بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 19


موارد یافت شده: 69

1 - Down-regulation of HaIr1 during induced differentiation of embryonal carcinoma P19 cells (چکیده)
2 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
3 - بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) (چکیده)
4 - چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق (چکیده)
5 - Multi-Target State Estimation Using Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
6 - Dispersive solid phase extraction and preconcentration of Reactive blue194 using magnetic carbon nanotube and utilization of smart Mobile Phone for colorimetric analysis (چکیده)
7 - Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran (چکیده)
8 - PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants (چکیده)
9 - تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵) (چکیده)
10 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
11 - An Investigation On The Mesothelin Characteristics For Immunotoxin Development (چکیده)
12 - Effect of annealing temperature on structural and magnetic properties of stontium hexaferrite nanoparticles synthesised by sol-gel auto- combustiom method (چکیده)
13 - Expression Analysis of BORIS during Retinoic Acid- Induced Differentiation of Mouse Embryonal Carcinoma P19 Cells (چکیده)
14 - New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan (چکیده)
15 - Longitudinal study of price model: before and after Iranian Accounting Standards (چکیده)
16 - Expression analysis of BORIS during pluripotent, differentiated, cancerous, and non-cancerous cell states (چکیده)
17 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
18 - رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد (چکیده)
19 - The effect of melanocortin (Mc3 and Mc4) antagonists on serotonin-induced food and water intake of broiler coc (چکیده)
20 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
21 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
22 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
23 - Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s (چکیده)
24 - Cyclohexylammonium acetate– N,N-,N-- -tricyclohexylphosphoric triamide (1/1) (چکیده)
25 - Investigation of Precipitation Hardening of LM22 by Nondestructive Methods (چکیده)
26 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
27 - بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
28 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
29 - First record of Zarudny’s Jird, Meriones zarudnyi Heptner, 1937 (Rodentia: Muridae) in Shirvan, Northeast Iran (چکیده)
30 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
31 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
32 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
33 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
34 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
35 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
36 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
37 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
38 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
39 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
40 - Quality of meat from two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free lowand recommended-protein diets (چکیده)
41 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
42 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
43 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
44 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
45 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
46 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
47 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
48 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
49 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
50 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
51 - The Relationship Between Types Of Paragraphs And Topic Progression Used In Paragraphs Written By Iranian EFL Students (چکیده)
52 - The Relation between Paragraph Organization and the Topic Progression Used in English Paragrahs Selected from Native Books on Teaching Writing (چکیده)
53 - An Investigation of the relationship between audit firm size and earning management in quoted companies in Tehran stock exchange (چکیده)
54 - Triphenyl[2-(triphenylphosphaniumyl)- ethyl]phosphanium bis(periodate) (چکیده)
55 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
56 - Tetrakis{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholin-4-ium} dodecatungstosilicate hexahydrate (چکیده)
57 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
58 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
59 - Tetraphenyl piperazine-1,4-diyldiphosphonate (چکیده)
60 - Use of gamma-rays back scattering of the 192Ir isotopic source for the design of the landmine detection device (چکیده)
61 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
62 - Performance of two 1970s and Ross 308 broiler strains fed drug-free low-protein and recommended-protein diets (چکیده)
63 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
64 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
65 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
66 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
67 - IEEE-519- based real time and optimal control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural networks (چکیده)
68 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
69 - An Optimal and Programmable Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-Sinusoidal Line Voltages (چکیده)