بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Mamarabadi


موارد یافت شده: 104

1 - تمایز ارقام مقاوم ملون در برابر قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis بر اساس صفات ظاهری و الگوی حضور ژن‌های مقاومت (چکیده)
2 - Description of Chlorophorus ahmadi sp. nov. from Northeast Iran (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Clytini) (چکیده)
3 - تمایز ژنوتیپ های نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی با استفاده از سامانه تکثیر انتخابی جهش (چکیده)
4 - شناسایی عوامل پوسیدگی طوقه درختان پسته وحشی و سطح وقوع آن در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - معرفی روش درون شیشه ای آزمون بیماریزایی قارچ Ascochyta rabiei روی بر گهای جداشده ارقام نخود مقاوم و حسا س (چکیده)
6 - شناسایی ژن gsh303 رمزگذار پروتئین نامزد کارکرد تغییرگری در برهمکنش Ascochyta rabiei با گیاه نخود (چکیده)
7 - تشخیص سریع قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود (Ascochyta rabiei) با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR) (چکیده)
8 - تهیه و تولید نانو کپسول ژل آلوئه ورا حاوی اسانس کاکوتی (ZiziphoratenuirL.) (چکیده)
9 - Resistance pattern of a cold tolerant chickpea cultivar (Saral) against different pathotypes of Ascochyta rabiei using an in vitro pathogenicity test method (چکیده)
10 - شناسایی آفات مهم تاغ در مناطق بیابانی یحیی‎آباد شهرستان ششتمد، خراسان رضوی (چکیده)
11 - شناسائی ژن های کد کننده همولوگ پروتئین اثرگذار ECP6 در داده های ژنومی قارچ Ascochyta rabiei (چکیده)
12 - ردیابی ژن اثرگذار GSH301 در سطح ژنوم و ترانسکریپتوم پاتوتیپ های قارچ Ascochyta rabiei (چکیده)
13 - ارزیابی اثر سمیت پپتید CLF36 روی باکتری Agrobacterium tumefaciens سویه GV3101 (چکیده)
14 - ساخت سازه بیانی pJL-FeAP و تایید مولکولی آن (چکیده)
15 - کاربرد جهش های نقطه در توالی غیرکدکننده ژن GSh121 جهت تمایز ارقام نخود مقاوم و حساس به بیماری برق زدگی (چکیده)
16 - Taxonomy and phylogenetic appraisal of Hypomyces iranica sp. nov. (Hypocreaceae, Hypocreales) (چکیده)
17 - تثیر اسانس گونه‌های مختلف گیاهی در مقایسه با قارچکش مانکوزب متالاکسیل در مهار لکه‌موجی گوجه‌فرنگی (چکیده)
18 - Effect of climatic and farm management factors on the quality and nutritional value of produced wheat seeds (چکیده)
19 - بررسی اثرفعالیت ضد قارچی اسانس کاکوتی بر کنترل قارچهای Penicillium digitatum Penicillium italicum (چکیده)
20 - کاربرد تکنیک RFLP-PCR جهت تمایز بین ارقام نخود حساس و مقاوم به بیماری برق زدگی (چکیده)
21 - کارایی پروتئین Bt تولید شده توسط باکتری Bacillus thuringiensis بر لاروهای سبز برگخوار گیاه دارویی بادرنجبویه ) Trichoplusia ni (چکیده)
22 - بررسی اثر دمای فریزینگ بر قدرت زنده مانی و توان بیماریزایی جدایه های قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis (چکیده)
23 - Differentiation of an Iranian resistance chickpea line to Ascochyta blight from a susceptible line using a functional SNP (چکیده)
24 - Withdrawn: Spectral pattern study of citrus black rot caused by Alternaria alternata and selecting optimal wavelengths for decay detection (چکیده)
25 - مهار زیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی کند در استان خراسان رضوی باTrichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاه وگلخانه (چکیده)
26 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی کنجد با استفاده از قارچ تریکودرما (چکیده)
27 - مقایسه کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از نخود با استفاده از روشهای مختلف دستی برای مطالعات اپی ژنتیک (چکیده)
28 - Transient expression analysis of synthetic promoters containing F and D cis-acting elements in response to Ascochyta rabiei and two plant defense hormones (چکیده)
29 - شناسایی هیفومیست های چوبزی در استان مازندران (چکیده)
30 - بررسی کارآیی برخی از سموم قارچکش در ممانعت از رشد Fusarium solani در سیب زمینی (چکیده)
31 - بررسی متابولیت های تولید شده توسط جدایه های Pseudomonas spp و اثر آن بر روی جدایه قارچ Rhizoctonia solani AG1A در سیب زمینی (چکیده)
32 - اثر مثبت سودوموناس فلورسنت بعنوان عامل بیوکنترل جدایه Rhizoctonia solani AG3 در سیب زمینی (چکیده)
33 - کنترل Pectobactrium carotovorum با استفاده از چند جدایه Psedumonas spp در سطح آزمایشگاه (چکیده)
34 - توانایی آهن در ایجاد ایمنی در گیاهان (چکیده)
35 - بررسی توانایی جدایه های سودوموناز در القا مقاومت در دسک برگیگیاه سیب زمینی علیه قارچ Fusarium solani (چکیده)
36 - جداسازی، شناسایی و بررسی کارآیی استرین های سودوموناس آنتاگونیست علیه گونه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani (چکیده)
37 - بررسی اثر تیمار عصاره قارچ Ascochyta rabiei بر بیان موقت ژن گزارشگر GUS (چکیده)
38 - بررسی ترکیبات اسانس مرکبات و فعالیت ضد میکروبی (چکیده)
39 - مکانیسم بیوکنترل گونه های باکتریایی باسیلوس (چکیده)
40 - POSSIBILITY OF THE BIOCONTROL OF MELOIDOGYNE JAVANICA USING THE FUNGUS TRICHODERMA HARZIANUM UNDER GREENHOUSE CONDITION (چکیده)
41 - بررسی اثر فلاونوئیدها در القای مقاومت علیه پوسیدگی طوقه و ریشه گیاه لوبیا ناشی از Rhizoctonia solani (چکیده)
42 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
43 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
44 - بررسی تولید دو آنزیم پکتیناز و سلولاز در گونه های آلترناریای عامل لکه موجی گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی (چکیده)
45 - Antifungal activity of recombinant thanatin in comparison with two plant extracts and a chemical mixture to control fungal plant pathogens (چکیده)
46 - Heterologous expression of a broad-spectrum chimeric antimicrobial peptide in Lactococcus lactis: Its safety and molecular modeling evaluation (چکیده)
47 - بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی (چکیده)
48 - بررسی توانایی آنتاگونیستی چند جدایه Pseudomonas spp. در کنترل بیماری شوره سیاه سیب زمینی (چکیده)
49 - بررسی اثر برخی سودومونادهای جدا شده از فیلوسفر درختان میوه هسته دار علیه باکتری Pseudomonas syringae عامل شانکر (چکیده)
50 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)
51 - اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)
52 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونههای بیماریزای آلترناریای عامل لکهموجی گوجهفرنگی در سطح استان خراسان رضوی (چکیده)
53 - Free alignment classification of dikarya fungi using some machine learning methods (چکیده)
54 - Detection and classification of citrus green mold caused by Penicillium digitatum using multispectral imaging (چکیده)
55 - Expression and Purification of the Main Component Contained in Camel Milk and Its Antimicrobial Activities Against Bacterial Plant Pathogens (چکیده)
56 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در رقم های پرتقال (چکیده)
57 - Application of surface modified nano ferrite nickel in catalytic reaction (epoxidation of alkenes) and investigation on its antibacterial and antifungal activities (چکیده)
58 - Clustering of fungal hexosaminidase enzymes based on free alignment method using MLP neural network (چکیده)
59 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک جدایه های قارچ خاکزاد Beauveria از باغا ت مرکبا ت استا نه ای گلستا ن و مازندران (چکیده)
60 - شناسایی گونه های فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه محصولات جالیزی منطقه شاهرود (چکیده)
61 - پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود (چکیده)
62 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه چغندر قند با استفاده از مایکوپارازیت های منطقه شاهرود در شرایط گلخانه (چکیده)
63 - بررسی بیان ژن cr-nag1 در قارچ انتاگونیست Clonostachys rosea هنگام تعامل دو طرفه با عوامل بیماریزای گیاهی (چکیده)
64 - کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز (چکیده)
65 - بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (چکیده)
66 - مطالعه، تشخیص و بررسی ژنهای مولد آنزیمهای کیتیناز در قارچ عامل کنترل بیولوژیک Clonostachys rosea سویه IK726 (چکیده)
67 - بررسی بیان ژنهای مولد آنزیمهای کیتیناز و اندوگلوکاناز در قارچ آنتاگونیست Clonostachys rosea با استفاده از فناوری real time PCR در هنگام تعامل سه طرفه آنتاگونیست با پاتوژن Botrytis ciinerea روی برگهای گیاه توت فرنگی (چکیده)
68 - بررسی کاربرد توأم قارچ میکوریزا و باکتری رایزوبیوم در سطوح مختلف نیتروژن بر برخی شاخصهای رشد گیاه لوبیاقرمز (چکیده)
69 - بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (چکیده)
70 - مقایسه میزان پیگمان های فتوسنتزی بین ذرت و لوبیا در کشت مخلوط تحت تاثیر همزیستی توام باکتری و قارچ (چکیده)
71 - استفاده از باکتری باسیلوس سروس به عنوان نشانگر زیستی ردیاب نهشته های طلای ایران (چکیده)
72 - جداسازی، تشخیص و مطالعه اثر آنتاگونیستی عصاره خام برخی از جدایه های قارچی بر روی سویه های زانتوموناس (چکیده)
73 - استخراج و شناسایی توکسینهای قارچ Monosporascus cannonballus عامل پوسیدگی ریشه و زوال خربزه (چکیده)
74 - جداسازی DNA ژنومی از Beauveria spp به روش ترمولیز (چکیده)
75 - تاثیرمحلول پاشی روی و منیزیم برعملکرد و اجزای آن درلوبیا چشم بلبلی Vigna scinensis L.) (چکیده)
76 - تاثیر محلول پاشی روی و منیزیم بر برخی صفات مورفولوژیک در لوبیا چشم بلبلی (چکیده)
77 - Synthesis of Surface Modified Nano Ferrite Nickel and Investigation on its Antibacterial and Antifungal activities (چکیده)
78 - بررسی بیوانفورماتیکی آنزیم آمیلوپلولاناز باکتری گرمادوستCohnella A01 و مقایسه ی آن با آنزیمهای مشابه (چکیده)
79 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
80 - Synthesis, characterization and anti-bacterial properties of MoO2 (acac)2 immobilized on nanostructured polyaniline (چکیده)
81 - تعیین خصوصیات آمیلوپلولاناز نوترکیب مقاوم به حرارت و غیر وابسته به ca از باکتری بومی Cohnella sp.A01 (چکیده)
82 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال (چکیده)
83 - شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی (چکیده)
84 - خواص ضد میکروبی عصاره خام قارچ 1103 -Trichoderma harzianum و نقش بیو کنترلی آن (چکیده)
85 - بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L) (چکیده)
86 - Tracking of the gene Fom2 and study on the genetic diversity of NB-ARC domain in the number of resistant and sensitive melon cultivars against Fusarium oxysporum f. sp. melonis- race1 (چکیده)
87 - امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی (چکیده)
88 - Development of a biocontrol agent for plant disease control with special emphasis on the near commercial fungal antagonist Clonostachys rosea (چکیده)
89 - Three endochitinase-encoding genes identifed in the biocontrol fungus Clonostachys rosea are diferentially expressed (چکیده)
90 - An N-acetyl-beta-Dglucosaminidase gene, cr-nag1, from the biocontrol agent Clonostachys (چکیده)
91 - Real-time RTPCR expression analysis of chitinase and endoglucanase genes in the (چکیده)
92 - خصوصیات زراعی ذرت و لوبیا چشم بلبلی در پاسخ به مصرف قارچ میکوریزا و باکتری مزوریزوبیوم به صورت کشت مخلوط و خالص (چکیده)
93 - شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود (چکیده)
94 - The in vitro Efficacy of Trichoderma Isolates Against Pythium aphanidermatum, the Causal Agent of Sugar Beet Root Rot (چکیده)
95 - بررسی خصوصیات ریشه و شاخص کلونی زایی لوبیا چشم بلبلی و ذرت تحت مصرف باکتری مزوریزوبیوم و قارچ آربسکولار میکوریزا در کشت مخلوط (چکیده)
96 - بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی (چکیده)
97 - Using Bacillus Cereus as a Geo-Biological Marke For Gold Prospecting in Iranr (چکیده)
98 - بررسی امکان القای مقاومت علیه پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و طوقه لوبیا با استفاده از فلاونوئیدها (چکیده)
99 - بررسی واکنش ارقام مختلف لوبیا به آنتراکنوز ناشی از Colletotrichum lindemuthianum (چکیده)
100 - کلونینگ توالی کامل ژن Fom2 از طالبی شهد شیراز (چکیده)
101 - بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (چکیده)
102 - Signal processing approaches as novel tools for the clustering of N-acetyl-β-D-glucosaminidases (چکیده)
103 - ردیابی توالی ژن Fom2 در ارقام حساس و مقاوم به نژاد 1 قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis (چکیده)
104 - بررسی اثر ریزقلمه و نسبت هورمونی در القاء باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه (چکیده)