مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محسن جان پرور , محمد زنگوئی دوم , اکبر حیدری تاشه کبود , علی محمدپور , بررسی مولفه‌های موثر بر آمایش دفاعی سرزمین, آمایش سیاسی فضا, دوره (5), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (225-245)
 2. ساجد بهرامی جاف , محسن جان پرور , مزیم تک روستا , کاظم ذوقی بارانی , میرنجف موسوی , نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک, پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (55), شماره (1), سال (2023-5), صفحات (61-78)
 3. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , محمدجواد رنجکش , تبیین و سطح بندی پارامترهای دیپلماسی مرزی بین ایران و ترکمنستان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-7)
 4. ساجد بهرامی جاف , محسن جان پرور , ناصر سلطانی , علی محمدپور , تبیین نظری مولفه های موثر در مناسبات ژئوپلیتیک و ارائه الگوی پیشنهادی, پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2022-10)
 5. محسن جان پرور , آرش قربانی , معصومه قانع خباز , مرزهای طبقاتی مانع اولیه ساماندهی فضای شهر(نمونه موردی؛ کلان شهر تهران), توسعه اجتماعی, دوره (16), شماره (1), سال (2021-12), صفحات (179-218)
 6. محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , امین مرادی , مریم تک روستا , بررسی عوامل موثر بر کنترل مرز در مرزهای شرقی ایران (نمونه موردی: مرز استان خراسان رضوی با افغانستان), پژوهشنامه خراسان بزرگ, دوره (12), شماره (46), سال (2022-5), صفحات (43-56)
 7. ساجد بهرامی جاف , محسن جان پرور , سیده محبوبه شهبازی مران , دریا مازندرانی , سنش عوامل مؤثر بر پایداری اقتصادی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر سردشت), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (7), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (1-21)
 8. محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , ریحانه صالح آبادی , دریا مازندرانی , فرا تحلیل کیفی روش و نتای پژوهش‌های مرتبط با بازارچه‌های مرزی در ایران, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (19), شماره (1), سال (2021-8), صفحات (51-75)
 9. آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور , تبیین مفهوم و قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر, جغرافیای سیاسی, دوره (4), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (47-77)
 10. محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , ریحانه صالح آبادی , دریا مازندرانی , عوامل مؤثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه با رویکرد سناریو نگاری, پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2020-9)
 11. محسن جان پرور , دریا مازندرانی , طراحی مدل مفهومی مناسبات ژئوپلیتیک در جنوب غرب آسیا, آمایش سیاسی فضا, دوره (2), شماره (4), سال (2021-3), صفحات (247-255)
 12. محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر , تبیین فلسفی- مفهومی ژئوپلیتیک شهری, جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (19), شماره (68), سال (2021-6), صفحات (163-184)
 13. محسن جان پرور , دریا مازندرانی , سیده الهام قباسفیدی بایگی , فرید عباسی , مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها, ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (17), شماره (3), سال (2021-10), صفحات (116-141)
 14. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , ساجد بهرامی جاف , واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام, مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام, دوره (2), شماره (6), سال (2021-3), صفحات (73-96)
 15. محسن جان پرور , فرید عباسی , مناسبات ایران و ترکیه از منظر منابع آبی, جغرافیا و روابط انسانی, دوره (3), شماره (4), سال (2021-4), صفحات (44-56)
 16. محسن جان پرور , علی اکبر دهنوی , ساجد بهرامی جاف , ریحانه صالح آبادی , تبیین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ ژئوپلیتیک غذا در شرایط دفاع مقدس, مطالعات دفاع مقدس, دوره (5), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (67-88)
 17. محسن جان پرور , فرید عباسی , سیده الهام قباسفیدی بایگی , دریا مازندرانی , پارامترهای موثر بر مسایل زیست محیطی در شمال غرب ایران (مورد: خشک شدن دریاچه ارومیه), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2020-9), صفحات (143-157)
 18. محمد رضا حافظ نیا , محسن جان پرور , رویکردی جدید به اندزه گیری مساحت کشورها, جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (3), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (7-21)
 19. میرنجف موسوی , محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , ریحانه صالح آبادی , علی شمس الدینی , تدوین سناریوهای مؤثر بر تأثیرات ژئواکونومیکی شیوع کرونا, مطالعات قدرت نرم, دوره (2), شماره (21), سال (2019-11), صفحات (1-30)
 20. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , ساجد بهرامی جاف , تأثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا, پژوهش های راهبردی سیاست, دوره (9), شماره (33), سال (2020-9), صفحات (295-326)
 21. محسن جان پرور , مهسا غفوریان ابراهیمی , زکیه نادری چنار , بررسی عوامل مدیریت سیاسی مؤثر در ساماندهی فضاهای شهری, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (293-313)
 22. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , زکیه نادری چنار , تبیین جایگاه قدرت نرم در افزایش نقوذ سیاسی ایران در افغانستان مورد: همکاری های علمی ایران – افغانستان, جغرافیای سیاسی, دوره (3), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (33-61)
 23. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , سیروس احمدی , کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی, مطالعات قدرت نرم, دوره (8), شماره (19), سال (2019-1), صفحات (99-125)
 24. آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور , نگرشی فلسفی بر تخصصگرایییا تجمیع علم جغرافیا, مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (8), شماره (31), سال (2018-6), صفحات (1-22)
 25. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , تبیین و طبقه بندی اختالفات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی, سیاست جهانی, دوره (7), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (133-172)
 26. محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر , محمدرضا میرشکاری , نگرشی امنیت پژوهانه به بحران های پایه ای قرن 21, جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (7), سال (2019-3), صفحات (127-168)
 27. افشین متقی , محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر , نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح, پژوهش های روابط بین الملل, دوره (8), شماره (27), سال (2018-6), صفحات (127-160)
 28. محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر , تبیین و شناخت مولفه های ژئوپلیتیک شهری, جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای), دوره (8), شماره (4), سال (2018-12), صفحات (289-310)
 29. ملیحه کبیری , محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی , تبیین و سطح‌بندی عوامل مؤثر بر اهمیت مرزها با تأکید بر مرزهای خشکی, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (5), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (93-117)
 30. محسن جان پرور , آرش قربانی سپهر , مقدمه ای بر تاریخچۀ علم جغرافیا در ایران و جهان اسلام, رشد آموزش جغرافیا, دوره (33), شماره (1), سال (2018-11), صفحات (40-48)
 31. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , سیده سمیره حسینی , تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (6), شماره (24), سال (2018-3), صفحات (121-141)
 32. سیده سمیره حسینی , محسن جان پرور , اسکندر مرادی , تبیین مولفه‌های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه براساس دیدگاه ها و نظریه های ژئوپلیتیک و مداخله بشردوستانه, جغرافیای سیاسی, دوره (2), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (137-163)
 33. محسن جان پرور , مدیریت یکپارچه مرزها، راهبردی جهت مدیریت کارآمد مرزهای جمهوری اسلامی ایران, جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (93-114)
 34. محسن جان پرور , ارش قربانی سپهر , ژئوتوریسم و گردشگری پایدار استان هرمزگان, مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس, دوره (3), شماره (10), سال (2017-12), صفحات (111-132)
 35. اکرم تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , قدیر نوری قنبلانی , ترکیبات گیاهی جایگزینی مناسب جهت کاهش مخاطرات محیطی استفاده از حشره کشهای شیمیایی (مورد: سوسک کلرادوی سیب زمینی (Say(decemlineata Leptinotarsa(, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (9), شماره (2), سال (2017-8), صفحات (379-388)
 36. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مطهره زرگری , پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان, جغرافیا-انجمن جغرافیایی ایران, دوره (15), شماره (52), سال (2017-6), صفحات (183-199)
 37. محسن جان پرور , بررسی جایگاه مدیریت منابع مشترک مرزی در همگرایی بین کشورها در خلیج فارس, مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس, دوره (2), شماره (5), سال (2015-10), صفحات (87-104)
 38. محسن جان پرور , عوامل موثر بر ساماندهی ساکنین مرزی جهت کنترل مرزها (مورد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران با ترکمنستان در محدوده خراسان شمالی), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (15), شماره (29), سال (2017-11), صفحات (95-118)
 39. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مژگان صالح آبادی , مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها, جغرافیای سیاسی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (83-111)
 40. سیدهادی زرقانی , محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (1-27)
 41. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , آرزو احمدآبادی , آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها, مطالعات جامعه شناختی ایران, دوره (4), شماره (12), سال (2014-6), صفحات (1-21)
 42. محسن جان پرور , مهدی حسین پور مطلق , مهناز مهدی عراقی , تبیین عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر امنیت شهر تهران, مطالعات جامعه شناختی ایران, دوره (3), شماره (9), سال (2013-7), صفحات (9-27)
 43. محسن جان پرور , سیدهادی زرقانی , ریحانه صالح آبادی , افشین جهان بین , شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس, پژوهش نامه مطالعات مرزی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (107-136)
 44. محسن جان پرور , محمد قصری , تبیین عوامل اثرگذار بر قاچاق کالا در طول مرزها راهبرد اولیه مدیریت مرزهای ایران, پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-12), صفحات (55-86)
 45. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , مرتضی امانی , تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس, پژوهش نامه مطالعات مرزی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (89-120)
 46. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , تبیین شاخص‌های امنیت‌ساز در میان اقوام ایران, پژوهشنامه جغرافیای انتظامی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-8), صفحات (119-144)
 47. محمد حسین افشردی , محسن جان پرور , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین شاخص های موثر در مدیریت مرزها, ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (10), شماره (2), سال (2014-8), صفحات (1-35)
 48. محسن جان پرور , همگرایی و واگرایی در افغانستان, آموزش جغرافیا, دوره (24), شماره (3), سال (2010-6), صفحات (36-43)
 49. محسن جان پرور , طهمورث حیدری موصلو , آسیب شناسی فضای سایبر بر امنیت اجتماعی, پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, دوره (3), شماره (4), سال (2011-10), صفحات (141-172)
 50. محمدرضا حافظ نیا , ریباز قربانی نژاد , محسن جان پرور , تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل هم گرایی و واگرایی در جهان اسلام, مطالعات سیاسی جهان اسلام, دوره (1), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (57-72)
 51. محسن جان پرور , مدیریت مرز؛ حلقه گم شده هم گرایی و برقراری امنیت در خلیج فارس, مطالعات خاورمیانه, دوره (19), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (37-60)
 52. محسن جان پرور , محمدحسین افشردی , زهرا احمدی پور , محمد قصری , تبیین مرزهای فضای رایانه ای و راهبرد مدیریتی آنها, پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی, دوره (2), شماره (18), سال (2012-8), صفحات (99-120)
 53. محمد رضا حافظ نیا , محسن جان پرور , پیروز مجتهدزاده , تأثیر جهانی شدن بر ماهیت مرزها, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (14), شماره (3), سال (2010-10), صفحات (37-54)
 54. حسین ربیعی , محسن جان پرور , بازنمایی مدل تحلیلی برای حل و فصل اختلاف ها و منازعات سرزمینی, مطالعات راهبردی, دوره (14), شماره (54), سال (2012-3), صفحات (55-78)

انگلیسی

 1. Mohsen Janparvar , Kazem Zoghi Barani , sajed bahramijaf , Maryam Takrosta , Future Research on Geo-Economic Relations between Iran and Africa, ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, Volume (19), No (2), Year (2023-4), Pages (108-132)
 2. Mohsen Janparvar , Akbar Heydari Tashekaboud , sajed bahramijaf , Uday Chatterjee , Uttara Singh , Analysis of kulbari's economic position in the northwest border villages of Iran (a study of paveh border villages), GeoJournal, Volume (87), No (4), Year (2021-4), Pages (3219-3229)
 3. Mohsen Janparvar , sajed bahramijaf , Mahboubeh Shahbazi , Uday Chatterjee , Control and maintenance of borders due to the expansion of the Kurdish ethnic group on both sides of the Iranian-Iraqi border, GeoJournal, Volume (87), No (5), Year (2021-8), Pages (4161-4177)
 4. Hamidreza Rabiei-Dastjerdi , Seyyed Hadi Zarghani , Hadi Azami , Akbar Heydari Tashekaboud , Mohsen Janparvar , fahime jafari , Spatial distribution of regional infrastructures in the northeast of Iran using GIS and Mic Mac observation (A case of Khorasan Razavi province), Heliyon, Volume (7), No (6), Year (2021-6)
 5. Mohsen Janparvar , M. H. Afshordi , Leveling Effective Factors of Maritime Border Management of Iran in Persian Gulf, Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, Volume (10), No (1), Year (2017-11), Pages (1-12)
 6. Mohsen Janparvar , Explain and Leveling Basic Dimensions of Border Studies, ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, Volume (12), No (4), Year (2017-11), Pages (100-122)
 7. Mohsen Janparvar , Mohammad Ghasri , Mahdi Hosseinpour Motlagh , Border Management of Cyberspace, First Step of Cyber Defense, Research on Humanities and Social Sciences, Volume (5), No (1), Year (2015-2), Pages (16-24)
 8. Mohsen Janparvar , Mahdi Hosseinpour Motlagh , Ali Mehro , Border Management; as Strategy of States to Maintain Order and Security in the Country, ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, Volume (9), No (4), Year (2014-2), Pages (58-82)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی هادی حمید , محسن جان پرور , بررسی مولفه های ژئوپلیتیک موثر در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عراق , اولین همایش ملی ایران و همسایگان , 2022-01-24
 2. زینب فاخر جعفر , محسن جان پرور , ساجد بهرامی جاف , بررسی مولفه های ژئواکونومیک موثر بر مناسبات ایران و عراق , اولین همایش ملی نقش معماری و شهرسازی بر گردشگری شهرهای مرزی , 2023-11-08
 3. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , محمدجواد رنجکش , نقش دیپلماسی مرزی بر احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان , اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی , 2020-02-13
 4. محسن جان پرور , دریا مازندرانی , نگرشی مقایسه ای و نو به مدیریت مناطق آزاد (ایران، امارات متحده عربی و ترکیه) , همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای , 2021-04-24
 5. فرزانه معتمد کیا , محسن جان پرور , روح اله اسدی , استراتژی های توسعه شهری در شهرهای مرزی ایران (نمونه موردی: شهر مرزی پاوه) , دومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها , 2021-12-20
 6. فرزانه معتمد کیا , محسن جان پرور , روح اله اسدی , بررسی عوامل مرزی موثر بر توسعه شهری (نمونه موردی: شهر بانه) , دومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها , 2021-12-20
 7. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , محمدجواد رنجکش , جایگاه دیپلماسی مرزی در بهره مندی از منابع طبیعی ایران و ترکمنستان , چهارمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2020-02-17
 8. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , محمدجواد رنجکش , نقش دیپلماسی مرزی در احقاق حقوق مرزنشینان ایران و ترکمنستان , اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم انسانی , 2020-02-13
 9. محسن جان پرور , دریا مازندرانی , نگرشی مقایسه ای به مدیریت مناطق آزاد (ایران، امارات متحده عربی و ترکیه) , همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای , 2021-04-24
 10. محسن جان پرور , دریا مازندرانی , مدل مفهومی بازیگران موثر در آمایش مناطق مرزی , همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی , 2020-10-28
 11. محمدرضا میرشکاری , سیدهادی زرقانی , محسن جان پرور , تبیین و شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت در شهر مرزی , همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی , 2018-08-01
 12. زکیه نادری چنار , محسن جان پرور , عاطفه جمعه ء , چالش ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در مناطق مرزی , دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران , 2018-04-17
 13. آرش قربانی سپهر , محسن جان پرور , محمدرضا میرشکاری , نگرشی واقع‌گرایانه به هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا , مجموعه مقالات همای دیپلماسی آب و فرصت¬های هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2017-12-21
 14. ارش قربانی سپهر , محسن جان پرور , محبوبه ساعدی , محمدرضا میرشکاری , بررسی ویژگی‌های بازار در شهر اسلامی در راستای تحقق الگوی ایرانی- اسلامی , هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ , 2018-05-09
 15. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , شاخص‌های تغییر اقلیم و قدرت کشورها , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 16. محسن جان پرور , زهرا مظلوم , مخاطرات محیطی تطبیق خطوط مرزی با پدیده های ژئومورفولوژی , پنجمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , 2017-10-18
 17. محسن جان پرور , محمدرضا میرشکاری , آرش قربانی سپهر , تبیین مفهوم ژئوپلیتیک ژئوتوریسم , پنجمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران , 2017-10-18
 18. محسن جان پرور , مدیریت دو جانبه مرزها گامی جهت برقراری امنیت پایدارمرزی , همایش منطقه ای توسعه پایدار امنیت مرزی خراسان شمالی , 2014-03-02
 19. فرزانه تومانی , محسن جان پرور , تأثیر آموزش بر شکل گیری بحران مذهبی در جهان اسلام؛ مورد: آموزشهای مذهبی در پاکستان , اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام , 2016-11-14
 20. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , رضا دوستان , آمایش سواحل مکران مبتنی بر استراتژی بهره بری از رطوبت نسبی , فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیک توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران , 2016-10-18
 21. محسن جان پرور , امین تقی زاده ساروکلایی , زهرا مظلوم , سیاست، تکنولوژی و محیط زیست (نگرشی متفاوت به مسائل زیست محیطی گیلان) , آمایش ملی آمایش سرزمین، جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان , 2016-11-23
 22. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , مسائل اقلیمی بعد مغفول آمایش مبتنی بر ملاحظات دفاعی- امنیتی , همایش ملی آمایش دفاعی امنیتی مناطق کویری و بیابانی ایران، بار رویکرد توسعه، دفاع و امنیت پایدار , 2016-05-17
 23. محسن جان پرور , فرزانه تومانی , نقش کلیدی آموزش در توسعه گردشگری جنوب شرق کشور , نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , 2016-11-02
 24. محسن جان پرور , سیده فاطمه اخلاقی حسینی , شکنندگی طبیعی و امنیت و ناامنی در جنوب شرق کشور , نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت توسعه ناحیه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران , 2016-11-02
 25. محسن جان پرور , بررسی مسأله اولویت انتقال یا ساماندهی پایتخت کشور , همایش تمرکز زدایی و سازماندهی پایتخت , 2015-02-23
 26. محسن جان پرور , سیدمحمد باخرزی قزالحصار , سبحان لسانی , تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه¬های قومی در ایران و انسجام ملّی , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12
 27. محسن جان پرور , ریحانه صالح آبادی , گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12
 28. ریحانه صالح آبادی , محسن جان پرور , فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران , هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان: همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی , 2015-10-12
 29. محسن جان پرور , مفهوم سازی و تبیین ابعاد جغرافیای سیاسی شهر , هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران جغرافیای سیاسی شهر , 2015-02-16
 30. محسن جان پرور , علی مهرو , بررسی زمینه های همکاری استان های مرزی با کشورهای آسیای مرکزی(مورد: استان گلستان) , دومین همایــــــش بازنگری روابــــط ایران و کشورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی و چشم انداز آینـــــــــــده , 2010-10-26
 31. طهمورث حیدری موصلو , محسن جان پرور , ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی و انعکاس امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران , سومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا , 2011-05-24
 32. محمد قصری , طهمورث حیدری موصلو , محسن جان پرور , مدیریت مرزهای فضای سایبر، گام نخست دفاع سایبری , اولین همایش ملی دفاع سایبری , 2012-02-18
 33. محسن جان پرور , اکرم تقی زاده ساروکلایی , تبیین جایگاه عشایر در مدیریت مرزهای کشور , تبیین جایگاه عشایر در مدیریت مرزهای کشور , 2013-08-28
 34. فاطمه رسولی پور , محسن جان پرور , تبیین استراتژی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک با محوریت پدافند غیر عامل , 2013-10-29
 35. سبحان لسانی , محسن جان پرور , ساماندهی و بکارگیری ساکنین مرزی در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند غیر عامل , ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک با محوریت پدافند غیر عامل , 2013-10-29
 36. اکرم تقی زاده ساروکلایی , امین تقی زاده ساروکلایی , محسن جان پرور , تبیین جایگاه حشرات در جنگ های بیوتروریسم , ششمبن کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با محوریت پدافند غیر عامل , 2013-10-29