بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Morteza Akbari


موارد یافت شده: 122

1 - شبیه سازی پویایی روند بیابان زایی مبتنی بر تفکر سیستمی؛ مروری بر اصول و ساختار (چکیده)
2 - نیروگاه‌های بزرگ برق خورشیدی با تمرکز بر مناطق بیابانی (چکیده)
3 - تاثیر استخراج سنگ آهن بر غلظت برخی از فلزات سنگین و پهنه‌بندی آلودگی خاک (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان، خواف-ایران) (چکیده)
4 - بررسی نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش روند بیابانزایی (چکیده)
5 - شناسایی آفات مهم تاغ در مناطق بیابانی یحیی‎آباد شهرستان ششتمد، خراسان رضوی (چکیده)
6 - Assessing impacts of floods disaster on soil erosion risk based on the RUSLE-GloSEM approach in western Iran (چکیده)
7 - ارزیابی کمّی توسعه بیابان‌زایی با استفاده از تغییرات زمانی-مکانی تولید خالص اولیه در مناطق خشک شمال شرق ایران (چکیده)
8 - ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرهای CA-Markov (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد) (چکیده)
9 - ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان‌زایی با بهره‌گیری از مدل ESAs و اولویّت‌بندی راهبردهای مدیریتی (مطالعه مورد: حوزه کویر نمک، استان خراسان رضوی) (چکیده)
10 - بررسی اثرات بیابان‌زایی بر خدمات ‌اکوسیستم با تاکید بر رفاه انسانی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس) (چکیده)
11 - Spatial distribution of soil erosion risk and its economic impacts using an integrated CORINE-GIS approach (چکیده)
12 - An integrative approach of the physical-based stability index mapping with the maximum entropy stochastic model for risk analysis of mass movements (چکیده)
13 - An integrated approach land suitability for agroecological zoning based on fuzzy inference system and GIS (چکیده)
14 - پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی در جنگل ارس هزار مسجد با استفاده از GIS و کاربرد فرآیند AHP (چکیده)
15 - استفاده از تداخل سنجی راداری داده‌های ماهواره سنتینل-1 درارزیابی فرونشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
16 - پهنه‌بندی حساسیت به بیابان‌زایی حوضه کویر نمک استان خراسان رضوی با استفاده از مدل ESAs و فن‌آوری GIS و RS (چکیده)
17 - ارزیابی اثرات خشک‌سالی بر شدت خطر بیابان‌زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حیدری نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
18 - ارزیابی مدل توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با توسعه مدل مکان-گره و تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی خط یک متروی مشهد) (چکیده)
19 - اولویّت‌‌بندی پیشران‌های مدیریّت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع آب مبتنی بر آینده پژوهی (چکیده)
20 - مدل‌سازی بوم شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از پستانداران بزرگ جثه در معرض تهدید(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
21 - ارزیابی و مقایسه داده‌های بارش ماهواره GPM با مقادیر بارندگی ایستگاه‌های زمینی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (چکیده)
22 - ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس) (چکیده)
23 - Interactive Effects of Residue and Tillage Methods on Growth, Yield and Yield Components of Melon (چکیده)
24 - Heavy metal health risk assessment in water resources with emphasis on Environmental Protection Agency (EPA) index (چکیده)
25 - بررسی کمّی اثر فلزات سنگین ناشی از معدنکاری سنگ آهن بر سلامت ساکنان شهرستان خواف (چکیده)
26 - ارزشگذاری اقتصادی خدمات مرتع با استفاده از فاکتور تولید علوفه و گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مرتع نوبهار شهرستان بجستان، استان خراسان رضوی) (چکیده)
27 - بررسی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر بیابان زایی منطقه حفاظت شده شیراحمد سبزوار (چکیده)
28 - Impacts of climate change on rangelands vegetation under different climate scenarios in Iran (چکیده)
29 - پیش‌بینی اثر ترکیبی تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر فرسایش خاک در ایران با استفاده از داده‌های جهانی GloSEM (چکیده)
30 - ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیر‌های دمای بیشینه و کمینه کاشمر (چکیده)
31 - ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر برخی از متغیر‌های آب و هوایی کاشمر (چکیده)
32 - ارزیابی و مدل‌سازی تغییرات زمانی- مکانی کاربری اراضی در گسترش شدت بیابان‌زایی مناطق خشک شمال شرق ایران (سرخس) (چکیده)
33 - بررسی جابجایی ماسه های روان و مناطق تحت تاثیر آن با استفاده از سنجش از دور (چکیده)
34 - ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی منابع آب زیرزمینی دشت کاشمر مبتنی بر تحلیل سری زمانی داده‌های بارش و خشکسالی (چکیده)
35 - صحّت سنجی داده های بارش ماهواره GPM-IMERG در مقیاس‌های زمانی نیم ساعته و روزانه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود) (چکیده)
36 - Assessing the effects of desertification control projects using socio-economic indicators in the arid regions of eastern Iran (چکیده)
37 - Prioritizing policies and strategies for desertification risk management using MCDM–DPSIR approach in northeastern Iran (چکیده)
38 - تحلیل زمانی-مکانی خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی دشت کاشمر (چکیده)
39 - Quantitative analysis of relative active tectonics using geomorphic indices in Band-Golestan basin, northeastern Iran (چکیده)
40 - Assessing Economic, Social, and Environmental Impacts of Wind Energy in Iran with Focus on Development of Wind Power Plants (چکیده)
41 - GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions (چکیده)
42 - شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل بیابان زایی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش دلفی (چکیده)
43 - Prioritizing effective indicators of desertification hazard using factor-cluster analysis, in arid regions of Iran (چکیده)
44 - Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran (چکیده)
45 - Monitoring desertification processes using ecological indicators and providing management programs in arid regions of Iran (چکیده)
46 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
47 - اولویّت‌بندی استراتژی‌های مدیریتی جهت توسعه فضای سبز در شرایط بحران منابع آبی (مطالعه موردی: کمربند سبز مشهد) (چکیده)
48 - ارزیابی کمّی شاخص‌های شدّت بیابانزایی در اراضی کشاورزی دشت درگز، شمال استان خراسان رضوی (چکیده)
49 - ارزیابی شدت بیابان زایی مبتنی بر تغییرات زمانی-مکانی آب زیرزمینی حاصل از توسعۀ اراضی کشاورزی در دشت درگز خراسان رضوی (چکیده)
50 - Investigation of Participatory Needs Assessment to Prioritize Sustainable Development Indicators of Rural Communities Using Hierarchical Analysis Process (چکیده)
51 - مقایسه کارایی دو مدل IMDPA و ESAs جهت مدیریت ریسک خطر بیابان‌زایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی (چکیده)
52 - بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (چکیده)
53 - The impacts of magnetized water treatment on different morphological and physiological factors of plant species in arid regions (چکیده)
54 - کاربرد تصاویر ماهواره در تعیین گستره فرسایش بادی در شهرستان سرخس (چکیده)
55 - تحلیل ارتباط بارندگی با وقوع طوفان گرد و غبار در شهرستان سرخس (چکیده)
56 - ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث سد به روش ICOLD -مطالعه موردی: سد گلبو (چکیده)
57 - تحلیل کمی وضعیت معیشتی ساکنان روستایی مناطق خشک با استفاده از شاخص های اجتماعی-اقتصادی (چکیده)
58 - Use of socioeconomic indicators to control desertification (چکیده)
59 - ارزیابی اثرات پروژه‌های کنترل تخریب زمین با استفاده از شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در غرب استان خراسان رضوی (چکیده)
60 - ارائه برنامه‌های راهبردی جهت مدیریت بحران بیابان‌زایی با استفاده از علم آینده‌پژوهی (چکیده)
61 - مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود (چکیده)
62 - Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis (چکیده)
63 - بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش CA-Markov در دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
64 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
65 - بررسی مقاومت سنجی قره داغ Nitraria schoberi با تیمارهای دور و حجم آبیاری در آب یونیزه و شاهد (چکیده)
66 - پایش تغییرات زمانی-مکانی شاخص‌های مؤثر بیابان‌زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی (چکیده)
67 - Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions (چکیده)
68 - بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد (چکیده)
69 - بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
70 - کاربرد دادههای جهانی بارش(GPM) درمدیریت مخاطرات محیطی وآینده پژوهی منابع زمین (چکیده)
71 - مورفومتری مخروط افکنه ها (مطالعه مورد: مخروط افکنه های دامنه های شمالی کوه بینالود) (چکیده)
72 - ارزیابی شدت و ریسک بیابان‌زایی و ارائه برنامه‌های مدیریتی (منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، استان خراسان رضوی) (چکیده)
73 - تأثیراقلیم در بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA ) منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (چکیده)
74 - بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابانزایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان با استفاده از مدل IMDPA (چکیده)
75 - Design and Development of Early Warning System for Desertification and Land Degradation (چکیده)
76 - تأثیر اراضی کشاورزی در بیابان‌زایی بر اساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (چکیده)
77 - ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر شاخص‌های فیزیولوژی گیاهی در مناطق خشک و بیابانی (چکیده)
78 - ارزیابی تأثیرات آب مغناطیسی بر تعدادی از شاخص‌های مرفولوژی-فیزیولوژی گونه‌های گیاهی مناطق خشک و بیابانی (چکیده)
79 - شبیه‌سازی رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از نرم افزار آب‌شناسی SRM (مطالعه ی موردی: حوضه‌ی آبخیز سدکارده) (چکیده)
80 - ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان) (چکیده)
81 - توسعه سیستم‌های پیش‌آگاهی خطر بیابان‌زایی مبتنی بر نگرش سیستماتیک مدل‌های یک‌پارچه (مدل‌های مردم- محور) (چکیده)
82 - Desertification risk assessment and management program (چکیده)
83 - Drought Monitoring Based on the SPI and RDI Indices under Climate Change Scenarios (Case Study: Semi-Arid Areas of West Golestan Province) (چکیده)
84 - برنامه‌ ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
85 - بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی) (چکیده)
86 - مدل سازی آلودگی غیرنقطه ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای ارائه بهترین شیوه های مدیریت (BMP) در حوضه آبخیز گرگانرود (چکیده)
87 - پیش‌بینی روانآب ناشی از ذوب برف با استفاده از مدل SRM و مقایسه با مدل‌های شبکه عصبی ANN و ANFIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز سدکارده) (چکیده)
88 - انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
89 - تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (چکیده)
90 - مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی) (چکیده)
91 - تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه ابخیز دوآبی کلات) (چکیده)
92 - مدیریت استراتژیک مخاطرات طبیعی مبتنی بر نگرش سیستماتیک (مطالعه موردی: مدیریت ریسک بیابان‌زایی) (چکیده)
93 - ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله‏ مراتبی، مطالعه موردی: شمال خاوری رشته‏ کوه‌های هزارمسجد، استان خراسان رضوی (چکیده)
94 - ارزیابی توان اکولوژیک زیر حوضه بلغور به منظور تعیین کاربری های کشاورزی و مرتعداری،با استفاده از GIS(مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد کارده شهرستان مشهد) (چکیده)
95 - بررسی چگونگی برنامه ریزی سبزراه های شهری مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان شهر مشهد (چکیده)
96 - ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل مفهومی LNRF (مطالعه موردی: حوضه آبریز اخلمد، شهرستان چناران) (چکیده)
97 - بررسی تغییرات فصلی پارامترهای کیفی آب در حوضه آبخیز گرگانرود به‌‌وسیله روش های آماری چند متغیره (چکیده)
98 - بررسی اثرات ناشی ازبیابان زایی برمسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس, استان خراسان رضوی) (چکیده)
99 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک (چکیده)
100 - تعیین مکان مناسب جهت جمع اوری رواناب باران در یک حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دوآبی کلات) (چکیده)
101 - مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) (چکیده)
102 - ارزیابی پتانسیل توسعه کارست با استفاده از روش تلفیق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ( مطالعه موردی: محدوده تاقدیس های سررود، ژرف و پشته داغ در استان خراسان رضوی) (چکیده)
103 - مقایسه مدل‌های مفهومی LNRF وWLC در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اخلمد, شهرستان چناران) (چکیده)
104 - پتانسیل یابی آب زیر زمینی کوه های هزار مسجد با استفاده از مدل تلفیقی فازی و AHP (مطالعه موردی: شمالشرقی کوه های هزرا مسجد در استان خراسان رضوی) (چکیده)
105 - ارزیابی خوارزمیک(الگوریتم) شبکه های عصبی مصنوعی در بررسی وضعیت بیابان زایی (بررسی موردی: جنوب شهرستان نیشابور) (چکیده)
106 - ضرورت حفاظت آب و خاک در قرن 21 با توجه به ضرورت گرم شدن زمین (چکیده)
107 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (چکیده)
108 - Seasonal Influences of Boundary Conditions in Coastal Water Quality Variations (چکیده)
109 - ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه مورد: جنوب شهرستان نیشابور) (چکیده)
110 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) (چکیده)
111 - کاربرد منطق فازی در ارزیابی جامع پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان) (چکیده)
112 - مروری بر فرآیند باروری ابرها (چکیده)
113 - بررسی اثرتغییراقلیم برخشکسالی و بیابان زائی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
114 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) (چکیده)
115 - بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) (چکیده)
116 - حلقه گم شده توسعه (چکیده)
117 - prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک (چکیده)
118 - فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک (چکیده)
119 - اثرات اقتصادی و زیست محیطی قرق و حفاظت مراتع (چکیده)
120 - ارزیابی و طبقه بندی یبابان زایی با فنآوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
121 - Detecting Desertification Processes Using TM and ETM data, North of Isfahan,IRAN (چکیده)
122 - تهیه نقشه های رقومی برخی از ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از داده های ماهواره ای لندست ETM (چکیده)