi Sadoghi Yazdi , , Hamid Reza Pourreza , SVM-based Relevance Feedback for semantic video retrieval, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering-IJSISE, Volume (2), No (3), Year (2009-11), Pages (99-108)
 48. hamed modaghegh , , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , Learning of Relevance Feedback Using a Novel Kernel Based Neural Network, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (4), No (2), Year (2010-2), Pages (171-186)
 49. vahid kiani , Reza Pourreza Shahri , Hamid Reza Pourreza , Offline Signature Verification Using Local Radon Transform and Support Vector Machines, International Journal of Image Processing, Volume (3), No (5), Year (2009-5), Pages (184-194)
 50. Amir Azizi , Hamid Reza Pourreza , Efficient IRIS Recognition Through Improvement of Feature Extraction and subset Selection, International Journal of Computer Science and Information Security, Volume (2), No (1), Year (2009-6), Pages (71-80)
 51. Farhad Mohammad Kazemi , Saeed Samadi , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transforms - a Comparative Study, International Journal of Computer Science and Network Security, Volume (7), No (2), Year (2007-2), Pages (130-135)
 52. Hamid Reza Pourreza , Fuzzy Running Average and Fuzzy Background Subtraction: Concepts and Application, International Journal of Computer Science and Network Security, Volume (8), No (2), Year (2008-2), Pages (138-143)
 53. Hamid Reza Pourreza , Automatic Detection of Eggshell Defects Based on Machine Vision, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (10), Year (2008-10), Pages (1200-1203)
 54. Hamid Reza Pourreza , Inside looking out camera pose estimation for virtual studio, Elsevier Graphical Models, Volume (70), No (4), Year (2008-2), Pages (57-75)
 55. jalal aldin nasiri , خانچی , Hamid Reza Pourreza , Abedin Vahedian Mazloum , A Novel Algorithm on Facial Color Images for Detection Eyes, International Journal of factory automation, robotics and soft computing, No (2), Year (2008-4), Pages (126-131)
 56. احسان لطفی , Hamid Reza Pourreza , Summarizing Soccer Videos without Detecting the Events, International Journal of Computer Science and Network Security, Year (2006-10)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر , یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 2. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل , یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 3. سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , حمیدرضا پوررضا , محمودرضا گلزاریان , بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 4. نوشین افتخاری , حمیدرضا پوررضا , سید کمال الدین غیاثی شیرازی , بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی , نهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش (IKT 2017) , 2017-10-18
 5. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی , نهمین همایش و نمایشگاه ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات , 2017-10-24
 6. رضا شهابیان مقدم , سیدعلی صحاف , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حمیدرضا پوررضا , مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی , چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات , 2017-05-25
 7. مجتبی مسعودی , حمیدرضا پوررضا , مهدی سعادتمند , فاطمه شفیعی زرگر , مهناز امینی , مسعود پزشکی راد , مروری بر سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو , اولین کنگره بین المللی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت و اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی , 2017-02-14
 8. سیده فاطمه مطلبّی , حمیدرضا پوررضا , مهدی سعادتمند , استخراج سطح مقاطع عروق لایه کروئید در تصاویر EDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال , هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2015-05-26
 9. سیده الهه ایمانی , حمیدرضا پوررضا , توگا بنایی , غربالگری خودکار رتینوپاتی دیابتی مبتنی بر موجکهای هندسی , نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2014-03-04
 10. فاطمه فعال حسینی مظلوم , حمیدرضا پوررضا , مهدی سعادتمند , استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT , بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 11. محمد حسین سیگاری , حمید سلطانیان زاده , حمیدرضا پوررضا , تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری , شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران , 2011-03-08
 12. سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری , طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18
 13. سعیدرضا سبحانی پور , محمدحسین عباسپور فرد , حمیدرضا پوررضا , محسن شاکری , تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 14. طیبه رجب زاده , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا , استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس , کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-05-12
 15. هما فکور , عابدین واحدیان مظلوم , حمیدرضا پوررضا , کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing , کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران , 2010-05-12
 16. سید هاشم حسینی پرور , سید علی مرتضوی , حمیدرضا پوررضا , سیدمحمدعلی رضوی , الهام خانی پور , کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 17. امیرحسین نایبی آستانه , ناصر پریز , حمیدرضا پوررضا , ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا , 15th Iranian Conf. on Electrical Eng , 2007-05-10
 18. شبنم شادرو , صدیقه ایلدر آبادی , مینا فخلعی , حمیدرضا پوررضا , دسته بندی گوجه فرنگی با استفاده از SVM، MLP و LVQ , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems , 2007-08-28
 19. شبنم شادرو , ریحانه معرف دوست , مهدی یعقوبی , حمیدرضا پوررضا , تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فراکتال، آنتروپی و خوشه بندی فازی , First Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems , 2007-08-28
 20. مرتضی صابری کمر پشتی , حمیدرضا پوررضا , دسته بندی داده های مربوط به گوجه فرنگی و بررسی و ارزیابی این روشها , 3th Information and Knowledge Technology Conf. , 2007-11-26
 21. خسرو علیزاده , حمیدرضا پوررضا , اشرف قوچانی زاده , سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین , ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04
 22. محمدحسین سیگاری , محمدرضا پورشهابی , حمیدرضا پوررضا , شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13
 23. صدیقه ایلدرآبادی , محمد ابراهیمی , مهدی یعقوبی , حمیدرضا پوررضا , شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13
 24. مریم حبیبی پور , مهدیه پوستچی , حمیدرضا پوررضا , سعید راحتی قوچانی , تشخیص پوست بر اساس یادگیری تقویتی , 5th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2008-11-04
 25. شبنم شادرو , حمیدرضا پوررضا , سیستم شناسایی دیداری - شنیداری گفتار بر پایه مدل , 5th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2008-11-04
 26. وهاب یوسف زاده , حمیدرضا پوررضا , جداسازی تصاویر ترکیبی غیر خطی مبتنی بر روش ICA غیر خطی , 5th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2008-11-04
 27. سید هاشم حسینی پرور , حمیدرضا پوررضا , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , الهام خانی پور , کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 28. بشرا رجائی , حمیدرضا پوررضا , طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14

انگلیسی

 1. مینا مسعودی فر , Hamid Reza Pourreza , Texture based blur estimation in a single defocused image , The International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2021-10-29
 2. morteza mohammadzadeh moghaddam , Masoud Taghizadeh , Hassan Sadrnia , Hamid Reza Pourreza , Drying Kinetics and Quality Characteristics of Saffron Driedwith a Combined Hot Air-Infrared Dryer , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 3. Mahdi Abolfazli Esfahani , Hamid Reza Pourreza , Kinect Depth Recovery Based on Local Filters and Plane Primitives , https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59387-6_6 , 2016-07-25
 4. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation , ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-03-03
 5. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , توکا بنایی , مریم حسینی , Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran , ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-04-01
 6. Zahra Ghanaei , Hamid Reza Pourreza , توکا بنایی , Automatic Seperation of Distinct Retinal Vessels , َششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-03-03
 7. Fatemeh Sadat Faal Hosseini Mazloum , Hamid Reza Pourreza , Mahdi Saadatmand , رامین دانشور , Feature Extraction for Designing an Automatic Screening System for Detecting Glaucoma Disease Using OCT and Fundus Images , ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی , 2016-03-03
 8. Zahra Ghanaei , Hamid Reza Pourreza , توکا بنایی , Automatic Graph-Based Method for Classification of Retinal Vascular Bifurcations and Crossovers , The International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2016-10-20
 9. Maryam Moein Darbari , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Monfared , Design of an automated system for detection and classification of power quality disturbances , 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2015) , 2015-10-29
 10. Sigari Mohammad Hossein , Soltanian-Zadeh Hamid , vahid kiani , Hamid Reza Pourreza , Counterattack Detection in Broadcast Soccer Videos using Camera Motion Estimation , Int. Symp. On Artificial Intelligence and Signal Processing , 2015-03-03
 11. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , توکا بنایی , Retinal Image Quality Assessment Using Shearlet Transform , Integral Methods in Science and Engineering , 2014-07-21
 12. Amirhossein Gharib , Hamidreza Hanafi , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Riazi Esfahani , Elias Khalili Pour , Assessment of Blood Vessel Tortuosity and Width in Retinopathy of Prematurity Using ROPAssist , 4rd Annual Congress of Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology (IRAVO2014) , 2014-02-13
 13. Elias Khalili Pour , Hamid Reza Pourreza , Amirhossein Gharib , Mahla Shadravan , Reza Karkhaneh , Ramak Rouhipour , Afsar Dastjani-Farahani , Mohammad Riazi Esfahani , Plus Disease Detection with a Novel Automated Algorithm , The 4rd Annual Congress of Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology (IRAVO2014) , 2014-02-13
 14. Touka Banee , Ehsaei, A , Hamid Reza Pourreza , Abrishami, S , Basiri, M , Reza Pourreza Shahri , Comparision of the Distribution of Different Sized Vesseles in Ocular Surface Images of Diabetic and Normal Individuals , The 4rd Annual Congress of Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology (IRAVO2014) , 2014-02-13
 15. elaheh imani , Hamid Reza Pourreza , Touka Banaee , Retinal Image Quality Assessment Using Shearlet Transform , International conferences on Integral Methods in Science and Engineering , 2014-07-21
 16. vahid kiani , Hamid Reza Pourreza , Flexible Soccer Video Summarization in Compressed Domain , 3rd Int. Conf. On Computer and Knowledge Engineering , 2013-10-31
 17. Hamid Reza Pourreza , Mariam Pourreza , Touka Banaee , Simple and Efficient Method to Measure Vessel Tortuosity , 3rd Int. Conf. On Computer and Knowledge Engineering , 2013-10-31
 18. vahid kiani , Hamid Reza Pourreza , Robust GME in Encoded MPEG Video , 9th International Conference on Advances in Mobile Computing and Multimedia , 2011-12-03
 19. Mehdi ghafourian fakhar eadgahi , Hamid Reza Pourreza , Localization of Hard Exudates in Retinal Fundus Image by Mathematical Morphology Operations , 2nd Int. Conf. On Computer and Knowledge Engineering (ICCKE2012) , 2012-10-18
 20. فرهاد محمدکاظمی , Hamid Reza Pourreza , Ali Akbar Akbari , کامبیز رهبر , احسان محمد کاظمی , on the performance of multiwavelets for handwritten numeral recognition , 14th Iranian Conference on Electric Engineering , 2013-09-29
 21. mina masoudifar , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Mahdi ManafzadeTabriz , LSP: LOCAL SIMILARITY PATTERN, A NEW APPROACH FOR ROTATION INVARIANT NOISY TEXTURE ANALYSIS , IEEE International Conference on Image Processing , 2011-09-11
 22. M. Hossein Abbaspour-Fard , Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Hassan Sadrnia , Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images , International Conference on Agricultural Engineering , 2011-03-31
 23. Farnoosh Ghadiri , Hamid Reza Pourreza , Touka Banaee , A NOVEL AUTOMATIC METHOD FOR VESSEL TORTUOSITY EVALUATION , 19th International Conference on Systems, Signals and Image Processing , 2012-04-11
 24. Farnoosh Ghadiri , Seyed Mohsen Zabihi , Hamid Reza Pourreza , T. Banaee , A Novel Method for Vessel Detection Using Contourlet Transform , Eighteenth National Conference on Communications , 2012-02-03
 25. Farnoosh Ghadiri , Hamid Reza Pourreza , T. Banaee , morteza delgir , Retinal Vessel Tortuosity Evaluation via Circular Hough Transform , 18th Iranian Conference on BioMedical Engineering , 2011-12-14
 26. M.Tavakoli , A.R. Mehdizade , Reza Pourreza Shahri , Hamid Reza Pourreza , T. Banaee , M.H. Bahraini Toosi , Radon Transform Technique for Linear Structures Detection: Application to Vessel Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images , 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record , 2011-10-23
 27. M. Tavakoli , M. H. Bahreini Toosi , Reza Pourreza Shahri , T. Banaee , Hamid Reza Pourreza , Automated Optic Nerve Head Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images , 2011 IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record , 2011-10-23
 28. V. Aghighi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , M. Yaghoobi , Hamid Reza Pourreza , Adaptive Edge Detection Based on Interval-Valued Fuzzy Sets , 7th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2011-11-16
 29. Hanieh Poostchi Mohammadabadi , Saeid Khakmardan , Hamid Reza Pourreza , Diabetic Retinopathy Dark Lesion Detection: Preprocessing Phase , International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 30. G. Mirsharif , F. Tajeripour , F. Sobhanmanesh , Hamid Reza Pourreza , T. Banaee , Developing an automatic method for separation of arteries from veins in retinal images , International Conference on Computer and Knowledge Engineering , 2011-10-13
 31. Arian Maleki , Boshra Rajaei , Hamid Reza Pourreza , Rate-distortion improvement of directional wavelets by megablocking , IEEE Int Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP2011) , 2011-05-22
 32. Omid Mirzaei , Hassan Irani , Hamid Reza Pourreza , Offline Signature Recognition using Modular Neural Networks with Fuzzy Response Integration , International Conference on Network and Electronics Engineering , 2011-09-16
 33. Adel Ghazikhani , Hamid Reza Pourreza , Vessel detection in retinal images using Radon transform and genetic algorithm , 6th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2010-10-27
 34. Vahid Babaee , Hamid Reza Pourreza , Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points and its Application in Virtual Advertisement Insertion , 6th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2010-10-27
 35. Adel Ghazikhani , Hamid Reza Pourreza , A Novel Algorithm for Linear Feature Detection in Images , 6th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2010-10-27
 36. elaheh soleymanpour , Boshra Rajaei , Hamid Reza Pourreza , Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contourlet Transform and Support Vector Machine , 6th Iranian Conf. on Machine Vision and Image Processing , 2010-10-27
 37. Vahid Babaee , Hamid Reza Pourreza , Camera Pan and Tilt Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points , UKSim Fourth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation , 2010-11-17
 38. M. Hossein Abbaspour-Fard , Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Hassan Sadrnia , Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images , 12th International Conference in Agricultural Engineering , 2011-03-31
 39. Vahid Babaee , Hamid Reza Pourreza , Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points , IEEE International Symposium on Haptic Audio-Visual Environments and Games , 2010-10-16
 40. Tayebeh Rajabzadeh , Abedin Vahedian Mazloum , Hamid Reza Pourreza , Static Object Depth Estimation Using Defocus Blur Levels Features , wireless Communications, Networking and Mobile Computing-WICOM2010 , 2010-04-10
 41. Homa Fakour , Abedin Vahedian Mazloum , Hamid Reza Pourreza , Improvement of Camera calibration in Soccer field Using Simulated Annealinger , wireless Communications, Networking and Mobile Computing-WICOM2010 , 2010-04-10
 42. Reza Pourreza Shahri , Hamid Reza Pourreza , touka Banaee , Segmentation of Blood Vessels in Fundus Color Images by Radon , Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence , 2010-08-25
 43. Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Hossein Aghkhani , An Automatic Foreign Materials Detection of Barberries Using Red , Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence , 2010-08-25
 44. H. R. Tavakoli , Hamid Reza Pourreza , S. Rahati , Study of Gabor and Local Binary Patterns for Retinal Image Analysis , The Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence , 2010-08-25
 45. A. Azizi , Hamid Reza Pourreza , A Novel Method for Iris Feature Extraction Based on Conturlet Transform and Co-occurrence Matrix , IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents , 2009-06-17
 46. H. Rezazadegan tavakoli , Hamid Reza Pourreza , An automated camera calibration framework for desktop vision systems , International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications , 2009-07-15
 47. A. Azizi , Hamid Reza Pourreza , A New Method for Iris Feature Extraction Based on Conturlet Transform and Non-linear Approximation Coefficients , International Conference on Intelligent Computing , 2009-09-16
 48. Muhammad Reza Pourshahabi , Mohamad Hoseyn Sigari , Hamid Reza Pourreza , Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contoulet Transform , International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition 2009 , 2009-12-04
 49. Muhammad Reza Pourshahabi , Hamid Reza Pourreza , O. Findl , R. Daneshvar , W. Buehl , CPCO: Contourlet Based PCO Quantification System , International Conference on Soft Computing and Pattern Recognition 2009 , 2009-12-04
 50. H. Rezazadegan Tavakoli , Hamid Reza Pourreza , Automatic Center of Radial Distortion Estimation, Using Active Targets , The Ninth Asian Conference on Computer Vision , 2009-09-23
 51. E. Lotfi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Hamid Reza Pourreza , M. Yaghoubi , F. Dehghan , A Hybrid Method for Soccer Video Events Retrieval Using Fuzzy Systems , IFSA-EUSFLAT 2009 , 2009-01-23
 52. Amir Azizi , Hamid Reza Pourreza , A Novel Method using Contourlet to Extract Features For Iris Recognition System , International Conference on Intelligent Computing , 2009-09-16
 53. Homa Foroughi , شاکری , Hamid Reza Pourreza , Intelligent Video Surveillance for Monitoring Fall Detection of Elderly in Home Environments , 11th Int. Conf. on Computer and Information Technology , 2008-12-17
 54. Ehsan Lotfi , M. Yaghoobi , Hamid Reza Pourreza , A New Approach for Automatic Quality Control of Fried Potatoes Using Machine Learning , 7th IEEE Int. Conf. on Cybernetic Intelligent Systems , 2008-09-17
 55. - - , Hamid Reza Pourreza , حمیرا سیگاره , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 56. کامبیز رهبر , Hamid Reza Pourreza , The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio , Twelfth International CSI Computer Conference (CSICC'07) , 2007-02-20
 57. کامبیز رهبر , Hamid Reza Pourreza , An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation , 12th International CSI Computer Conference-CSICC07 , 2007-02-20
 58. فرهاد محمد کاظمی , سعید صمدی , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transform – A Comparative Study , IEEE Int. Conf. on Information Technology , 2007-07-10
 59. فرهاد محمد کاظمی , سعید صمدی , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM , IEEE Int. Conf. on Information Technology , 2007-07-10
 60. Hamid Reza Pourreza , عادل قاضی خانی , ارزیابی الگوریتمهای Fuzzy C-means با محدودیت فاصله ای برای آشکارسازی عروق در تصاویر شبکیه چشم , 3th Information and Knowledge Technology Conf. , 2007-11-26
 61. نسرین اباذری طرقبه , Hamid Reza Pourreza , لبه یابی تصاویر رنگی به روش بردای در فضای YUV , 3th Information and Knowledge Technology Conf , 2007-11-26
 62. Abulfazl Yavari Khalilabad , Hamid Reza Pourreza , Visual Attention in Foveated Images , International Joint Conference on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , 2007-12-03
 63. حامد رضازادگان توکلی , Hamid Reza Pourreza , An Enhanced Retinaa Vessel Detection Algorithm , International Joint Conference on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering , 2007-12-03
 64. Mohamad Hoseyn Sigari , Hamid Reza Pourreza , طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی , هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران , 2008-05-13
 65. - - , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Maymandi Nejad , A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13
 66. , Hamid Reza Pourreza , Hadi Sadoghi Yazdi , Homa Foroughi , A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting , IEEE Int. Conf. on Intelligent Communication and Processing , 2008-08-15
 67. Homa Foroughi , Hadi Sadoghi Yazdi , Hamid Reza Pourreza , , An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine , IEEE Int. Conf. on Intelligent Communication and Processing , 2008-08-15
 68. Reza Pourreza Shahri , Morteza Khademi , Hamid Reza Pourreza , Habib Rajabi Mashhadi , Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm , IEEE Int. Conf. on Intelligent Communication and Processing , 2008-08-15
 69. Reza Pourreza Shahri , توکا بنایی , Hamid Reza Pourreza , رامین دانشور کاخکی , A Radon Transform Based Approach for Extraction of Blood Vessels in Conjunctival Images , 7th Mexican Int.Conf. on Artificial Intelligence , 2008-10-15
 70. جلال الدین نصیری , سارا خانچی , Hamid Reza Pourreza , Eye Detection Algorithm on Facial Color Images , Second Asia International Conference on Modelling & Simulation , 2008-05-13
 71. محمدحسین سیگاری , محمدرضا پورشهابی , Hamid Reza Pourreza , Offline Handwritten Signature Identification Using Grid Gabor Feature and Support Vector Machine , 16th Iranian Conference on Electrical Engineering , 2008-05-13
 72. Ehsan Lotfi , Hamid Reza Pourreza , Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 73. M. Shafafi Zenoozian , Hamid Reza Pourreza , Mohamad Hoseyn Sigari , Seyed Mohammad Ali Razavi , Fakhri Shahidi , An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 74. Jalal Aldin Nasiri , Sara Khanchi , Hamid Reza Pourreza , Eye Detection in Color Images , چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران , 2007-02-14
 75. کامبیز رهبر , Hamid Reza Pourreza , An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation , 12th International CSI Computer Conference-CSICC07 , 2006-04-01
 76. Kambiz Rahbar , Hamid Reza Pourreza , The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio , 12th International CSI Computer Conference , 2006-04-01