بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهرام عابدی


موارد یافت شده: 71

1 - همبستگی مقدار عناصر غذایی، فعالیت آنزیمهای مسیر فنیل پروپانوئید و متابولیت های ثانویه در دو ژنوتیپ سیب توسرخ ایرانی و رقم رد دلیشر روی پایه های مختلف (چکیده)
2 - Investigation of the Effect of Foliar Application of Seaweed Extract as growth bio-stimulants (Ascophyllum nodosum) on Quantitative and Qualitative Characteristics of Three Tomato Cultivars (Solanum Lycopersicon Mill) (چکیده)
3 - افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار (چکیده)
4 - Use of response surface methodology for optimizing the media of establishment and proliferation phases of Iranian seedless barberry (چکیده)
5 - ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک دریایی (چکیده)
6 - Investigation of developed clay‐nanocomposite packaging film on quality of peach fruit ( Prunus persica Cv. Alberta) during cold storage (چکیده)
7 - افزایش انبوه درون شیشه ای میرو بلان 29c(prunus cerasifera L.)یک پایه رویشی برای میوه های هسته دار (چکیده)
8 - مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم (چکیده)
9 - بررسی تأثیر پوشش‌پلی‌اتیلن و تیمار آب‌گرم بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست نازک قندهاری) (چکیده)
10 - Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.) (چکیده)
11 - بررسی اسانس آویشن شیرازی و پوشش آلوئه ورا بر ویژگی های ارگتنولپتیکی سیب گلاب در شرایط سرد (چکیده)
12 - Preharvest Application Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate on Physicochemical Characteristics of Fresh Jujube Fruit (Ziziphus jujuba. Mill) During Storage (چکیده)
13 - Enzyme activity, phenolic and flavonoid compounds in leaves of Iranian red flesh apple cultivars grown on different rootstocks (چکیده)
14 - The effects of Root Zone Temperature and Electrical Conductivity on the Lycopene, β-carotene, Chlorophyll Concentration and Quality of Tomato Fruit grown in Hydroponic Culture. (چکیده)
15 - اثیر قارچ مایکوریزا بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و تغذیه‌ای پایه فلائینگ دراگون تحت تنش شوری (چکیده)
16 - The effect of polyamines and SICS on the compatibility, fertility and yield indices of apple cv. Golden Delicious (چکیده)
17 - The application of polyamines and self-incompatibility control substance on yield indices and qualitative traits of apple cv ‘Red Delicious’ (چکیده)
18 - Effect of salicylic acid and potassium sulfate on the primary bud necrosis and fruit set of the following year of Askari grapevine (چکیده)
19 - تسهیل جوانه زنی بذور 4 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (چکیده)
20 - تسهیل جوانه زنی بذر 8 گونه زالزالک (Crataegus spp.) بومی ایران با کاربرد خراش دهی شیمیایی و چینه سرمایی (چکیده)
21 - تاثیر محلولپاشی ترکیبات سالم بر ترکیدگی و ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم انار (چکیده)
22 - اثر محلول پاشی کائولن و شکر بر خصوصیات کمی و کیفی انار پوست سفید و پوست قرمز (چکیده)
23 - Modification of Flower Color Pigments and Color Composition with Hormonal Treatments and Sucrose in Tulipa gesneriana ‘Kingsblood’ (چکیده)
24 - Enhancing the Flower Colour Composition Pigments and Physiological Changes of Tulipa gesneriana ‘Daydream’ with Three Phytohormones and Sucrose (چکیده)
25 - اثر پلی آمینها بر تشکیل و کیفیت میوه زیتون (چکیده)
26 - اثر عصاره های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه های قارچی پنی سیلیوم (چکیده)
27 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
28 - اثر عصاره های گیاهی بر کنترل رشد قارچ های P. digitatum و P. italicum عامل کپک سبز و آبی در مرکبات (چکیده)
29 - اثر عصاره¬های چای سبز و پوست انار بر افزایش زمان انبارداری پرتقال تامسون ناول تلقیح شده با جدایه¬های قارچی پنی¬سیلیوم (چکیده)
30 - A Study on the Effect of Nitrogen Spray at Different Times on Color and Yield Parameters of Grape cv. Pykany (چکیده)
31 - Effect of media and regulators of plant growth on micro propagation of Myrobalan 29C rootstock (چکیده)
32 - Effect of Arbuscular Mycorrhiza on Growth and Physiological Behavior of PHL-C Rootstock (چکیده)
33 - بهینه سازی عوامل موثر در ازدیاد درون شیشه ای پایه میروبالان c۲۹ (چکیده)
34 - بررسی اثرات اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی برخی صفات مورفولوژیک گیاه زینتی شمعدانی (Plargonium spp.) (چکیده)
35 - تعیین نیاز سرمایی و گرمایی چهار رقم زردآلو در استان خراسان (چکیده)
36 - Changes in Physical Properties, Chemical Composition and Antioxidant Activity of Four Pistachio Cultivars at Ten Maturity Stages (چکیده)
37 - Effect of Calcium Nitrate and Salicylic Acid on physicochemical characteristics and storability of Fresh Jujube Fruits (چکیده)
38 - Effect of Salicylic Acid and Calcium Nitrate Spraying on Qualitative Properties and Storability of Fresh Jujube Fruit (Ziziphus jujuba.Mill) (چکیده)
39 - The Influence of Saline Water Drip Irrigation and Root temperature Zone on Tomato Yield under Soilless Cultivation (چکیده)
40 - تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی صفات پیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
41 - تاثیر پلی‌آمینی (پوترسین) بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و نشت الکترولیت گیاه نعناع فلفلی (Mentha peper L.) در شرایط تنش شوری (چکیده)
42 - اثر فیلم‎های نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو (چکیده)
43 - The effect of salicylic acid and potassium sulphate on the amount of soluble sugars, starch, proline and protein of grape buds under cold stress (چکیده)
44 - Changes in polyamine levels in relationship to the growth and development of parthenocarpic fruits (shotberries) of olive (Olea europaea L.) (چکیده)
45 - بررسی نقش حفاظتی نیتریک اکسید در کاهش صدمات ناشی از تنش شوری در گیاه همیشه بهار (L. cv. Gitan Orange (Calendula officinalis (چکیده)
46 - اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز (.Mentha spicata L) (چکیده)
47 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) (چکیده)
48 - Study of Correlations between Horticultural Traits and Variables Affecting Kernel Percentage of Walnut (Juglans regia L.) (چکیده)
49 - Effect of bentonite on growth indices and physiological traits of spinach (Spinacia oleracea L) under drought stress (چکیده)
50 - کاربرد پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین) و ترکیب تغذیه‌ای سیکس روی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه سیب رقم گلاب (چکیده)
51 - بررسی پرآوری و ریشه زایی پایه پاکوتاه گیلاس ( PHL-C) در دو محیط جامد و دوفاز (چکیده)
52 - Effect of media and plant growth regulators in micro propagation of Myrobalan29C rootstock (چکیده)
53 - تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک (چکیده)
54 - THE EFFECTS Of MEDIA, PLANT GROWTH REGULATORS AND APEX SIZE ON THE SUCCESS of MERISTEM CULTURE IN PRUNUS AVIUM CV PISHRAS-E-MASHHAD (چکیده)
55 - Investigation of genetic diversity in some Hawthorn (Crateagus spp.) species in the North and East of Iran by morphological markers (چکیده)
56 - Evaluation of of wild Hawthorns (Crateagus spp.) in various regions of Iran by means of morphological markers (چکیده)
57 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک (چکیده)
58 - Effect of salin stress on morphological caracteristics of Mint (Mentha spicata L.) (چکیده)
59 - Investigation of the Quality and Quantity Characteristics of Isfahan Quince Fruit Genotypes during the Storage Period. (چکیده)
60 - In vitro Pollen Grain Germination and Tube Growth of Ten Iranian Jujube (چکیده)
61 - Pollen Grain Morphological Characteristics of Ten Iranian Jujube (Ziziphus jujuba) Cultivars by Using Scanning Electron Microscopy (چکیده)
62 - تغییرات فصلی مقادیر نشت الکترولیتی،کربوهیدرات های محلول و رشد مجدد قلمه های چهار رقم انگور، (V.vinifera) تحت تنش یخ زدگی (چکیده)
63 - بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور (چکیده)
64 - اثر تراکم و هرس بوته بر عملکرد و رشد بوته دو رقم فلفل دلم های گلخانه ای (چکیده)
65 - تاثیر تنش یخ زدگی بر مقادیر نشت الکترولیتی، پرولین و رابطه آن با رشد مجدد در برخی ارقام انگور (چکیده)
66 - تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (.Prunus armeniaca L) (چکیده)
67 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین (چکیده)
68 - Effect of Plant Density and Shoot Pruning on Yield and Growth of Sweet Pepper (چکیده)
69 - بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی (چکیده)
70 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
71 - Influence of artificial freezing on generative bud of peach cultivars (چکیده)