بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Mahdi Farahi


موارد یافت شده: 65

1 - ارائه مدل مفهومی ایمنی روانشناختی در سرمایه های انسانی دانشگاه: پیشایندها و پیاهدها (چکیده)
2 - تدوین نظریه طیفی روابط ضمنی رهبران در سازمان‌های عمومی دارای رفتار داوطلبانه نقش نگرش و ادراک رهبران از رابطه، در اثربخشی روابط آنها با پیروان) (چکیده)
3 - بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگ ی (چکیده)
4 - A New Dynamic Nursing Workforce Planning Considering Skills Required at the Different Organizational Hierarchy: An Optimal Control Method (چکیده)
5 - تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگی (چکیده)
6 - شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی (چکیده)
7 - تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی (چکیده)
8 - طراحی مدل مدیریت استراتژیک در نظام آموزشی دانشگاه با استفاده از تئوری داده بنیاد (چکیده)
9 - احصای مؤلفه های رهبری آموزشی اخلاقی و بررسی تأثیر آن بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه های عراق (چکیده)
10 - پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌ (چکیده)
11 - بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده (چکیده)
12 - ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران (چکیده)
13 - بررسی تاثیر فرهنگ شرکتی ( قبیله ای، ادهوکراسی، سلسله مراتبی، بازار) بر فساد اداری ادراک شده (چکیده)
14 - ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای بهره گیری از اینترنت با استفاده از رویکرد داده بنیاد (چکیده)
15 - بازنماییِ مولفه هایِ اخلاقی در راهبردهایِ شناختیِ بازآفرینیِ تعادل کار-زندگی (چکیده)
16 - کشف مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران اقامتگاه های بوم گردی ایران (چکیده)
17 - معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تاکید بر نقش بازیگران (چکیده)
18 - تدوین و تبیین الگوی بومی اخلاق حرفه ای مدیران دانشگاهها مبتنی برآموزه های نهج البلاغه (چکیده)
19 - موانع خروج‌ از مسیر ترقی مدیریت برای زنان در سازمان‌های دولتی ایران بر اساس الگوی ذهنی مدیران زن موفق (چکیده)
20 - شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه (چکیده)
21 - فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی (چکیده)
22 - دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه (چکیده)
23 - کشف الگویِ زمینه مند رفتارهایِ نقشِ فرا آموزشی اساتید دانشگاه اسلامی بر پایه تجارب حرفه ای ایشان: از منظر نظریه نقش (چکیده)
24 - بررسی استراتژی های نوین در بازاریابی خدمات بانکی (چکیده)
25 - An exploration of the pattern of managing volunteers in the Construction Jihad (چکیده)
26 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
27 - بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
28 - بررسی تأثیر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان (IIP) بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
29 - شناسایی راهبردهای رفتاری بازآفرینی تعادل کار- زندگی: بر پایۀ تجارب زیستۀ اعضای هیئت علمی دانشگاه (چکیده)
30 - الگویی برای رفتارهای نقشِ آموزشیِ اساتید دانشگاه: یک مطالعه ی کیفی (چکیده)
31 - Assessment model for BPM maturity in the dimension of strategy (چکیده)
32 - Measuring business process maturity: is Hammer model validated in practice (چکیده)
33 - طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت عدم تعادل میان مسئولیت و اختیار مدیران در سازمان های دولتی (چکیده)
34 - کشف عوامل مؤثر بر استحاله نهاد جهاد سازندگی: تحلیل شبکه مضامین (چکیده)
35 - بررسی تأثیر ابتکارعمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان، با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق (چکیده)
36 - الگوی استفاده از اینترنت توسط کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) (چکیده)
37 - شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی (چکیده)
38 - شناسایی و بررسی مدل های بلوغ برای سنجش بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار (چکیده)
39 - شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار (چکیده)
40 - بررسی تأثیر ادراک سیاست سازمانی بر ادراک عدالت سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد (چکیده)
41 - کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن (چکیده)
42 - بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
43 - مفهوم سازی الگوی بلوغ قابلیت کارکنان (P-CMM) (چکیده)
44 - بررسی نقش کیفیت درک شده خدمات،رضایت و اعتماد بر بازگشت گردشگران سلامت و استفاده مجدد آنها از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد (چکیده)
45 - بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
46 - بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق (چکیده)
47 - کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان (چکیده)
48 - Implicit leadership theories :a qualitative study in an Iranian organization (چکیده)
49 - بررسی تاثیر فراموشی سازمانی بر یادگیری سزمانی در شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی (چکیده)
50 - بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر فراموشی سازمانی (چکیده)
51 - بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی ) (چکیده)
52 - تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) (چکیده)
53 - شناسایی و دسته بندی انواع تاکتیک های مورد استفاده در مذاکرات تجاری (چکیده)
54 - تبیین اولویت بندی مذاکره کنندگان حرفه ای نسبت به استفاده از انواع استراتژی های مدیریت تعارف در مذاکرات تجاری به کمک روش دلفی (چکیده)
55 - شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس (چکیده)
56 - شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه (چکیده)
57 - تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد (چکیده)
58 - بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین گردش شغلی و بروز رفتار خلاقانه (چکیده)
59 - اثر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری به واسطه عوامل شخصیتی، رضایت کارکنان و تعهد شغلی (چکیده)
60 - شناسایی و دسته بندی عوامل اثرگذاری بر پذیرش دورکاری (چکیده)
61 - کارسنجی و برآورد منابع انسانی با رویکرد افزایش بهره وری در موسات فرهنگی با تاکید بر فرایندها و شیوه های انجام کار (چکیده)
62 - بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در تمایل کارکنان برای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی (چکیده)
63 - بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری ویژگی های روان نژندی، سازگاری و وظیفه شناسی (چکیده)
64 - بررسی تاثیرآموزش منابع انسانی بر اساس استانداردهای مهارت بر عملکرد صنعت ساخت (چکیده)
65 - بررسی اثر سیستم های پاداش و انگیزه بر خلاقیت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت تولیدی کاشی فیروزه مشهد) (چکیده)