مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمد امین قسوره , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد طیبی , روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی, مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی, سال (2023-7)
 2. ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سپاهیان , حسین صادقی , رضا خواجوی , بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا, ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, سال (2022-6)
 3. علی ساکت , سید محمود فاطمی عقدا , حسین صادقی , احمد فهیمی فر , تحلیل الگوی رفتاری پارامترهای مبنایی پیش‌لرزه‌ها با هدف پیش‌بینی زمین‌لرزه‌های بزرگ در ایران, فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, سال (2022-4)
 4. سارا احمدی , حسین صادقی , فرزین قائمی , مطالعه اى بر روابط تجربى تبدیل mb-Mw، Ms-Mw و mb-Ms در نواحى لرزه زمین ساختى ایران, زمین ساخت, دوره (سال 5), شماره (20), سال (2022-3), صفحات (77-90)
 5. مجتبی نوری سرتنگی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , حسین صادقی , بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3), زمین شناسی و محیط زیست, دوره (15), شماره (54), سال (2021-6), صفحات (1-18)
 6. سید محمود فاطمی عقدا , علی ساکت , حسین صادقی , احمد فهیمی فر , روند یابی پس لرزه های بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومین ناشی از زمین لرزه (مطالعه موردی، زمین لرزه 16 فروردین1396 سفیدسنگ در شمال شرق ایران), ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره (9), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (92-101)
 7. علی ساکت , سید محمود فاطمی عقدا , احمد فهیمی فر , حسین صادقی , تحلیل و روندیابی پارامترهای مبنایی پیش لرزه‌ها و پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه آذرماه 1391 زهان در استان خراسان‌جنوبی, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (635-668)
 8. جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای, علوم زمین, دوره (29), شماره (114), سال (2020-2), صفحات (123-128)
 9. روزبه یزدانفر , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمدرضا قائمقامیان , بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (3207-3226)
 10. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد, علوم زمین, دوره (93), شماره (24), سال (2014-4), صفحات (17-28)
 11. حسین صادقی , جعفر شجاع طاهری , مشخصه های تنش زمین ساختی در فلات ایران با استفاده از تعیین ساز و کار کانونی زمین لرزه های ثبت شده, علوم زمین, دوره (15), شماره (59), سال (2006-9), صفحات (102-119)
 12. محمدصادق قائم پناه , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمد عشقی پور , بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (3), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (15-24)
 13. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , سید علی حسینی , نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم, زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (3), شماره (4), سال (2008-3), صفحات (274-283)
 14. حسین صادقی , بهرام نصیری پور , ایوب کاویانی , هیروشی تاکناکا , تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان, مطالعات زمین شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-3), صفحات (31-43)

انگلیسی

 1. Ahad Nouri Mokhoori , Behnam Rahimi , واسلاو واوریکوک , Hossein Sadeghi , Stress and Faulting Pattern in the Bam Region, SE Iran, Detected by Fault Instability Criterion and Fry Method, Pure and Applied Geophysics, Volume (181), No (1), Year (2024-1), Pages (219-231)
 2. Zohre Noorbakhsh , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Sayyed Reza Moussavi Harami , Naser Keshavarz Farajkhah , Saeed Sajedi , Shallow Water Flows (SWF) evaluation by 3D seismic studies in the South Caspian Basin, Iran, Journal of Applied Geophysics, Volume (216), Year (2023-9)
 3. Zohre Noorbakhsh , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Sayyed Reza Moussavi Harami , A Review of Shallow Water Flows SWF) and Evaluation of this Problem by Seismic data in the South Caspian Basin, Iran, ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, Year (2023-1)
 4. Seyedeh Fatemeh Nemati , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Hossein Sadeghi , Identification of hidden faults using determining velocity structure profile by spatial autocorrelation method in the west of Mashhad plain (Northeast of Iran), Journal of Mountain Science, Volume (18), No (12), Year (2021-12), Pages (3261-3274)
 5. Hossein Sadeghi , Sadaomi Suzuki , Observation of the long-period monotonic seismic waves of the November 11, 2018, Mayotte event by Iranian broadband seismic stations, Earth, Planets and Space, Volume (73), No (1), Year (2021-4), Pages (1-12)
 6. Naser Hafezi Moghaddas , azam ghazi , Hossein Sadeghi , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran, Journal of Earth System Science, Volume (124), No (7), Year (2015-10), Pages (1417-1428)
 7. azam ghazi , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran, Annals of Geophysics, Volume (58), No (3), Year (2015-7), Pages (1-12)
 8. Ali Riahi , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Simulation of 2003 Bam (Iran) earthquake using empirical Green’s function method via very small and near-fault events, Geophysical Journal International, Volume (201), No (3), Year (2015-6), Pages (1264-1286)
 9. azam ghazi , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Hossein Sadeghi , Gholam Reza Lashkaripour , Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran, Open Journal of Geology, Volume (4), No (8), Year (2014-9), Pages (354-363)
 10. Amir Sadeghi Bagherabadi , Hossein Sadeghi , Seyed Mahmoud Fatemi Aghda , Fereidoon Sinaeian , Hossein Mirzaei Alavijeh , Esmaeil Farzanegan , Sayyed Keivan Hosseini , Parvin Babaei , Real-Time Mapping of PGA Distribution in Tehran Using TRRNet and peeqMap, Seismological Research Letters, Volume (84), No (6), Year (2013-11), Pages (1004-1013)
 11. Hossein Sadeghi , mohammad foad manoochehri , Sayyed Keivan Hosseini , Takeshi Nakamura , Sadaomi Suzuki , S-wave anisotropy in the aftershock region of the 2003 Bam, Iran, earthquake-Mw 6.5, Tectonophysics, Volume (594), No (1), Year (2013-5), Pages (128-136)
 12. Hossein Sadeghi , Hiroe Miyake , Ali Riahi , Strong ground motion simulation of the 2003 Bam, Iran, earthquake using the empirical Green’s function method, Journal of Seismology, Volume (17), No (2), Year (2013-4), Pages (297-312)
 13. Afsaneh Mohammad Zaheri , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , mahdi navazandeh , DISRAY: A distributed ray tracing by map-reduce, Computers and Geosciences, Volume (52), No (1), Year (2013-3), Pages (453-458)
 14. Hossein Sadeghi , Ahmad Zarean Shivanehdeh , ابراهیم حق شناس , Estimation of Site Response and Qs Factor in the KhorasanSeismic Network Using Inversion Method, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume (10), No (2), Year (2008-8), Pages (101-107)
 15. Hossein Sadeghi , 3D velocity structure of the 2003 Bam earthquake area (SE Iran): Existence of a low-Poisson s ratio layer and its relation to heavy damage, Tectonophysics, No (417), Year (2006-5), Pages (269-283)
 16. Hossein Sadeghi , Temporal Seismic Observation and Preliminary Hypo – center Determination of Aftershocks of the 2003, Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo, Year (2004-3)
 17. Hossein Sadeghi , tomographic low-velocity anomalies in the uppermost mantle around the northeastern edge of mantle ar, Geophysical Research Letters, Year (1999-12)
 18. Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d, Geophysical Research Letters, Year (2005-2)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حدیثه کیوانلوشهرستانکی , محمدحسین محمودی قرائی , حسین صادقی , ژئوشیمی آب چشمه های منطقه تراورتنی شمال شرق فریمان، استان خراسان رضوی , ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02
 2. حدیثه کیوانلوشهرستانکی , محمدحسین محمودی قرائی , حسین صادقی , بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی اطراف معادن تراورتن (شمال فریمان) جهت کشاورزی , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2022-09-07
 3. محمدجواد یوسفی , محمدرضا حسین دخت , حسین صادقی , مجتبی فیروزی , بررسی اثر پارامتر های مختلف بر سنتز آواشیمیایی نانوذرات طلا به روش سطح پاسخ , هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران , 2021-03-03
 4. کورش اسپرائینی , محمدرضا حسین دخت , مجتبی فیروزی , حسین صادقی , بررسی تولید نانوذرههای میلهای شکل طلا با استفاده از امواج فراصدا , هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران , 2021-03-03
 5. محمد مهدیان , بهنام رحیمی , حسین صادقی , بررسی تغییرات تنش کلمب حاصل از زمینلرزه 5 آوریل 2017 مشهد , سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین , 2021-02-22
 6. جلال علی آبادی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله , نوزدهمین کنفرانس ژئوفیریک ایران , 2020-11-04
 7. سارا نورالهیان , مجید سالاری , حسین صادقی , ارائه ی چارچوبی جامع جهت ارزیابی آسیب پذیری ناشی از زمین لرزه در مناطق شهری , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2018-09-12
 8. علی جمشیدی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , رضا خواجوی , تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08
 9. احسان ثابت بیرجندی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08
 10. سیدمحمدصادق جعفری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد , هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2018-05-08
 11. حسین صادقی , سارا دربیگی نامقی , سیدکیوان حسینی , مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2016-05-10
 12. سیدکیوان حسینی , تهمینه همه احمدی ماریان , حسین صادقی , تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج , هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2016-05-10
 13. حکیمه امانی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری , سومین همایش بین الملی نفت، گاز و پتروشیمی ایران , 2015-12-13
 14. جعفر جاقوری , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
 15. احمد زارعان شیروانه ده , حسین صادقی , ابراهیم حق شناس , ساناز چایچی زاده , مقایسه روش های مختلف تعیین اثرات ساختگاه در مشهد با استفاده از شبکه لرزه نگاری خراسان , دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی , 2007-12-25
 16. امیر صادقی باقرآبادی , حسین صادقی , فریدون سینائیان , سید خلیل متقی , تعیین رابطه کاهیدگی بیشنه شتاب افقی مستقل از جهت برای شمال ایران , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13
 17. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13
 18. حسن علی زاده دربندی علیا , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 19. حسین جمال , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , حسین صادقی , رضا نوزعیم , علی ارزانی , تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20
 20. حوریه کاتبی , سیدکیوان حسینی , حسین صادقی , سید حمید سیدین , محمد رضا سکوتی , آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15
 21. علی ریاحی , حسین صادقی , سیدکیوان حسینی , برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم , پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2012-05-15
 22. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , جواد احمدزاده , برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) , اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها , 2009-10-24
 23. حسین صادقی , احمد شوشتری , محجوبه مسکرانیان , طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 24. حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , فریدون سینائیان , حسین میرزایی علویجه , اسماعیل فرزانگان , پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11
 25. حسین صادقی , پروین بابائی , امیر صادقی باقرآبادی , تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11
 26. حسین صادقی , سیده مطهره موسوی , احمد شوشتری , محمد جلادت , تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11
 27. علی نکوییان , سیدکیوان حسینی , محمد علی ریاحی , حسین صادقی , سیاوش نوروزی , بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11
 28. حسین صادقی , ناصر حافظی مقدس , محمد جلادت , رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 29. حسین صادقی , محمد غفوری , بتول علیمحمدی , مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 30. بتول علی محمدی , حسین صادقی , محمد غفوری , تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04
 31. حسین صادقی , امیر صادقی باقرآبادی , پروین بابائی , شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک , اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله , 2010-02-21
 32. غلامرضا لشکری پور , حسین صادقی , محمد غفوری , محمدصادق قائم پناه , بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی , یازدهمین همایش علوم زمین , 2007-09-04
 33. محمد غفوری , حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , صادق طریق ازلی , بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر , کنفرانس مهندسی معدن ایران , 2005-01-31
 34. حسین صادقی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , زینب سویزی , شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

انگلیسی

 1. SeyedMohammadSadegh Jafari , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Rapidly Determining the Earthquake Magnitude for Broadband Seismic Network of Ferdowsi University of Mashhad , BeGEOscientists 2023 , 2023-10-03
 2. Hossein Sadeghi , ساداومی سوزوکی , The 11 November 2018 Mayotte event was observed at the Iranian Broadband seismic stations , EGU General Assembly 2020 , 2020-05-04
 3. parastoo ghanei , Hossein Sadeghi , Ahmad Shooshtari , EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS , 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) , 2019-11-11
 4. Hossein Sadeghi , ساداومی سوزوکی , The 11 November 2018 monotonic event near Mayotte island, east Africa observed by the Iranian broadband seismic stations , 2019 SSJ Fall Meeting , 2019-09-16
 5. madineh banihashem kaleibar , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Multicore parallelization of 3D ray tracing algorithm using OpenMP , Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and the International Association of Seismology and Physics of the's Interior (IAG-IASPEI 2017) , 2017-07-30
 6. Amir SADEGHI-BAGHERABADI , Hossein Sadeghi , A GROUND MOTION PREDICTION EQUATION FOR CAV IN ZAGROS , Seventh Conference of Seismology and Earthquake Engineering , 2015-05-18
 7. Amir Sadeghi Bagherabadi , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Parvin Babaei , F. Sinaeian , A SOFTWARE FOR GENERATION OF SHAKING MAP: FUNDAMENTAL TOOL FOR ESTIMATING DAMAGE AND RAPID RESPONSE FOLLOWING AN EARTHQUAKE , 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering , 2011-05-16
 8. Hossein Sadeghi , Hiroe Miyake , Ali Riahi , STRONG GROUND MOTION SIMULATION OF THE 2003 BAM EARTHQUAKE USING THE EMPIRICAL GREEN’S FUNCTION METHOD , Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering , 2011-05-16
 9. mohammad hamidi , Sayyed Keivan Hosseini , Hossein Sadeghi , Successful application of S-transform time-frequency method in hydrocarbon reservoirs and low frequency shadows detection , 10th SEGJ International Symposium , 2011-11-20
 10. HOORIEH KATEBI , Sayyed Keivan Hosseini , Hossein Sadeghi , Hamid Seyyedin , An investigation on low-frequency passive seismic waves as a hydrocarbon indicator in SW-Iran , 10th SEGJ International Symposium , 2011-11-20
 11. Sayyed Keivan Hosseini , Hossein Sadeghi , ali nasrollahnejhad , Prediction of large peak ground acceleration with artificial neural network and support vector machine , American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting , 2010-12-13
 12. Amir Sadeghi Bagherabadi , Hossein Sadeghi , Sayyed Keivan Hosseini , Parvin Babaei , peeqMap: A software for producing emergency earthquake maps , American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting , 2010-12-13
 13. Parvin Babaei , Hossein Sadeghi , Behnam Rahimi , Amir Sadeghi Bagherabadi , Rapid magnitude estimation for moderate to large earthquakes using strong motion records in the Iranian plateau , American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting. , 2010-12-13
 14. Hossein Sadeghi , Ahmad Shooshtari , mohammad jaladat , PREDICTION OF HORIZONTAL RESPONSE SPECTRA OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN AND ITS REGIONS , 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering , 2010-07-25
 15. Mohammad Ghafoori , Hossein Sadeghi , Gholam Reza Lashkaripour , - - , Land slide hazard zonation usinf the relative effect method , 10th IAEG International Congress , 2006-06-09
 16. Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Hossein Sadeghi , sadegh tarigh azali , Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran , 10th IAEG International Congress , 2006-06-09
 17. Mohammad Ghafoori , Hossein Sadeghi , Gholam Reza Lashkaripour , - - , Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran , Eٍuropean Geosciences Union , 2005-01-06
 18. Hossein Sadeghi , seismic station correction: evidence for locaal geophysical anomalies , پنجمين كنفرانس بين المللي عمران , 2000-05-08
 19. Hossein Sadeghi , Sadaomi Suzuki , Sayyed Keivan Hosseini , Takeshi Nakamura , Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) , همایش بین المللی انجمن ژئوفیزیک و ژئودزی , 2007-07-02