بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهزاد قنسولی


موارد یافت شده: 122

1 - TheFactorsAffectingMoralCompetencyofIranian UndergraduateStudentsMajoringinEnglishLanguageand Literature:InvestigatingtheRoleofAppliedELTinIranian CollectivistCulture (چکیده)
2 - Peer scaffolding behaviors emerging in revising a written task: A microgenetic analysis (چکیده)
3 - Mixed Effects of Input Enhancement, Explicit Instruction, Corrective Feedback, and Pushed Output in an Input-Output Mapping Practice1 (چکیده)
4 - L2 Motivational Self-System and Self-Efficacy: A Quantitative Survey- Based Study (چکیده)
5 - A mixed-methods approach to demotivating factors among Iranian EFL learners (چکیده)
6 - Learning a Foreign Language: A New Path to Enhancement of Cognitive Functions (چکیده)
7 - Predictors of willingness to read in English: testing a model based on possible selves and selfconfidence (چکیده)
8 - Testing a Burnout Model Based on Affective-motivational Factors among EFL Teachers (چکیده)
9 - بررسی رابطۀ سرمایه فرهنگی دبیران زبان انگلیسی دورۀ متوسطۀ دوم با خودکارآمدی آنها (چکیده)
10 - A Mixed Methods Study of the Relationship Between Cultural Capital of Senior High School English Teachers and Their Self-Efficacy in Iran’s English Language Classrooms (چکیده)
11 - An Exploration of EFL Teachers' Teaching Styles and Emotions (چکیده)
12 - Emotions and Self-regulation: A Case of Iranian EFL High School and Private Language Institute Teachers (چکیده)
13 - Attitude Toward Reading: L1 or L2 or Both (چکیده)
14 - بررسی پیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی (چکیده)
15 - Self-Fulfillment in Higher Education: Contributions from Mastery Goal, Intrinsic Motivation, and Assertions (چکیده)
16 - Investigating the relationships among metacognitive strategy training, willingness to read English medical texts, and reading comprehension ability using structural equation modeling (چکیده)
17 - A Mixed Methods Research on Teachers' Beliefs about Action Research in Second Language Education (چکیده)
18 - Investigating the Relationship between Spiritual Intelligence and Burnout among EFLTeachers (چکیده)
19 - The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis (چکیده)
20 - The role of EFL learners’ demotivation, perceptions of classroom activities, and mastery goal in predicting their language achievement and burnout (چکیده)
21 - Do Heavy-NP Shift Phenomenon and Constituent Ordering in English Cause Sentence Processing Difficulty for EFL Learners? (چکیده)
22 - An Exploration Of The Interrelationships Among EFL learners’ English Self-efficacy, Metacognitive Awareness, And Their Test Performance (چکیده)
23 - بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران (چکیده)
24 - Evaluating the Pedagogic Value of Multi-Word Expressions Based on EFL Teachers’ and Advanced Learners’ Value Judgments (چکیده)
25 - The Effectiveness of Strategy-Based Instruction in Teaching English as a Second or Foreign Language: A Meta-analysis of Experimental Studies (چکیده)
26 - Exploring English Language Learning Policies in Iran Based on Secondary School Course Books for Learning English in Light of Globalization and Culture (چکیده)
27 - Brain Dominance and Test Format: A Case of Vocabulary (چکیده)
28 - Contextual Discrepancies in EFL Learners' Self-Regulatory Skills (چکیده)
29 - External Factors Affecting Second Language Motivation: The Role of Teacher Burnout and Family Influence (چکیده)
30 - Examining the Effects of Google Docs-Based Instruction and Peer Feedback Types (Implicit vs. Explicit) on EFL Learners’ Writing Performance (چکیده)
31 - Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions (چکیده)
32 - A comparative analysis of metadiscourse features in knowledge management research articles written in English and Persian (چکیده)
33 - L2 Learners' Perceptions of Teachers' Roles in EFL Settings (چکیده)
34 - Vocabulary Glossing: A Meta-analysis of the Relative Effectiveness of Different Gloss Types on L2 Vocabulary Acquisition (چکیده)
35 - Examining the Relationship among Sense of Self-efficacy, Teaching experience and beliefs about classroom management: A case of Iranian EFL teachers (چکیده)
36 - Politeness Strategies in English Business Letters: a Comparative Study of Native and Non-Native Speakers of English (چکیده)
37 - Metadiscourse Analysis of the Extraverted-Introverted L2 Learners’ Oral Production (چکیده)
38 - On the relationship between cognitive style (field-dependence/independence) and translation achievement of Iranian translation students (چکیده)
39 - The Relationship between Iranian EFL Teachers' Gender and their Pedagogical Success as Evaluated by Learners (چکیده)
40 - Cultural and Social Intelligences and Their Relationship to the Ability of Student Translators When Translating Cultural and Social Texts (چکیده)
41 - Home Culture Attachment and Comprehending L2 Written Texts: A Study on EFL learners in Iran (چکیده)
42 - The Relationship between English Learning Anxiety and the Students' Achievement on Examinations (چکیده)
43 - The Nature of Metacognitive Awareness in Foreign Language Learners and Its Interaction with Creativity (چکیده)
44 - بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان (چکیده)
45 - Designing and validating a language teacher attribution scale: a structural equation modeling approach (چکیده)
46 - On the relationship between locus of control and translation achievement of Iranian translation students (چکیده)
47 - The Comparison of Language Learning Strategies and Reading Comprehension of Iranian EFL Students Taking Web-based and Face-to-face Instruction (چکیده)
48 - Product Norms of Website Localization into Persian (چکیده)
49 - Development and Validation of a Cultural Dimensions Scale (CDS) and Its Application in an Iranian Context (چکیده)
50 - Constructing and Validating a Scale to Measure the Role of Factors Affecting EFL learners’ Moral Competency (چکیده)
51 - The relationship between metacognitive strategy training and willingness to read in English among medical students (چکیده)
52 - A Cross-contextual Analysis of EFL Learners’ Perceptions of Classroom Activities (چکیده)
53 - An investigation of the most Flow Inducing Genres (چکیده)
54 - An exploration of EFL teachers’ attributions (چکیده)
55 - A mixed methods analysis of EFL teachers' self-regulated strategies and burnout (چکیده)
56 - Narrative Intelligence and EFL Teachers' Self-regulation (چکیده)
57 - The impact of vocabulary knowledge on reading comprehension ability of Iranian English learners receiving reciprocal teaching and cooperative grouping intervention program (چکیده)
58 - Willingness to Communicate in English: A Microsystem Model in the Iranian EFL Classroom Context (چکیده)
59 - Iranian EFL teachers' major personality types and teaching attitudes (چکیده)
60 - Exploging Flwo theory in TOEFL Texts: expository and argumentative genre (چکیده)
61 - The Impacts of Open/closed Body Positions and Postures on Learners’ Moods (چکیده)
62 - Identity Statuses Scale in EFL Settings: A Case of Formal and Informal Contexts (چکیده)
63 - Probing the Predictive Power of Cultural Intelligence on Iranian EFL learners' performance on IELTS writing test (چکیده)
64 - A Contrastive Study of Rhetorical Functions of Citation in Iranian and International ELT Scopus Journals (چکیده)
65 - A tripartite model of EFL teacher attributions, burnout,and self regulation:toward the prospects of effictive teaching (چکیده)
66 - تحلیل پیکره ای بسته های لغوی در مواد و روش مقالات رشته آموزش زبان انگلیسی (چکیده)
67 - Qualitative Study of Iranian English University Entrance examination in light of positive washback strategies (چکیده)
68 - Is Reading Mistreated in a Translation Class? (چکیده)
69 - تأثیر بافت در آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل مطالعات تجربی (چکیده)
70 - The Role of Single-sex and Mixed-sex Context on Iranian Students' Willingness to communicate (چکیده)
71 - Examining the relationships between willingness tocommunicate in English, communication confidence and classroom environment (چکیده)
72 - Cultural Intelligence and Writing Ability: Delving into Fluency, Accurasy and Complexity (چکیده)
73 - The Relationship Between Metacognitive Awareness and Test-Taking Strategies and Their Effects on Test Performance of Iranian EFL learners (چکیده)
74 - واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای (چکیده)
75 - چند معنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی ترجمه واژه فتنه (چکیده)
76 - An Analysis of Lexical Bundles in Research Article Abstracts by Iranian and Native English-speaking Authors of Applied Linguistics Articles (چکیده)
77 - Examining the Relationship between Willingness to Communicate in English , Communication confidence and classroom Environment (چکیده)
78 - The Effect of Musical Dialogue on EFL Learners’ Syllabic Stuttering (چکیده)
79 - The Interface of Tradition and Modernity: Ideological Manipulation of Translators (چکیده)
80 - exploring the language of informal English text messages (چکیده)
81 - واکاوی نظریه هدف مندی ترجمه از منشور نظریه نظامهای اجتماعی لومان (چکیده)
82 - Exploring Language Learners’ Cognitive Processes in On-line ESP Courses via Think-aloud Protocol A (چکیده)
83 - General English University Students’ Self-efficacy and their Achievement (چکیده)
84 - Analyzing research article introductions by Iranian and native English-speaking authors of Applied Linguistics (چکیده)
85 - Exploring the Relationship between Creativity and Burnout among Iranian EFL Teachers (چکیده)
86 - تطبیق ویژگی های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب (چکیده)
87 - نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه) (چکیده)
88 - تحلیل گفتمان امام رضا از منظر برنامه هدایت اعصابی-زبانی (چکیده)
89 - identification of moves of informal internet-based chats between Iranian EFL teenagers and foreigners (چکیده)
90 - Examining the Relationship between Translation Students‟ Locus of Control and Their Translation Achievement (چکیده)
91 - development and validation of a translation test (چکیده)
92 - روش عینی کردن آزمون ترجمه (چکیده)
93 - تاملی در روش کنونی آموزش ترجمه (چکیده)
94 - willingness to communicate in English among Iranian non-English major university students (چکیده)
95 - the effect of modes of discourse adn L1 on teh writing quality of Iranian advance EFL learners (چکیده)
96 - Flow in translation: Exploring optimal experience for translation trainees (چکیده)
97 - Self-efficacy and self-regulation and their relationship: a study of (چکیده)
98 - the effect of motivational self-regulatory strategies on beneral English learners achievement adn their use of language learning strategies (چکیده)
99 - an introspective study of reading anxiety (چکیده)
100 - mediating processes of expert interpreting: a deliberate practice approach (چکیده)
101 - Genre-based Analysis of English Patient Information Leaflets (PILs) and Examining the Reading Strategies Used by Skilled and Novice Readers in Reading PILs (چکیده)
102 - بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی (چکیده)
103 - An Examination of Developmental Dyslexia among Iranian EFL Second Graders (چکیده)
104 - طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی (چکیده)
105 - The Effect of Concept Mapping on EFL Speaking Fluency (چکیده)
106 - Learners Self-efficacy in Reading and its relation to Foreign Language Reading Anxiety and Reading Achievement (چکیده)
107 - The impact of comic strips as a pre-reading activity in enhancing reading comprehension and retention (چکیده)
108 - exploring anxiety in simultaneous interpreting (چکیده)
109 - validating locus of control questionnaire and examining its relation to general english achievement (چکیده)
110 - بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی (چکیده)
111 - Formulaic Writing: A Novel Approach to Writing Instruction (چکیده)
112 - Designing and validating Home Culture Attachment Questionnaire for students of foreign languages and its application (چکیده)
113 - the role of bilingual and monolingual dictionaries on accuracy in translation (چکیده)
114 - The impact of colocational instrucion on the writing skill of Iranian EFL learners (چکیده)
115 - نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی (چکیده)
116 - تاثیر آزمونهای زبان بر آموزش و یادگیری زبان ( بررسی موردی آزمونهای زبان کارشناسی ارشد در علوم انسانی ) (چکیده)
117 - درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان (چکیده)
118 - مدلي پيشنهادي براي تحليل پروتكلهاي بياني در مهارت خواندن و درك نوشتاري (چکیده)
119 - بررسي موردي فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استانوويچ (چکیده)
120 - تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ (چکیده)
121 - بررسي كنشهاي گفتار در خطبه يكصد و يازدهم نهج البلاغه (چکیده)
122 - Role of Cognitive Style of Field-dependence/ independence in Using Metacognitive and Cognitive Reading Strategies by a Group of Skilled and Novice Iranian Students of English Literature (چکیده)