بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Sadrnia


موارد یافت شده: 124

1 - استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
2 - Multi-bias graphene-based THz super absorber (چکیده)
3 - Bioethanol fuel quality assessment using dielectric spectroscopy (چکیده)
4 - Production and Evaluation of Agricultural Biodegradable Mulch through Heat and Moisture Distribution in Soil (چکیده)
5 - Barrier Properties of PVA/TiO2/MMT Mixed-Matrix Membranes for Food Packaging (چکیده)
6 - Effect of TiO2 Nanoparticles on Barrier and Mechanical Properties of PVA Films (چکیده)
7 - بررسی اثر نشاسته گرمانرم بر میزان زیست تخریب پذیری خاکپوش های کشاورزی بر پایه پلی لاکتیک اسید و پلی اتیلن سبک (چکیده)
8 - طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر (چکیده)
9 - پیش‌بینی دمای هوای یک گلخانه‌ با پوشش پلی اتیلن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: منطقه جیرفت (چکیده)
10 - Nondestructive classification of saffron using color and textural analysis (چکیده)
11 - NOX emissions of compression ignition engines fueled with various biodiesel blends: A review (چکیده)
12 - تأثیر پارامترهای فیزیکی بر یکنواختی توزیع دمای محصول پسته رقم فندقی در حرارت دهی با مایکروویو (چکیده)
13 - 3D modelling of gas permeation through composite PVA/TiO2 and PVA/MMT thin films (چکیده)
14 - بررسی تاثیر فرآیند تولید بیواتانول بر برخی ویژگی‌های کیفی آن (چکیده)
15 - مدلسازی و تعیین شرایط بهینه فرآیند حرارتی پسته رقم احمدآقایی با مایکروویو به روش سطح پاسخ (چکیده)
16 - Drying Kinetics and Quality Characteristics of Saffron Driedwith a Combined Hot Air-Infrared Dryer (چکیده)
17 - اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز (چکیده)
18 - Optimization of tillage and sowing operations using discrete event simulation (چکیده)
19 - Evaluation of the effect of gasoline fumigation on performance and emission characteristics of a diesel engine fueled with B20 using an experimental investigation and TOPSIS method (چکیده)
20 - Effects of gasoline fumigation on exhaust emission and performance characteristics of a diesel engine with mechanically‐controlled fuel injection pump (چکیده)
21 - Exhaust emission characteristics of a diesel engine on gasoline fumigation: an experimental investigation and evaluation using the MCDM method (چکیده)
22 - بررسی امکان استفاده از امواج مایکروویو به عنوان روش جایگزین در آفت زدایی های مخرب از پسته (چکیده)
23 - ارزیابی و مدلسازی پتانسیل گرمایش جهانی تولید شلتوک در استان فارس (چکیده)
24 - FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading (چکیده)
25 - مقایسه مشخصه های اپتیکی و مکانیکی خاکپوش های پلی اتیلنی و زیست تخریب پذیر (چکیده)
26 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, Pumpkin seed as a case study (چکیده)
27 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
28 - اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف (چکیده)
29 - تحلیل انرژی و قابلیت کاردهی عملکرد موتور دیزل با سوخت پیش آمیخته بنزین (چکیده)
30 - ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی (چکیده)
31 - بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه (چکیده)
32 - حل عددی فرآیند انتقال جرم طی خشک کردن برش‌های سیب با استفاده از روش شبه‌طیفی (چکیده)
33 - Spectral method for simulating 3D heat and mass transfer during drying of apple slices (چکیده)
34 - Identification and Classification of Three Iranian Rice Varieties in Mixed Bulks Using Image Processing and MLP Neural Network (چکیده)
35 - تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد (چکیده)
36 - Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Wheat Production in Irrigated and Rain-Fed Systems in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
37 - Improvement of kiwifruit drying using computer vision system (CVS) and ALM clustering method (چکیده)
38 - بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (چکیده)
39 - Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring (چکیده)
40 - پیش بینی روزهای کاری برای عملیات خاک ورزی ثانویه و کاشت پاییزه (چکیده)
41 - تولید فیلم خوراکی زیست تخریب ‌پذیر از صمغ کتیرا و تعیین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن (چکیده)
42 - تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت سرخرطومی درخت خرما جهت مبارزه غیر شیمیایی (چکیده)
43 - Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps (چکیده)
44 - کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم (چکیده)
45 - Evaluation of orange mechanical damage during packaging by study of changes in firmness (چکیده)
46 - پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس (چکیده)
47 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
48 - Predicting Cantaloupe Bruising Using Non-Linear Finite Element Method (چکیده)
49 - مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان (چکیده)
50 - مقایسه دو روش خشک کردن بر مصرف انرژی و پارامترهای کیفی شلغم رقم سر ارغوانی (چکیده)
51 - بررسی اثر دما بر مقاومت به نفوذ پوست سیب ارقام لبنانی زرد، لبنانی قرمز و عباسی (چکیده)
52 - طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
53 - Effect of Storage Period on Some Orange Physical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
54 - Effect of Storage Period on Some Orange Mechanical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
55 - ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن (چکیده)
56 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگیهای شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی بردار یادگیر چندی ساز (چکیده)
57 - مقایسه مدلهای مدیریت و انتخاب بهینه ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
58 - شناسایی و تفکیک سه رقم برنج ایرانی در توده های مخلوط شده با استفاده از ویژگیهای بافتی و شبکه عصبی LVQ (چکیده)
59 - تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان (چکیده)
60 - برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
61 - تعیین شاخص‌های کیفی درجه بندی میوه بر اساس نظر مصرف کننده (مطالعه موردی: سیب) (چکیده)
62 - بررسی آسیب مکانیکی در میوه‌های هسته دار مطالعه موردی گیلاس تک دانه مشهدی (چکیده)
63 - Application of modal analysis to the watermelon through finite element modeling for use in ripeness assessment (چکیده)
64 - بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (چکیده)
65 - استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی (چکیده)
66 - تاثیر گرمادهی با مایکروویو بر مرگ و میر آفت شب پره هندی در محصول پسته (چکیده)
67 - بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز (چکیده)
68 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
69 - مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی (چکیده)
70 - برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
71 - بررسی تغییرات در خواص مکانیکی محصول پسته پس از گرمادهی با مایکروویو (چکیده)
72 - تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای (چکیده)
73 - ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی (چکیده)
74 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
75 - شناسایی و طبقه بندی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط مبتنی بر ویژگی های شکلی با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبیLVQ (چکیده)
76 - بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (چکیده)
77 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)
78 - کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (چکیده)
79 - تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
80 - بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری (چکیده)
81 - بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری (چکیده)
82 - Effect of Microwave Heating Treatment on Mortality of Indian Meal Moth (Plodia interpunctella) in Pistachio (چکیده)
83 - Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing (چکیده)
84 - Evaluation the Effects of Some Relevant Parameters on ElasticModulus of Pumpkin Seed and Its Kernel (چکیده)
85 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
86 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
87 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
88 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تعیین رسیدگی میوه هندوانه بر مبنای تحریک آکوستیکی (چکیده)
89 - Experimental comparison of applying different theories in elasticity for determination of the elasticity modulus of agricultural produce, pumpkin seed as case study (چکیده)
90 - شبیه سازی کامپیوتری لهیدگی موضعی میوه سیب رقم رد دلیشز (چکیده)
91 - آنالیز انرژی مصرفی در تولید محصولات عمده زراعی شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
92 - استفاده از روش های صحیح کشاورزی (GAP) برای کاهش خطر آلودگی میکروبی میوه و سبزی تازه (چکیده)
93 - طراحی دستگاه برداشت زرشک برای مصارف تازه خوری (چکیده)
94 - Mass modeling of cantaloupe based on geometric attributes: A case study for Tile Magasi and Tile Shahri (چکیده)
95 - Effect of Impactor Shape and Impact Energy on Bruise Characteristics in Different Apple Varieties (چکیده)
96 - تحلیل تنش‌های مکانیکی در مواد بیوویسکوپلاستیک با استفاده از روش المان‌‌های محدود (چکیده)
97 - بررسی نشست لوله های فولادی آبرسانی شهری (مطالعه موردی: طرح توزیع آب سد دوستی در شهر مشهد) (چکیده)
98 - مطالعه خصوصیات بیومکانیکی موثر در کاهش ضایعات انار با استفاده از مدلهای استراحت تنش ماکسول و پلیج (چکیده)
99 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
100 - تعیین رسیدگی میوه هندوانه مبتنی بر روشهای آکوستیکی (چکیده)
101 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)
102 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
103 - بررسی تولید رنگ از ضایعات و پسماندهای کشاورزی (چکیده)
104 - تعیین خواص ویسکوالاستیک هندوانه با استفاده از آزمون خزش (چکیده)
105 - استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار (چکیده)
106 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
107 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال (چکیده)
108 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
109 - درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر: شناسایی دم و رنگ (چکیده)
110 - بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
111 - مطالعه اقتصادی روی هزینه های اجرای سدهای لاستیکی و بررسی مشکلات و مزایای بکارگیری آن در مناطق شمالی ایران (چکیده)
112 - طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی (چکیده)
113 - Effect of Variety and Size on the Mechanical Damage of Watermelon in Quasi Static Load (چکیده)
114 - Finite Element Analysis of Mechanical Damage in Watermelon (چکیده)
115 - تشخیص بد شکلی با استفاده از پردازش تصویر (چکیده)
116 - EFFECTS OF IMPACT LOCATIONS ON MECHANICAL AND (چکیده)
117 - Comparing Physical and Mechanical Properties of Two Varieties of Watermelon: Charleston Gray and Crimson Sweet (چکیده)
118 - Design of continuous microwave dryer for pistachio (چکیده)
119 - مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون گری و کریمسون سوئیت (چکیده)
120 - اهمیت استانداردهای ایمنی در مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
121 - خواص دینامیکی نقاط مختلف میوه در آزمون ضربه (چکیده)
122 - Classification and analysis of fruit shapes in long type watermelon using image processing (چکیده)
123 - Stress Distribution in Watermelon (cv. ‘Crimson sweet’) Under Axial Compression (چکیده)
124 - Internal bruising prediction in watermelon compression using nonlinear models (چکیده)