مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سعید کاملیان , ناصر پریز , علی کریم پور , توسعه مفهوم تهدید بر پایه تحمل‌پذیری و طراحی یک سیستم تصمیم‌یار برای ارزیابی میزان تهدید بر اساس گزاره‌های منطقی و شواهد گسسته مقدار در صحنه نبرد دریایی, فرماندهی و کنترل, دوره (3), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (1-24)
 2. محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز , پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (1781-1793)
 3. صادق فاضل , ناصر پریز , شبیه سازی ریسک-پایه و پویای صحنه عملیات دریایی با هدف مسیریابی ایمن شناورهای سطحی, مهندسی دریا, دوره (16), شماره (21), سال (2020-6), صفحات (109-121)
 4. صادق فاضل , ناصر پریز , سعید بلوچیان , ارائه روش و معیارهایی جدید جهت هدایت ایمن شناورهای سطحی در فرآیند چهارم از چرخه فرماندهی و کنترل, فرماندهی و کنترل, دوره (3), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (63-75)
 5. محسن قلعه نوئی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز , پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود, کنترل, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (21-33)
 6. محمدامین احمدپورکاخک , ناصر پریز , محمدباقر نقیبی سیستانی , آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS, علوم و فناوری دریا, دوره (22), شماره (87), سال (2018-12), صفحات (1-12)
 7. ناصر پریز , علی وحیدیان کامیاد , ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ, ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ, دوره (4), شماره (15), سال (2018-12), صفحات (105-120)
 8. علی فیاضی , ناصر پریز , علی کریم پور , سید حسن حسین نیا , کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطاف پذیر در محیطی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی, کنترل, دوره (11), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (14-28)
 9. رضا قاضی , ناصر پریز , بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (87-96)
 10. سید حامد ترابی , ناصر پریز , علی کریم پور , طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی, کنترل, دوره (10), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (55-68)
 11. احسان محمدزاده , ناصر پریز , سیدکمال حسینی ثانی , امین جاجرمی , کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی, کنترل, دوره (10), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (14-28)
 12. , سیدکمال حسینی ثانی , ناصر پریز , کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی, علوم و فناوری فضایی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (11-17)
 13. دانیال بوستان , سیدکمال حسینی ثانی , ناصر پریز , طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب, مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (48), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (115-124)
 14. هادی کشوری خور , علی کریم پور , ناصر پریز , شناسائی سیستم های سوئیچ شونده خطی با استفاده از نگاشت معادلات خطی همزمان, کنترل, دوره (8), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (21-30)
 15. دانیال بوستان , ناصر پریز , سیدکمال حسینی ثانی , پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری های زمانی, علوم و فناوری فضایی, دوره (7), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (43-49)
 16. خاطره سخنورماهانی , علی کریم پور , ناصر پریز , پایدارسازی سیستمهای همگن سوئیچ شونده با استفاده از تابع لیاپانوف مشترک, کنترل, دوره (7), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (11-19)
 17. محمدرضا رمضانی آل , علی وحیدیان کامیاد , ناصر پریز , کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (44), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (11-21)
 18. حامد ملااحمدیان کاسب , علی کریم پور , ناصر پریز , سیستمهای تکه ای خطی تبار مستقیم: کلاس جدیدی از سیستمهای هایبرید با دینامیک های خطی تبار و مرزهای کلیدزنی قابل تنظیم, کنترل, دوره (6), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (21-29)
 19. جعفر عبادی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , ناصر پریز , توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین, مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (19-27)
 20. حامد ملااحمدیان کاسب , علی کریم پور , ناصر پریز , پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی, کنترل, دوره (5), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (12-21)
 21. ریحانه کاردهی مقدم , ناصر پریز , حسن مدیر شانه چی , علی وحیدیان کامیاد , افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب, کنترل, دوره (4), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (1-10)
 22. علی کرمی ملائی , ناصر پریز , محمد حسن مدیر شانه چی , کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی, کنترل, دوره (3), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (11-25)
 23. رضا شهنازی , ناصر پریز , علی وحیدیان کامیاد , کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی, کنترل, دوره (3), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (65-75)
 24. ایمان ویسی , علی کریم پور , ناصر پریز , دکتر محمد تقی شاکری , معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی, Iranian Journal of Medical Physics, دوره (7), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (79-92)
 25. سپهر سلطانی , رضا قاضی , ناصر پریز , رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس, مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (39), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (1-11)
 26. ناصر پریز , غلامرضا محمددادی , کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای, بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (10), سال (2009-3), صفحات (21-31)
 27. سیّدمصطفی کلامی هریس , ناصر پریز , محمدباقر نقیبی سیستانی , بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی, کنترل, دوره (3), شماره (11), سال (2009-6), صفحات (1-11)
 28. حسن فاتحی مرج , رجب اصغریان قنادیزدی , ناصر پریز , کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI, کنترل, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (23-28)
 29. امیرعلی مهاجرپور , علی کریم پور , ناصر پریز , تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات, Majlesi Journal of Electrcial Engineering, شماره (1), سال (2007-7), صفحات (53-61)
 30. ناصر پریز , توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2001-3)

انگلیسی

 1. Mohammad Hedayati khodayari , Naser Pariz , Saeed Balochian , Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty, Transactions of the Institute of Measurement and Control, Year (2021-8)
 2. Mohammad Hedayati khodayari , Naser Pariz , Saeed Balochian , Admissibility analysis for autonomous underwater vehicle based on descriptor model with time-varying delay, Journal of Vibration and Control, Year (2021-7)
 3. Ali Fayazi , Naser Pariz , Ali Karimpour , V. Feliu-Batlle , S. Hassan HosseinNia , Adaptive Sliding Mode Impedance Control of Single-Link Flexible Manipulators interacting with the Environment at an Unknown Intermediate Point, Robotica, Volume (38), No (9), Year (2020-9), Pages (1642-1664)
 4. Seyed Hamed Hashemi , Naser Pariz , Adaptive Transformed Unscented Simplex Cubature Kalman Filter for Target Tracking, IETE Journal of Research, Year (2021-5)
 5. Seyed Hamed Hashemi , Naser Pariz , Seyed Kamal Hosseini Sani , Global exponential stabilization of a quadrotor by hybrid control, Transactions of the Institute of Measurement and Control, Volume (43), No (10), Year (2021-6), Pages (2345-2357)
 6. Marzieh Najariyan , Naser Pariz , Ho Vu , Fuzzy linear singular differential equations under granular differentiability concept, Fuzzy Sets and Systems, Year (2021-1)
 7. Naeimadeen noghredani , Naser Pariz , Robust adaptive control for a class of nonlinear switched systems using state-dependent switching, SN Applied Sciences, Volume (3), No (3), Year (2021-2)
 8. Naser Pariz , A new adaptive non-singleton general type-2 fuzzy control of induction motors subject to unknown time-varying dynamics and unknown load torque, Soft Computing, Volume (25), No (8), Year (2021-4), Pages (5895-5907)
 9. Seyed Hamed Hashemi , Naser Pariz , Seyed Kamal Hosseini Sani , Observer-Based Adaptive Hybrid Feedback for Robust Global Attitude Stabilization of a Rigid Body, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Volume (57), No (3), Year (2021-6), Pages (1919-1929)
 10. Naser Pariz , Mehdi Siahi , A new fractional-order developed type-2 fuzzy control for a class of nonlinear systems, International Journal of Systems Science, Year (2021-1)
 11. Milad Mohadeszadeh , Naser Pariz , An application of adaptive synchronization of uncertain chaotic system in secure communication systems, International Journal of Modelling and Simulation, Year (2021-1)
 12. Amir Razzaghian , Reihaneh KardehiMoghaddam , Naser Pariz , Disturbance observer-based fractional-order nonlinear sliding mode control for a class of fractional-order systems with matched and mismatched disturbances, International Journal of Dynamics and Control, Volume (9), No (2), Year (2020-10), Pages (671-678)
 13. Amir Razzaghian , Reihaneh Kardehi Moghaddam , Naser Pariz , Adaptive Neural Network Conformable Fractional-Order Nonsingular Terminal Sliding Mode Control for a Class of Second-Order Nonlinear Systems, IETE Journal of Research, Year (2020-7)
 14. Amir Razzaghian , Reihaneh Kardehi Moghaddam , Naser Pariz , Fractional-order nonsingular terminal sliding mode control via a disturbance observer for a class of nonlinear systems with mismatched disturbances, Journal of Vibration and Control, Volume (27), Year (2020-5), Pages (140-151)
 15. FATEMEH HONARMAND , Naser Pariz , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Sensor fault detection in a class of nonlinear systems using modal Kalman filter, ISA Transactions, Volume (107), Year (2020-12), Pages (214-223)
 16. Akram Sedaghati , Naser Pariz , Mehdi Siahi , Roohollah Barzamini , A new fuzzy control system based on the adaptive immersion and invariance control for brushless DC motors, International Journal of Dynamics and Control, Year (2020-7)
 17. Gh. Mohammaddadi , Naser Pariz , Ali Karimpour , Extended modal Kalman filter, International Journal of Dynamics and Control, Volume (7), No (3), Year (2019-9), Pages (981-995)
 18. Majid Akbarian , نجمه اقبال , Naser Pariz , A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming, International Journal of Industrial Electronics Control and Optimization, Volume (3), No (1), Year (2020-1), Pages (59-68)
 19. Milad Mohadeszadeh , Naser Pariz , Hybrid control of synchronization of fractional order nonlinear systems, Asian Journal of Control, Volume (23), No (1), Year (2019-12), Pages (412-422)
 20. Naser Pariz , Ali Karimpour , Sufficient Conditions for Stabilization of Interval Uncertain LTI Switched Systems with Unstable Subsystems, International Journal of Industrial Electronics Control and Optimization, Volume (2), No (1), Year (2019-5), Pages (1-6)
 21. Milad Mohadeszadeh , Ali Karimpour , Naser Pariz , Synchronisation of fractional-order complex systems and its application, Pramana - Journal of Physics, Volume (29), No (92), Year (2019-1), Pages (1-10)
 22. Naser Pariz , Ali Karimpour , Seyed Hassan Hosseinnia , Robust position-based impedance control of lightweight single-link flexible robots interacting with the unknown environment via a fractional-order sliding mode controller, Robotica, Volume (36), No (12), Year (2018-12), Pages (1920-1942)
 23. Samaneh Sadat Sajjadi , Ali Karimpour , Naser Pariz , A. Jajarmi , A new switched off-line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method, Optimal control applications and Methods, Volume (39), No (6), Year (2018-11), Pages (1935-1951)
 24. Milad Shahvali , Naser Pariz , Majid Akbarian , Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach, Nonlinear Dynamics, Volume (94), No (3), Year (2018-11), Pages (2127-2142)
 25. F. Saeedizadeh , Naser Pariz , High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations, Majlesi Journal of Electrcial Engineering, Volume (12), No (1), Year (2018-3), Pages (1-12)
 26. Hadi Keshvari , Ali Karimpour , Naser Pariz , Identification of continuous‐time switched linear systems from low‐rate sampled data, IET Control Theory and Applications, Volume (12), No (14), Year (2018-12), Pages (1964-1973)
 27. , Naser Pariz , Sub-optimal control of fuzzy linear dynamical systems under granular differentiability concept, ISA Transactions, Volume (76), No (1), Year (2018-3), Pages (1-17)
 28. Mohsen Ghalehnoei , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Naser Pariz , Local exponential stabilization for a class of uncertain nonlinear impulsive periodic switched systems with norm-bounded input, Journal of Applied Mathematics and Computing, Volume (59), Year (2018-3), Pages (47-75)
 29. Ehsan Mohammadzadeh , Naser Pariz , Seyed Kamal Hosseini Sani , Amin Jajarami , An efficient numerical method for the optimal control of fractional-order dynamic systems, Journal of Vibration and Control, Volume (24), No (22), Year (2018-1), Pages (5312-5320)
 30. Naeimadeen noghredani , Aminreza Riahi , Naser Pariz , Ali Karimpour , The synchronisation of fractional-order hyperchaos compound system, Pramana - Journal of Physics, Volume (90), No (2), Year (2018-1), Pages (1-10)
 31. maryam baluchzadeh , Ali Karimpour , Naser Pariz , Robust Optimal Control of Uncertain Nonlinear Switched System using Approximate Dynamic Programming, مهندسی برق مدرس- Modares Journal of Electrical Engineering, Volume (16), No (4), Year (2018-1), Pages (23-28)
 32. mahtab sharifian , Naser Pariz , A. Rahimi , Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume (31), No (1), Year (2017-3), Pages (69-75)
 33. Gholamreza Mohammaddadi , Naser Pariz , Ali Karimpour , Modal Kalman Filter, Asian Journal of Control, Volume (19), No (2), Year (2017-3), Pages (728-738)
 34. Mehran Mazandarani , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Granular Differentiability of Fuzzy-Number-Valued Functions, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Volume (26), No (1), Year (2017-1), Pages (310-323)
 35. Seyyed Hamed Torabi , Naser Pariz , Ali Karimpour , A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems, Journal of Vibration and Control, Volume (24), No (24), Year (2018-12), Pages (5880-5897)
 36. rohollah alimirzaee , Naser Pariz , navid dorafshan , Model Predictive Control of the Thermal Dose In Hyperthermia and Temperature Estimation with Kalman Filter, Turkish Journal of Engineering and Technology, Volume (3), No (1), Year (2016-3), Pages (35-43)
 37. Farhad Esmaili , Ali Vahidian Kamyad , Mohammad Reza Jahed-Motlagh , Naser Pariz , Global asymptotic stabilisation of rational dynamical systems based on solving BMI, International Journal of Control, Volume (90), No (8), Year (2016-1), Pages (1769-1777)
 38. Seyyed Hamed Torabi , Naser Pariz , Ali Karimpour , Kalman filters for fractional discrete- time stochastic systems along with time- delay in the observation signal, European Physical Journal: Special Topics, Volume (225), No (1), Year (2016-2), Pages (107-118)
 39. Naser Pariz , Mohammad Hassan Modir Shanehchi , Ebrahim Vaahedi , Explaining and validating stressed power systems behavior using modal series, IEEE Transactions on Power Systems, Volume (18), No (2), Year (2003-5), Pages (778-785)
 40. F. Ghomanjani , Mohammad Hadi Farahi , Naser Pariz , A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves, Computational and Applied Mathematics, Volume (36), No (3), Year (2016-1), Pages (1349-1365)
 41. Aminreza Riahi , Naeimadeen noghredani , Mahnoosh Shajiee , Naser Pariz , Synchronization of a Novel Class of Fractional-Order Uncertain Chaotic Systems via Adaptive Sliding Mode Controller, International Journal of Control and Automation, Volume (9), No (1), Year (2016-2), Pages (63-80)
 42. Khatereh Sokhanvar , Ali Karimpour , Naser Pariz , Asymptotic stability analysis of planar switched homogeneous systems, IMA Journal of Mathematical Control and Information, Year (2015-12)
 43. M. Tousi , R. Kardehi Moghaddam , Naser Pariz , Synchronization in oscillator networks with time delay and limited non-homogeneous coupling strength, Nonlinear Dynamics, Volume (82), No (1), Year (2015-5), Pages (1-8)
 44. M. R. Ramezani-al , Ali Vahidian Kamyad , Naser Pariz , A New Switching Strategy for Exponential Stabilization of Uncertain Discrete-Time Switched Linear Systems in Guaranteed Cost Control Problem, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (11), No (2), Year (2015-6), Pages (118-126)
 45. M. R. Ramezani-al , Ali Vahidian Kamyad , Naser Pariz , A new switching strategy design for uncertain switched linear systems based on min-projection strategy in guaranteed cost control problem, IMA Journal of Mathematical Control and Information, Volume (33), No (4), Year (2015-5), Pages (1033-1049)
 46. Roohalamin Zeinali Davarani , Reza Ghazi , Naser Pariz , Non‐linear analysis of DFIG based wind farm in stressed power systems, IET Renewable Power Generation, Volume (8), No (8), Year (2014-8), Pages (867-877)
 47. Ali Reza Doodman Tipi , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , Influence of Converter and Inverter on Dynamic Behavior of the GMAW Process, Journal of Advanced Materials and Processing, Volume (5), No (4), Year (2014-10), Pages (39-48)
 48. Ali Reza Doodman Tipi , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , Frequency control of the drop detachment in the automatic GMAW process, Journal of Materials Processing Technology, Volume (216), No (1), Year (2015-2), Pages (248-259)
 49. Ali Reza Doodman Tipi , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , Improving the dynamic metal transfer model of gas metal arc welding (GMAW) process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume (76), No (1), Year (2015-1), Pages (657-668)
 50. samaneh sadat sajjadi , Naser Pariz , Ali Karimpour , امین جاجرمی , An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method, Nonlinear Dynamics, Volume (78), No (4), Year (2014-12), Pages (2651-2674)
 51. Hamed Molla Ahmadian Kaseb , Farzad Tahami , Ali Karimpour , Naser Pariz , Hybrid Control of DC–DC Series Resonant Converters: The Direct Piecewise Affine Approach, IEEE Transactions on Power Electronics, Volume (30), No (3), Year (2015-3), Pages (1714-1723)
 52. hamid tabatabaee , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Naser Pariz , Dynamic task scheduling modeling in unstructured heterogeneous multiprocessor systems, Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering, Volume (15), No (6), Year (2014-4), Pages (423-434)
 53. Danyal Bustan , Naser Pariz , Seyed Kamal Hosseini Sani , Robust fault-tolerant tracking control design for spacecraft under control input saturation, ISA Transactions, Volume (53), No (4), Year (2014-7), Pages (1073-1080)
 54. R. Zeinali Davarani , Reza Ghazi , Naser Pariz , Normal Form Analysis of the Subsynchronous Torsional Interaction with SVC in the Complex Power Systems, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (39), No (5), Year (2014-4), Pages (4231-4240)
 55. fateme ghomanjani , Mohammad Hadi Farahi , A. KJlJçman , Ali Vahidian Kamyad , Naser Pariz , Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time, Mathematical Problems in Engineering, Volume (2014), No (2014), Year (2014-2), Pages (1-16)
 56. Danyal Bustan , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , Adaptive Fault-Tolerant Spacecraft Attitude Control Design With Transient Response Control, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Volume (19), No (4), Year (2014-3), Pages (1404-1411)
 57. Danyal Bustan , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , RETRACTED ARTICLE: Immersion and invariance based fault tolerant adaptive spacecraft attitude control, International Journal of Control, Automation, and Systems, Volume (12), No (2), Year (2014-2), Pages (333-339)
 58. R. Zeinali Davarani , Reza Ghazi , Naser Pariz , Nonlinear Analysis of Interaction with SVC in Stressed Power Systems: Effect of SVC Controller Parametersr, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume (9), No (2), Year (2013-6), Pages (108-116)
 59. R. K. Moghaddam , Naser Pariz , H.M.Shanechi , Ali Vahidian Kamyad , Estimating the robust domain of attraction and directional enlargement of attraction domain via Markov models, Optimal control applications and Methods, Volume (35), No (1), Year (2012-12), Pages (21-40)
 60. Hamed Molla Ahmadian Kaseb , Ali Karimpour , Naser Pariz , Farzad Tahami , Hybrid Modeling of a DC-DC Series Resonant Converter: Direct Piecewise Affine Approach, IEEE Transactions on Circuits and Systems Part I: IRegular Papers, Volume (59), No (12), Year (2012-12), Pages (3112-3120)
 61. zohreh dadi , Zahra Afsharnejad , Naser Pariz , Stability and bifurcation analysis in the delay-coupled nonlinear oscillators, Nonlinear Dynamics, Volume (70), No (1), Year (2012-11), Pages (155-169)
 62. Najmeh Eghbal , Naser Pariz , Ali Karimpour , Discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions for planar piecewise affine systems, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume (399), No (2), Year (2013-1), Pages (586-593)
 63. Najmeh Eghbal , Naser Pariz , Ali Karimpour , Uniform modeling of parameter dependent nonlinear systems, Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering, Volume (13), No (11), Year (2012-9), Pages (850-858)
 64. Amin Jajarmi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Sohrab Effati , A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems, Scientia Iranica, Volume (19), No (3), Year (2012-6), Pages (759-766)
 65. roholamin zeinali , Reza Ghazi , Naser Pariz , Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers, Electric Power Systems Research, Volume (91), No (79), Year (2012-3), Pages (61-70)
 66. , Naser Pariz , M. H. Modirshanechi , Ali Vahidian Kamyad , A New Approach for Estimation and Directional Enlargement of Bounded Domain of Attraction, International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, Volume (8), No (3), Year (2012-4), Pages (1931-1942)
 67. ali karami mollaee , Naser Pariz , H. M. Shanechi , Position Control of Servomotors Using Neural Dynamic Sliding Mode, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME, Volume (133), No (6), Year (2011-11), Pages (610141-610149)
 68. Amin Jajarmi , Naser Pariz , Sohrab Effati , Ali Vahidian Kamyad , Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control, Asian Journal of Control, Volume (14), No (5), Year (2013-11), Pages (1239-1250)
 69. Amin Jajarmi , Naser Pariz , Sohrab Effati , Ali Vahidian Kamyad , Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method, Frontiers of Information Technology and Electronic Engineering, Volume (12), No (8), Year (2011-4), Pages (667-677)
 70. Reza Shahnazi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems, Asian Journal of Control, Volume (13), No (3), Year (2010-12), Pages (456-460)
 71. Amin Jajarmi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Sohrab Effati , A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems, International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, Volume (7), No (2), Year (2011-2), Pages (501-510)
 72. alireza faraji armaki , Naser Pariz , رجب اصغریان , Construction of nonpathological Lyapunov functions for discontinuous systems with Caratheodory solutions, Asian Journal of Control, Volume (14), No (1), Year (2012-5), Pages (284-287)
 73. ehsan azimi rad , Naser Pariz , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , A Novel Fuzzy Model and Control of SingleIntersection at Urban Traffic Network, IEEE Systems Journal, Volume (4), No (1), Year (2010-4), Pages (107-111)
 74. Mohamad Hasan Bahari , A. Karsaz , Naser Pariz , High Maneuvering Target Tracking Using a Novel Hybrid Kalman Filter-Fuzzy Logic Architecture, International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, Volume (6), No (5), Year (2010-5), Pages (1-10)
 75. سپهر سلطانی , Naser Pariz , Reza Ghazi , Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC, International Review of Electrical Engineering-IREE, Volume (4), No (5), Year (2009-10), Pages (898-906)
 76. alireza faraji armaki , Naser Pariz , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems, کنترل, Volume (3), No (2), Year (2009-9), Pages (17-24)
 77. A. Hessami Naghshbandy , H. Shanechi , A. Kazemi , Naser Pariz , An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems, Scientia Iranica, Volume (16), No (1), Year (2009-6), Pages (74-83)
 78. Mohamad Hasan Bahari , Naser Pariz , High maneuvering target tracking using an inputestimation technique associated with fuzzy forgetting factor, Scientific Research and Essays, Volume (4), No (10), Year (2009-10), Pages (936-945)
 79. Mohamad Hasan Bahari , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Naser Pariz , Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking, International Journal of Physical science, Volume (4), No (10), Year (2009-10), Pages (548-554)
 80. Reza Shahnazi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume (15), No (8), Year (2010-5), Pages (2206-2221)
 81. Arman Kiani Bejestani , Kia Fallahi , Naser Pariz , Henry Leung , A chaotic secure communication scheme using fractional chaotic systems based on an extended fractional Kalman filter, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume (14), No (3), Year (2009-4), Pages (863-879)
 82. سپهر سلطانی , Naser Pariz , Reza Ghazi , Extending the perturbation technique to the modal representation of nonlinear systems, Electric Power Systems Research, Volume (79), No (8), Year (2009-3), Pages (1209-1215)
 83. - - , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Naser Pariz , Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization, Trends in Applied Sciences Research, Volume (4), No (2), Year (2009-2), Pages (98-106)
 84. - - , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Naser Pariz , Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (8), Year (2009-1), Pages (1450-1457)
 85. Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Mohsen Davarynejad , Naser Pariz , Adaptive fuzzy fitness granulation for evolutionary optimization, International Journal of Approximate Reasoning, Volume (49), No (3), Year (2008-6), Pages (523-538)
 86. Ali Karimpour , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Naser Pariz , Hamid Khaloozadeh , O. P. Malik , Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices, مهندسی برق و الکترونیک ایران, Year (2004-4), Pages (15-23)
 87. - - , Hamid Khaloozadeh , Naser Pariz , Ali Peiravi , Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (20), Year (2008-10), Pages (3638-3645)
 88. Mohammad Hassan Modir Shanehchi , Naser Pariz , ابراهیم واحدی , General nonlinear modal representation of large scale power systems, IEEE Transactions on Power Systems, Volume (18), No (3), Year (2003-8), Pages (1103-1109)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حامد رفیعی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , ناصر پریز , شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط , هفتمین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2019-01-29
 2. فاطمه سعیدی زاده , ناصر پریز , سیدعابد حسینی , تعقیب کلاسی از سیستمهای مرتبه کسری با مرتبههای غیر یکسان به کمک مد لغزشی , سومین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش , 2016-12-27
 3. مریم بلوچ زاده , علی کریم پور , ناصر پریز , کنترل بهینه مقاوم موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در حضور عدم قطعیت ها , کنگره ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر , 2018-05-09
 4. مریم بلوچ زاده , علی کریم پور , ناصر پریز , کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی , سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات , 2016-10-27
 5. روح اله علی میرزائی , ناصر پریز , کنترل پیشبین دوز گرمایی در گرمادرمانی با امواج آلتراسوند , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 6. مجید اکبریان , ناصر پریز , نجمه اقبال , مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین , The 01th Symposium on Advances in Science and Technology , 2015-12-17
 7. علی وردی , ناصر پریز , طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف , The 01th Symposium on Advances in Science and Technology , 2015-12-17
 8. هادی جهان بختی , ناصر پریز , طراحی کنترلر کاهش مرتبه یافته برای سیستم های صنعتی غیرخطی به کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل , 8 امین سمپوزیوم ذر علوم و مهندسی , 2013-12-19
 9. هادی جهان بختی , ناصر پریز , کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل , اولین همایش ملی فناوری نوینهای نوین در صنایع برق و الکترونیک , 2013-11-06
 10. دانیال بوستان , ناصر پریز , سیدکمال حسینی ثانی , هدی مودی , پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره با استفاده از سری های زمانی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 11. فریده چراغی شامی , ناصر پریز , اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17
 12. فریده چراغی شامی , ناصر پریز , کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین , اولین همایش منطقه ای مهندسی برق , 2010-12-01
 13. علی ایزدی پور , محمدباقر نقیبی سیستانی , ناصر پریز , اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE , سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2009-07-15
 14. روح الامین زینلی داورانی , رضا قاضی , ناصر پریز , تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08
 15. دانیال بوستان , ناصر پریز , تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ , شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008 , 2008-05-13
 16. امیرعلی مهاجرپور , علی کریم پور , ناصر پریز , محمدهادی مالک , تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات , اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپیوتر , 2007-01-23
 17. امین حق جو , ناصر پریز , علی کریم پور , تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12
 18. احسان هاشم زاده , ناصر پریز , علی کریم پور , ساناز مسچی , طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور , دومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل , 2008-01-07
 19. ناصر پریز , علی کریم پور , طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور , کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد NEEC2008 , 2008-03-05
 20. سیّدمصطفی کلامی هریس , ناصر پریز , محمدباقر نقیبی سیستانی , تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28
 21. امیرحسین نایبی آستانه , ناصر پریز , حمیدرضا پوررضا , ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا , 15th Iranian Conf. on Electrical Eng , 2007-05-10
 22. مجید علومی بایگی , علی کریم پور , ناصر پریز , بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

انگلیسی

 1. Seyed Hamed Hashemi , Naser Pariz , Seyed Kamal Hosseini Sani , Quaternion-based Hybrid Feedback for Global Asymptotic Attitude Stabilization on S3 , 7th International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA) , 2021-02-23
 2. Seyed Hamed Hashemi , Naser Pariz , Hybrid Control for a Boost DC-DC Converter With Average Dwell Time , PEDSTC 2021 , 2021-02-02
 3. امیر رزاقیان , ریحانه کاردهی مقدم , Naser Pariz , Chaos Suppression for a Class of Uncertain Chaotic Systems Using Fractional-Order Robust Control , هفتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق ایران , 2020-06-09
 4. Hamed Keshmiri neghab , Naser Pariz , Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car , 2019 IEEE 4th Conference on Technology In Electrical and Computer Engineering (ETECH 2019) Information and Communication Technology , 2019-05-29
 5. Hamed Keshmiri neghab , Naser Pariz , Discrete Extended Kalman Filter for the Localization of Noisy Discrete Nonlinear Stochastic State-Space System , 2019 IEEE 4th Conference on Technology In Electrical and Computer Engineering (ETECH 2019) Information and Communication Technology , 2019-05-29
 6. Hamed Keshmiri neghab , Naser Pariz , Continuous Extended Kalman Filter for the Localization of Nonlinear Stochastic State-Space System , ICEE2019 , 2019-04-30
 7. Hamed Keshmiri neghab , Naser Pariz , Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty , 2019 IEEE 4th Conference on Technology In Electrical and Computer Engineering (ETECH 2019) Information and Communication Technology , 2019-05-29
 8. maryam baluchzadeh , Ali Karimpour , Naser Pariz , Discrete Linear Quadratic Control of Uncertain Switched System , the 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA) , 2017-11-21
 9. Mohammad Amin Ahmadpour Kakhk , Naser Pariz , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق , 2017-09-14
 10. Majid Akbarian , نجمه اقبال , Naser Pariz , Optimal Control of Piecewise Affine Systems , The International Congress on Technology, Communication and Knowledge , 2015-12-11
 11. Hossein Karimian , Naser Pariz , , Chaotic Attitude Synchronization of Multiple Spacecraft Using Distributed Predictive Control , 2013 International Conference on Control Engineering and Communication Technology , 2013-12-07
 12. Danyal Bustan , Seyed Kamal Hosseini Sani , Naser Pariz , Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control , بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2013-05-14
 13. amin noori , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Naser Pariz , Hepatitis B Virus Infection Control Using Reinforcement Learning , سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2011-07-14
 14. Hamed Molla Ahmadian Kaseb , Ali Karimpour , Naser Pariz , کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11
 15. roholamin zeinali , Reza Ghazi , Naser Pariz , Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31
 16. komeil nosrati , ALI SHOKOUHI ROSTAMI , Naser Pariz , اسد عازمی , Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17
 17. Amin Jajarmi , حمید رضا رمضان پور , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17
 18. mehran mazandarani , Ali Vahidian Kamyad , Naser Pariz , Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions , 4th International Conference of Iranian Operations Research Society , 2011-04-18
 19. Seyyed Mostapha Kalami , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Naser Pariz , Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems , 5th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2009 , 2009-09-16
 20. Amin Jajarmi , Naser Pariz , Ali Karimpour , Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate , IEEE conference , 2009-02-03
 21. مجید علومی بایگی , Ali Karimpour , Naser Pariz , A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets , Ipec 2007 , 2007-12-03
 22. مجبد علومی بایگی , Ali Karimpour , Naser Pariz , Pss design in conjunction with scaling effect , هفدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2002-10-15
 23. Khatereh Sokhanvar , Ali Karimpour , Naser Pariz , Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA , 17th Iranian Conference on Electrical Engineering-ICEE 2009 , 2009-05-12
 24. Arman Kiani Bejestani , Ali Karimpour , Naser Pariz , , Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers , 17th Iranian Conference on Electrical Engineering-ICEE 2009 , 2009-05-12
 25. Alireza Rowhanimanesh , Ali Karimpour , Naser Pariz , Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA , Applications of Soft Computing , 2009-08-14
 26. Reza Ghazi , Majid Gharebaghi , Naser Pariz , Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems , The 44th International Universities Power Engineering Conference-UPEC2009 , 2009-09-01
 27. Mohsen Davarynejad , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Naser Pariz , گلمکانی , خرسند , Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13
 28. Khatereh Sokhanvar , Ali Karimpour , Naser Pariz , Electricity Price Forecasting Using a Clustering Approach , 2nd IEEE international conference on power and energy (PECon 08) , 2008-12-01
 29. , Naser Pariz , Ali Karimpour , Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy , Bioinformatics and Bioengineering, 2007. BIBE 2007 , 2007-10-14
 30. Ali Karimpour , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Hamid Khaloozadeh , Naser Pariz , O. P. Malik , Control structure design in power system , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11
 31. Ali Karimpour , Rajab Asgharian Ghannad Yazdi , Naser Pariz , Hamid Khaloozadeh , Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10
 32. Majid Oloomi Buygi , Ali Karimpour , Naser Pariz , یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها , هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی قدرت (IPEC2007) , 2007-12-03