مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سمیه عطاردی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی گفتمان رمان گرای مکالمه ای و دگر مفهوم در تاریخ بیهقی, زبان و ادبیات فارسی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-3), صفحات (107-128)
 2. فرنگیس شاهرخی , مهدخت پورخالقی چترودی , فرزاد قائمی , اسماعیل صادقی , نمود‌های سوررئالیستی در شعر جنگ بر مبنای آثار پنج شاعر مقاومت, پژوهش نامه ی مکتب های ادبی, دوره (1), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (121-146)
 3. هدی ژیان جهانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی اختلالات شخصیتی در کتابهای کنسرو غول و خواهران تاریک و نگاهی به رویکرد کتابدرمانی, پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (317-338)
 4. شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمدمهدی فراحی , فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (13), شماره (48), سال (2020-5), صفحات (83-102)
 5. مهدخت پورخالقی چترودی , علیرضا سزاوار , مریم جلالی , اعظم استاجی , تحلیل مبانی طنزپردازی در داستان‌های شهرام شفیعی و سعید هاشمی بر مبنای نظریه طنز ایوان فوناژی, مطالعات ادبیات تطبیقی, دوره (13), شماره (50), سال (2019-9), صفحات (213-227)
 6. علی ضیاءالدینی دشتخاکی , مهدخت پورخالقی چترودی , بازخوانی اجتماعی اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران, پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (15), شماره (2), سال (2020-2), صفحات (233-253)
 7. شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی , شاهنامه و علم مدیریت با تأکید بر هرم سلسله نیازهای مزلو, جستارهای نوین ادبی, دوره (48), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (109-140)
 8. مهدخت پورخالقی چترودی , علیرضا سزاوار , مریم جلالی , اعظم استاجی , تخریب حدس در داستان های طنز آمیز کودک و نوجوان دهه های 60 تا 90, متن پژوهی ادبی, سال (2018-7)
 9. حمیرا علیزاده گرمابسفلی , مهدخت پورخالقی چترودی , نگار مزاری , مطالعة تطبیقی تصاویر تخیّلی فیلم نامة پستچی و نمایش نامة ویتسک براساس نظریّة تخیّل شناسانة ژیلبر دوران, جستارهای نوین ادبی, دوره (52), شماره (1), سال (2019-10), صفحات (19-45)
 10. علیرضا سزاوار , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی , اعظم استاجی , شیوۀ طنزپردازی فرهاد حسن‌زاده بر مبنای نظریۀ ایوان فوناژی, جستارهای نوین ادبی, دوره (50), شماره (199), سال (2019-2), صفحات (113-134)
 11. نوشین عرب تربتی , مسعود خوش سلیقه , مهدخت پورخالقی چترودی , نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب, مطالعات ادبیات کودک, دوره (9), شماره (1), سال (2018-10), صفحات (91-112)
 12. حامد صافی , فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی , سمیرا بامشکی , منابع و شیوه کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان, پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (12), شماره (2), سال (2017-3), صفحات (75-93)
 13. حامد صافی , فرزاد قائمی , سمیرا بامشکی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت, متن شناسی ادب فارسی, دوره (1), شماره (29), سال (2016-4), صفحات (17-34)
 14. فرخ لطیف نژاد رودسری , فرزان سجودی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمدرضا هاشمی , نقش توازن بوگراند و درسلر در میزان متنیّت شعر سپهری, پژوهشهای ادبی, دوره (12), شماره (49), سال (2014-11), صفحات (57-86)
 15. سمیه عطاردی , مهدخت پورخالقی چترودی , حسین حسن آبادی , تحلیل شخصیّت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی, جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (187), سال (2015-3), صفحات (83-110)
 16. عباسقلی محمدی , مهدخت پورخالقی چترودی , سیدعباس محمدزاده رضائی , علیرضا عابدیان , اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما, ادب و زبان فارسی, دوره (1), شماره (28), سال (2012-6), صفحات (299-320)
 17. سمیه عطاردی , مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامین, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1), شماره (31), سال (2014-3), صفحات (109-130)
 18. خلیل الله افضلی , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم صالحی نیا , مخاطب از نگاه بیدل دهلوی, ادب پژوهی, دوره (8), شماره (29), سال (2014-10), صفحات (73-95)
 19. حامد صافی , فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی , مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت, جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (185), سال (2014-9), صفحات (43-64)
 20. علی ضیاءالدینی دشتخاکی , مهدخت پورخالقی چترودی , آرش کمانگیر و وشنو, پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (105-137)
 21. محدثه قدسی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی, جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (184), سال (2014-8), صفحات (72-102)
 22. فرخ لطیف نژاد رودسری , فرزان سجودی , مهدخت پورخالقی چترودی , مراحل دریافت متن در شعر سپهری بر‌اساس رویکرد بوگراند و درسلر, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (5), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (165-192)
 23. فرخ لطیف نژاد رودسری , مهدخت پورخالقی چترودی , جهت دستوری در سه غزل معاصر, جستارهای نوین ادبی, دوره (46), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (27-46)
 24. مریم جلالی , مهدخت پورخالقی چترودی , اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان, مطالعات ادبیات کودک, دوره (4), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (1-18)
 25. شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی , شاهنامه و مدیریت اقتضایی, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (6), شماره (4), سال (2014-3), صفحات (191-211)
 26. محسن شریفی صحی , مهدخت پورخالقی چترودی , سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی, جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (175), سال (2012-3), صفحات (85-106)
 27. سیما ارمی اول , مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری, پژوهش های ادبی و بلاغی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3), صفحات (70-87)
 28. مهدخت پورخالقی چترودی , حمید تقی آبادی , فروغ فرخزاد و سعاد الصباح در مثلث عشق، سیاست و زنانه نویسی, الدراسات الادبیه, دوره (1), شماره (70), سال (2010-10), صفحات (9-25)
 29. مهدخت پورخالقی چترودی , حمید طبسی , گرشاسب و هراکلس (بحثی در اسطوره شناسی تطبیقی), مطالعات ادبیات تطبیقی, دوره (5), شماره (16), سال (2011-2), صفحات (25-55)
 30. مهدخت پورخالقی چترودی , محمدرضا راشد محصل , نقیب نقوی , حمید طبسی , کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ, جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (127), سال (2011-3), صفحات (43-66)
 31. مرضیه خافی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمد تقوی , آسیب شناسی مقالات مربوط به حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد, جستارهای نوین ادبی, دوره (45), شماره (127), سال (2012-9), صفحات (1-24)
 32. مهدخت پورخالقی چترودی , شمسی پارسا , بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی, جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (29-47)
 33. لیلا حق پرست , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار, ادب پژوهی, دوره (9), شماره (19), سال (2012-6), صفحات (105-120)
 34. سیدحسین فاطمی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر , بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی, جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2012-9), صفحات (1-35)
 35. محمدجعفر یاحقی , سیدحسین فاطمی , مهدخت پورخالقی چترودی , رقیه شیبانی فر , ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه, جستارهای نوین ادبی, دوره (41), شماره (2), سال (2011-8), صفحات (1-32)
 36. سارا فرضی , مهدخت پورخالقی چترودی , تمنای لکانی در خسرو و شیرین نظامی, پژوهش های ادب عرفانی-گوهر گویا, دوره (5), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (57-78)
 37. مهدخت پورخالقی چترودی , محمد علی محمودی , بازتاب اسطوره ها وباورها ی کهن پیرامون آب در شعر خاقانی, نامه ایران باستان-مطالعات ایرانی, دوره (9), شماره (18), سال (2010-10), صفحات (9-28)
 38. مهدخت پورخالقی چترودی , فرزاد قائمی , تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریّة همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامة فردوسی), جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2010-11), صفحات (95-118)
 39. فرزاد قائمی , محمدجعفر یاحقی , مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای, ادب پژوهی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-3), صفحات (57-82)
 40. زهره تائبی نقندری , مهدخت پورخالقی چترودی , مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرتر و خسرو و شیرین, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (127), سال (2009-2), صفحات (81-101)
 41. مهدخت پورخالقی چترودی , لیلا حق پرست , بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان, ادب و زبان فارسی, دوره (24), شماره (27), سال (2010-6), صفحات (63-85)
 42. مهدخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی , فانتیزی و شیوه های فانتیزی سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان, مطالعات ادبیات کودک, دوره (1), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (55-73)
 43. نرگس خادمی , مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل معنا ـ ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس, جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (3), سال (2009-10), صفحات (47-67)
 44. فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی , نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره, کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی, دوره (10), شماره (19), سال (2010-2), صفحات (9-36)
 45. سارا فرضی , مهدخت پورخالقی چترودی , تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان, جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2009-6), صفحات (115-142)
 46. مهدخت پورخالقی چترودی , فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب, پاژ, دوره (1), شماره (4), سال (2009-3), صفحات (299-306)
 47. مهدخت پورخالقی چترودی , سعید زهره وند , بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (1), سال (2008-6), صفحات (74-97)
 48. مهدخت پورخالقی چترودی , جبرئیل, دانشنامه زبان و ادب فارسی, سال (2007-9)
 49. مهدخت پورخالقی چترودی , راز دوازده درخت سرو, پاژ, دوره (1), شماره (1), سال (2008-6), صفحات (143-165)
 50. مهدخت پورخالقی چترودی , رود سرود گوسانی رودکی, پاژ, دوره (1), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (265-280)
 51. مهدخت پورخالقی چترودی , كهن الگوي حيات و جاودانگي در آيين ها, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2001-6)
 52. مهدخت پورخالقی چترودی , قرایتی نو از قصه ی شهر سنگستان, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدخت پورخالقی چترودی , مدیریت منابع انسانی در شاهنامه فردوسی , همایش ملی شاهنامه و زبان فارسی , 2021-05-15
 2. مهدخت پورخالقی چترودی , تحلیل جامعه‌شناختیِ برون همسری در اساطیر شاهنامه بر اساس نظریه پی‌یر بوردیو , همایش ملی شاهنامه و زبان فارسی , 2021-05-15
 3. مهدخت پورخالقی چترودی , بیهقی در دیبای خسروانی دارالسّلطنۀ تبریز , بزرگداشت دکتر یاحقی , 2018-04-05
 4. شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی , هیأت پرشکوه انسان خودشکوفا از نگاه فردوسی با رویکرد تطبیقی با نظریّه مازلو , زمانی میاسای ز آموختن (همایش ملی شاهنامه و تعلیم و تربیت) , 2018-05-15
 5. هدی ژیان جهانی , مهدخت پورخالقی چترودی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی , ششمین همایش ملّی ادبیّات کودک و نوجوان و معنویّت , 2017-05-08
 6. شادی شجیعی , مهدخت پورخالقی چترودی , مریم جلالی , تحلیل تطبیقی ساخت‌مایه‌های نمایشی‌ساز در دو نمایشنامه فارسی و عربی نوجوان: «راز درخت مقدّس» و «قصّه کلیله و دمنه» , همایش متن‌پژوهی ادبی , 2016-10-22
 7. مهدخت پورخالقی چترودی , الهه ارانیان , تحلیل شخصیت خاقانی در دیوان بر اساس نظریّات روان‌شناسی آبراهام مزلو و اریک برن , دهمین همایش بین‌المللی ترویج زبان و ادب فارسی , 2015-08-26
 8. الهه چیت سازی , مهدخت پورخالقی چترودی , کتاب درمانی با شاهنامه برای کودکان گروه سنّی ب و ج , همایش بین المللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در هزارْه دوم شاهنامه , 2011-12-24
 9. آمنه تاک , مهدخت پورخالقی چترودی , تجلی توحید در غزل مناجات سنایی , ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2011-06-08
 10. مهدخت پورخالقی چترودی , سمیه عطاردی , تحلیل شخصیت فردوسی براساس آزمایش رنگ روشارخ و لوشر , آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16
 11. مهدخت پورخالقی چترودی , هی کیم سن؟! , هفتمین همایش روابط فرهنگی ایران و ترکیه , 2011-05-16
 12. دکتر افضل وثوقی , مهدخت پورخالقی چترودی , فاطمه بهشتی فرد , بررسی درونمایه اجتماعی در داستانهای منثور دهه هشتاد در ایران گروه سنی الف ب ج , ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2011-06-08
 13. مهدخت پورخالقی چترودی , حمید طبسی , گرشاسب کمک ستیز (روایت خشکی ستیزی گرشاسپ در اساطیر ایرانی) , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31
 14. مریم جلالی , مهدخت پورخالقی چترودی , کتاب و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی در دهه 80 , فردوسی و زبان فارسی , 2010-05-14
 15. الهه چیت سازی , مهدخت پورخالقی چترودی , منیره فرضی شوب , بررسی نقش ادبیاتی داستان کودک در پیش برد مبانی طرح p4c با استناد به داستانهای تعریفی دهه 70 ایران (سنین الف - ب - ج) , نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای , 2010-11-10
 16. آمنه تاک , مهدخت پورخالقی چترودی , نوآروی تجزیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر شعر حسین منزوی , پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی , 2010-11-01
 17. مریم جلالی , مهدخت پورخالقی چترودی , انواع اقتباس محتوایی از متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان , پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی , 2010-11-01
 18. مهدخت پورخالقی چترودی , سمیه عطاردی , تحلیل طنز فلسفی و غیر خصمانه در تاریخ بیهقی از دیدگاه روانشناختی , پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی , 2010-11-01
 19. مهدخت پورخالقی چترودی , زهرا روح الامینی , بحثی در مدیحه سرایی نظامی گنجوی , پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادب فارسی , 2010-11-01
 20. مهدخت پورخالقی چترودی , تاثیر متقابل فرهنگی ترکمنستان و خراسان (فرصتها و آسیبها) از فروپاشی تا سال 1385 , بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26
 21. مهدخت پورخالقی چترودی , از سیمرغ عطار تا شمس مولانا , کنگره بین المللی بزرگداشت مولوی , 2007-04-14
 22. الهه چیت سازی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی درون مایه های تهی در ادبیات داستان کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی , کتابخانه های آموزشگاهی پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرآیند یاددهی - یادگیری , 2009-04-23
 23. الهه چیت سازی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی درون مایه های آشکار، پنهان و تهی (حذف شده) در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد ایران , دومین همایش ادبیات داستانی کودک و نوجوان , 2010-05-11
 24. مهدخت پورخالقی چترودی , فاطمه ماه وان , نمادپردازی در ادبیات داستانی کودکان , دومین همایش ادبیات داستانی کودک و نوجوان , 2010-05-11
 25. الهه چیت سازی , مهدخت پورخالقی چترودی , بررسی ویژگیهای رشد کودک در سنین الف - ب - ج و ارتباط آن با داستانهای واقعی و تخیلی (افسانه، فانتزی) با استناد به ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در ایران , پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (گلبانگ سر بلندی) , 2010-09-15
 26. مریم جلالی , مهدخت پورخالقی چترودی , نشریات و جایگاه گروه سنی کودک و نوجوان در اقتباس از شاهنامه فردوسی از مشروطه تا سال 1385 , پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (گلبانگ سر بلندی) , 2010-09-15
 27. مهدخت پورخالقی چترودی , خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر , پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی (گلبانگ سر بلندی) , 2010-09-15
 28. مهدخت پورخالقی چترودی , شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 29. محمدعلی محمودی , مهدخت پورخالقی چترودی , تیرگان و آبریزگان , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31
 30. مهدخت پورخالقی چترودی , پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه , همایش ملی و میان رشته‌ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31
 31. مهدخت پورخالقی چترودی , علیرضا محمودی , آب در شعر خاقانی , همایش ملی و میان رشته‌ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31
 32. مهدخت پورخالقی چترودی , علی اصغر امینی , فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) , همایش منطقه‌ای سبک هندی در ادبیّات فارسی , 2009-03-05
 33. مهدخت پورخالقی چترودی , سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) , بزرگداشت یادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی , 2009-05-14
 34. مهدخت پورخالقی چترودی , قرائتی نو از قصه شهر سنگستان , دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2007-08-26
 35. مهدخت پورخالقی چترودی , روناک کاظمی , روان شناسی رنگ در هفت پیکر , دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2007-08-26
 36. مهدخت پورخالقی چترودی , از ریواس اساطیر تا ورقه و گلشاه عیوقی , سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادب فارسی , 2008-08-27
 37. مهدخت پورخالقی چترودی , نرگس خادمی , تحلیل ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی بر اساس الگوی گرماس , سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2008-08-27
 38. مهدخت پورخالقی چترودی , درختی همه برگ او پند و بارش خرد , دانش و خرد فردوسی , 2008-05-13
 39. مهدخت پورخالقی چترودی , فرزاد قائمی , زبان شناسی تاریخی و کشف معانی رمزی اسطوره ها , دانش و خرد فردوسی , 2008-05-13
 40. مهدخت پورخالقی چترودی , آمنه مجذوب صفا , قابلیتهای نمایشی شعر حافظ , مکتب شیراز , 2008-12-06
 41. مهدخت پورخالقی چترودی , یوسف بینا , موسیقی نثر تاریخ بیهقی , همایش بیهقی , 2007-10-23
 42. مهدخت پورخالقی چترودی , راز شمس و درخت زندگي , همايش نكوداشت استاد دكتر سيد محمد علوي مقدم , 2001-05-03
 43. مهدخت پورخالقی چترودی , قوشما و ترانه هاي بابا , نخستين گردهمايي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي , 2002-01-21
 44. مهدخت پورخالقی چترودی , زكوي سلامت گرفته كناري , همايش بزرگداشت خواجه عماد فقيه كرماني , 2001-06-20
 45. مهدخت پورخالقی چترودی , جان پهلوان روان آب و فرهِ ایزدی جانمایه ی مرز درختی توران و ایران , , 2006-03-22
 46. مهدخت پورخالقی چترودی , بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز , همایش بیهقی , 2007-03-28