بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Amini


موارد یافت شده: 257

1 - A view on weighted exponential entropy and examining some of its features (چکیده)
2 - آزمون استقلال برای خانواده ای از مفصل های آمیخته (چکیده)
3 - T-شرطی برای استلزام های احتمالاتی مفصل مبنا (چکیده)
4 - چند خانواده از عملگرهای استلزام مفصل مبنا (چکیده)
5 - مروری بر نامساویهای ماکسیمال از قرن 19 تا قرن 21 -(سخنرانی کلیدی 50 دقیقه) (چکیده)
6 - Some strong limit theorems for negatively dependent random variables (چکیده)
7 - Theoretical aspects of total time on test transform of weighted variables and applications (چکیده)
8 - A new copula-based bivariate Gompertz--Makeham model and its application to COVID-19 mortality data (چکیده)
9 - A new family of copulas based on distortion function and its properties (چکیده)
10 - مدل های وابسته با ساختار موازی-سری و سری-موازی با تعداد زیر سیستم های تصادفی (چکیده)
11 - Kolmogorov-Feller weak law of large numbers for FGM random sequences (چکیده)
12 - On the copula-based time between events control chart (چکیده)
13 - نگاه تاریخی به وابستگی منفی-(سخنرانی کلیدی 50 دقیقه) (چکیده)
14 - Monitoring processes with multiple dependent production lines using time between events control charts (چکیده)
15 - Copula-based multivariate EWMA control charts for monitoring the mean vector of bivariate processes using a mixture model (چکیده)
16 - Bayesian reliability analysis of complex k-out-of-n: ℓ systems under degradation performance (چکیده)
17 - ارزیابی مدل های آماری مفصل‑مبنا در پیش بینی بارش (چکیده)
18 - ماکسیمم آنتروپی مفصل و کاربردی از آن در هیدرولوژی (چکیده)
19 - برآورد کسری مورد انتظار بر اساس رویکرد POT-GARCHو شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
20 - Comparision Archimedean Copula with their Generalizations in Finantial Data (چکیده)
21 - چند خانواده از عملگرهای استلزام مفصل مبنا (چکیده)
22 - قوانین عکس نقیض برای استلزام های احتمالاتی مفصل مبن (چکیده)
23 - BIVARIATE TOTAL TIME ON TEST TRANSFORM, PROPERTIES AND APPLICATIONS (چکیده)
24 - Generalized Total Time on Test Transform for Weighted Variables (چکیده)
25 - SOME RESULTS ON UNCORRELATED DEPENDENT RANDOM VARIABLES (چکیده)
26 - مروری بر قانون قوی اعداد بزرگ (چکیده)
27 - اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار (چکیده)
28 - Testing bivariate independence based on α -divergence by improved probit transformation method for copula density estimation (چکیده)
29 - مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده (چکیده)
30 - تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل (چکیده)
31 - Estimating the parameters of a dependent model and applying it to environmental data set (چکیده)
32 - STATISTICAL INFERENCE FOR THE NON-CONFORMING RATE OF FGM COPULA-BASED BIVARIATE EXPONENTIAL LIFETIME (چکیده)
33 - Reliability and expectation bounds based on Hardy’s inequality (چکیده)
34 - تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی بر اساس ‎‏تابع مفصل و مدل‌های سری زمانی ناهم‌واریانسی شرطی (چکیده)
35 - Reliability and Risk Aspects of Bivariate Makeham-Gompertz Distribution (چکیده)
36 - یک معیار وابستگی چندمتغیره وزنی جدید (چکیده)
37 - Archimedean Copulas in Presence of Outliers (چکیده)
38 - Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model (چکیده)
39 - مطالعه ای بر ریسک سازمان یافته براساس تابع مفصل (چکیده)
40 - مطالعه ای بر اندازه های ریسک ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار (چکیده)
41 - Copula-based exponentially weighted moving average cotrol charts (چکیده)
42 - کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد بر اساس توزیع گومپرتز تغییرشکل یافته (چکیده)
43 - Weak Law of Large Numbers Without Any Restriction on the Dependence Structure of Random Variables (چکیده)
44 - تبدیل زمان کل آزمون در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
45 - A risk index to find the optimal uncertain random portfolio (چکیده)
46 - On lower bounds for the variance of functions of random variables (چکیده)
47 - کاربردهایی از تبدیل زمان کل آزمون در قابلیت اعتماد (چکیده)
48 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
49 - تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته (چکیده)
50 - A Simulation Study of Semiparametric Estimation in Copula Models Based on Minimum Alpha-Divergence (چکیده)
51 - قضیه حد مرکزی از قرن ۱۸ تا ۲۱ (چکیده)
52 - Physicochemical characterisation of Salvia macrosiphon gum based edible films incorporated with various fatty acids (چکیده)
53 - Exponential convergence rates for the kernel bivariate distribution function estimator under NSD assumption with application to hydrology data (چکیده)
54 - On the bivariate control charts for the mean of autocorrelated process (چکیده)
55 - Lower Bound Approximation of nonlinear Basket Option with Jump-Diffusion (چکیده)
56 - BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL (چکیده)
57 - On weak law of large numbers for sums of negatively superadditive dependent random variables (چکیده)
58 - A CLASS OF WEIGHTED RANK CORRELATION MEASURES (چکیده)
59 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
60 - On Kolmogorov Feller weak law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
61 - A generalized bivariate lifetime distribution based on parallel-series structures (چکیده)
62 - Complete convergence of weighted sums of dominated dependent random sequences (چکیده)
63 - Risk and reliability aspects of bivariate Makeham-Gompertz distribution (چکیده)
64 - ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
65 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
66 - On the properties of a reliability dependent model (چکیده)
67 - ویژگیهایی از تبدیل کل زمان آزمون (چکیده)
68 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
69 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
70 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
71 - Response Surface Optimization of Reduced Fat o/w Emulsions Formulated with Cornstarch Nanocrystal as a Novel Fat Replacer (چکیده)
72 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
73 - تحلیل اندازه های ریسک رقابتی وابسته با ساختار وابستگی FGM تعمیم یافته (چکیده)
74 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
75 - غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس (چکیده)
76 - Some Limit Theorems for Weighted Sums of Dependent Random Variables (چکیده)
77 - Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications (چکیده)
78 - Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence (چکیده)
79 - مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل (چکیده)
80 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
81 - A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations (چکیده)
82 - A VERSION OF THE KOLMOGROV–FELLER WEAK LAW OF LARGE NUMBERS FOR MAXIMAL WEIGHTED SUMS OF RANDOM VARIABLES (چکیده)
83 - توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن (چکیده)
84 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
85 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the linearization and U-statistics methods (چکیده)
86 - On Complete Convergence of Dominated Random Variables (چکیده)
87 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
88 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
89 - ویژگیهایی از سالخورده گی دو بعدی با ساختار وابستگی ارشمیدسی (چکیده)
90 - حفظ برخی ترتیب های تصادفی وابسته در سیستم های منسجم (چکیده)
91 - A note on some preservation results on the Laplace transform ordering of residual lives (چکیده)
92 - Results related to exponential entropy (چکیده)
93 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach (چکیده)
94 - Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliability (چکیده)
95 - اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران (چکیده)
96 - Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz (چکیده)
97 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
98 - Complete convergence for dependent random variables: A review (چکیده)
99 - Characterizations of continuous distributions through inequalities involving the expected values of selected functions (چکیده)
100 - SOME PROBABILISTIC INEQUALITIES FOR FUZZY RANDOM VARIABLES (چکیده)
101 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
102 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
103 - Some results on upper bounds for the variance of functions of the residual life random variables (چکیده)
104 - Some Results on Stochastic Properties of Spacings of Generalized Order Statictics (چکیده)
105 - Some Results on Stochastic Orderings of Generalized Order Statistics and Spacings (چکیده)
106 - On a new positive dependence concept based on the conditional mean inactivity time order (چکیده)
107 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
108 - Characterization of Cellulose From Coffee Silverskin (چکیده)
109 - A Matlab Program to Calculate Distribution with Maximum Renyi Entropy (چکیده)
110 - Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
111 - Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions (چکیده)
112 - Complete convergence for weighted sums of arrays of APND random variables (چکیده)
113 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
114 - Testing for independence against orthant dependence in multivariate models (چکیده)
115 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
116 - Some bivariate distributions:Construction and Properties (چکیده)
117 - Negative dependence for fuzzy random variables: basic definitions and some limit theorems (چکیده)
118 - On upper bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
119 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
120 - Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
121 - On upper bounds for the variance of functions of the inactivity time (چکیده)
122 - Maximal Inequalities and Some Convergence Theorems for Fuzzy Random Variables (چکیده)
123 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
124 - A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch (چکیده)
125 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
126 - The asymptotic distribution of Gini and Zenga indices (چکیده)
127 - Archimedean copulas: constructions and properties (چکیده)
128 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
129 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
130 - Test of independence for Baker's bivariate distributions (چکیده)
131 - Complete Convergence for Weighted sums of FGM random sequences (چکیده)
132 - On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
133 - Test of independence for some well-known bivariate distributions (چکیده)
134 - اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها (چکیده)
135 - Complete Convergence forWeighted Sums ofWeakly Negative Dependent of Random Variables (چکیده)
136 - On preservation under univariate weighted distributions (چکیده)
137 - Ultrasound-assisted acid-thinning of corn starch: Morphological, physicochemical and rheological properties (چکیده)
138 - Cesaro Supermodular Order and Archimedean Copulas (چکیده)
139 - بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا (چکیده)
140 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
141 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
142 - The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film (چکیده)
143 - Stochastic Properties of the Weighted Hazard Rate Order (چکیده)
144 - Properties of Csiszar φ-divergence and links via copula function (چکیده)
145 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
146 - On Complete Convergence of Moving Average Processes for NSD Sequences (چکیده)
147 - وابستگی سویی در مفصل های نامتقارن (چکیده)
148 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
149 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
150 - ترتیب تصادفی همبستگی و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
151 - Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch (چکیده)
152 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
153 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
154 - Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration (چکیده)
155 - Preservation of Dependence Concepts Under Bivariate Weighted Distributions (چکیده)
156 - On a bivariate Kumaraswamy type exponential distribution (چکیده)
157 - On a new absolutely continuous bivariate generalized exponential distribution (چکیده)
158 - Some moment inequalities for fuzzy martingales and their applications (چکیده)
159 - Some Limit Theorems for Independent Fuzzy Random Variables (چکیده)
160 - On a general structure of the bivariate FGM type distributions (چکیده)
161 - Dependence properties of bivariate distributions with proportional (reversed) hazards marginals (چکیده)
162 - Stochastic Ordering for C-Fuzzy Random Variables and Its Applications (چکیده)
163 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
164 - تحلیل وابستگی دمی مفصل های درختی (چکیده)
165 - New Fuzzy Stochastic Orders for Ranking Fuzzy Random Variables (چکیده)
166 - Families of copulas generated by univariate function (چکیده)
167 - Some limit theorems for fuzzy martingales (چکیده)
168 - Weakly Negative Dependent of Random Variables With Applications (چکیده)
169 - همگرایی کامل شکلهای دوخطی و درجه دوم متغیرهای تصادفی زیرگاوسی وابسته (چکیده)
170 - Aspects of dependence structures and stochastic orders (چکیده)
171 - وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری (چکیده)
172 - تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی (چکیده)
173 - Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation (چکیده)
174 - تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (چکیده)
175 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
176 - مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (چکیده)
177 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
178 - Further Results for a General Family of Bivariate Copulas (چکیده)
179 - Conditional Tsallis Entropy (چکیده)
180 - A general approach of preserving of some aging classes under weighting (چکیده)
181 - Renyi entropy in Continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
182 - Complete convergence of moving-average processes under negative dependence sub-Gaussian assumptions (چکیده)
183 - Asymptotic behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
184 - بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار (چکیده)
185 - بررسی ساختار وابستگی مفصلهای مقدار فرین (چکیده)
186 - مفصل فی-واگرای بهینه در خانواده مفصلهای FGM تعمیم یافته (چکیده)
187 - ترتیب تصادفی کل زمان آزمون تعمیم یافته و کاربردهای آن (چکیده)
188 - بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات (چکیده)
189 - مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست (چکیده)
190 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
191 - On a class of distributions generated by stochastic mixture of the extreme order statistics of a sample of size two (چکیده)
192 - Dilute solution properties of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum: Effect of temperature, salt, and sugar (چکیده)
193 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت با استفاده از تابع مفصل (چکیده)
194 - Some moment inequalities for symmetric random variables (چکیده)
195 - بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی (چکیده)
196 - Preservation of some Stochastic Orders under Distortion (چکیده)
197 - ویژگیهایی از اندازه فی واگرا به کمک مفصل (چکیده)
198 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
199 - Some Fuzzy Stochastic Orderings for Fuzzy Random Variables (چکیده)
200 - Bayesian Estimation on Lifetime Data under the Vague Environment (چکیده)
201 - NUMERICAL SOLUTION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION CORRESPONDING TO CONTINUOUS DISTRIBUTIONS (چکیده)
202 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
203 - Aspects of Negative Dependence Structures (چکیده)
204 - On the Kolmogorov inequalities for quadratic forms of dependent uniformly bounded random variables (چکیده)
205 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
206 - Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions (چکیده)
207 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
208 - درجه بندی و تنظیم قیمت های به کمک مینیم اطلاع رنی. (چکیده)
209 - Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables (چکیده)
210 - یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته (چکیده)
211 - برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته (چکیده)
212 - یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی (چکیده)
213 - نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
214 - Negatively dependent bounded random variable probability inequalities and the strong law of large numbers (چکیده)
215 - Some Probability Inequalities for Quadratic Forms of Negatively Dependent Subgaussian Random Variables (چکیده)
216 - Estimates for tail probabilities of bilinear forms in negatively dependent subgaussian random variables (چکیده)
217 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
218 - Complete convergence for negatively dependent random variables (چکیده)
219 - The Strong Law of Large Numbers for Negatively Dependent Generalized Gaussian Random Variables (چکیده)
220 - Structure Of Generalized Bivariate Lomax Distribution Based On Dependence And Information Measures (چکیده)
221 - A Kolmogorov inequality for quadratic forms of (چکیده)
222 - استنباط آماری در مورد میانگین متغیرهای تصادفی فازی (چکیده)
223 - Some concepts of ND for bivariate distributions with applications (چکیده)
224 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
225 - Aspects of Dependence in Cuadras–Auge Family (چکیده)
226 - SOME CONCEPTS OF NEGATIVE DEPENDENCE FOR BIVARIATE DISTRIBUTIONS AND APPLICATIONS (چکیده)
227 - Some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence random variables (چکیده)
228 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
229 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
230 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
231 - some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence r.v. s (چکیده)
232 - Asymptotic Behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
233 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
234 - Characterizations of independence under certain negative dependence structures (چکیده)
235 - Asymptotic Behavior of Convolution of Dependent Random Variables with Heavy-Tailed Distributions (چکیده)
236 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
237 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
238 - The Almost Sure Convergence for Weighted Sums of Linear Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
239 - معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی (چکیده)
240 - معرفی خانواده توزیعهای زیر نمائی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
241 - متغیرهای تصادفی مرتبط منفی و برخی کاربردهای آنها (چکیده)
242 - برخی مثالهای نقض در وابستگی منفی (چکیده)
243 - Some maximal inequalities for random variables and applications (چکیده)
244 - بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ای (چکیده)
245 - Complete convergence of moving-average processes under (چکیده)
246 - Relationships among some concepts of multivariate (چکیده)
247 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
248 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت (چکیده)
249 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
250 - Moment inequalities and applications for negative dependence random variables (چکیده)
251 - Some strong limit theorems of weighted sums for negatively dependent generalized Gaussian random variables (چکیده)
252 - Complete Convergence and Some Maximal Inequalities for Weighted Sums of Random Variables (چکیده)
253 - Aspects of dependence in Lomax distribution (چکیده)
254 - Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative (چکیده)
255 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties (چکیده)
256 - Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical properties (چکیده)
257 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties (چکیده)