بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Amini


موارد یافت شده: 203

1 - On the bivariate control charts for the mean of autocorrelated process (چکیده)
2 - BIVARIATE MARSHALL–OLKIN EXPONENTIAL SHOCK MODEL (چکیده)
3 - On weak law of large numbers for sums of negatively superadditive dependent random variables (چکیده)
4 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
5 - On Kolmogorov Feller weak law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
6 - A generalized bivariate lifetime distribution based on parallel-series structures (چکیده)
7 - Complete convergence of weighted sums of dominated dependent random sequences (چکیده)
8 - Risk and reliability aspects of bivariate Makeham-Gompertz distribution (چکیده)
9 - ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل (چکیده)
10 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
11 - On the properties of a reliability dependent model (چکیده)
12 - ویژگیهایی از تبدیل کل زمان آزمون (چکیده)
13 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
14 - Kernel density estimation under negative superadditive dependence and its application for real data (چکیده)
15 - Comparison three moment methods of parameter estimation for FGM copula in presence of outlier (چکیده)
16 - Response Surface Optimization of Reduced Fat o/w Emulsions Formulated with Cornstarch Nanocrystal as a Novel Fat Replacer (چکیده)
17 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
18 - تحلیل اندازه های ریسک رقابتی وابسته با ساختار وابستگی FGM تعمیم یافته (چکیده)
19 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
20 - غالب بودن شانسی: معیاری برای مقایسه سیستم های پیچیده در فضای شانس (چکیده)
21 - Some Limit Theorems for Weighted Sums of Dependent Random Variables (چکیده)
22 - Extended Cuadras-Auge Model with Reliability Applications (چکیده)
23 - Kernel Distribution Function Estimation Under Negative Superadditive Dependence (چکیده)
24 - مقایسه چند آزمون استقلال مبتنی بر تابع مفصل (چکیده)
25 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
26 - A family of Chaplygin-type solvers for Itô stochastic differential equations (چکیده)
27 - A VERSION OF THE KOLMOGROV–FELLER WEAK LAW OF LARGE NUMBERS FOR MAXIMAL WEIGHTED SUMS OF RANDOM VARIABLES (چکیده)
28 - توزیع بتا دو متغیره و ویژگی های آن (چکیده)
29 - A new generalized Weibull distribution in income economic inequality curves (چکیده)
30 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the linearization and U-statistics methods (چکیده)
31 - On Complete Convergence of Dominated Random Variables (چکیده)
32 - Chance Order of Two Uncertain Random Variables (چکیده)
33 - Parameter estimation of bivariate distributions in presence of outliers: an application to FGM copula (چکیده)
34 - ویژگیهایی از سالخورده گی دو بعدی با ساختار وابستگی ارشمیدسی (چکیده)
35 - حفظ برخی ترتیب های تصادفی وابسته در سیستم های منسجم (چکیده)
36 - A note on some preservation results on the Laplace transform ordering of residual lives (چکیده)
37 - Results related to exponential entropy (چکیده)
38 - A comparative study of the Gini coefficient estimators based on the regression approach (چکیده)
39 - Characterization of distributions by expectation of functions of some measures in the reliability (چکیده)
40 - اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران (چکیده)
41 - Characterization of distributions through Cauchy-Schwarz (چکیده)
42 - Asymptotic behaviour of kernel density estimator under negative superadditive dependence (چکیده)
43 - Complete convergence for dependent random variables: A review (چکیده)
44 - Characterizations of continuous distributions through inequalities involving the expected values of selected functions (چکیده)
45 - SOME PROBABILISTIC INEQUALITIES FOR FUZZY RANDOM VARIABLES (چکیده)
46 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
47 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
48 - Some results on upper bounds for the variance of functions of the residual life random variables (چکیده)
49 - Some Results on Stochastic Properties of Spacings of Generalized Order Statictics (چکیده)
50 - Some Results on Stochastic Orderings of Generalized Order Statistics and Spacings (چکیده)
51 - On a new positive dependence concept based on the conditional mean inactivity time order (چکیده)
52 - Some properties of the Canberra inequality index (چکیده)
53 - Characterization of Cellulose From Coffee Silverskin (چکیده)
54 - A Matlab Program to Calculate Distribution with Maximum Renyi Entropy (چکیده)
55 - Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
56 - Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions (چکیده)
57 - Complete convergence for weighted sums of arrays of APND random variables (چکیده)
58 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
59 - Testing for independence against orthant dependence in multivariate models (چکیده)
60 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
61 - Some bivariate distributions:Construction and Properties (چکیده)
62 - Negative dependence for fuzzy random variables: basic definitions and some limit theorems (چکیده)
63 - On upper bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
64 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
65 - Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
66 - On upper bounds for the variance of functions of the inactivity time (چکیده)
67 - Maximal Inequalities and Some Convergence Theorems for Fuzzy Random Variables (چکیده)
68 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
69 - A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch (چکیده)
70 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
71 - The asymptotic distribution of Gini and Zenga indices (چکیده)
72 - Archimedean copulas: constructions and properties (چکیده)
73 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
74 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
75 - Test of independence for Baker's bivariate distributions (چکیده)
76 - Complete Convergence for Weighted sums of FGM random sequences (چکیده)
77 - On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
78 - Test of independence for some well-known bivariate distributions (چکیده)
79 - اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها (چکیده)
80 - Complete Convergence forWeighted Sums ofWeakly Negative Dependent of Random Variables (چکیده)
81 - On preservation under univariate weighted distributions (چکیده)
82 - Ultrasound-assisted acid-thinning of corn starch: Morphological, physicochemical and rheological properties (چکیده)
83 - Cesaro Supermodular Order and Archimedean Copulas (چکیده)
84 - بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا (چکیده)
85 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
86 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
87 - The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film (چکیده)
88 - Stochastic Properties of the Weighted Hazard Rate Order (چکیده)
89 - Properties of Csiszar φ-divergence and links via copula function (چکیده)
90 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
91 - On Complete Convergence of Moving Average Processes for NSD Sequences (چکیده)
92 - وابستگی سویی در مفصل های نامتقارن (چکیده)
93 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
94 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
95 - ترتیب تصادفی همبستگی و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
96 - Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch (چکیده)
97 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
98 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
99 - Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration (چکیده)
100 - Preservation of Dependence Concepts Under Bivariate Weighted Distributions (چکیده)
101 - On a bivariate Kumaraswamy type exponential distribution (چکیده)
102 - On a new absolutely continuous bivariate generalized exponential distribution (چکیده)
103 - Some moment inequalities for fuzzy martingales and their applications (چکیده)
104 - Some Limit Theorems for Independent Fuzzy Random Variables (چکیده)
105 - On a general structure of the bivariate FGM type distributions (چکیده)
106 - Dependence properties of bivariate distributions with proportional (reversed) hazards marginals (چکیده)
107 - Stochastic Ordering for C-Fuzzy Random Variables and Its Applications (چکیده)
108 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
109 - تحلیل وابستگی دمی مفصل های درختی (چکیده)
110 - New Fuzzy Stochastic Orders for Ranking Fuzzy Random Variables (چکیده)
111 - Families of copulas generated by univariate function (چکیده)
112 - Some limit theorems for fuzzy martingales (چکیده)
113 - Weakly Negative Dependent of Random Variables With Applications (چکیده)
114 - همگرایی کامل شکلهای دوخطی و درجه دوم متغیرهای تصادفی زیرگاوسی وابسته (چکیده)
115 - Aspects of dependence structures and stochastic orders (چکیده)
116 - وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری (چکیده)
117 - تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی (چکیده)
118 - Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation (چکیده)
119 - تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (چکیده)
120 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
121 - مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (چکیده)
122 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
123 - Further Results for a General Family of Bivariate copulas (چکیده)
124 - Conditional Tsallis Entropy (چکیده)
125 - A general approach of preserving of some aging classes under weighting (چکیده)
126 - Renyi entropy in Continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
127 - Complete convergence of moving-average processes under negative dependence sub-Gaussian assumptions (چکیده)
128 - Asymptotic behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
129 - بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار (چکیده)
130 - بررسی ساختار وابستگی مفصلهای مقدار فرین (چکیده)
131 - مفصل فی-واگرای بهینه در خانواده مفصلهای FGM تعمیم یافته (چکیده)
132 - ترتیب تصادفی کل زمان آزمون تعمیم یافته و کاربردهای آن (چکیده)
133 - بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات (چکیده)
134 - مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست (چکیده)
135 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
136 - On a class of distributions generated by stochastic mixture of the extreme order statistics of a sample of size two (چکیده)
137 - Dilute solution properties of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum: Effect of temperature, salt, and sugar (چکیده)
138 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت با استفاده از تابع مفصل (چکیده)
139 - Some moment inequalities for symmetric random variables (چکیده)
140 - بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی (چکیده)
141 - Preservation of some Stochastic Orders under Distortion (چکیده)
142 - ویژگیهایی از اندازه فی واگرا به کمک مفصل (چکیده)
143 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
144 - Some Fuzzy Stochastic Orderings for Fuzzy Random Variables (چکیده)
145 - Bayesian Estimation on Lifetime Data under the Vague Environment (چکیده)
146 - NUMERICAL SOLUTION OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION CORRESPONDING TO CONTINUOUS DISTRIBUTIONS (چکیده)
147 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
148 - Aspects of Negative Dependence Structures (چکیده)
149 - On the Kolmogorov inequalities for quadratic forms of dependent uniformly bounded random variables (چکیده)
150 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
151 - Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions (چکیده)
152 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
153 - درجه بندی و تنظیم قیمت های به کمک مینیم اطلاع رنی. (چکیده)
154 - Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables (چکیده)
155 - یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته (چکیده)
156 - برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته (چکیده)
157 - یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی (چکیده)
158 - نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
159 - The almost sure convergence of weighted sums of ND r.v.s (چکیده)
160 - Negatively dependent bounded random Variable probability inequalities and the S.L.L.N (چکیده)
161 - Some probability inequalities (چکیده)
162 - Estimates for tail probabilities of bilinear forms in negatively dependent subgaussian random variables (چکیده)
163 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
164 - COMPLETE CONVERGENCE FOR NEGATIVELY DEPENDENT RANDOM VARIABLES (چکیده)
165 - The strong law of large numbers for ND generalized Gaussian random variables (چکیده)
166 - Structure Of Generalized Bivariate Lomax Distribution Based On Dependence And Information Measures (چکیده)
167 - A Kolmogorov inequality for quadratic forms of (چکیده)
168 - استنباط آماری در مورد میانگین متغیرهای تصادفی فازی (چکیده)
169 - Some concepts of ND for bivariate distributions with applications (چکیده)
170 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
171 - Aspects of Dependence in Cuadras–Auge Family (چکیده)
172 - SOME CONCEPTS OF NEGATIVE DEPENDENCE FOR BIVARIATE DISTRIBUTIONS AND APPLICATIONS (چکیده)
173 - Some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence random variables (چکیده)
174 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
175 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
176 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
177 - some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence r.v. s (چکیده)
178 - Asymptotic Behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
179 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
180 - Characterizations of independence under certain negative dependence structures (چکیده)
181 - Asymptotic Behavior of Convolution of Dependent Random Variables with Heavy-Tailed Distributions (چکیده)
182 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
183 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
184 - The Almost Sure Convergence for Weighted Sums of Linear Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
185 - معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی (چکیده)
186 - معرفی خانواده توزیعهای زیر نمائی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
187 - متغیرهای تصادفی مرتبط منفی و برخی کاربردهای آنها (چکیده)
188 - برخی مثالهای نقض در وابستگی منفی (چکیده)
189 - Some maximal inequalities for random variables and applications (چکیده)
190 - بررسی تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف صمغ‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز و ثعلب با صمغ دانه بالنگو شیرازی بر خصوصیات بستنی سخت خامه‌ای (چکیده)
191 - Complete convergence of moving-average processes under (چکیده)
192 - Relationships among some concepts of multivariate (چکیده)
193 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
194 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت (چکیده)
195 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
196 - Moment inequalities and applications for negative (چکیده)
197 - Some strong limit theorems of weighted sums for negatively (چکیده)
198 - COMPLETE CONVERGENCE and SOME MAXIMAL (چکیده)
199 - Aspects of dependence in Lomax distribution (چکیده)
200 - Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative (چکیده)
201 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part III: Frictional properties (چکیده)
202 - Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical properties (چکیده)
203 - The physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety: Part I. Geometrical properties (چکیده)