بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فعل


موارد یافت شده: 58

1 - بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن (چکیده)
2 - گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی- (چکیده)
3 - تاملی در مبانی نظریهء ابتکاری علامه طباطبایی دربارهء ماده، قوه و حرکت و تبیین لوازم و ثمرات آن (چکیده)
4 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: اختیار در متن ضرورت؟! (چکیده)
5 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: قضا و قدر و علم الهی -آیا قضا و قدر و علم الهی محلی برای اختیار انسان باقی می گذارد؟- (چکیده)
6 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوند (چکیده)
7 - باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کرد (چکیده)
8 - بررسی تحلیلی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی درباره مشیت و اراده براساس مبانی حکمت متعالیه (چکیده)
9 - بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل (چکیده)
10 - سبکشناسی فرایندهای افعال موجود در هفتخوان رستم و هفتخوان اسفندیار شاهنامه بر مبنای رویکرد نقش‌گرایی هلیدی (چکیده)
11 - تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی (چکیده)
12 - ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکی (چکیده)
13 - فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
14 - ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان (چکیده)
15 - بررسی معناشناختی فعل «خوردن» بر اساس معنای پایه پذیرا (چکیده)
16 - بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان (چکیده)
17 - ارزیابی اقتصادی نصب صفحات خورشیدی در ساختمانهای مسکونی: مطالعه موردی شهر یزد (چکیده)
18 - بررسی شرایط سه گانۀ تسلسل محال (چکیده)
19 - بررسی تجربه های عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا (چکیده)
20 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
21 - مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار (چکیده)
22 - کاربرد هنری فعل در غزل های خلیفه (10 ه.ش.) (چکیده)
23 - معیارهای دینی همسر گزینی دختران، تواناییها و قابلیت ها، نه فعلیت ها (چکیده)
24 - بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان (چکیده)
25 - دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی (چکیده)
26 - گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی (چکیده)
27 - بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها (چکیده)
28 - تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرا (چکیده)
29 - قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی (چکیده)
30 - چیستی و هستی ماده (چکیده)
31 - جهت دستوری در سه غزل معاصر (چکیده)
32 - ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلی (چکیده)
33 - تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه (چکیده)
34 - بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی (چکیده)
35 - بررسی و توصیف نظام صرفی گویش مشهدی (چکیده)
36 - شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له (چکیده)
37 - اذا بین اقوال النحاه و النصوص الوارده (چکیده)
38 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
39 - نقش اسباب خارجی در مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی وسایل نقلیه ی موتوری زمینی با توجه به آخرین تحولات قانونی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه) (چکیده)
40 - بررسی مشکلات یادگیری افعال حرکتی روسی برای فارسی زبانان (با تأکید بر ویژگی نمود فعل) (چکیده)
41 - معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات (چکیده)
42 - بررسی جایگاه فاعل در زبان فارسی (چکیده)
43 - تامل در تسلسل (چکیده)
44 - بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی (چکیده)
45 - بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد از دیدگاه معناشناسی شناختی (چکیده)
46 - برهان جهان شناختی کلامی در مغرب زمین (چکیده)
47 - توصیف صامتهای میانجی گویش شاهرودی از لحاظ نحوی (چکیده)
48 - بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا (چکیده)
49 - بررسی صامت میانجی در گویش مشهد (چکیده)
50 - میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالم (چکیده)
51 - برهان حدوث در مغرب زمین (چکیده)
52 - ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی (چکیده)
53 - مشکلات یادگیری افعال حرکتی در زبان روسی برای زبان آموزان فارسی زبان (چکیده)
54 - آسیب شناسی مشارکت زنان در سیاست (چکیده)
55 - هماهنگی واکه ای در گویش سبزواری (چکیده)
56 - برهان مفهوم گرایی بر اثبات وجود خدا (چکیده)
57 - بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای (چکیده)
58 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)