بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدمحمود حسینی


موارد یافت شده: 209

1 - A deep learning approach based on the physics-informed neural networks for Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a thick hollow cylinder with energy dissipation (چکیده)
2 - Automated design of phononic crystals under thermoelastic wave propagation through deep reinforcement learning (چکیده)
3 - Optimization of vibration band-gap characteristics of a periodic elastic metamaterial plate (چکیده)
4 - ارزیابی یکپارچه حوضه آبریز فریزی در قالب چارچوب حسابداری آب با استفاده از مدل SWAT (چکیده)
5 - A size-dependent differential quadrature element model for vibration analysis of FG CNT reinforced composite microrods based on the higher order Love-Bishop rod model and the nonlocal strain gradient theory (چکیده)
6 - Buckling analysis of multilayer FG-CNT reinforced nanocomposite cylinders assuming CNT waviness, agglomeration, and interphase effects using the CUF-EFG method (چکیده)
7 - تعیین تحلیل شرایط عملکردی موثر بر قابلیت اطمینان عملکرد انسان در فرآیند تعبیه کاتتر ورید مرکزی بخش اورژانس (چکیده)
8 - ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی (چکیده)
9 - تحلیل حوادث شغلی آتش‌نشانان شهر مشهد در سال‌های 96 و 97 به منظور شناسایی علل حوادث و بررسی ارتباط آن با نوع و سطح حوادث (چکیده)
10 - کاربرد یادگیری عمیق در طبقه‌بندی کریستال‌های فنونی (چکیده)
11 - شناسایی و اولویت بندی ریسک های عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات در ساختمان های بلند محلات پرتراکم مشهد (چکیده)
12 - Thermal shock-induced Moore-Gibson-Thompson generalized coupled thermoelasticity analysis based on the strain gradient Love-Bishop theory in a nanorod resonator (چکیده)
13 - Human Reliability Analysis for Cardiopulmonary Resuscitation Process in Emergency Medicine Using a Modified Hybrid Method Based on the Markov Model and Fault Tree Analysis (چکیده)
14 - A deep learning approach based on a data-driven tool for classification and prediction of thermoelastic wave’s band structures for phononic crystals (چکیده)
15 - بررسی تاثیر سرعت تخلیه آب مخزن بر پایداری شیروانی بالادست سد خاکی همگن در شرایط افت سریع مخزن بر مبنای مکانیک خاک غیر اشباع (چکیده)
16 - Strain gradient and Green–Naghdi-based thermoelastic wave propagation with energy dissipation in a Love–Bishop nanorod resonator under thermal shock loading (چکیده)
17 - Band structure analysis of Green-Naghdi-based thermoelastic wave propagation in cylindrical phononic crystals with energy dissipation using a meshless collocation method (چکیده)
18 - Nonlinear dynamic analysis of FG carbon nanotube/epoxy nanocomposite cylinder with large strains assuming particle/matrix interphase using MLPG method (چکیده)
19 - Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation in an FG multilayer hybrid nanocomposite cylinder reinforced by GPLs and CNTs (چکیده)
20 - شناسایی و پیش بینی خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله هوایی در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته (چکیده)
21 - معرفی و پیاده سازی چارچوب حسابداری آب +WA و استخراج اطلاعات و شاخص های آن به منظور پایش و مدیریت یکپارچه منابع آبی (مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی، خراسان رضوی) (چکیده)
22 - بررسی کارایی مدل SWAT در شبیه سازی توامان رواناب، آب زیرزمینی، تبخیر و تعرق و عملکرد محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز فریزی، خراسان رضوی) (چکیده)
23 - Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity (چکیده)
24 - Intelligent step-length adjustment for adaptive path-following in nonlinear structural mechanics based on group method of data handling neural network (چکیده)
25 - مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی (چکیده)
26 - تحلیل ریسک و قابلیت اطمینان عملکرد انسان در عملیات پیگرانی منطقه 4 خطوط انتقال گاز ایرا ن (چکیده)
27 - A simple and robust method for identifying the distribution functions of Manning’s roughness coefficient along a natural river (چکیده)
28 - Nonlocal coupled photo-thermoelasticity analysis in a semiconducting micro/nano beam resonator subjected to plasma shock loading: A Green-Naghdi-based analytical solution (چکیده)
29 - A data-based comparison of BN-HRA models in assessing human error probability: An offshore evacuation case study (چکیده)
30 - Band structure analysis of wave propagation in piezoelectric nano-metamaterials as periodic nano-beams considering the small scale and surface effects (چکیده)
31 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
32 - Solution of minimum spanning forest problems with reliability constraints (چکیده)
33 - A GN-based modified model for size-dependent coupled thermoelasticity analysis in nano scale, considering nonlocality in heat conduction and elasticity: An analytical solution for a nano beam with energy dissipation (چکیده)
34 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
35 - Nonlocal coupled thermoelastic wave propagation band structures of nano-scale phononic crystal beams based on GN theory with energy dissipation: An analytical solution (چکیده)
36 - BN-SLIM: A Bayesian Network methodology for human reliability assessment based on Success Likelihood Index Method (SLIM) (چکیده)
37 - Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method (چکیده)
38 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
39 - A simple innovative method for calibration of Manning’s roughness coefficient in rivers using a similarity concept (چکیده)
40 - Development and Comparison of Two New Methods for Quantifying Uncertainty in Analysis of Flow Through Rockfill Structures (چکیده)
41 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
42 - تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافته (چکیده)
43 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
44 - واکاوی و تطابق اصول حکمرانی خوب با دانش بومی مدیریت منابع آبی (چکیده)
45 - شناسایی و تحلیل ریسک حوادث ناخواسته درفرآیند پاکسازی لوله تراشه بیماران وابسته به ونتیلاتور با استفاده از روش Bow-Tie (چکیده)
46 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
47 - Axial vibration of hetero-junction CNTs mass nanosensors by considering the effects of small scale and connecting region: An analytical solution (چکیده)
48 - Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
49 - Lateral vibrations of embedded hetero-junction carbon nanotubes based on the nonlocal strain gradient theory: Analytical and differential quadrature element (DQE) methods (چکیده)
50 - Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods (چکیده)
51 - Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method (چکیده)
52 - Elastodynamic and wave propagation analysis in a FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using a modified nonlinear micromechanical model (چکیده)
53 - بهینه‌سازی کیفیت چسبندگی در اتصالات چسبی پره کامپوزیتی توربین بادی با استفاده از روش‌های طراحی آزمایش‌ها (چکیده)
54 - بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر (چکیده)
55 - بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی (چکیده)
56 - انتخاب پارامترهای کیفی مناسب در ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روش دلفی فازی (چکیده)
57 - تخمین شاخص سیلخیزی با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
58 - ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) (چکیده)
59 - Coupled thermoelastic analysis of an FG multilayer graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder using meshless GFD method: A modified micromechanical model (چکیده)
60 - Analytical solution for nonlocal coupled thermoelasticity analysis in a heat-affected MEMS/NEMS beam resonator based on Green-Naghdi theory (چکیده)
61 - تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (چکیده)
62 - Free vibration analysis of dissimilar connected CNTs with atomic imperfections and different locations of connecting region (چکیده)
63 - Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties (چکیده)
64 - A simple iterative method for water distribution network analysis (چکیده)
65 - بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) (چکیده)
66 - Analytical solution for coupled non-Fickian diffusion-thermoelasticity and thermoelastic wave propagation analysis (چکیده)
67 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
68 - Shock-induced nonlocal coupled thermoelasticity analysis (with energy dissipation) in a MEMS/NEMS beam resonator based on Green–Naghdi theory: A meshless implementation considering small-scale effects (چکیده)
69 - Predicting saltwater intrusion into aquifers in vicinity of deserts using spatio-temporal kriging (چکیده)
70 - تحلیل قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز بر مبنای روش ترکیبی زنجیره مارکوف و درخت خطا (چکیده)
71 - تحلیل قابلیت اطمینان عملکرد انسان در ماساژ قلبی فرآیند احیای قلبی _ ریوی با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل درخت خطا و روش مارکوف (چکیده)
72 - تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) (چکیده)
73 - EQUIVALENT PIPE NETWORK MODEL FOR A COARSE POROUS MEDIA AND ITS APPLICATION TO 2D ANALYSIS OF FLOW THROUGH ROCKFILL STRUCTURES (چکیده)
74 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
75 - Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
76 - Application of meshless local integral equations for two-dimensional transient coupled hygrothermoelasticity analysis: Moisture and thermoelastic wave propagations under shock loading (چکیده)
77 - Generalized coupled non-Fickian/non-Fourierian diffusion-thermoelasticity analysis subjected to shock loading using analytical method (چکیده)
78 - Elastodynamic Analysis of a Hollow Cylinder with Decagonal Quasicrystal Properties: Meshless Implementation of Local Integral Equations (چکیده)
79 - رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW (چکیده)
80 - کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل (چکیده)
81 - The Effects of Connecting Region Length on the Natural Frequencies of Straight and Non-straight Hetero-junction Carbon Nanotubes (چکیده)
82 - Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method (چکیده)
83 - نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها (چکیده)
84 - مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات (چکیده)
85 - An analytical solution for thermoelastic damping in a micro-beam based on generalized theory of thermoelasticity and modified couple stress theory (چکیده)
86 - Shock-induced two dimensional coupled non-Fickian diffusion–elasticity analysis using meshless generalized finite difference (GFD) method (چکیده)
87 - Two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion-elastodynamics problems in functionally graded materials using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
88 - Three Dimensional Natural Frequency Analysis of Sandwich Plates with Functionally Graded Core Using Hybrid Meshless Local Petrov-Galerkin Method and Artificial Neural Network (چکیده)
89 - Geometrically nonlinear dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders using total Lagrangian MLPG method (چکیده)
90 - Improving the performance of water balance equation using fuzzy logic approach (چکیده)
91 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
92 - Thermoelastic damping in a nonlocal nano-beam resonator as NEMS based on the type III of Green–Naghdi theory (with energy dissipation) (چکیده)
93 - Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method (چکیده)
94 - A meshless local Petrov–Galerkin method for nonlinear dynamic analyses of hyper-elastic FG thick hollow cylinder with Rayleigh damping (چکیده)
95 - Elastic wave propagation and time history analysis in FG nanocomposite cylinders reinforced by carbon nanotubes using a hybrid mesh-free method (چکیده)
96 - Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method (چکیده)
97 - Fuzzy Clustering-based Neural Networks for Describing Rainfall-Runoff Process (چکیده)
98 - An Intuitive View to Compare Intelligent Systems (چکیده)
99 - Fuzzy Systems as a Fusion Framework for Describing Nonlinear Flow in Porous Media (چکیده)
100 - Evolutionary Neural Network Modeling for Describing Rainfall-Runoff Process (چکیده)
101 - Fuzzy-stochastic linear programming in water resources engineering (چکیده)
102 - Shock-induced molar concentration wave propagation and coupled non-Fick diffusion-elasticity analysis using an analytical method (چکیده)
103 - Application of a hybrid mesh-free method for shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a layered functionally graded thick hollow cylinder with nonlinear grading patterns (چکیده)
104 - Two dimensional transient analysis of coupled non-Fick diffusion-thermoelasticity based on Green-Naghdi theory using meshless local Petrov – Galerkin (MLPG) method (چکیده)
105 - تحلیل میرایی ترموالاستیک در میکروتیر تشدیدگر بر اساس تئوری لرد-شولمن به روش تحلیلی (چکیده)
106 - تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
107 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
108 - رویکردی ترکیبی برمبنای درخت خطا و زنجیره مارکوف برای ارزیابی قابلیت اطمینان مشتری در سیستمهای توزیع (چکیده)
109 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
110 - تحلیل ارتعاشات ترموالاستیک در سیستم های نانو الکترو مکانیک به شکل تیر بر اساس تئوری گرین- نقدی (چکیده)
111 - Stochastic analysis of elastic wave and second sound propagation in media with Gaussian uncertainty in mechanical properties using a stochastic hybrid mesh-free method (چکیده)
112 - Application of a Hybrid Mesh-free Method Based on Generalized Finite Difference (GFD) Method for Natural Frequency Analysis of Functionally Graded Nanocomposite Cylinders Reinforced by Carbon Nanotubes (چکیده)
113 - ارائه الگوریتم ابتکاری برای مساله درخت فراگیر کمینه با محدودیت تاخیر (چکیده)
114 - کاربرد روابط رگرسیونی در برآورد تلفات انتقال و مقایسه آنها در مناطق مختلف (چکیده)
115 - Elastic wave propagation in a functionally graded nanocomposite reinforced by carbon nanotubes employing meshless local integral equations (LIEs) (چکیده)
116 - Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
117 - Application of a hybrid meshless technique for natural frequencies analysis in functionally graded thick hollow cylinder subjected to suddenly thermal loading (چکیده)
118 - Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method (چکیده)
119 - Application of meshless local integrale quations to two dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion–elasticity (چکیده)
120 - Multiple-reach Muskingum Flood Routing using Spreadsheet (چکیده)
121 - Stochastic hybrid numerical method for transient analysis of stress field in functionally graded thick hollow cylinders subjected to shock loading (چکیده)
122 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
123 - Response of multiwall carbon nanotubes to impact loading (چکیده)
124 - Shock - induced thermoelastic wave propagation analysis in a thick hollow cylinder without energy dissipation using mesh-free generalized finite difference (GFD) method (چکیده)
125 - تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) (چکیده)
126 - WAVE PROPAGATION AND MECHANICAL SHOCK ANALYSIS IN FUNCTIONALLY GRADED THICK HOLLOWCYLINDER USING A HYBRID MESH-FREE METHOD (چکیده)
127 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (چکیده)
128 - افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی (چکیده)
129 - Analysis of elastic wave propagation in a functionally graded thick hollow cylinder using a hybrid mesh-free method (چکیده)
130 - An analytical solution for thermal shock analysis of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
131 - Axial Force Analysis in Axial Machines with Functionally-graded Permanent Magnet (چکیده)
132 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت وحساسیت روابط برآورد عامل های هیدرولیکی جریان در محیط سنگریزه (چکیده)
133 - A glance on the effects of temperature on axisymmetric dynamic behavior of multiwall carbon nanotubes (چکیده)
134 - Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region (چکیده)
135 - Hydraulic performance analysis of sewer systems with uncertain parameters (چکیده)
136 - Energy and momentum in one dimensional open channel flow (چکیده)
137 - Functionally-graded Permanent Magnets for Power Transmission Applications (چکیده)
138 - Analytical Solution for Thermoelastic Waves Propagation Analysis in Thick Hollow Cylinder Based on Green-Naghdi Model of Coupled Thermoelasticity (چکیده)
139 - Coupled thermoelasticity analysis based on Green-Naghdi theory (without energy dissipation) in thick hollow cylinder using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method (چکیده)
140 - Thermal shock analysis and thermo-elastic stress waves in functionally graded thick hollow cylinders using analytical method (چکیده)
141 - Coupling Numerical and Physical Modeling for Analysis of Flow in a Diversion Structure with Coanda-effect Screens (چکیده)
142 - Two-dimensional dynamic analysis of thermal stresses in a finite-length FG thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using an analytical method (چکیده)
143 - Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties (چکیده)
144 - Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties (چکیده)
145 - بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
146 - توسعه معادله های همبستگی برای برآورد تلفات انتقال در رودخانه های فصلی حوزه آبخیز قره قوم (چکیده)
147 - Analytical Solution for Two-Dimensional Dynamic Response Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder with Finite Length Subjected to Impact Loading (چکیده)
148 - Meshless local Petrov–Galerkin method for coupled thermoelasticity analysis of a functionally graded thick hollow cylinder (چکیده)
149 - Stochastic meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders (چکیده)
150 - Thermo Elastic Wave propagation in functionally graded materials using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) Method (چکیده)
151 - ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد (چکیده)
152 - ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پآیلوت از شبکه شهر مشهد (چکیده)
153 - Axisymmetric Vibration Analysis of Finite Length Multiwalled Carbon Nanotubes Using a Continuum Model (چکیده)
154 - Effects of dimensional parameters and various boundary conditions on axisymmetric vibrations of multi-walled carbon nanotubes using a continuum model (چکیده)
155 - Transient and Dynamic Stress Analysis of Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Subjected to Thermal Shock Loading Using an Analytical Method (چکیده)
156 - A unified formulation for the analysis of temperature field in thick hollow cylinder made of functionally graded materials with various grading patterns (چکیده)
157 - Displacement time history analysis and radial wave propagation velocity in pressurized multiwall carbon nanotubes (چکیده)
158 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
159 - EFFECTS OF UNCERTAIN MECHANICAL PROPERTIES ON TIME HISTORY OF STRESSES (WAVE PROPAGATION) IN THICK HOLLOW CYLINDER MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS (FGM) USING A PROBABILISTIC ANALYSIS (چکیده)
160 - بررسی تاثیر پذیری مدل های تحلیل آزمایشهای پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها (چکیده)
161 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
162 - Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties (چکیده)
163 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
164 - برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (چکیده)
165 - بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (چکیده)
166 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
167 - تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (چکیده)
168 - تجزیه و تحلیل عدم‌قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش‌‌های شهری (چکیده)
169 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
170 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
171 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
172 - Accuracy of Energy and Momentum Principles for Gradually Varied Analysis of Flow through Compound Channels (چکیده)
173 - تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشک (چکیده)
174 - Coupled Thermoelasticity (Without Energy Dissipation) Analysis in Thick Hollow Cylinder Subjected to thermal shock loading Using a General Analytical Method (چکیده)
175 - Experimental Observations of Gradually Varied Flow Formation in Compound Channels (چکیده)
176 - Development of an unsteady model for flow through coarse heterogeneous porous (چکیده)
177 - Application of spreadsheets in developing flexible multiple-reach and multiple-branch methods of Muskingum flood routing (چکیده)
178 - Time history analysis of stresses in functionally graded thick hollow cylinder subjected to thermal shock loading using analytical method (چکیده)
179 - General analytical solution for elastic radial wave propagation and dynamic analysis of functionally graded thick hollow cylinders subjected to impact loading (چکیده)
180 - Time history analysis of displacement and stress fields in thick hollow cylinders subjected to impact loading using analytical method (چکیده)
181 - Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading (چکیده)
182 - Dynamic Stochastic Analysis of Radial Displacement in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Using Hybrid Numerical Method and Monte Carlo Simulation (چکیده)
183 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
184 - Coupled Thermoelasticity of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders (Without Energy Dissipation) (چکیده)
185 - Heat Loss and Thermal Stresses in DI Diesel Engine Using Functionally Graded Cylinder (چکیده)
186 - Increasing of energy efficiency in the Diesel engine using functionally graded materials (FGMs) (چکیده)
187 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
188 - Dynamic response of functionally graded hollow cylinder (چکیده)
189 - Analytical Solution in Transient Thermoelasticity of Functionally Graded Thick Hollow Cylinders (Pseudo-Dynamic Analysis) (چکیده)
190 - Dynamic Analysis of Alumina - Aluminum FG Cylinders Subjected to Thermal and Mechanical loads Using Analytical Solution (چکیده)
191 - Analytical solution in transient thermo-elasticity of functionally graded thick hollow cylinders (Pseudo-dynamic analysis) (چکیده)
192 - Dynamic analysis of two-dimensional functionally graded thick hollow cylinder with finite length under impact loading (چکیده)
193 - Coupled thermoelasticity and second sound in finite length functionally graded thick hollow cylinders (without energy dissipation) (چکیده)
194 - Heat conduction and heat wave propagation in functionally graded thick hollow cylinder base on coupled thermoelasticity without energy dissipation (چکیده)
195 - Coupled thermoelasticity of a functionally graded THICK HOLLOW CYLINDERS (WITHOUT ENERGY DISSIPATION) (چکیده)
196 - Dynamic response and radial wave propagation velocity in thick hollow cylinder made of functionally graded materials (چکیده)
197 - Transient heat conduction in functionally graded thick hollow cylinders by analytical method (چکیده)
198 - Vibration and radial wave propagation velocity in functionally graded thick hollow cylinder (چکیده)
199 - اندازه گیری هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک و مقایسه مقادیر به دست آمده با نتایج چهار مدل تخمینی (چکیده)
200 - کاربرد زمین امار در ارزیابی شبکه های پایش کیفی اب زیر زمینی (چکیده)
201 - Energy and Momentum Approaches for Analysis of Gradually-varied Flow through Compound Channels (چکیده)
202 - Variability of hydraulic parameters in coarse porous media (چکیده)
203 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)
204 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در روندیابی متمرکز سیلاب (چکیده)
205 - ON THE PERFORMANCE OF DIFFERENT EMPIRICAL LOSS EQUATIONS FOR FLOW THROUGH COARSE POROUS MEDIA (چکیده)
206 - Equations for discharge calculation in compound channels having homogeneous roughness (چکیده)
207 - Calibration of Hydraulic Parameters for Flow through Rockfill Structures (چکیده)
208 - A NEW INVESTIGATIONON ON THE PERFORMANCE OF RAINFALL IDF MODELS (چکیده)
209 - Soft computing-based nonlinear fusion algorithms for describing non-Darcy flow in porous media (چکیده)