بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدخت پورخالقی چترودی


موارد یافت شده: 99

1 - نمود‌های سوررئالیستی در شعر جنگ بر مبنای آثار پنج شاعر مقاومت (چکیده)
2 - Symbols of Unification, Love, and Peace among Civilizations (چکیده)
3 - Human resource management efficiency and Shahnamah (based) on a comprehensive model of management factors effecting the productivity of manpower of doctor Mehdi Alvani (چکیده)
4 - Shahname Firdausi and Transformational Management with Attitude Comparison Ulrich Transformation Pattern (چکیده)
5 - بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانی (چکیده)
6 - فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی (چکیده)
7 - تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژی (چکیده)
8 - بازخوانی اجتماعی اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران (چکیده)
9 - شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو (چکیده)
10 - تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90 (چکیده)
11 - مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران (چکیده)
12 - شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی (چکیده)
13 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسّلطنۀ تبریز (چکیده)
14 - هیأت پرشکوه انسان خودشکوفا از نگاه فردوسی با رویکرد تطبیقی با نظریّه مازلو (چکیده)
15 - نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب (چکیده)
16 - آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی (چکیده)
17 - منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان (چکیده)
18 - تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه» (چکیده)
19 - بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
20 - نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری (چکیده)
21 - تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
22 - اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما (چکیده)
23 - تحلیل شخصیت خاقانی در دیوان بر اساس نظریّات روان‌شناسی آبراهام مزلو و اریک برن (چکیده)
24 - تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامین (چکیده)
25 - مخاطب از نگاه بیدل دهلوی (چکیده)
26 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
27 - آرش کمانگیر و وشنو (چکیده)
28 - بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
29 - مراحل دریافت متن در شعر سپهری بر‌اساس رویکرد بوگراند و درسلر (چکیده)
30 - جهت دستوری در سه غزل معاصر (چکیده)
31 - اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان (چکیده)
32 - شاهنامه و مدیریت اقتضایی (چکیده)
33 - سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (چکیده)
34 - تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری (چکیده)
35 - فروغ فرخزاد و سعاد الصباح در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسی (چکیده)
36 - گرشاسب و هراکلس (بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی) (چکیده)
37 - کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (چکیده)
38 - آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (چکیده)
39 - بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی (چکیده)
40 - بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار (چکیده)
41 - بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (چکیده)
42 - ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه (چکیده)
43 - کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج (چکیده)
44 - تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامی (چکیده)
45 - بازتاب اسطوره ها وباورها ی کهن پیرامون آب در شعر خاقانی (چکیده)
46 - تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی) (چکیده)
47 - تجلی توحید در غزل مناجات سنایی (چکیده)
48 - تحلیل شخصیت فردوسی براساس آزمایش رنگ روشارخ و لوشر (چکیده)
49 - هی کیم سن؟! (چکیده)
50 - بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج (چکیده)
51 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
52 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین (چکیده)
53 - گرشاسب کمک ستیز (روایت خشکی ستیزی گرشاسپ در اساطیر ایرانی) (چکیده)
54 - کتاب و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی در دهه 80 (چکیده)
55 - بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) (چکیده)
56 - نوآروی تجزیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر شعر حسین منزوی (چکیده)
57 - انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
58 - تحلیل طنز فلسفی و غیر خصمانه در تاریخ بیهقی از دیدگاه روانشناختی (چکیده)
59 - بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی (چکیده)
60 - تاثیر متقابل فرهنگی ترکمنستان و خراسان (فرصتها و آسیبها) از فروپاشی تا سال 1385 (چکیده)
61 - از سیمرغ عطار تا شمس مولانا (چکیده)
62 - بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (چکیده)
63 - بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران (چکیده)
64 - نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان (چکیده)
65 - بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران (چکیده)
66 - نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 (چکیده)
67 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
68 - شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
69 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
70 - فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان (چکیده)
71 - تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس (چکیده)
72 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
73 - تیرگان و آبریزگان (چکیده)
74 - پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه (چکیده)
75 - آب در شعر خاقانی (چکیده)
76 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
77 - فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) (چکیده)
78 - سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) (چکیده)
79 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
80 - قرائتی نو از قصه شهر سنگستان (چکیده)
81 - روان شناسی رنگ در هفت پیکر (چکیده)
82 - از ریواس اساطیر تا ورقه و گلشاه عیوقی (چکیده)
83 - تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی بر اساس الگوی گرماس (چکیده)
84 - درختی همه برگ او پند و بارش خرد (چکیده)
85 - زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها (چکیده)
86 - قابلیتهای نمایشی شعر حافظ (چکیده)
87 - موسیقی نثر تاریخ بیهقی (چکیده)
88 - بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم (چکیده)
89 - جبرئیل (چکیده)
90 - راز دوازده درخت سرو (چکیده)
91 - رود سرود گوسانی رودکی (چکیده)
92 - Theism, Desire for peace, Love for Mankind, shared Dimensions of Civilizations; (چکیده)
93 - راز شمس و درخت زندگي (چکیده)
94 - قوشما و ترانه هاي بابا (چکیده)
95 - زكوي سلامت گرفته كناري (چکیده)
96 - كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها (چکیده)
97 - قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان (چکیده)
98 - جان پهلوان روان آب و فرهِ ایزدی جانمایه ی مرز درختی توران و ایران (چکیده)
99 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)