بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeed Zeinali Heris


موارد یافت شده: 196

1 - Effect of stabilization method on the natural convection in an inclined cavity filled with MWCNTs/water nanofluids (چکیده)
2 - An experimental investigation on natural convection of non-covalently functionalized MWCNTs nanofluids: Effects of aspect ratio and inclination angle (چکیده)
3 - An experimental study on heat transfer performance and pressure drop of nanofluids using graphene and multi-walled carbon nanotubes based on diesel oil (چکیده)
4 - Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application (چکیده)
5 - Density and rheological properties of different nanofluids based on diesel oil at different mass concentrations (چکیده)
6 - Experimental study on thermal conductivity and electrical conductivity of diesel oil-based nanofluids of graphene nanoplatelets and carbon nanotubes (چکیده)
7 - Experimental investigation of the effect of different nanofluids on the thermal performance of a wet cooling tower using a new method for equalization of ambient conditions (چکیده)
8 - Effect of magnetic field on thermo-physical and hydrodynamic properties of different metals-decorated multi-walled carbon nanotubes-based water coolants in a closed conduit (چکیده)
9 - Experimental investigation of filled bed effect on the thermal performance of a wet cooling tower by using ZnO/water nanofluid (چکیده)
10 - Nanofluids effects on the evaporation rate in a solar still equipped with a heat exchanger (چکیده)
11 - تاثیر نانولوله های عامل دار شده ی غیر کوالانسی بر خنک کاری روغن ترانسفورماتور های الکتریک (چکیده)
12 - عامل دار کردن نانولوله های کربنی با استئاریک اسید و تاثیر ضریب هدایت حرارتی آن بر عملکرد روغن ترانسفورماتور در بهبود انتقال نیرو (چکیده)
13 - Rheological behavior of starch–poly (vinyl alcohol) –TiO2 nanofluids and their main and interactive effects (چکیده)
14 - رســانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشک (چکیده)
15 - Photo catalytic degradation of linear alkylbenzene sulfonic acid (چکیده)
16 - Natural convection of silica nanofluids in square and triangular enclosures: Theoretical and experimental study (چکیده)
17 - مطالعه ی تجربی اثر دبی آب بر عملکرد حرارتی یک برج خنک کن مرطوب با مقطع دایره ای (چکیده)
18 - محاسبه راندمان انرژی و راندمان اکسرژی در یک برج خنک کن با جریان متقابل به ازای دبی های مختلف آب و هوا (چکیده)
19 - Numerical Investigation of Al2O3/water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Helical Pipe (چکیده)
20 - An experimental study on the natural convection heat transfer of water in an inclined cavity (چکیده)
21 - Photocatalytic activity performance of novel cross-linked PEBAX copolymer nanocomposite on azo dye degradation (چکیده)
22 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
23 - Is MWCNT a good synergistic candidate in APP–PER–MELintumescent coating for steel structure? (چکیده)
24 - Synthesisofwater-solubleFe-decoratedmulti-walledcarbonnanotubes:Astudyonthermo-physicalpropertiesofferromagneticnanofluid (چکیده)
25 - Heat Transfer Coefficient Prediction of Metal Oxides Based Water Nanofluids Under Laminar Flow Regime Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
26 - Experimental investigation of pressure drop and heat transfer performance of amino acid-functionalized MWCNT in the circular tube (چکیده)
27 - Synthesis of aspartic acid-treated multi-walled carbon nanotubes based water coolant and experimental investigation of thermal and hydrodynamic properties in circular tube (چکیده)
28 - به دست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوذرات مختلف در روغن توربوکمپرسور (چکیده)
29 - Effect of TiO2 Nanoparticle on Rheological Behavior of Polyvinyl alcohol Solution (چکیده)
30 - Simulation of Convective Heat Transfer and Pressure Drop in Laminar Flow of Al2O3/water and CuO/water Nanofluids Through Square and Triangular Cross-Sectional Ducts (چکیده)
31 - Heat transfer performance of two-phase closed thermosyphon with oxidized CNT/water nanofluids (چکیده)
32 - بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز (چکیده)
33 - Effect of nano-TiO2 on anti-oxidation property of traditional intumescent flame retardant coating (چکیده)
34 - Experimental investigation on thermal conductivity of medical nanofluid based on functionalized single-wall carbon nanotube and conjugated cisplatin (چکیده)
35 - Experimental Measurement of Heat Trans of Cuo/Turbine Oil Nanofluid in Circular Constant Heat Flux Boundary Condition (چکیده)
36 - Experimental Comparison between Thermal Characteristics of 3 Metal Oxide (چکیده)
37 - بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی (چکیده)
38 - Experimental investigation of stability and thermophysical properties of carbon nanotubes suspension in the presence of different surfactants (چکیده)
39 - Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation (چکیده)
40 - Heat transfer improvement of water as hot stream in plate Heat Exchangers used in dairy industries (چکیده)
41 - Heat transfer enhancement of pasteurization processes by using nanofluids. (چکیده)
42 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی صفحه ای صنایع شیر (چکیده)
43 - Heat transfer and rheological properties of transformer oil-oxidized MWCNT nanofluid (چکیده)
44 - بررسی بازدارنده های اشتعال مواد پلیمری در صنایع نفت و گاز با پیشرفتهای نانوفناوری (چکیده)
45 - Comparison of three different protocols for synthesis of one formulation based on functionalized single-wall carbon nanotubes and conjugated cisplatin (چکیده)
46 - بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله‌ کربن-آب تحت بار حرارتی ثابت (چکیده)
47 - Numerical Analysis of Mass and Momentum Transfer in Co-Axial Cylinders with Rotating Inner Cylinder (چکیده)
48 - Rheological Behavior of Zinc-Oxide Nanolubricants (چکیده)
49 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب (چکیده)
50 - بررسی اثر نانوسیال نانولوله‌های کربنی-آب بر روی افت فشار و ضریب انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور تحت شرایط بار حرارتی دیواره ثابت (چکیده)
51 - Pressure Drop and Thermal Performance of CuO/Ethylene Glycol (60%)- Water (40%) Nanofluid in Car Radiator (چکیده)
52 - Statistical Analysis of Laminar Convective Heat Transfer of MWCNT- Deionized Water Nanofluid by Using Response Surface Methodology (چکیده)
53 - Experimental investigation and characterization of an efficient nanopowder-based flame retardant coating for atmospheric-metallic substrates (چکیده)
54 - First and second laws analysis of a minichannel-based solar collector using boehmite alumina nanofluids: Effects of nanoparticle shape and tube materials (چکیده)
55 - Pool boiling heat transfer of CNT/water nanofluids (چکیده)
56 - Experimental Investigation of the Effect Exerted by NANOPARTICLES ON THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF HERSCHEL−BULKLEY FLUIDS (چکیده)
57 - Optimization of Effective Parameters on Heat Transfer Coefficient in Nanofluids Using Genetic Algorithm Method (چکیده)
58 - Experimental Investigation of TiO2/Water Nanofluid Laminar Forced Convective Heat Transfer Through Helical Coiled Tube (چکیده)
59 - Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units) (چکیده)
60 - بررسی پارامترهای موثر و راکتور فرآیند های فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پساب (چکیده)
61 - Experimental investigation of pool boiling heat transfer of Al2O3/ethylene glycol-water (60/40) nanofluids (چکیده)
62 - Increasing the extraction of alpha-amylase from the malted barley by means of ultrasound (چکیده)
63 - The effects of natural convection and radiation heat transfer in metal-foam- fin (Aluminum) (چکیده)
64 - Experimental Study of Two Phase Closed Thermosyphon Using Cuo/Water Nanofluid in the Presence Of Electric Field (چکیده)
65 - Experimental Study of CuO/Water Nanofluid Turbulent Convective Heat Transfer in Square Cross-section Duct (چکیده)
66 - Optimization of Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon using Active Learning on the Human Algorithm Interaction (چکیده)
67 - Effect of electric field on thermal performance of thermosyphon heat pipes using nanofluids (چکیده)
68 - A comparative experimental study on the natural convection heat transfer of different metal oxide nanopowders suspended in turbine oil inside an inclined cavity (چکیده)
69 - Heat Transfer Performance of Milk Pasteurization Plate Heat Exchangers Using MWCNT/Water Nanofluid (چکیده)
70 - MODELING OF HEAT TRANSFER CHARACTERIZATION OF A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON USING MWCNT/WATER AND MWCNT-AG/WATER NANOFLUIDS (چکیده)
71 - Thermal Performance Prediction of Two-Phase Closed Thermosyphon Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
72 - heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/water nanofluid (چکیده)
73 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PARAMETERS AFFECTING NANOFLUID EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY (چکیده)
74 - بررسی تجربی عملکرد نانوسیال اکسیدمس- استون برراندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته (چکیده)
75 - Effects of a Nanofluid and Magnetic Field on the Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
76 - مقایسه نتایج تجربی انتقال حرارت نانوسیالات آب/آلومینا و آب/اکسید مس در کانال مثلثی متساوی الاضلاع در شار حرارتی ثابت دیواره (چکیده)
77 - Computer Modelling and Experimental Validation of a Photovoltaic Thermal (PV/T) Water Based Collector System (چکیده)
78 - Experimental Study on Thermal Efficiency of Flat Plate Solar Collector Using TiO2/Water Nanofluid (چکیده)
79 - بررسی توزیع دما درون سر انسان و هوای اطراف (چکیده)
80 - بررسی پتانسیل نانو فناوری در بهینه سازی عملکرد روغن های روانکار (چکیده)
81 - Modeling and Simulation of Erosion–Corrosion in Disturbed Two-Phase Flow Through Fluid Transport Pipelines (چکیده)
82 - Multiwalled Carbon Nanotube/Water nanofluid or helical coilingtechnique, which of them is more effective? (چکیده)
83 - اثر نسبت انحنا و طول گام لوله مارپیچی بر روی افت فشار و عملکرد حرارتی جریان آرام نانوسیال تیتان/آب (چکیده)
84 - Identification of the Key Variables on Thermal Conductivity of CuO Nanofluid by a Fractional Factorial Design Approach (چکیده)
85 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
86 - Laminar convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid through square cross-sectional duct (چکیده)
87 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
88 - مطالعه تجربی بهبود انتقال حرارت ترموسیفون دوفازی بسته تحت میدان الکتریکی با نانوسیال آب/آلومینا (چکیده)
89 - Comparative study between metal oxide nanopowders on thermal characteristics of nanofluid flow through helical coils (چکیده)
90 - The effect of nanofluid containing functionilized carbon nanostructures on Heat Recovery of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
91 - Experimental investigation of Al2O3/water nanofluid through equilateral triangular duct with constant wall heat flux in laminar flow (چکیده)
92 - Effects of curvature ratio and coil pitch spacing on heat transfer performance of Al2O3/Water Nanofluid laminar Flow through helical coils (چکیده)
93 - تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر دی پروتئینه، در فرآیند ناپیوسته، توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس (چکیده)
94 - مطالعه تاثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال حرارت در سیستم ها (چکیده)
95 - Pressure drop and performance characteristics of water based Al2O3 and CuO nanofluids in a triangular duct (چکیده)
96 - Nero-fuzzy modeling of the convection heat transfer coefficient for the nanofluid (چکیده)
97 - بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال های روغن توربوکوپرسور/ دی اکسید تیتانیوم در یک دریچه مربعی (چکیده)
98 - کاربرد مدلهای تراوایی در مدلسازی ریاضی فرآیند دی هیدروژناسیون سیکلوهگزان در راکتور غشایی زئولیتی نانوساختار (چکیده)
99 - تهیه اسید لاکتیک از آب پنیر پیش تصفیه شدهUF (چکیده)
100 - Laminar Convective Heat Transfer and Pressure Drop ofTiO2/Turbine Oil Nanofluid (چکیده)
101 - بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد روغن توربوکمپرسور در یک کانال مربعی (چکیده)
102 - Measurement of Volumetric Thermal Expansion Coefficient of CuO/ Turbine Oil Nanofluids (چکیده)
103 - Experimental investigation of natural convection heat transfer of Al2O3/Turbine oil nanofluids in a square enclosure (چکیده)
104 - بدست آوردن ضریب انبساط حرارتی حجمی نانوسیال های روغن توربوکمپرسور/ دی اکسید تیتانیوم (چکیده)
105 - بررسی انتقال حرارت رادیاتور اتومبیل در حضور نانوسیال به عنوان سیال خنک کننده (چکیده)
106 - Experimental Study of Heat Transfer and Pressure Drop of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolant (چکیده)
107 - بررسی اثر کاهش مقاومت گرمایی ترموسیفون بسته دو فازی با افزودن نانولوله‌های کربنی اصلاح شده به آب (چکیده)
108 - Effect of Uncertainties in Physical Properties on Entropy Generation Between Two Rotating Cylinders With Nanofluids (چکیده)
109 - Prediction of temperature performance of a two-phase closed thermosyphon using Artificial Neural Network (چکیده)
110 - Analysis of entropy generation between co-rotating cylinders using nanofluids (چکیده)
111 - مروری بر تأثیر خواص رئولوژیکی پلیمر‌ها در ساخت غشا‌های الیاف تو‌خالی (چکیده)
112 - Fermentative Lactic Acid from Deproteinized Whey Using Lactobacillus bulgaricus in Batch Culture (چکیده)
113 - Thermal optimization of combined heat and power (CHP) systems using nanofluids (چکیده)
114 - Experimental investigation of natural convection heat transfer of CuO/Turbine oil nanofluids in square enclosure (چکیده)
115 - Effect of rheological properties change on heat transfer coefficient of Non Newtonian fluid (چکیده)
116 - The Investigation of Nusselt Number using Carbon Nanotube-Ethylene Diamine Suspension in a Two Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
117 - The study of laminar convective heat transfer of CuO/water nanofluid through equilateral triangular duct at constant wall heat flux (چکیده)
118 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
119 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
120 - Exergy and economic analysis of a pyramid-shaped solar water purification system: Active and passive cases (چکیده)
121 - CuO/water nanofluid laminar convective heat transfer through square duct under uniform heat flux (چکیده)
122 - High Dispersed MWCNT Decorated with Ag Nanoparticles in Water and Experimental Investigation of the Thermo-Physical Properties (چکیده)
123 - Investigation of Heat-Transfer Characterization of EDA-MWCNT/DI-Water Nanofluid in a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
124 - Kinetic modeling of supercritical antisolvent crystallization (Phenanthrene-Toluene-CO2) (چکیده)
125 - Experimental investigation of thermosyphon under electrical field using nano-fluid (چکیده)
126 - Experimental study of TiO2/Turbine oil nanofluid convective heat transfer (چکیده)
127 - مدل سازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
128 - تاثیر میدان الکتریکی روی انتقال حرارت نانوسیال آب/CuO در ترموسیفون (چکیده)
129 - بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال روغن توربوکمپرسور- آلومینا تحت شار حرارتی ثابت (چکیده)
130 - Experimental investigation into forced convective heat transfer of turbine oil by addition of nanoalumina (چکیده)
131 - مطالعه تجربی انتقال حرارت جابه جایی درهم نانوسیال آب/Al2O3 در لوله با سطح مقطع مربعی (چکیده)
132 - Effect of electrical field on the Al2O3/water nanofluid heat transfer in thermosyphon (چکیده)
133 - بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد رادیو اکتیو (چکیده)
134 - The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
135 - Experimental investigation of pool boiling characteristics of low- concentrated CuO/ ethylene glycol-water nanofluid (چکیده)
136 - A numerical study on convective heat transfer of Al2O3/water, CuO/water and Cu/water nanofluids through square cross-section duct in laminar flow (چکیده)
137 - One-pot, efficient functionalization of multi-walled carbon nanotubes with diamines by microwave method (چکیده)
138 - مدلهای ترمودینامیکی برای پیش بینی تشکیل هیدرات در گاز طبیعی (چکیده)
139 - تشکیل هیدرات در فرآیندهای صنعتی (چکیده)
140 - تأثیر بازدارنده ها در تشکیل هیدرات های گازی (چکیده)
141 - بهبود عملکرد گرمایشی ترموسیفون بسته دوفازی (TPCT) بر اثر افزودن نانولوله کربنی به آب دِ یونیزه (چکیده)
142 - مطالعه عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب/ آلومینا درون کانال مربعی و مثلثی به کمک نرم افزار فلوئنت (چکیده)
143 - مطالعه انتقال حرارت و جریان نانو سیال آب/CuO در کانالهای با سطح مقطع مثلثی در جریان درهم (چکیده)
144 - شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانو سیال آب/Al2O3 با استفاده از روش CFD در کانالهای با سطح مقطع مربعی با شرط مرزی دما ثابت دیواره (چکیده)
145 - بررسی فرایند خوردگی- سایش در خطوط لوله انتقال سیالات به کمک CFD (چکیده)
146 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن در دوحالت انتقال جرم و حرارت همزمان و انتقال حرارت تنها (چکیده)
147 - مدلسازی CFD پلاریزاسیون غلظتی در یک غشاء متخلخل غیر متقارن (چکیده)
148 - THERMAL RESISTANCE PERFORMANCE OF NANOFLUID (MWCNT/DI WATER) IN A TWO-PHASE CLOSED THERMOSYPHON (چکیده)
149 - Numerical investigation of Al2O3/water nanofluid laminar convective heat transfer through triangular ducts (چکیده)
150 - بررسی آزمایشگاهی بازده حرارتی سوسپانسیون نانولوله کربنی در یک ترموسیفون بسته دو فازی (چکیده)
151 - مروری بر روش‌های مختلف محاسبه نظری محدوده اشتعال‌پذیری (چکیده)
152 - مقایسه عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده از نانوسیال های اکسیدفلزی (چکیده)
153 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
154 - بررسی تاثیر سوخت فلزی نانو آلومینیوم بر عملکرد پیشرانه های موشکی (چکیده)
155 - Experimental study of two-Phase closed thermosyphon with nanofluid and magnetic field effect (چکیده)
156 - Designing a neural network for closed thermosyphon with nanofluid using genetic algorithm (چکیده)
157 - بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب (چکیده)
158 - A comparison of experimental heat transfer characteristics for Al2O3 /water and CuO/water nanofluids in square cross-section duct (چکیده)
159 - بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها (چکیده)
160 - On-Line Bed Thickness Measurement of Self Clearing Continuous Centrifuge using laser application (چکیده)
161 - Heat transfer enhancement by application of nano-powder (چکیده)
162 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
163 - بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای (چکیده)
164 - حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره (چکیده)
165 - بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام (چکیده)
166 - CuO/water nanofluid heat transfer through triangular ducts (چکیده)
167 - Thermo-physical properties of nanoparticles/fluid suspension (چکیده)
168 - Experimental investigation of two-phase closed thermosyphon under magnetic field using nano-Silver/water nanofluid (چکیده)
169 - Effect of magnetic field on the Copper oxide/water nanofluid heat transfer enhancement in two-phase closed thermosyphon (چکیده)
170 - بررسی روشهای پیشرفته انتقال نفت خام (چکیده)
171 - بررسی روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا (چکیده)
172 - Capillary Holdup Between Vertical Spheres (چکیده)
173 - Convective Heat Transfer of a Cu/Water Nanofluid Flowing Through a Circular Tube (چکیده)
174 - HEAT TRANSFER ENHANCEMENT OF NANOFLUID LAMINAR FLOW (چکیده)
175 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله (چکیده)
176 - Theoretical and Experimental Study of the Rheological Behaviour of Non-Newtonian Fluids Using Falling Cylinder Rheometer (چکیده)
177 - طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی (چکیده)
178 - Experimental investigation of metal oxide nanofluid convection heat transfer (چکیده)
179 - Nanofluid laminar convection heat transfer (چکیده)
180 - استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی (چکیده)
181 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره (چکیده)
182 - Hydrodynamic and thermal characteristics of nano diamond engine oil through circular pipes under constant heat flux (چکیده)
183 - کاربرد امواج مافوق صوت در صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
184 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
185 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت (چکیده)
186 - Theoretical and Experimental study of falling Cylinder Rheometer (چکیده)
187 - مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه (چکیده)
188 - Experimental investigation of convective heat transfeof Al2O3/water nanofluid in circular tuber (چکیده)
189 - Experimental investigation of oxide nanofluids laminar flowconvective heat transfer (چکیده)
190 - Investigation of CuO/Water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Circular Tube (چکیده)
191 - Heat transfer properties of nanodiamond-engine oil nanofluid in laminar flow (چکیده)
192 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)
193 - Numerical Investigation of Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through Circular Tube (چکیده)
194 - heat transfer enhancement using al2o3/water nanofluid in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
195 - The Study of Nanofluids Rheological Properties (چکیده)
196 - بررسی فرآیند های مختلف تولید متانول با استفاده از گاز سنتز حاصل ازگازطبیعی وتحلیل اثر دما و فشار برروی میزان متانول تولیدی (چکیده)