بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی مرادی


موارد یافت شده: 128

1 - بررسی تأثیر گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر برخی شاخص های رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، محتوای فلاونوئید و کارتنوئید گل همیشه‏بهار (چکیده)
2 - Audit adjustments and corporate financing: evidence from Iran (چکیده)
3 - Taxonomies of money laundering: an Iranian perspective (چکیده)
4 - Perception versus reality: Iranian banks and international anti-money laundering expectations (چکیده)
5 - اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
6 - تاثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی‏اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
7 - نقدشوندگی سهام: رفتار بازار در رابطه با معاملات برخط (چکیده)
8 - رابطه بین مدیریت دانش شخصی و عملکرد شغلی حسابداران (چکیده)
9 - Impact of corporate governance mechanisms on the cost of equity capital in emerging markets (چکیده)
10 - The impact of ownership structure on the cost of equity in emerging markets (چکیده)
11 - Relationship between earnings management, CEO compensation, and stock return on Tehran Stock Exchange (چکیده)
12 - تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی، عدم نقدشوندگی سهام و تمرکز مالکیت بر دقت پیش‌بینی سود (چکیده)
13 - بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه حسابداری و مدیریت سود (چکیده)
14 - Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange (چکیده)
15 - تأثیر تمرکز بر مشتری بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت (چکیده)
16 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
17 - بررسی حافظه بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
18 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
19 - بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی (چکیده)
20 - بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام قبل و بعد از اعلان آیین نامه نظام راهبری شرکتی (چکیده)
21 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
22 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
23 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
24 - تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورت های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده (چکیده)
25 - بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (چکیده)
26 - بررسی ارتباط محدودیت مالی و جریان نقد آزاد مثبت و منفی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و ناکافی در دارایی‌های شرکت با استفاده از مدل ایستا و پویا (چکیده)
27 - نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی (چکیده)
28 - Using the Imperialistic Competitive Algorithm Model in Bankruptcy Prediction and Comparison with Genetic Algorithm Model in Listed Companies of Tehran Stock Exchange (چکیده)
29 - Principles of the Development of Transactions Jurisprudence (چکیده)
30 - رابطه بین رویکرد اخلاقی نسبی گرایی، رضایت شغلی و ماکیاولی گرایی بین جامعه حسابداران و حسابرسان (چکیده)
31 - رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان (چکیده)
32 - تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد (چکیده)
33 - بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
34 - بررسی رابطه بین چرخش موسسات حسابرسی و بازد ه غیرعادی سهام (چکیده)
35 - بررسی ارتباط افق سرمایه گذاری سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی غیر منتظره (چکیده)
36 - رابطه بین هوش هیجانی، هوش معنوی و عملکرد حسابرس (چکیده)
37 - بررسی تأثیر ویژگی های فردی بر قضاوتهای اخلاقی دانشجویان (چکیده)
38 - رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد (چکیده)
39 - بررسی رابطه بین آلودگی هوای شهر و شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
40 - اتکای سرمایه گذاران برکیفیت حسابرسی مستقل، و تاثیرپذیری کیفیت گزارشگری مالی و افشای اطلاعات صورت های مالی (چکیده)
41 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
42 - بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
43 - بررسی عوامل موثر بر اعمال رفتارهای ناکارآمد حسابرسان (چکیده)
44 - پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R (چکیده)
45 - بررسی رابطه تغییر هم زمان مدیریت ارشد و مدیریت سود : سال پایانی حضور مدیران ارشد (چکیده)
46 - The Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Disclosure Quality: Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
47 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
48 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
49 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
50 - سطح تحمل ابهام دانشجویان: مطالعه مقایسه‌ای در بین دانشجویان حسابداری و مدیریت (چکیده)
51 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
52 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
53 - Application of the strut-and-tie method for steel fiber reinforced concrete deep beams (چکیده)
54 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
55 - The role of tolerance of ambiguity on ethical decision-making students (چکیده)
56 - رویکرد مهندسی جدید برای پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
57 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
58 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
59 - بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود با کارایی و تصمیمات سرمایه گذاری: با استفاده از روش¬های گشتاورهای تعمیمیافته و حداقل مربعات تعمیمیافته برآوردی (چکیده)
60 - بررسی ارتباط بین برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت پیش بینی سود به وسیله مدیریت پس از عرضه اولیه (چکیده)
61 - رقابت بازار محصول و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از تجدیدارائه‌های حسابداری (چکیده)
62 - بررسی عوامل موثر بر به هنگامی گزارشگری مالی با استفاده از تکنیک های شبکه های عصبی مصنوعی و درخت تصمیم (چکیده)
63 - Forecasting Systematic Risk by Least Angel Regression, AdaBoost and Kernel Ridge Regression (چکیده)
64 - بررسی حساسیت جریان نقدیِ سطح نگهداشت موجودی های نقد (چکیده)
65 - رابطه بین عضویت در گروه های تجاری و بازده سهام (چکیده)
66 - The Effects of Industry Specialization on Auditor's Opinion in Iran (چکیده)
67 - Analysis of Incentive Effects of Managers’ Bonuses on Real Activities Manipulation Relevant to Future Operating Performance (چکیده)
68 - بررسی تاثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود (چکیده)
69 - کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
70 - عوامل مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
71 - ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
72 - بررسی عوامل موثر بر فرار از پرداخت مالیات با تاکید بر عوامل فرهنگی (چکیده)
73 - A Study on the relationship between human development and intellectual and human capital in banking industry (چکیده)
74 - بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیأت مدیره بر هزینه های نمایندگی (چکیده)
75 - Investigating the Degree of Importance & Employment of Management Accounting Methods by Managers of Companies Admitted Into the (چکیده)
76 - Factors Influencing Auditors’ Ethical Sensitivity in Ethical Decision - making: Evidence from Iran (چکیده)
77 - Timeliness of Annual Financial Reporting: Evidence from the Tehran Stock Exchange (چکیده)
78 - The Effect of Mathematics Subject on Accounting Students of Private and State Universities in Iran (چکیده)
79 - Association between Corporate Governance and Corporate Performance in Iran (چکیده)
80 - The Effect of Earning Quality on Level of Cash Holding of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
81 - A Survey on Timeliness in Financial Reporting and Corporate Governance: Evidence from Iran (چکیده)
82 - An investigation on Impact of Institutional ownership and company proprietorship on Tax Aggressive Policy (چکیده)
83 - The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News (چکیده)
84 - Application of analytic hierarchy process in analyzing and ranking of non-financial measures that affect investor decisions (چکیده)
85 - استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (چکیده)
86 - بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time - PCR (چکیده)
87 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
88 - A Study of the Influence of Field of the Study and Gender on Ethical Values: Iranian Scenario (چکیده)
89 - Financial Distress Prediction of Iranian Companies by Using Data Mining Techniques (چکیده)
90 - شمارش جمعیت کل باکتریهای شکمبه با استفاده از روش Real time-PCR (چکیده)
91 - A Study of Job Satisfaction - Comparison between the Auditors of Supreme Audit Court and CPAs. An Iranian Evidence (چکیده)
92 - A Study of the Audit Information Technology Usage and Perceived Importance by Auditors in Iran (چکیده)
93 - Going Concern Prediction of Iranian Companies by Using Fuzzy C-Means (چکیده)
94 - The Relationship between Consumer Price Index, Producer Price Index and Traded Shares at Tehran Stock Exchange (چکیده)
95 - A Study the Reasons of Failure in Implementation of Enterprise Resource Management Systems in Iran (چکیده)
96 - شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی؛ با بهره گیری از روش دلفی (چکیده)
97 - A Study of the Effective Variables on Earning Management: Iranian Evidence (چکیده)
98 - A Study of the Audit Inherent Risk: Evidence of Emerging Economy (چکیده)
99 - A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
100 - A Study of the Differences of Tax Auditing Terms of Determining Taxable Incomes: Iranian Evidence (چکیده)
101 - A Study of Relationship between Board Characteristics and Earning Management: Iranian Scenario (چکیده)
102 - A Study of the Effect of Establishing Accounting Standards on Conservatism Amount: Iranian Scenario (چکیده)
103 - The Relation between Financial Information Transparency and Firms Characteristics of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (چکیده)
104 - بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود (چکیده)
105 - روان شناسی و جامعه شناسی تقلب (چکیده)
106 - EVALUATING THE INVESTORS’ OVERREACTION TO FINANCIAL MEASURES: SOME EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (چکیده)
107 - A Study of Managers Point of View on Environmental Accounting Information Disclosure of Listed Companies in Iran (چکیده)
108 - A study of the knowledge of auditors in the field of tax laws: Evidence of Iran (چکیده)
109 - The effect of qualified audit report on share prices and returns: Evidence of Iran (چکیده)
110 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
111 - A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting in Iran (چکیده)
112 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
113 - FACTORS AFFECTING DIVIDEND POLICY: EMPIRICAL EVIDENCE OF IRAN (چکیده)
114 - A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting : Empirical Evidence of Emerging Economy (چکیده)
115 - A Study of the Effect of Oil Price Fluctuation on Industrial and Agricultural Produts in Iran (چکیده)
116 - بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبت های P/E و P/B در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
117 - A Study of the Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient through out Income Approach: Iranian Evidence (چکیده)
118 - Iranian Angle to Non-Audit Services: Some Empirical Evidence (چکیده)
119 - An Empirical Modeling of Companies Using Support Vector Data Description (چکیده)
120 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
121 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
122 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
123 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
124 - بررسی رابطه اهرم مالی وهموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
125 - ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
126 - اوراق اختیار معامله، قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسلامی مشابه با آنها (چکیده)
127 - بررسی تاثیر ضد قارچی اسانسهای نعناء فلفلی ، رازیانه و زیره سیاه (چکیده)
128 - کاربرد مواد موثر آنغوزه به عنوان یک آفتکش طبیعی در کنترل مگس خربوزه (چکیده)