بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محسن جان پرور


موارد یافت شده: 60

1 - نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا (چکیده)
2 - تبیین و طبقه بندی اختالفات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی (چکیده)
3 - نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21 (چکیده)
4 - نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح (چکیده)
5 - تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری (چکیده)
6 - تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی (چکیده)
7 - مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام (چکیده)
8 - تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان) (چکیده)
9 - تبیین مولفه‌های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه براساس دیدگاه ها و نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه (چکیده)
10 - چالش ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در مناطق مرزی (چکیده)
11 - نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا (چکیده)
12 - بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی- اسلامی (چکیده)
13 - شاخص‌های تغییر اقلیم و قدرت کشورها (چکیده)
14 - مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
15 - ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان (چکیده)
16 - Leveling Effective Factors of Maritime Border Management of Iran in Persian Gulf (چکیده)
17 - مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژئومورفولوژی (چکیده)
18 - تبیین مفهوم ژئوپلیتیک ژئوتوریسم (چکیده)
19 - مدیریت دو جانبه مرزها گامی جهت برقراری امنیت پایدارمرزی (چکیده)
20 - ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa( (چکیده)
21 - پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
22 - بررسی جایگاه مدیریت منابع مشترک مرزی در همگرایی بین کشورها در خلیج فارس (چکیده)
23 - Explain and Leveling Basic Dimensions of Border Studies (چکیده)
24 - عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی) (چکیده)
25 - تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان (چکیده)
26 - آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی (چکیده)
27 - سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان) (چکیده)
28 - مسائل اقلیمی بعد مغفول آمایش مبتنی بر ملاحظات دفاعی- امنیتی (چکیده)
29 - مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها (چکیده)
30 - شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (چکیده)
31 - نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور (چکیده)
32 - شکنندگی طبیعی و امنیت و ناامنی در جنوب شرق کشور (چکیده)
33 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
34 - تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران (چکیده)
35 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
36 - بررسی مسأله اولویت انتقال یا ساماندهی پایتخت کشور (چکیده)
37 - تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه¬های قومی در ایران و انسجام ملّی (چکیده)
38 - گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور (چکیده)
39 - فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
40 - تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران (چکیده)
41 - تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس (چکیده)
42 - Border Management of Cyberspace, First Step of Cyber Defense (چکیده)
43 - مفهوم سازی و تبیین ابعاد جغرافیای سیاسی شهر (چکیده)
44 - بررسی زمینه های همکاری استان های مرزی با کشورهای آسیای مرکزی(مورد: استان گلستان) (چکیده)
45 - ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
46 - تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران (چکیده)
47 - تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها (چکیده)
48 - مدیریت مرزهای فضای سایبر، گام نخست دفاع سایبری (چکیده)
49 - همگرایی و واگرایی در افغانستان (چکیده)
50 - تبیین جایگاه عشایر در مدیریت مرزهای کشور (چکیده)
51 - تبیین استراتژی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
52 - ساماندهی و بکارگیری ساکنین مرزی در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
53 - تبیین جایگاه حشرات در جنگ های بیوتروریسم (چکیده)
54 - آسیب شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی (چکیده)
55 - تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام (چکیده)
56 - مدیریت مرز؛ حلقه گم شده هم گرایی و برقراری امنیت در خلیج فارس (چکیده)
57 - Border Management; as Strategy of States to Maintain Order and Security in the Country (چکیده)
58 - تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها (چکیده)
59 - تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها (چکیده)
60 - بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف ها و منازعات سرزمینی (چکیده)