بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: kolahan


موارد یافت شده: 156

1 - Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach (چکیده)
2 - مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی (چکیده)
3 - Effect of Tool Speed on Axial Force, Mechanical Properties and Weld Morphology of Friction Stir Welded Joints of A7075-T651 (چکیده)
4 - مدلسازی اعوجاج زاویه ای در جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن و گاز محافظ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
5 - پیش بینی ابعاد مدل حرارتی برای کاربرد در شبیه سازی به روش اجزای محدود فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی (چکیده)
6 - استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
7 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی (چکیده)
8 - Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach (چکیده)
9 - مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
10 - مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل (چکیده)
11 - Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
12 - بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات (چکیده)
13 - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm (چکیده)
14 - Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods (چکیده)
15 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم (چکیده)
16 - Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts (چکیده)
17 - An optimised back propagation neural networkapproach and simulated annealing algorithm towards optimisation of EDM process parameteroptimisation of EDM process parameters (چکیده)
18 - مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 (چکیده)
19 - Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
20 - بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
21 - بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم (چکیده)
22 - A taguchi approach for optimization of process parameters in waterjet cleaning process (چکیده)
23 - Regression modeling of welded joint quality in gas metal arc welding process using acoustic and electrical signals (چکیده)
24 - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
25 - A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm (چکیده)
26 - A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy (چکیده)
27 - Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
28 - بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی (چکیده)
29 - بکارگیری روش تاگوچی در مدلسازی کیفیت سطح و سایش ابزار در تراشکاری فولادهای میکرو آلیاژی (چکیده)
30 - شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود (چکیده)
31 - The Use of Taguchi Method with Grey Relational Analysis to optimize the EDM Process Parameters with Multiple Quality Characteristics (چکیده)
32 - Arc stability evaluation in Gas Metal Arc Welding process, Using Acoustic data and Signal Processing (چکیده)
33 - بررسی، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای قابل کنترل مؤثر بر روی ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورق آلومینیوم 50 (چکیده)
34 - An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm (چکیده)
35 - بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی (چکیده)
36 - A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
37 - Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods  (چکیده)
38 - A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel (چکیده)
39 - An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach (چکیده)
40 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی (چکیده)
41 - بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
42 - Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
43 - مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
44 - بهینه سازی نرخ براده برداری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم گروهی ذرات (چکیده)
45 - ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده (چکیده)
46 - بکارگیری روش های آماری در مدلسازی و تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
47 - بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (چکیده)
48 - استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 (چکیده)
49 - Evaluate and control the weld quality, using acoustic data and artifical neural network modeling (چکیده)
50 - Using Gray Relational Analysis and Taguchi Technique in Solving Multi-objective Problems for Turning Operation of Austenitic Stainless Steel (چکیده)
51 - Integration of artificial neural network and simulated annealing algorithm to optimize deep drawing process (چکیده)
52 - Evaluateand control the weld quality, using acoustic data and atrifical neural network modeling (چکیده)
53 - A Reliability-based Approach to Optimize Preventive Maintenance Scheduling for Coherent Systems (چکیده)
54 - Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel (چکیده)
55 - Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm (چکیده)
56 - مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه (چکیده)
57 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه (چکیده)
58 - Reliability-based Design for Damping Behavior of Inner Mass Single-unit Impact Dampers (چکیده)
59 - Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel (چکیده)
60 - بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشین کاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045 (چکیده)
61 - Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach (چکیده)
62 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
63 - Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel (چکیده)
64 - Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel (چکیده)
65 - بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی (چکیده)
66 - به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد (چکیده)
67 - بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی (چکیده)
68 - Evaluating the Effects of Parameters Setting on the Performance of Genetic Algorithm Using Regression Modeling and Statistical Analysis (چکیده)
69 - بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی (چکیده)
70 - Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling (چکیده)
71 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی (چکیده)
72 - multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm (چکیده)
73 - The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis (چکیده)
74 - Multi Objective Optimization of Turning Process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
75 - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
76 - Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm (چکیده)
77 - طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
78 - The modeling and process analysis of resistance spot welding on galvanized steel sheets used in car body manufacturing (چکیده)
79 - بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
80 - Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
81 - The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis (چکیده)
82 - Application of Taguchi Method and ANOVA Analysis for Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry in Turning (چکیده)
83 - Finite element simulation of post-buckling distortion of welding on thin plates located by fixture (چکیده)
84 - Mathematical modeling and optimization of weld bead geometry in cladding by flux cored arc welding (چکیده)
85 - Modeling and optimization of the in submerged arc welding consuming a mixture of fresh flux and fused slag (چکیده)
86 - Modeling of pulsed TIG welding parameters and optimization of the mechanical properties using statistical approaches (چکیده)
87 - بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
88 - هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی (چکیده)
89 - کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت (چکیده)
90 - Modeling and optimization of the electron beam welding process using statistical approaches (چکیده)
91 - Optimization process parameters in laser welding by Simulated Annealing Algorithm (چکیده)
92 - Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm (چکیده)
93 - حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه (چکیده)
94 - A Single Machine Sequencing Problem With Variable Machining Times And Sequence- Dependent Setups (چکیده)
95 - Analysis Of Part Sequencing And Tool Replacement For An Automated Machining Center (چکیده)
96 - Solving The Combined part Sequencing And Tool Replacement Problem For an Automated Machining Center: a Tabu Search Approach (چکیده)
97 - A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW (چکیده)
98 - A Statistical Approach for Predicting andOptimizing Depth of Cut in AWJ Machiningfor 6063-T6 Al Alloy (چکیده)
99 - Prediction of Process Parameters in EDM usin Genetic Algorithm to obtain desired machining outputs (چکیده)
100 - کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه (چکیده)
101 - Optimization of helical compression springs using simulated annealing and ant colony optimization (چکیده)
102 - A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding (چکیده)
103 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
104 - A stochastic approach to modeling and optimization of EDM machining parameters using Genetic Algorithm (چکیده)
105 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
106 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
107 - Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm (چکیده)
108 - A dynamic offsetting approach to tool path generation for machining convex pockets (چکیده)
109 - A tabu search approach to optimization of drilling operations (چکیده)
110 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
111 - Just-In-Time scheduling with tool replacement considerations (چکیده)
112 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
113 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
114 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
115 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
116 - using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system (چکیده)
117 - Optimization of Control Parameters in Submerged Arc Welding Using GA (چکیده)
118 - Cutting Tool Reliability in Just-In-Time Production Decisions (چکیده)
119 - Solar vehicles – a feasibility study toward optimization of energy consumption based on regional insolation and traffic data (چکیده)
120 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
121 - Optimization of hole-making operations: a tabu-search approach (چکیده)
122 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
123 - EVALUATING THE DISCRETIZATION OF SEARCH SPACE IN CONTINUOUS PROBLEMS FOR ANT COLONY OPTIMIZATION (چکیده)
124 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
125 - Comparing the Ant Colony Algorithm and Simulated Annealing in optimization of multiminima countinous functions (چکیده)
126 - Analysis of neighborhood generation and move selection strategies on the performance of Tabu Search (چکیده)
127 - An ant colony optimization for single-machine weighted tardiness scheduling with sequence-dependent setups (چکیده)
128 - An adaptive TS approach to JIT sequencing with variable processing times and sequence-dependent setups (چکیده)
129 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
130 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
131 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
132 - A heuristic algorithm approach for scheduling of multi-criteria unrelated parallel machines (چکیده)
133 - Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis (چکیده)
134 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
135 - Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm (چکیده)
136 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
137 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
138 - Design of Rotor Profile for Lobe Pumps Based on Flowrate Function (چکیده)
139 - A HEURISTIC ALGORITHM FOR THE OPTIMAZATION OF POWDER-MIXED EDM PARAMETERS FOR TI-CO ALLOYS (چکیده)
140 - Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method (چکیده)
141 - A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints (چکیده)
142 - Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency (چکیده)
143 - Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing (چکیده)
144 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
145 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
146 - Optimizing Turning Parameters for Cylindrical Parts Using Simulated Annealing Method (چکیده)
147 - Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method (چکیده)
148 - برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی (چکیده)
149 - The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search (چکیده)
150 - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان (چکیده)
151 - Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm (چکیده)
152 - Simulated Annealing Application for Structural Optimization (چکیده)
153 - MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY (چکیده)
154 - شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود (چکیده)
155 - Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs (چکیده)
156 - A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep (چکیده)