بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Lari Dashtbayaz


موارد یافت شده: 119

1 - The identification and classification of contributing factors to technical knowledge valuation at the related commercialisation level using the hierarchical analysis (چکیده)
2 - CROSS-COUNTRY ANALYSIS: EXPLORING THE IMPACT OF INTANGIBLE ASSETS AND MACROECONOMIC FACTORS ON STOCK PRICES IN IRAN, SAUDI ARABIA, AND IRAQ (چکیده)
3 - The relationship between political relations with audit quality and auditor industry expertise (چکیده)
4 - شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد تیمی حسابرسان مستقل بر اساس رویکرد دلفی (چکیده)
5 - The impact of Covid-19 on organisational commitment with mediating role of satisfaction among the Iraqi auditors (چکیده)
6 - Relationship between COVID 19 prevention and panic and distress tolerance, spiritual intelligence and happiness in undergraduate, postgraduate accounting students (چکیده)
7 - The Impact of Blockchain on the Quality of Accounting Information: An Iraqi Case Study (چکیده)
8 - The materiality of identified misstatements by auditors and earnings management (چکیده)
9 - ارزیابی عناصر مؤثر بر استقرار نظام بوده‌ریزی عملیاتی در شهرداری ها با استفاده از مدل استراتژیکی Swot (چکیده)
10 - Ranking of indices affecting operational budgeting based on performance information in the countrys municipalities using the AHP method (چکیده)
11 - The Relationship between Intellectual Capital and Audit Fees (چکیده)
12 - مسئولیت پذیری اتماعی شرکتی بیشتر، سرعت تعدیل اهرم کمتر: یک واقعیت؟ (چکیده)
13 - تأثیر رهبری اخلاقی بر هماهنگی، انسجام و درگیری بین اعضای تیم حسابرسی (چکیده)
14 - تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود تعهدی و واقعی: سال‌های ابتدایی و سال‌های پایانی (چکیده)
15 - افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت‌های خانوادگی در مقابل غیر خانوادگی (چکیده)
16 - The relationship between auditor characteristics and fraud detection (چکیده)
17 - The relationship between political connections, auditor characteristics and auditor narcissism (چکیده)
18 - The effect of intellectual capital on fraud in financial statements (چکیده)
19 - Comparing psychological characteristics with organizational conflicts and occupational innovation barriers (چکیده)
20 - Comparative analysis of the relationship between internal control weakness and different types of auditor opinions in fraudulent and non-fraudulent firms (چکیده)
21 - حساب‌های دریافتنی: شبیه‌سازی روند حسابرسی (چکیده)
22 - بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
23 - An empirical study on the materiality calculation at financial statements level (چکیده)
24 - بررسی اثر لحنِ گزارش پیش بینی سود بر واکنش سرمایه گذاران و پیش بینی عملکرد (چکیده)
25 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خرید اظهار نظر با نقش واسط قابلیت مقایسه پذیری صورتهای مالی (چکیده)
26 - The Effects of Corporate Characteristics on Managerial Entrenchment (چکیده)
27 - The relationship between managerial entrenchment and firm risk‐taking on social responsibility disclosure (چکیده)
28 - The effect of intellectual capital on corporate performance (چکیده)
29 - گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار (چکیده)
30 - The impact of corporate governance on intellectual capitals efficiency in Iran (چکیده)
31 - The Mediating Effect Of Audit Quality On The Relationship Between Earnings And Earnings Valuation In Iran (چکیده)
32 - Auditors’ response to readability of financial statement notes (چکیده)
33 - مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود (چکیده)
34 - شواهدی از الگوی تغییر خطی تکه‌ای اقلام تعهدی و ریشه‌های اقتصادی آن (چکیده)
35 - The effect of managerial overconfidence on the conditional conservatism and real earnings management (چکیده)
36 - TheEffect of Financial Crisis on the Relationship between Accounting Quality and TradeCredit in Iraqi listed firms (چکیده)
37 - تأثیر افق زمانی تصدی مدیرعامل بر مدیریت سود تعهدی و واقعی: سال های ابتدایی و سال های پایانی (چکیده)
38 - افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و ارزش بازار: شرکت های خانوادگی در مقابل شرکت ای غیرخانوادگی (چکیده)
39 - The effect of internal controls on financial reporting quality in Iranian family firms (چکیده)
40 - بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی آینده و ارزش شرکت و تاثیر وجود سهامدارن عمده بر این رابطه (چکیده)
41 - آزمون تجربی نظریه های رقیب قیمت گذاری درحسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی (چکیده)
42 - Relationship between Cash Flow Management and Financial Performance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
43 - بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حقالزحمه حسابرسی (چکیده)
44 - رقابت اعلامیه‌ های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌ گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ ها (چکیده)
45 - تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر تمکین مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
46 - پیش بینی تله نقدینگی در شرکت ها با رویکرد کلینیک مالی (چکیده)
47 - تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و ویژگی‌های مرتبط با حسابرسی بر افشای به موقع (چکیده)
48 - بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها (چکیده)
49 - مدیریت ریسک در ابزارهای مالی اسلامی (چکیده)
50 - Corporate social responsibility and future financial performance Evidence from Tehran Stock Exchange (چکیده)
51 - The relationship between management characteristics and firm innovation (چکیده)
52 - بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان (چکیده)
53 - بررسی رابطۀ محدودیت مالی، ساختار دارایی ها و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
54 - یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام (چکیده)
55 - واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی (چکیده)
56 - تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی؛ کمیته حسابرسی؛ کیفیت گزارشگری مالی؛ تئوری علامت‌دهی (چکیده)
57 - The effect of CEO tenure and specialization on timely audit reports of Iranian listed companies (چکیده)
58 - ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
59 - بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک با بهبود عملکرد مالی در صنعت بانکداری (چکیده)
60 - بررسی رابطه مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای کلان اقتصادی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
61 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
62 - بررسی عوامل موثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی (چکیده)
63 - رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان (چکیده)
64 - بررسی رفتار ناکارآمد حسابرسان و روابط کاری با سرپرستان، نقش تعدیلی جو اخلاقی مدیران (چکیده)
65 - برگشت‌پذیری مدیریت سودهای مرتبط با تأمین مالی‌های عمده (چکیده)
66 - مقایسه کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس (چکیده)
67 - بررسی تأثیر توانایی‌های مدیران بر مدیریت سود واقعی و تعهدی (چکیده)
68 - بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیر عامل با حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
69 - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (چکیده)
70 - ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
71 - بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت (چکیده)
72 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری (چکیده)
73 - حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L (چکیده)
74 - بررسی تأثیر سنجه های کیفیت خدمات حسابرسی بر به موقع بودن گزارش حسابرسی و هزینه های نمایندگی (چکیده)
75 - فرسودگی شغلی: چالشی در نظام مالیاتی (چکیده)
76 - بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در استان خراسان جنوبی با تاکید بر مولفه های فرهنگی (چکیده)
77 - تاثیر سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایه گذاری (چکیده)
78 - بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر رشد شرکت‌ها (چکیده)
79 - تأثیر دانش مالی مدیرعامل بر روی مدیریت سود (چکیده)
80 - The Relationship Between Institutional and Management Ownership and Financial Flexibility in Iran (چکیده)
81 - برآورد احتمال برگشت زیان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
82 - بررسی رابطه بین چرخش و حق‌الزحمه حسابرس با تأخیر در صدور گزارش حسابرسی (چکیده)
83 - بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و حقالزحمه حسابرسیبر ارزش عرضه عمومی اولیه (چکیده)
84 - Audit Fees Prediction Using Fuzzy Models (چکیده)
85 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری (چکیده)
86 - بررسی رابطه ساختار دارایی های قابل وثیقه و ساختار سرمایه (چکیده)
87 - توانمند سازی کارکنان در جلوگیری از اختلاس(سازمانهای غیر انتفاعی) (چکیده)
88 - The Effect of Implementation of Accounting Information System on Efficiency, Profitability and Productivity of SMEs in Iran (چکیده)
89 - فرسودگی شغلی: بحرانی در حرفه حسابرسی (چکیده)
90 - Relationship between Oil Price Fluctuations and Stock Price Index in Iran (چکیده)
91 - تأثیر الزامات مالی ایران خودرو بر سودآوری قطعه سازان صنعت خودرو (چکیده)
92 - بررسی نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان (چکیده)
93 - Estimating Probability of Return on Loss and Its Effect on Future Abnormal Return in Iran (چکیده)
94 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در خصوص پذیرش و بکارگیری استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی (چکیده)
95 - بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی- پژوهشی حسابرسی دو دهه اخیر (چکیده)
96 - ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی (چکیده)
97 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
98 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
99 - شفافیت گزارشگری مالی (چکیده)
100 - حسابداری منابع انسانی (چکیده)
101 - Comparative study of effective factors on cash holdings in private and state companies quoted in Tehran stock exchange (چکیده)
102 - بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد (چکیده)
103 - حسابداری مدیریت استراتژیک (چکیده)
104 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
105 - بازی قدرت در حسابرسی - راهبردهای خرد مورد استفاده ی صاحبکاران برای اعمال قدرت و نفوذ بر حسابرسان (چکیده)
106 - اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
107 - بحران مالی موسسات واسطه گر مالی و رابطه آن با حاکمیت شرکتها (چکیده)
108 - حسابداری تورمی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی در ایران و موانع اجرا ی آن (چکیده)
109 - وضعیت اساتید حسابداری:هرم رتبه علمی،چالشهای ارتقاء علمی و شرایط کاری (چکیده)
110 - حسابداری تعهدی بخش عمومی- مطالعه موردی : تجربیات دولت نیوزلند (چکیده)
111 - رفتار اخلاقی حسابداران- تفاوتهای بین عقاید و عمل (چکیده)
112 - بررسی تعارض کار- خانواده بر روی رضایت مندی شغلی در چارچوب متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت اولاد و جایگاه شغلی (چکیده)
113 - بررسی تاثیر محاسبات توری در فن حسابداری (چکیده)
114 - مدیریت اخلاق در حسابرسی (چکیده)
115 - The relationship between Ownership Structure and Stock Price Volatility with Dividend in Listed Firms of TehranStock Exchange (چکیده)
116 - The Role of Accounting Profession in Development of Capital Market (چکیده)
117 - A Study Relationship between internal factors and profitability of banks (چکیده)
118 - Cash Flow Accounting and the Cost of Debt (چکیده)
119 - تبیین اثرات منابع انرژی خلیج فارس در اقتصاد منطقه‌ای (چکیده)